Poeme-France : Lecture Écrit Abondance

Poeme : Festin Funeste

Poème Abondance
Publié le 16/10/2020 13:42

L'écrit contient 290 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Manchot

Festin Funeste

Digérer notre monde n’est pas chose aisée,
Quand le mal-être inonde la table mal dressée.
C’est avaler cru des légions de chimères,
Par ces couverts tordus sur tant de plats amers.

Soit accepter son sort, et déglutir sans joie,
Soit mordre le remord et refuser ses choix.

Quel triste met servi que celui du présent.
Entrée sans goût ni vie que l’on croque à pleines dents,
Dans l’esquisse d’un futur, en plat de résistance,
Plastique de texture, aux frontières du rance.

Soit manger de bon cœur, en subir le relent,
Soit refuser de peur de devenir l’aliment.

Précédez le dessert, l’ultime taquinerie,
Reprenez donc un verre, consommez l’ironie.
Perdus dans l’allégresse d’un joyeux crépuscule,
Goûtez à la paresse d’un confort crédule.

Soit l’on quitte la table pour chercher le bonheur,
Soit l’on bouffe, exécrables, pour tuer le labeur.

Dernière touche, fine caresse qui flatte le palais,
Le sucre de l’allégresse nous grasse et nous rend laids.
Cessons de nous repaitre quand repas est servi.
Cessons de laisser naître nos glas sur nos envies.
Tentons de passer maîtres de nos pas, de nos vies.
Festin ne nourri l’être quand tout lui est acquis.

Si le confort amère inspire le surplus.
Si la crème légère empire en épais pus.
C’est que ce que l’on sert ne vaut pas d’être vu,
Ni gouté, ni mordu, ni dégusté ni bu.
Ce débord de calice qui entache la vue,
Qui ferme les yeux à l’estomac repus.

L’homme si bien alité, à l’abdomen rempli,
Oublie de se lever, voir qu’en dehors du nid,
Ce monde est embrasé, que plus rien n’y luit.
 • Pieds Hyphénique: Festin Funeste

  di=gé=rer=notre=mon=de=nest=pas=cho=se=ai=sée 12
  quand=le=mal=être=i=nonde=la=ta=ble=mal=dres=sée 12
  cest=a=va=ler=cru=des=lé=gions=de=chi=mè=res 12
  par=ces=cou=verts=tor=dus=sur=tant=de=plats=a=mers 12

  soit=ac=cep=ter=son=sort=et=dé=glu=tir=sans=joie 12
  soit=mor=dre=le=re=mord=et=re=fu=ser=ses=choix 12

  quel=tris=te=met=ser=vi=que=ce=lui=du=pré=sent 12
  en=trée=sans=goût=ni=vie=que=lon=cro=queà=pleines=dents 12
  dans=les=quisse=dun=fu=tur=en=plat=de=ré=sis=tance 12
  plas=ti=que=de=tex=ture=aux=fron=tiè=res=du=rance 12

  soit=man=ger=de=bon=cœur=en=su=bir=le=re=lent 12
  soit=re=fu=ser=de=peur=de=de=ve=nir=la=liment 12

  pré=cé=dez=le=des=sert=lul=time=ta=qui=ne=rie 12
  re=pre=nez=donc=un=verre=con=som=mez=li=ro=nie 12
  per=dus=dans=lal=légres=se=dun=joy=eux=cré=pus=cule 12
  goû=tez=à=la=pa=res=se=dun=con=fort=cré=dule 12

  soit=lon=quit=te=la=table=pour=cher=cher=le=bon=heur 12
  soit=lon=bouf=fe=exé=cra=bles=pour=tuer=le=la=beur 12

  der=nière=touche=fine=cares=se=qui=flat=te=le=pa=lais 12
  le=sucre=de=lal=légres=se=nous=gras=seet=nous=rend=laids 12
  ces=sons=de=nous=re=paitre=quand=re=pas=est=ser=vi 12
  ces=sons=de=lais=ser=naître=nos=glas=sur=nos=en=vies 12
  ten=tons=de=pas=ser=maîtres=de=nos=pas=de=nos=vies 12
  fes=tin=ne=nour=ri=lêtre=quand=tout=lui=est=ac=quis 12

