Poeme-France : Lecture Écrit Comprendre

Poeme : Interros Écrites

Poème Comprendre
Publié le 15/09/2018 10:23

L'écrit contient 396 mots qui sont répartis dans 19 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.

Poete : Pehel

A Propos du Poeme

Certaines questions resteront toujours sans réponses, on le sait et pourtant on se les pose quotidiennement.

Interros Écrites

Dois-je tout anticiper, tout saisir tout comprendre,
De toutes et tous avoir la patience de tout entendre ?

Chercher sans cesse où se trouvent les vérités,
Éviter de les dire pour ne pas heurter ?

Oublier le passé, oublier, l’enfance, les tourments
Oublier que tous les jours on se ment ?

Ne plus croire les hommes et à tout les paradis,
Qu’ils inventent et qui mènent aux tragédies ?

Dois-je continuer à travailler et me construire un bonheur,
Alors qu’une partie de la planète se nourrit du malheur ?

Ais je envie de réussir ma vie pour vraiment être heureux,
Ou réussir dans la vie pour montrer à tous ceux ?

Combien de temps pourra t-on encore vivre à crédit,
Et dire à nos enfants qu’on ne nous avait rien dit ?

La planète bleue pourra t-elle garder sa couleur,
Sans jamais avoir à rougir de ses imposteurs, de ses voleurs ?

Comprendra t-on que le monde parfait jamais ne sera,
Qu’aucun Dieux ne gagnera, ne s’imposera ?

Qu’aucun partis ne trouvera la solution finale,
Fédérera assez d’hommes pour soigner le mal ?

Pour vivre heureux il faut paraît-il vivre caché,
Dans le noir les larmes arrivent-elles à sécher ?

On dit que le monde va trop vite, qu’il risque l’accident,
Sait il qu’il roule à contre-sens cet imprudent ?

Après le crash et l’amas de tout ces morts vivants
Que feront ceux qui auront le statut de survivant ?

Les exilés de l’existence sur les routes, dans l’errance
Croiront-ils qu’ils sont des victimes de la malchance ?

L’argent a de belles couleurs mais pas d’odeur,
A-t-il le goût du sang de ceux qu’il tue, à bon entendeur ?

Quand comprendra t-on qu’il ne faut pas tout attendre d’un président
Qu’une poignée d’hommes tirent avec lui les ficelles derrière le paravent ?

Sur la scène mondiale il-y-a de beaux et tragiques spectacles
Ne sommes nous pas aussi de mauvais acteurs d’une vie que l’on bâcle ?

Rayerons-nous les lignes écrites par tous les guides, les apôtres,
Admettrons-nous enfin que les femmes sont des hommes comme les autres ?

J’ai bien tout étudié, je n’ai pas tout compris, fais des fautes,
À la fin de mon parcours, me mettra-ton une bonne note ?
 • Pieds Hyphénique: Interros Écrites

  dois=je=tout=an=ti=ci=per=tout=sai=sir=tout=com=pren=dre 14
  de=toutes=et=tous=a=voir=la=pa=tien=ce=de=tout=en=tendre 14

  cher=cher=sans=ces=se=où=se=trou=vent=les=vé=ri=tés 13
  évi=ter=de=les=di=re=pour=ne=pas=heur=ter 11

  ou=bli=er=le=pas=sé=ou=blier=len=fan=ce=les=tour=ments 14
  ou=bli=er=que=tous=les=jours=on=se=ment 10

  ne=plus=croi=re=les=hom=mes=et=à=tout=les=pa=ra=dis 14
  quils=in=ven=tent=et=qui=mè=nent=aux=tra=gé=dies 12

  dois=je=con=ti=nuer=à=tra=vailler=et=me=cons=truireun=bon=heur 14
  a=lors=quune=par=tie=de=la=pla=nète=se=nour=rit=du=malheur 14

  ais=jeen=vie=de=réus=sir=ma=vie=pour=vraiment=ê=tre=heu=reux 14
  ou=réus=sir=dans=la=vie=pour=mon=trer=à=tous=ceux 12

  com=bien=de=temps=pour=ra=t=on=en=core=vi=vreà=cré=dit 14
  et=di=re=à=nos=en=fants=quon=ne=nous=a=vait=rien=dit 14

