Poème-France.com

Poeme : La Complainte D’Un Coeur En Crainte.La Complainte D’Un Coeur En Crainte.

Mais qu’est-c’que tu fous, qu’est ce que tu attends ? Tu crois que c’est tout, qu’il n’y a plus d’espoirs maintenant ? Tu gémis et tu t’dis que c’est une injustice que tu payes pour son vice, que si t’avais eut plus de courage ça aurait pu être différent ; combien de temps que tu nages à contre-courant ? Tu sors là tête de l’eau et tu t’fixes un but puis tu t’dis qu’il est trop tôt et puis tu r’chutes, tu voudrais modifier le passé sans comprendre qu’il n’y a que le présent à changer, alors tu t’enfonces encore et encore t’en veux aux gens de vivre une relation en or tu comprends pas pourquoi pas toi pourquoi ça t’arrives pas tu sais qu’maintenant il n’y a plus que toi pour faire le poids mais sans t’laisser de chance tu n’feras pas pencher la balance, donnes toi l’espoir de pouvoir y croire.
Tu t’es relevée t’as fait c’que t’as pu, pour leur prouver que t’étais pas une cause perdue, et puis tu t’y rejettes dans ce profond merdier tu penses que quelqu’un viendra t’aider mais personne ne sait où tu t’situes où tu en es t’es qu’un simple personnage qu’on commence à oublier comme ce mirage qui n’peut perdurer ; tu crois tromper ceux qui t’entourent mais ils n’sont pas fous et savent après quoi tu cours ; tu t’épuises à chercher un antidote mais si t’étais pas rien qu’une idiote tu garderais les yeux biens ouverts et les idées bien au claires tu comprendrais que la vie a des choses à t’offrir tout n’est qu’une question de désir.
T’as qu’à ouvrir ton cœur plutôt que d’en faire un leurre t’as qu’à t’servir d’ton humanité pour reprendre c’qu’on t’a volé, un jour tu trouveras un jour tu comprendras qu’il y en a un qui te tombera dans les bras, tu peux l’chercher mais pas l’trouver tant que t’as pas réfléchi à tes critères, à qui tu donnes un laissé passé, tu choisis des cœurs de pierre parce que t’as peur d’être aimé. T’es qu’une mauviette qui réduit tout espoir en miette c’est plus facile de pleurer sur c’que tu t’fais que d’accepter d’être blessé et humiliée, si t’ouvres pas la porte au bonheur il n’ira pas chercher un autre moyen d’entré ; laisses le donc là où il est pourquoi pleures tu un homme qui t’as battu, qui t’as perdu que t’as vaincu que tu n’as plus.
Ne cherches pas son double parfait mais son contraire le plus concret arrêtes de t’affoler pour tout et n’importe quoi et si t’es trop faible pour aimer et l’être en retour aimes toi toi-même, aimes toi tout court ; et quand tu t’sentiras seule et aigrie il sera trop tard pour t’relancer dans la vie, t’auras eut une belle carrière, et puis tu crèveras seule à dix pieds sous terre.
Sponge