  si=le=con=fort=a=mère=ins=pi=re=le=sur=plus 12
  si=la=crème=lé=gè=reem=pi=re=en=é=pais=pus 12
  cest=que=ce=que=lon=sert=ne=vaut=pas=dê=tre=vu 12
  ni=gou=té=ni=mor=du=ni=dé=gus=té=ni=bu 12
  ce=dé=bord=de=ca=lice=qui=en=ta=che=la=vue 12
  qui=fer=me=les=y=eux=à=les=to=mac=re=pus 12

  lhomme=si=bien=a=li=té=à=lab=do=men=rem=pli 12
  ou=blie=de=se=le=ver=voir=quen=de=hors=du=nid 12
  ce=mon=de=est=em=bra=sé=que=plus=rien=ny=luit 12
 • Phonétique : Festin Funeste

  diʒeʁe nɔtʁə mɔ̃də nε pa ʃozə εze,
  kɑ̃ lə mal εtʁə inɔ̃də la tablə mal dʁese.
  sεt- avale kʁy dε leʒjɔ̃ də ʃimεʁə,
  paʁ sε kuvεʁ tɔʁdys syʁ tɑ̃ də plaz- ame.

  swa aksεpte sɔ̃ sɔʁ, e deɡlytiʁ sɑ̃ ʒwa,
  swa mɔʁdʁə lə ʁəmɔʁ e ʁəfyze sε ʃwa.

  kεl tʁistə mεt sεʁvi kə səlɥi dy pʁezɑ̃.
  ɑ̃tʁe sɑ̃ ɡu ni vi kə lɔ̃ kʁɔkə a plεnə dɑ̃,
  dɑ̃ lεskisə dœ̃ fytyʁ, ɑ̃ pla də ʁezistɑ̃sə,
  plastikə də tεkstyʁə, o fʁɔ̃tjεʁə dy ʁɑ̃sə.

  swa mɑ̃ʒe də bɔ̃ kœʁ, ɑ̃ sybiʁ lə ʁəle,
  swa ʁəfyze də pœʁ də dəvəniʁ lalime.

  pʁesede lə desεʁ, lyltimə takinəʁi,
  ʁəpʁəne dɔ̃k œ̃ veʁə, kɔ̃sɔme liʁɔni.
  pεʁdys dɑ̃ laleɡʁεsə dœ̃ ʒwajø kʁepyskylə,
  ɡutez- a la paʁεsə dœ̃ kɔ̃fɔʁ kʁedylə.

  swa lɔ̃ kitə la tablə puʁ ʃεʁʃe lə bɔnœʁ,
  swa lɔ̃ bufə, εɡzekʁablə, puʁ tɥe lə labœʁ.

  dεʁnjεʁə tuʃə, finə kaʁεsə ki flatə lə palε,
  lə sykʁə də laleɡʁεsə nu ɡʁasə e nu ʁɑ̃ lε.
  sesɔ̃ də nu ʁəpεtʁə kɑ̃ ʁəpaz- ε sεʁvi.
  sesɔ̃ də lεse nεtʁə no ɡla syʁ noz- ɑ̃vi.
  tɑ̃tɔ̃ də pase mεtʁə- də no pa, də no vi.
  fεstɛ̃ nə nuʁʁi lεtʁə kɑ̃ tu lɥi εt- aki.

  si lə kɔ̃fɔʁ amεʁə ɛ̃spiʁə lə syʁply.
  si la kʁεmə leʒεʁə ɑ̃piʁə ɑ̃n- epε py.
  sε kə sə kə lɔ̃ sεʁ nə vo pa dεtʁə vy,
  ni ɡute, ni mɔʁdy, ni deɡyste ni by.
  sə debɔʁ də kalisə ki ɑ̃taʃə la vɥ,
  ki fεʁmə lεz- iøz- a lεstɔmak ʁəpys.

  lɔmə si bjɛ̃ alite, a labdɔmɛ̃ ʁɑ̃pli,
  ubli də sə ləve, vwaʁ kɑ̃ dəɔʁ dy nid,
  sə mɔ̃də εt- ɑ̃bʁaze, kə plys ʁjɛ̃ ni lɥi.
 • Pieds Phonétique : Festin Funeste

  di=ʒe=ʁe=nɔ=tʁə=mɔ̃də=nε=pa=ʃo=zə=ε=ze 12
  kɑ̃lə=mal=εtʁə=i=nɔ̃=də=la=ta=blə=mal=dʁe=se 12
  sε=ta=va=le=kʁy=dε=le=ʒjɔ̃=də=ʃi=mε=ʁə 12
  paʁ=sε=ku=vεʁ=tɔʁ=dys=syʁ=tɑ̃=də=pla=za=me 12