  la=pla=nète=bleue=pour=ra=t=el=le=gar=der=sa=cou=leur 14
  sans=ja=mais=a=voir=à=rou=gir=de=ses=im=pos=teurs=de=ses=vo=leurs 17

  compren=dra=t=on=que=le=monde=par=fait=ja=mais=ne=se=ra 14
  quau=cun=dieux=ne=ga=gne=ra=ne=sim=po=se=ra 12

  quau=cun=par=tis=ne=trouve=ra=la=so=lu=ti=on=fi=nale 14
  fé=dé=re=ra=as=sez=d=hom=mes=pour=soi=gner=le=mal 14

  pour=vi=vre=heu=reux=il=faut=pa=raît=til=vi=vre=ca=ché 14
  dans=le=noir=les=lar=mes=ar=ri=vent=tel=les=à=sé=cher 14

  on=dit=que=le=monde=va=trop=vi=te=quil=ris=que=lac=cident 14
  sait=il=quil=rou=le=à=con=tre=sens=cet=im=pru=dent 13

  après=le=cra=sh=et=la=mas=de=tout=ces=morts=vi=vants 13
  que=fe=ront=ceux=qui=au=ront=le=sta=tut=de=sur=vi=vant 14

  les=exi=lés=de=lexis=ten=ce=sur=les=rou=tes=dans=ler=rance 14
  croi=ront=tils=quils=sont=des=vic=ti=mes=de=la=mal=chan=ce 14

  lar=gent=a=de=bel=les=cou=leurs=mais=pas=do=deur 12
  a=til=le=goût=du=sang=de=ceux=quil=tue=à=bon=enten=deur 14

  quand=compren=dra=t=on=quil=ne=faut=pas=tout=at=tendre=dun=pré=sident 15
  quune=poi=gnée=dhommes=tirent=a=vec=lui=les=fi=cel=les=der=riè=re=le=pa=ravent 18

  sur=la=s=cène=mon=diale=il=y=a=de=beaux=et=tra=gi=ques=s=pec=tacles 18
  ne=sommes=nous=pas=aus=si=de=mau=vais=ac=teurs=dune=vie=que=lon=bâ=cle 17

  raye=rons=nous=les=lignes=é=crites=par=tous=les=guides=les=a=pôtres 14
  ad=met=trons=nous=en=fin=que=les=fem=mes=sont=des=hommes=comme=les=autres 16

  jai=bien=tout=é=tu=dié=je=nai=pas=tout=com=pris=fais=des=fautes 15
  à=la=fin=de=mon=par=cours=me=met=tra=ton=une=bonne=note 14
 • Phonétique : Interros Écrites

  dwa ʒə tut- ɑ̃tisipe, tu sεziʁ tu kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  də tutəz- e tusz- avwaʁ la pasjɑ̃sə də tut- ɑ̃tɑ̃dʁə ?

  ʃεʁʃe sɑ̃ sεsə u sə tʁuve lε veʁite,
  evite də lε diʁə puʁ nə pa œʁte ?

  ublje lə pase, ublje, lɑ̃fɑ̃sə, lε tuʁmɑ̃
  ublje kə tus lε ʒuʁz- ɔ̃ sə mɑ̃ ?

  nə plys kʁwaʁə lεz- ɔməz- e a tu lε paʁadi,
  kilz- ɛ̃vɑ̃te e ki mεne o tʁaʒedi ?

  dwa ʒə kɔ̃tinɥe a tʁavaje e mə kɔ̃stʁɥiʁə œ̃ bɔnœʁ,
  alɔʁ kynə paʁti də la planεtə sə nuʁʁi dy malœʁ ?

  εs ʒə ɑ̃vi də ʁeysiʁ ma vi puʁ vʁεmɑ̃ εtʁə œʁø,
  u ʁeysiʁ dɑ̃ la vi puʁ mɔ̃tʁe a tus sø ?

  kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ puʁʁa te ɔ̃n- ɑ̃kɔʁə vivʁə a kʁedi,
  e diʁə a noz- ɑ̃fɑ̃ kɔ̃ nə nuz- avε ʁjɛ̃ di ?

  la planεtə blø puʁʁa te εllə ɡaʁde sa kulœʁ,
  sɑ̃ ʒamεz- avwaʁ a ʁuʒiʁ də sεz- ɛ̃pɔstœʁ, də sε vɔlœʁ ?

