Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Fine Distance, Entre Amour Et Haine.

Poème Amour
Publié le 27/10/2012 16:28

L'écrit contient 420 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sponge

Fine Distance, Entre Amour Et Haine.

Regardes toi ; à quoi tu penses à quoi tu sers, ton existence est un mystère, ta persistance est un enfer, quel est ta place quel est ton but tu trépasses et tu chutes ; puis tu t’relèves, t’es encore là, y’a pas de trêve quand y’a pas d’foi.
Tu t’plains de c’que t’as eut tu pleurs c’que t’as perdu et puis tu t’noies dans ton chagrin soumise à un destin que tu t’infliges que tu subis c’est trop d’litiges pour une seule vie. T’as fait un choix et tu n’sais plus si c’était ça ce que t’avais vu : la solitude est un fléau ton attitude est un fardeau tu rejettes le monde entier pensant ainsi te protéger mais il y a des choses incontrôlable et ça te tue, qu’ton cœurs s’emballe sans qu’tu l’ais voulu.
Tu n’crois pas en un amour sincère car pour toi ce n’est pas un solitaire, il va de paire avec l’enfer il est complice avec la haine et c’est un délice qui t’enchaines comme en prison comme détruit par la passion tu te perds entre ces deux sentiments et si la vie est un torrent toi tu es prises dans son courant et dans ta folle traversée de temps à autre tu es propulsée, vers un rivage d’amour que tu apprends à connaître et puisque tu n’y trouves pas de bien être tu te laisses couler dans les eaux jusqu’à c’que tu sois arrivé vers un rivage nouveaux, celui de la haine qui semble t’attirer mais ces cernes marquées te font abandonner l’idée puis tu te jettes et tu ne noies, c’est trop bête alors t’y r’crois.
Tu t’construis un pont entre les deux berges entre amour et haine tu gamberges parce que pour toi les deux sont liés tu ne peux aimer sans haïr tu y trouves là ton plaisir, et lorsque trop d’amour envahit ton cœur tu prends peur tu détruis c’que t’as bâti et puis t’réfugies dans la haine, en espérant vivre une vive saine, et c’est là que tu t’isoles qu’tu t’désoles et on devrait te plaindre on devrait te craindre mais… on ne ferait que feindre. Et cacher nos pensées, tu t’es mis dans ce pétrin, et pour t’en sortir on ne peut rien.
 • Pieds Hyphénique: Fine Distance, Entre Amour Et Haine.