PostScriptum

Encore une fois, pas dans les règles de la poésie, et pas un texte forcément très compréhensible.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mε kε skə ty fus, kε sə kə ty atɑ̃ ? ty kʁwa kə sε tu, kil ni a plys dεspwaʁ mɛ̃tənɑ̃ ? ty ʒemiz- e ty tdi kə sεt- ynə ɛ̃ʒystisə kə ty pεj puʁ sɔ̃ visə, kə si tavεz- y plys də kuʁaʒə sa oʁε py εtʁə difeʁɑ̃, kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ kə ty naʒəz- a kɔ̃tʁə kuʁɑ̃ ? ty sɔʁ la tεtə də lo e ty tfiksəz- œ̃ byt pɥi ty tdi kil ε tʁo to e pɥi ty ʁʃytə, ty vudʁε mɔdifje lə pase sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kil ni a kə lə pʁezɑ̃ a ʃɑ̃ʒe, alɔʁ ty tɑ̃fɔ̃səz- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə tɑ̃ vøz- o ʒɑ̃ də vivʁə ynə ʁəlasjɔ̃ ɑ̃n- ɔʁ ty kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa pa twa puʁkwa sa taʁivə pa ty sε kmɛ̃tənɑ̃ il ni a plys kə twa puʁ fεʁə lə pwa mε sɑ̃ tlεse də ʃɑ̃sə ty nfəʁa pa pɑ̃ʃe la balɑ̃sə, dɔnə twa lεspwaʁ də puvwaʁ i kʁwaʁə.
ty tε ʁələve ta fε skə ta py, puʁ lœʁ pʁuve kə tetε pa ynə kozə pεʁdɥ, e pɥi ty ti ʁəʒεtə dɑ̃ sə pʁɔfɔ̃ mεʁdje ty pɑ̃sə kə kεlkœ̃ vjɛ̃dʁa tεde mε pεʁsɔnə nə sε u ty tsitɥz- u ty ɑ̃n- ε tε kœ̃ sɛ̃plə pεʁsɔnaʒə kɔ̃ kɔmɑ̃sə a ublje kɔmə sə miʁaʒə ki npø pεʁdyʁe, ty kʁwa tʁɔ̃pe sø ki tɑ̃tuʁe mεz- il nsɔ̃ pa fusz- e save apʁε kwa ty kuʁ, ty tepɥizəz- a ʃεʁʃe œ̃n- ɑ̃tidɔtə mε si tetε pa ʁjɛ̃ kynə idjɔtə ty ɡaʁdəʁε lεz- iø bjɛ̃z- uvεʁz- e lεz- ide bjɛ̃ o klεʁə ty kɔ̃pʁɑ̃dʁε kə la vi a dε ʃozəz- a tɔfʁiʁ tu nε kynə kεstjɔ̃ də deziʁ.
ta ka uvʁiʁ tɔ̃ kœʁ plyto kə dɑ̃ fεʁə œ̃ ləʁə ta ka tsεʁviʁ dtɔ̃n- ymanite puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə skɔ̃ ta vɔle, œ̃ ʒuʁ ty tʁuvəʁaz- œ̃ ʒuʁ ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa kil i ɑ̃n- a œ̃ ki tə tɔ̃bəʁa dɑ̃ lε bʁa, ty pø lʃεʁʃe mε pa ltʁuve tɑ̃ kə ta pa ʁefleʃi a tε kʁitεʁə, a ki ty dɔnəz- œ̃ lεse pase, ty ʃwazi dε kœʁ də pjeʁə paʁsə kə ta pœʁ dεtʁə εme. tε kynə movjεtə ki ʁedɥi tut- εspwaʁ ɑ̃ mjεtə sε plys fasilə də pləʁe syʁ skə ty tfε kə daksεpte dεtʁə blese e ymilje, si tuvʁə- pa la pɔʁtə o bɔnœʁ il niʁa pa ʃεʁʃe œ̃n- otʁə mwajɛ̃ dɑ̃tʁe, lεsə lə dɔ̃k la u il ε puʁkwa plœʁə ty œ̃n- ɔmə ki ta baty, ki ta pεʁdy kə ta vɛ̃ky kə ty na plys.
nə ʃεʁʃə pa sɔ̃ dublə paʁfε mε sɔ̃ kɔ̃tʁεʁə lə plys kɔ̃kʁε aʁεtə də tafɔle puʁ tut- e nɛ̃pɔʁtə kwa e si tε tʁo fεblə puʁ εme e lεtʁə ɑ̃ ʁətuʁ εmə twa twa mεmə, εmə twa tu kuʁ, e kɑ̃ ty tsɑ̃tiʁa sələ e εɡʁi il səʁa tʁo taʁ puʁ tʁəlɑ̃se dɑ̃ la vi, toʁaz- y ynə bεllə kaʁjεʁə, e pɥi ty kʁεvəʁa sələ a di- pje su teʁə.