Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Délétère

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/06/2012 03:47

L'écrit contient 354 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Pendantce

Délétère

Il y a tant de choses que j’aimerais à dire
Mais j’attends toujours de ne plus pouvoir les dire
J’attends toujours comme le pire
Pour me dire que les choses à dire sont des choses à dire

J’attends la perdition, j’attends le total échec
J’attends que mon cadavre luise suffisamment
Pour plaire à ma propre hyène, mon propre chacal, mon propre fennec
J’attends de ne plus me plaire pour me trouver intéressant

J’attends, j’attends, j’attends…
On peut mourir à force d’attendre
Mais combien de gens sont déjà morts sans avoir attendu pour vivre ?
Combien de gens croient vivre, alors que de tout ils sur-dépendent ?

Dans la vie on fait tout le temps semblant
Si ce n’est nous concernant, alors concernant autrui, le monde…
Quoiqu’il en soit, autrui, le monde, c’est toujours soi
Et ça fait mal de se dire que l’egocentrisme est toujours roi

Je suis mon peuple, certes, mais je suis aussi ma maison
Et je ne veux pas forcément avoir de maison
Je, je, je… ferme-la un peu au lieu de cracher sur ton tombeau !
Avoir un tombeau est précieux, autant qu’il n’accueille que lambeaux

Devrions-nous alors sombrer dans la propre résolution de nous ?
Irrésolution de toute façon, irrésolution car nous sommes encore vivants
L’homme n’est pas fait pour être satisfait, jamais, en aucune façon
Sinon il serait un enfant avorté, un embryon mort, un enfant mort-né…

Dieu est un salaud qui a juste gagné un jour le pactole au loto
Alors qu’il était déjà archi milliardaire, il a fait de cette somme
L’occasion de créer les hommes, mais a gardé le reste de sa richesse
Pour confectionner l’équation impossible et le reste

Combien sommes-nous ? à ne pas pouvoir lâcher de lest
Nous sommes des millions, des milliards sur terre, à être centenaires
Alors que la montgolfière, au mieux atteint le plafond
Et au pire ne décolle pas de la sphère

Je bois, je fume ; je ne bouge pas
Pour mieux palper ce tournoiement délétère
 • Pieds Hyphénique: Délétère

  il=y=a=tant=de=choses=que=jai=me=rais=à=dire 12
  mais=jat=tends=tou=jours=de=ne=plus=pou=voir=les=dire 12
  jat=tends=tou=jours=com=me=le=pi=re 9
  pour=me=dire=que=les=cho=ses=à=di=re=sont=des=cho=ses=à=dire 16

  jat=tends=la=per=di=tion=jat=tends=le=to=tal=é=chec 13
  jat=tends=que=mon=ca=davre=lui=se=suf=fi=sam=ment 12
  pour=plaireà=ma=pro=pre=hyè=ne=mon=pro=pre=cha=cal=mon=pro=pre=fen=nec 17
  jat=tends=de=ne=plus=me=plaire=pour=me=trou=ver=in=té=res=sant 15

  jat=tends=jat=tends=jat=tends 6
  on=peut=mou=rir=à=for=ce=dat=ten=dre 10
  mais=com=bien=de=gens=sont=dé=jà=morts=sans=a=voir=at=ten=du=pour=vivre 17
  com=bien=de=gens=croient=vivre=a=lors=que=de=tout=ils=sur=dé=pendent 15

  dans=la=vie=on=fait=tout=le=temps=sem=blant 10
  si=ce=nest=nous=con=cer=nant=a=lors=con=cer=nant=au=trui=le=monde 16
  quoi=quil=en=soit=au=trui=le=monde=cest=tou=jours=soi 12
  et=ça=fait=mal=de=se=dire=que=le=go=cen=tris=meest=tou=jours=roi 16

  je=suis=mon=peuple=cer=tes=mais=je=suis=aus=si=ma=mai=son 14
  et=je=ne=veux=pas=for=cément=a=voir=de=mai=son 12
  je=je=je=ferme=la=un=peu=au=lieu=de=cra=cher=sur=ton=tom=beau 16
  avoir=un=tom=beau=est=pré=cieux=au=tant=quil=nac=cueille=que=lam=beaux 15