  re=gar=des=toi=à=quoi=tu=pen=ses=à=quoi=tu=sers=ton=exis=ten=ce=est=un=mys=tè=re=ta=per=sis=tan=ce=est=un=en=fer=quel=est=ta=pla=ce=quel=est=ton=but=tu=tré=pas=ses=et=tu=chu=tes=puis=tu=tre=lè=ves=tes=en=co=re=là=ya=pas=de=trê=ve=quand=ya=pas=d=foi 68
  tu=t=plains=de=c=que=tas=eut=tu=pleurs=c=que=tas=per=du=et=puis=tu=t=noies=dans=ton=cha=grin=sou=miseà=un=des=tin=que=tu=tin=fli=ges=que=tu=su=bis=cest=trop=d=li=ti=ges=pour=u=ne=seu=le=vie=tas=fait=un=choix=et=tu=n=sais=plus=si=cé=tait=ça=ce=que=ta=vais=vu=la=so=li=tu=de=est=un=flé=au=ton=at=ti=tu=de=est=un=far=deau=tu=re=jet=tes=le=mon=de=en=tier=pen=sant=ain=si=te=pro=té=ger=mais=il=y=a=des=cho=ses=in=con=trô=la=ble=et=ça=te=tue=qu=ton=cœurs=sem=bal=le=sans=qu=tu=lais=vou=lu 131
  tu=n=crois=pas=en=un=a=mour=sin=cère=car=pour=toi=ce=nest=pas=un=so=li=tai=re=il=va=de=pai=rea=vec=len=fer=il=est=com=pli=ce=a=vec=la=hai=ne=et=cest=un=dé=li=ce=qui=ten=chai=nes=com=me=en=pri=son=com=me=dé=truit=par=la=pas=sion=tu=te=perds=en=tre=ces=deux=sen=ti=ments=et=si=la=vie=est=un=tor=rent=toi=tu=es=pri=ses=dans=son=cou=rant=et=dans=ta=fol=le=tra=ver=sée=de=temps=à=au=tre=tu=es=pro=pul=sée=vers=un=ri=va=ge=da=mour=que=tu=ap=prends=à=con=naî=tre=et=puis=que=tu=ny=trou=ves=pas=de=bien=ê=tre=tu=te=lais=ses=cou=ler=dans=les=eaux=jus=quà=c=que=tu=sois=ar=ri=vé=vers=un=ri=va=ge=nou=veaux=ce=lui=de=la=hai=ne=qui=sem=ble=tat=ti=rer=mais=ces=cer=nes=mar=quées=te=font=a=ban=don=ner=li=dée=puis=tu=te=jet=tes=et=tu=ne=noies=cest=trop=bê=te=a=lors=ty=r=crois 203
  tu=t=cons=truis=un=pont=entre=les=deux=ber=ges=en=trea=mour=et=hai=ne=tu=gam=ber=ges=par=ce=que=pour=toi=les=deux=sont=liés=tu=ne=peux=ai=mer=sans=haïr=tu=y=trou=ves=là=ton=plai=sir=et=lors=que=trop=da=mour=en=va=hit=ton=cœur=tu=prends=peur=tu=dé=truis=c=que=tas=bâ=ti=et=puis=tré=fu=gies=dans=la=hai=ne=en=es=pé=rant=vi=vre=u=ne=vi=ve=sai=ne=et=cest=là=que=tu=ti=so=les=qu=tu=t=dé=so=les=et=on=de=vrait=te=plain=dre=on=de=vrait=te=crain=dre=mais=on=ne=fe=rait=que=feindre=et=ca=cher=nos=pen=sées=tu=tes=mis=dans=ce=pé=trin=et=pour=ten=sor=tir=on=ne=peut=rien 144
 • Phonétique : Fine Distance, Entre Amour Et Haine.