  swa=ak=sεp=te=sɔ̃=sɔʁ=e=de=ɡly=tiʁ=sɑ̃=ʒwa 12
  swa=mɔʁ=dʁə=lə=ʁə=mɔʁ=e=ʁə=fy=ze=sε=ʃwa 12

  kεl=tʁis=tə=mεt=sεʁ=vi=kə=səl=ɥi=dy=pʁe=zɑ̃ 12
  ɑ̃=tʁe=sɑ̃=ɡu=ni=vikə=lɔ̃=kʁɔ=kəa=plε=nə=dɑ̃ 12
  dɑ̃=lεs=kisə=dœ̃=fy=tyʁ=ɑ̃=pla=də=ʁe=zis=tɑ̃sə 12
  plas=ti=kə=də=tεk=styʁə=o=fʁɔ̃=tjε=ʁə=dy=ʁɑ̃sə 12

  swa=mɑ̃=ʒe=də=bɔ̃=kœʁ=ɑ̃=sy=biʁ=lə=ʁə=le 12
  swaʁə=fy=ze=də=pœʁ=də=də=və=niʁ=la=li=me 12

  pʁe=se=de=lə=de=sεʁ=lyl=timə=ta=ki=nə=ʁi 12
  ʁə=pʁə=ne=dɔ̃k=œ̃=veʁə=kɔ̃=sɔ=me=li=ʁɔ=ni 12
  pεʁ=dys=dɑ̃=la=le=ɡʁεsə=dœ̃=ʒwa=jø=kʁe=pys=kylə 12
  ɡu=te=za=la=pa=ʁε=sə=dœ̃=kɔ̃=fɔʁ=kʁe=dylə 12

  swa=lɔ̃=ki=tə=la=tablə=puʁ=ʃεʁ=ʃe=lə=bɔ=nœʁ 12
  swa=lɔ̃=bufə=εɡ=ze=kʁa=blə=puʁ=tɥe=lə=la=bœʁ 12

  dεʁ=njεʁə=tuʃə=finə=ka=ʁε=sə=ki=fla=tə=lə=pa=lε 13
  lə=sykʁə=də=la=le=ɡʁεsə=nu=ɡʁa=səe=nu=ʁɑ̃=lε 12
  se=sɔ̃=də=nu=ʁə=pεtʁə=kɑ̃=ʁə=pa=zε=sεʁ=vi 12
  se=sɔ̃=də=lε=se=nεtʁə=no=ɡla=syʁ=no=zɑ̃=vi 12
  tɑ̃=tɔ̃=də=pa=se=mεtʁə=də=no=pa=də=no=vi 12
  fεs=tɛ̃=nə=nuʁ=ʁi=lεtʁə=kɑ̃=tu=lɥi=ε=ta=ki 12

  si=lə=kɔ̃=fɔʁ=a=mεʁə=ɛ̃s=pi=ʁə=lə=syʁ=ply 12
  si=la=kʁεmə=le=ʒε=ʁəɑ̃=pi=ʁə=ɑ̃=ne=pε=py 12
  sε=kə=sə=kə=lɔ̃=sεʁ=nə=vo=pa=dε=tʁə=vy 12
  ni=ɡu=te=ni=mɔʁ=dy=ni=de=ɡys=te=ni=by 12
  sə=de=bɔʁ=də=ka=lisə=ki=ɑ̃=ta=ʃə=la=vɥ 12
  ki=fεʁ=mə=lε=zi=ø=za=lεs=tɔ=mak=ʁə=pys 12

  lɔmə=si=bjɛ̃=a=li=te=a=lab=dɔ=mɛ̃=ʁɑ̃=pli 12
  u=bli=də=sə=lə=ve=vwaʁ=kɑ̃=də=ɔʁ=dy=nid 12
  sə=mɔ̃=də=ε=tɑ̃=bʁa=ze=kə=plys=ʁjɛ̃=ni=lɥi 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2020 13:48Printemps

Joli poème avec une nuance philosophique! Merci du partage!

👍
Auteur de Poésie
16/10/2020 20:54Anya

Poème passionné et talentueux La surabondance de biens et de mets tue le goût
Et la saveur Et comment s empiffrer alors que d’autres n’ ont rien à manger? Gardons nos hvaleurs Merci du partage de ce bel écrit

👍
Auteur de Poésie
16/10/2020 22:29Saber Lahmidi

Beau poème. Merci !

👍