  de=vrions=nous=a=lors=som=brer=dans=la=propre=ré=so=lu=tion=de=nous 16
  ir=ré=so=lu=tion=de=toute=fa=çon=ir=ré=so=lu=ti=on=car=nous=som=mes=en=co=re=vi=vants 24
  lhomme=nest=pas=fait=pour=ê=tre=sa=tis=fait=ja=mais=en=au=cu=ne=fa=çon 18
  si=non=il=se=rait=un=en=fant=a=vor=té=un=em=bryon=mort=un=en=fant=mort=né 20

  dieu=est=un=sa=laud=qui=a=jus=te=ga=gné=un=jour=le=pac=toleau=lo=to 18
  a=lors=quil=é=tait=dé=jà=ar=chi=milliar=daire=il=a=fait=de=cet=te=somme 18
  loc=ca=sion=de=créer=les=hommes=mais=a=gar=dé=le=res=te=de=sa=ri=chesse 18
  pour=con=fec=tion=ner=lé=qua=ti=on=im=pos=sibleet=le=reste 14

  com=bien=sommes=nous=à=ne=pas=pou=voir=lâ=cher=de=lest 13
  nous=sommes=des=millions=des=mil=liards=sur=ter=re=à=ê=tre=cen=te=naires 16
  a=lors=que=la=mont=gol=fière=au=mieux=at=teint=le=pla=fond 14
  et=au=pi=re=ne=dé=col=le=pas=de=la=sphère 12

  je=bois=je=fu=me=je=ne=bou=ge=pas 10
  pour=mieux=pal=per=ce=tour=noie=ment=dé=lé=tè=re 12
 • Phonétique : Délétère

  il i a tɑ̃ də ʃozə kə ʒεməʁεz- a diʁə
  mε ʒatɑ̃ tuʒuʁ də nə plys puvwaʁ lε diʁə
  ʒatɑ̃ tuʒuʁ kɔmə lə piʁə
  puʁ mə diʁə kə lε ʃozəz- a diʁə sɔ̃ dε ʃozəz- a diʁə

  ʒatɑ̃ la pεʁdisjɔ̃, ʒatɑ̃ lə tɔtal eʃεk
  ʒatɑ̃ kə mɔ̃ kadavʁə lɥizə syfizamɑ̃
  puʁ plεʁə a ma pʁɔpʁə iεnə, mɔ̃ pʁɔpʁə ʃakal, mɔ̃ pʁɔpʁə fεnεk
  ʒatɑ̃ də nə plys mə plεʁə puʁ mə tʁuve ɛ̃teʁesɑ̃

  ʒatɑ̃, ʒatɑ̃, ʒatɑ̃…
  ɔ̃ pø muʁiʁ a fɔʁsə datɑ̃dʁə
  mε kɔ̃bjɛ̃ də ʒɑ̃ sɔ̃ deʒa mɔʁ sɑ̃z- avwaʁ atɑ̃dy puʁ vivʁə ?
  kɔ̃bjɛ̃ də ʒɑ̃ kʁwae vivʁə, alɔʁ kə də tut- il syʁ depɑ̃de ?

  dɑ̃ la vi ɔ̃ fε tu lə tɑ̃ sɑ̃blɑ̃
  si sə nε nu kɔ̃sεʁnɑ̃, alɔʁ kɔ̃sεʁnɑ̃ otʁɥi, lə mɔ̃də…
  kwakil ɑ̃ swa, otʁɥi, lə mɔ̃də, sε tuʒuʁ swa
  e sa fε mal də sə diʁə kə ləɡɔsɑ̃tʁismə ε tuʒuʁ ʁwa