  ʁəɡaʁdə- twa, a kwa ty pɑ̃səz- a kwa ty sεʁ, tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə εt- œ̃ mistεʁə, ta pεʁsistɑ̃sə εt- œ̃n- ɑ̃fe, kεl ε ta plasə kεl ε tɔ̃ byt ty tʁepasəz- e ty ʃytə, pɥi ty tʁəlεvə, tε ɑ̃kɔʁə la, ia pa də tʁεvə kɑ̃t- ia pa dfwa.
  ty tplɛ̃ də skə ta y ty plœʁ skə ta pεʁdy e pɥi ty tnwa dɑ̃ tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ sumizə a œ̃ dεstɛ̃ kə ty tɛ̃fliʒə kə ty sybi sε tʁo dlitiʒə puʁ ynə sələ vi. ta fε œ̃ ʃwa e ty nsε plys si setε sa sə kə tavε vy : la sɔlitydə εt- œ̃ fleo tɔ̃n- atitydə εt- œ̃ faʁdo ty ʁəʒεtə lə mɔ̃də ɑ̃tje pɑ̃sɑ̃ ɛ̃si tə pʁɔteʒe mεz- il i a dε ʃozəz- ɛ̃kɔ̃tʁolablə e sa tə tɥ, ktɔ̃ kœʁ sɑ̃balə sɑ̃ kty lεs vuly.
  ty nkʁwa pa ɑ̃n- œ̃n- amuʁ sɛ̃sεʁə kaʁ puʁ twa sə nε pa œ̃ sɔlitεʁə, il va də pεʁə avεk lɑ̃fe il ε kɔ̃plisə avεk la-εnə e sεt- œ̃ delisə ki tɑ̃ʃεnə kɔmə ɑ̃ pʁizɔ̃ kɔmə detʁɥi paʁ la pasjɔ̃ ty tə pεʁdz- ɑ̃tʁə sε dø sɑ̃timɑ̃z- e si la vi εt- œ̃ tɔʁe twa ty ε pʁizə dɑ̃ sɔ̃ kuʁɑ̃ e dɑ̃ ta fɔlə tʁavεʁse də tɑ̃z- a otʁə ty ε pʁɔpylse, vεʁz- œ̃ ʁivaʒə damuʁ kə ty apʁɑ̃z- a kɔnεtʁə e pɥiskə ty ni tʁuvə pa də bjɛ̃ εtʁə ty tə lεsə kule dɑ̃ lεz- o ʒyska skə ty swaz- aʁive vεʁz- œ̃ ʁivaʒə nuvo, səlɥi də la-εnə ki sɑ̃blə tatiʁe mε sε sεʁnə- maʁke tə fɔ̃ abɑ̃dɔne lide pɥi ty tə ʒεtəz- e ty nə nwa, sε tʁo bεtə alɔʁ ti ʁkʁwa.
  ty tkɔ̃stʁɥiz- œ̃ pɔ̃ ɑ̃tʁə lε dø bεʁʒəz- ɑ̃tʁə amuʁ e-εnə ty ɡɑ̃bεʁʒə- paʁsə kə puʁ twa lε dø sɔ̃ lje ty nə pøz- εme sɑ̃-ajʁ ty i tʁuvə la tɔ̃ plεziʁ, e lɔʁskə tʁo damuʁ ɑ̃vai tɔ̃ kœʁ ty pʁɑ̃ pœʁ ty detʁɥi skə ta bati e pɥi tʁefyʒi dɑ̃ la-εnə, ɑ̃n- εspeʁɑ̃ vivʁə ynə vivə sεnə, e sε la kə ty tizɔlə kty tdezɔləz- e ɔ̃ dəvʁε tə plɛ̃dʁə ɔ̃ dəvʁε tə kʁɛ̃dʁə mε… ɔ̃ nə fəʁε kə fɛ̃dʁə. e kaʃe no pɑ̃se, ty tε mi dɑ̃ sə petʁɛ̃, e puʁ tɑ̃ sɔʁtiʁ ɔ̃ nə pø ʁjɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Fine Distance, Entre Amour Et Haine.