  kɔ̃pʁɑ̃dʁa te ɔ̃ kə lə mɔ̃də paʁfε ʒamε nə səʁa,
  kokœ̃ djø nə ɡaɲəʁa, nə sɛ̃pozəʁa ?

  kokœ̃ paʁti nə tʁuvəʁa la sɔlysjɔ̃ finalə,
  fedeʁəʁa ase dɔmə puʁ swaɲe lə mal ?

  puʁ vivʁə œʁøz- il fo paʁε til vivʁə kaʃe,
  dɑ̃ lə nwaʁ lε laʁməz- aʁive tεlləz- a seʃe ?

  ɔ̃ di kə lə mɔ̃də va tʁo vitə, kil ʁiskə laksidɑ̃,
  sε il kil ʁulə a kɔ̃tʁə sɑ̃s sεt ɛ̃pʁyde ?

  apʁε lə kʁaʃ e lama də tu sε mɔʁ vivɑ̃
  kə fəʁɔ̃ sø ki oʁɔ̃ lə staty də syʁvivɑ̃ ?

  lεz- εɡzile də lεɡzistɑ̃sə syʁ lε ʁutə, dɑ̃ leʁɑ̃sə
  kʁwaʁɔ̃ til kil sɔ̃ dε viktimə də la malʃɑ̃sə ?

  laʁʒe a də bεllə kulœʁ mε pa dɔdœʁ,
  a til lə ɡu dy sɑ̃ də sø kil tɥ, a bɔ̃ ɑ̃tɑ̃dœʁ ?

  kɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁa te ɔ̃ kil nə fo pa tut- atɑ̃dʁə dœ̃ pʁezidɑ̃
  kynə pwaɲe dɔmə tiʁe avεk lɥi lε fisεllə dəʁjεʁə lə paʁave ?

  syʁ la sεnə mɔ̃djalə il i a də boz- e tʁaʒik spεktaklə
  nə sɔmə nu pa osi də movεz- aktœʁ dynə vi kə lɔ̃ baklə ?

  ʁεjəʁɔ̃ nu lε liɲəz- ekʁitə paʁ tus lε ɡidə, lεz- apotʁə,
  admεtʁɔ̃ nuz- ɑ̃fɛ̃ kə lε famə sɔ̃ dεz- ɔmə kɔmə lεz- otʁə ?

  ʒε bjɛ̃ tut- etydje, ʒə nε pa tu kɔ̃pʁi, fε dε fotə,
  a la fɛ̃ də mɔ̃ paʁkuʁ, mə mεtʁa tɔ̃n- ynə bɔnə nɔtə ?
 • Pieds Phonétique : Interros Écrites

  dwa=ʒə=tu=tɑ̃=ti=si=pe=tu=sε=ziʁ=tu=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 14
  də=tutə=ze=tus=za=vwaʁ=la=pa=sjɑ̃=sə=də=tu=tɑ̃=tɑ̃dʁə 14

  ʃεʁ=ʃe=sɑ̃=sε=sə=u=sə=tʁu=ve=lε=ve=ʁi=te 13
  e=vi=te=də=lε=di=ʁə=puʁ=nə=pa=œ=ʁə=te 13

  u=blj=e=lə=pa=se=u=blje=lɑ̃=fɑ̃=sə=lε=tuʁ=mɑ̃ 14
  u=blj=e=kə=tus=lε=ʒuʁ=zɔ̃=sə=mɑ̃ 10

  nə=plys=kʁwa=ʁə=lε=zɔ=mə=ze=a=tu=lε=pa=ʁa=di 14
  kil=zɛ̃=vɑ̃=te=e=ki=mε=ne=o=tʁa=ʒe=di 12

  dwaʒə=kɔ̃=tin=ɥe=a=tʁa=va=je=e=mə=kɔ̃s=tʁɥ=ʁəœ̃=bɔ=nœʁ 15
  alɔʁkynə=paʁ=ti=də=la=pla=nε=tə=sə=nuʁ=ʁi=dy=ma=lœʁ 14