  ʒə sɥi mɔ̃ pəplə, sεʁtə, mε ʒə sɥiz- osi ma mεzɔ̃
  e ʒə nə vø pa fɔʁsemɑ̃ avwaʁ də mεzɔ̃
  ʒə, ʒə, ʒə… fεʁmə la œ̃ pø o ljø də kʁaʃe syʁ tɔ̃ tɔ̃bo !
  avwaʁ œ̃ tɔ̃bo ε pʁesjø, otɑ̃ kil nakœjə kə lɑ̃bo

  dəvʁjɔ̃ nuz- alɔʁ sɔ̃bʁe dɑ̃ la pʁɔpʁə ʁezɔlysjɔ̃ də nu ?
  iʁezɔlysjɔ̃ də tutə fasɔ̃, iʁezɔlysjɔ̃ kaʁ nu sɔməz- ɑ̃kɔʁə vivɑ̃
  lɔmə nε pa fε puʁ εtʁə satisfε, ʒamε, ɑ̃n- okynə fasɔ̃
  sinɔ̃ il səʁε œ̃n- ɑ̃fɑ̃ avɔʁte, œ̃n- ɑ̃bʁiɔ̃ mɔʁ, œ̃n- ɑ̃fɑ̃ mɔʁ ne…

  djø εt- œ̃ salo ki a ʒystə ɡaɲe œ̃ ʒuʁ lə paktɔlə o lɔto
  alɔʁ kil etε deʒa aʁʃi miljaʁdεʁə, il a fε də sεtə sɔmə
  lɔkazjɔ̃ də kʁee lεz- ɔmə, mεz- a ɡaʁde lə ʁεstə də sa ʁiʃεsə
  puʁ kɔ̃fεksjɔne lekasjɔ̃ ɛ̃pɔsiblə e lə ʁεstə

  kɔ̃bjɛ̃ sɔmə nu ? a nə pa puvwaʁ laʃe də lεst
  nu sɔmə dε miljɔ̃, dε miljaʁd syʁ teʁə, a εtʁə sɑ̃tənεʁə
  alɔʁ kə la mɔ̃tɡɔlfjεʁə, o mjøz- atɛ̃ lə plafɔ̃
  e o piʁə nə dekɔlə pa də la sfεʁə

  ʒə bwa, ʒə fymə, ʒə nə buʒə pa
  puʁ mjø palpe sə tuʁnwaəmɑ̃ deletεʁə
 • Pieds Phonétique : Délétère

  il=i=a=tɑ̃=də=ʃo=zə=kə=ʒε=mə=ʁε=za=di=ʁə 14
  mε=ʒa=tɑ̃=tu=ʒuʁ=də=nə=plys=pu=vwaʁ=lε=di=ʁə 13
  ʒa=tɑ̃=tu=ʒuʁ=kɔ=mə=lə=pi=ʁə 9
  puʁ=mə=di=ʁə=kə=lε=ʃo=zə=za=di=ʁə=sɔ̃=dε=ʃo=zə=za=di=ʁə 18

  ʒa=tɑ̃=la=pεʁ=di=sj=ɔ̃=ʒa=tɑ̃=lə=tɔ=tal=e=ʃεk 14
  ʒa=tɑ̃=kə=mɔ̃=ka=da=vʁə=lɥi=zə=sy=fi=za=mɑ̃ 13
  puʁ=plεʁəa=ma=pʁɔ=pʁə=i=ε=nə=mɔ̃=pʁɔ=pʁə=ʃa=kal=mɔ̃=pʁɔ=pʁə=fε=nεk 18
  ʒa=tɑ̃=də=nə=plys=mə=plε=ʁə=puʁ=mə=tʁu=ve=ɛ̃=te=ʁe=sɑ̃ 16