  ʁə=ɡaʁ=də=twa=a=kwa=ty=pɑ̃=sə=za=kwa=ty=sεʁ=tɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=ε=tœ̃=mis=tε=ʁə=ta=pεʁ=sis=tɑ̃=sə=ε=tœ̃=nɑ̃=fe=kεl=ε=ta=pla=sə=kεl=ε=tɔ̃=byt=ty=tʁe=pa=sə=ze=ty=ʃy=tə=pɥi=ty=tʁə=lε=və=tε=ɑ̃=kɔ=ʁə=la=i=a=pa=də=tʁε=və=kɑ̃=ti=a=pa=dfwa 70
  ty=tplɛ̃də=skə=ta=y=ty=plœʁ=skə=ta=pεʁ=dy=e=pɥi=ty=tnwa=dɑ̃=tɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=su=mi=zəa=œ̃=dεs=tɛ̃=kə=ty=tɛ̃=fli=ʒə=kə=ty=sy=bi=sε=tʁo=dli=ti=ʒə=puʁ=y=nə=sə=lə=vi=ta=fε=œ̃=ʃwa=e=ty=nsε=plys=si=se=tε=sa=sə=kə=ta=vε=vy=la=sɔ=li=ty=də=ε=tœ̃=fle=o=tɔ̃=na=ti=ty=də=ε=tœ̃=faʁ=do=ty=ʁə=ʒε=tə=lə=mɔ̃=də=ɑ̃=tje=pɑ̃=sɑ̃=ɛ̃=si=tə=pʁɔ=te=ʒe=mε=zil=i=a=dε=ʃo=zə=zɛ̃=kɔ̃=tʁo=la=blə=e=sa=tə=tɥ=ktɔ̃=kœʁ=sɑ̃=ba=lə=sɑ̃=kty=lε=sə=vu=ly 124
  ty=nkʁwa=pa=ɑ̃=nœ̃=na=muʁ=sɛ̃=sεʁə=kaʁ=puʁ=twa=sə=nε=pa=œ̃=sɔ=li=tε=ʁə=il=va=də=pε=ʁəa=vεk=lɑ̃=fe=il=ε=kɔ̃=pli=sə=a=vεk=la-ε=nə=e=sε=tœ̃=de=li=sə=ki=tɑ̃=ʃε=nə=kɔ=mə=ɑ̃=pʁi=zɔ̃=kɔ=mə=det=ʁɥi=paʁ=la=pa=sjɔ̃=ty=tə=pεʁ=dzɑ̃=tʁə=sε=dø=sɑ̃=ti=mɑ̃=ze=si=la=vi=ε=tœ̃=tɔ=ʁe=twa=ty=ε=pʁi=zə=dɑ̃=sɔ̃=ku=ʁɑ̃=e=dɑ̃=ta=fɔ=lə=tʁa=vεʁ=se=də=tɑ̃=za=o=tʁə=ty=ε=pʁɔ=pyl=se=vεʁ=zœ̃=ʁi=va=ʒə=da=muʁ=kə=ty=a=pʁɑ̃=za=kɔ=nε=tʁə=e=pɥis=kə=ty=ni=tʁu=və=pa=də=bjɛ̃=ε=tʁə=ty=tə=lε=sə=ku=le=dɑ̃=lε=zo=ʒys=ka=skə=ty=swa=za=ʁi=ve=vεʁ=zœ̃=ʁi=va=ʒə=nu=vo=səl=ɥi=də=la-ε=nə=ki=sɑ̃=blə=ta=ti=ʁe=mε=sε=sεʁ=nə=maʁ=ke=tə=fɔ̃=a=bɑ̃=dɔ=ne=li=de=pɥi=ty=tə=ʒε=tə=ze=ty=nə=nwa=sε=tʁo=bε=tə=a=lɔʁ=ti=ʁkʁwa 200
  ty=tkɔ̃s=tʁɥi=zœ̃=pɔ̃=ɑ̃tʁə=lε=dø=bεʁ=ʒə=zɑ̃=tʁəa=muʁ=e-ε=nə=ty=ɡɑ̃=bεʁ=ʒə=paʁ=sə=kə=puʁ=twa=lε=dø=sɔ̃=lje=ty=nə=pø=zε=me=sɑ̃-ajʁ=ty=i=tʁu=və=la=tɔ̃=plε=ziʁ=e=lɔʁ=skə=tʁo=da=muʁ=ɑ̃=va=i=tɔ̃=kœʁ=ty=pʁɑ̃=pœʁ=ty=det=ʁɥi=skə=ta=ba=ti=e=pɥi=tʁe=fy=ʒi=dɑ̃=la-ε=nə=ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=vi=vʁə=y=nə=vi=və=sε=nə=e=sε=la=kə=ty=ti=zɔ=lə=kty=tde=zɔ=lə=ze=ɔ̃=də=vʁε=tə=plɛ̃=dʁə=ɔ̃=də=vʁε=tə=kʁɛ̃=dʁə=mε=ɔ̃=nə=fə=ʁε=kə=fɛ̃=dʁə=e=ka=ʃe=no=pɑ̃=se=ty=tε=mi=dɑ̃=sə=pe=tʁɛ̃=e=puʁ=tɑ̃=sɔʁ=tiʁ=ɔ̃=nə=pø=ʁjɛ̃ 141

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.