  εsə=ʒəɑ̃vidə=ʁe=y=siʁ=ma=vi=puʁ=vʁε=mɑ̃=ε=tʁə=œ=ʁø 14
  u=ʁe=y=siʁ=dɑ̃=la=vi=puʁ=mɔ̃=tʁe=a=tus=sø 13

  kɔ̃=bjɛ̃də=tɑ̃=puʁ=ʁa=te=ɔ̃=nɑ̃=kɔ=ʁə=vi=vʁəa=kʁe=di 14
  e=di=ʁə=a=no=zɑ̃=fɑ̃=kɔ̃=nə=nu=za=vε=ʁjɛ̃=di 14

  la=pla=nεtə=blø=puʁ=ʁa=te=εl=lə=ɡaʁ=de=sa=ku=lœʁ 14
  sɑ̃=ʒa=mε=za=vwaʁ=a=ʁu=ʒiʁ=də=sε=zɛ̃=pɔs=tœʁ=də=sε=vɔ=lœʁ 17

  kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=te=ɔ̃kə=lə=mɔ̃də=paʁ=fε=ʒa=mε=nə=sə=ʁa 14
  ko=kœ̃=dj=ø=nə=ɡa=ɲə=ʁa=nə=sɛ̃=po=zə=ʁa 13

  ko=kœ̃=paʁ=ti=nə=tʁu=və=ʁa=la=sɔ=ly=sjɔ̃=fi=nalə 14
  fe=de=ʁə=ʁa=a=se=dɔ=mə=puʁ=swa=ɲe=lə=mal 13

  puʁ=vi=vʁə=œ=ʁø=zil=fo=pa=ʁε=til=vi=vʁə=ka=ʃe 14
  dɑ̃=lə=nwaʁ=lε=laʁ=mə=za=ʁi=ve=tεl=lə=za=se=ʃe 14

  ɔ̃dikə=lə=mɔ̃=də=va=tʁo=vi=tə=kil=ʁis=kə=lak=si=dɑ̃ 14
  sε=il=kil=ʁu=lə=a=kɔ̃=tʁə=sɑ̃s=sεt=ɛ̃=pʁy=de 13

  a=pʁε=lə=kʁaʃ=e=la=ma=də=tu=sε=mɔʁ=vi=vɑ̃ 13
  kə=fə=ʁɔ̃=sø=ki=o=ʁɔ̃=lə=sta=ty=də=syʁ=vi=vɑ̃ 14

  lε=zεɡ=zi=le=də=lεɡ=zistɑ̃sə=syʁ=lε=ʁu=tə=dɑ̃=le=ʁɑ̃sə 14
  kʁwa=ʁɔ̃=til=kil=sɔ̃=dε=vik=ti=mə=də=la=mal=ʃɑ̃=sə 14

  laʁ=ʒe=a=də=bεl=lə=ku=lœ=ʁə=mε=pa=dɔ=dœ=ʁə 14
  a=til=lə=ɡu=dy=sɑ̃də=sø=kil=tɥ=a=bɔ̃=ɑ̃=tɑ̃=dœʁ 14

  kɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=te=ɔ̃=kil=nə=fo=pa=tutatɑ̃dʁə=dœ̃=pʁe=zi=dɑ̃ 15
  kynə=pwa=ɲe=dɔmə=ti=ʁe=a=vεk=lɥi=lε=fisεllə=də=ʁjε=ʁə=lə=pa=ʁa=ve 18

  syʁ=lasεnə=mɔ̃=djalə=il=i=a=də=bo=ze=tʁa=ʒik=spεk=taklə 14
  nə=sɔmə=nu=pa=osidə=mo=vε=zak=tœʁ=dy=nə=vi=kə=lɔ̃baklə 14

  ʁεjə=ʁɔ̃=nu=lεliɲə=ze=kʁi=tə=paʁ=tus=lε=ɡi=də=lε=zapotʁə 14
  ad=mε=tʁɔ̃=nuzɑ̃fɛ̃kə=lε=fa=mə=sɔ̃=dε=zɔ=mə=kɔ=mə=lεzotʁə 14

  ʒε=bjɛ̃=tu=te=ty=dje=ʒə=nε=pa=tu=kɔ̃=pʁi=fε=dεfotə 14
  a=lafɛ̃də=mɔ̃=paʁ=kuʁ=mə=mε=tʁa=tɔ̃=ny=nə=bɔ=nə=nɔtə 14

Historique des Modifications

27/06/2019 12:59
27/05/2019 14:22

Récompense

1
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.