  ʒa=tɑ̃=ʒa=tɑ̃=ʒa=tɑ̃ 6
  ɔ̃=pø=mu=ʁiʁ=a=fɔʁ=sə=da=tɑ̃=dʁə 10
  mε=kɔ̃=bjɛ̃=də=ʒɑ̃=sɔ̃=de=ʒa=mɔʁ=sɑ̃=za=vwaʁ=a=tɑ̃=dy=puʁ=vi=vʁə 18
  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=ʒɑ̃=kʁwa=vi=vʁə=a=lɔʁ=kə=də=tu=til=syʁ=de=pɑ̃=de 18

  dɑ̃=la=vi=ɔ̃=fε=tu=lə=tɑ̃=sɑ̃=blɑ̃ 10
  si=sə=nε=nu=kɔ̃=sεʁ=nɑ̃=a=lɔʁ=kɔ̃=sεʁ=nɑ̃=ot=ʁɥi=lə=mɔ̃=də 17
  kwa=kil=ɑ̃=swa=ot=ʁɥi=lə=mɔ̃=də=sε=tu=ʒuʁ=swa 13
  e=sa=fε=mal=də=sə=di=ʁə=kə=lə=ɡɔ=sɑ̃=tʁis=mə=ε=tu=ʒuʁ=ʁwa 18

  ʒə=sɥi=mɔ̃=pə=plə=sεʁ=tə=mε=ʒə=sɥi=zo=si=ma=mε=zɔ̃ 15
  e=ʒə=nə=vø=pa=fɔʁ=se=mɑ̃=a=vwaʁ=də=mε=zɔ̃ 13
  ʒə=ʒə=ʒə=fεʁ=mə=la=œ̃=pø=o=lj=ø=də=kʁa=ʃe=syʁ=tɔ̃=tɔ̃=bo 18
  a=vwaʁ=œ̃=tɔ̃=bo=ε=pʁe=sj=ø=o=tɑ̃=kil=na=kœ=jə=kə=lɑ̃=bo 18

  də=vʁj=ɔ̃=nu=za=lɔʁ=sɔ̃=bʁe=dɑ̃=la=pʁɔ=pʁə=ʁe=zɔ=ly=sjɔ̃=də=nu 18
  i=ʁe=zɔ=ly=sjɔ̃də=tu=tə=fa=sɔ̃=i=ʁe=zɔ=ly=sjɔ̃=kaʁ=nu=sɔ=mə=zɑ̃=kɔ=ʁə=vi=vɑ̃ 23
  lɔmə=nε=pa=fε=puʁ=ε=tʁə=sa=tis=fε=ʒa=mε=ɑ̃=no=ky=nə=fa=sɔ̃ 18
  si=nɔ̃=il=sə=ʁε=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=a=vɔʁ=te=œ̃=nɑ̃=bʁi=ɔ̃=mɔʁ=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=mɔʁ=ne 21

  djø=ε=tœ̃=sa=lo=ki=a=ʒys=tə=ɡa=ɲe=œ̃=ʒuʁlə=pak=tɔ=ləo=lɔ=to 18
  a=lɔʁ=kil=e=tε=de=ʒa=aʁ=ʃi=mi=ljaʁ=dεʁə=il=a=fε=də=sε=tə=sɔmə 19
  lɔ=ka=zjɔ̃də=kʁe=e=lε=zɔ=mə=mε=za=ɡaʁ=de=lə=ʁεs=tə=də=sa=ʁi=ʃεsə 19
  puʁ=kɔ̃=fεk=sj=ɔ=ne=le=ka=sj=ɔ̃=ɛ̃=pɔ=si=blə=e=lə=ʁεs=tə 18

  kɔ̃=bj=ɛ̃=sɔ=mə=nu=a=nə=pa=pu=vwaʁ=la=ʃe=də=lεst 15
  nu=sɔ=mə=dε=mi=ljɔ̃=dε=mi=ljaʁd=syʁ=te=ʁə=a=ε=tʁə=sɑ̃=tə=nεʁə 18
  a=lɔʁ=kə=la=mɔ̃t=ɡɔl=fjεʁ=ə=o=mj=ø=za=tɛ̃=lə=pla=fɔ̃ 16
  e=o=pi=ʁə=nə=de=kɔ=lə=pa=də=la=sfεʁ=ə 13

  ʒə=bwa=ʒə=fy=mə=ʒə=nə=bu=ʒə=pa 10
  puʁ=mj=ø=pal=pe=sə=tuʁ=nwa=ə=mɑ̃=de=le=tεʁ=ə 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.