Poeme-France : Lecture Écrit Toi

Poeme : Coeur En Veille ? !

Poème Toi
Publié le 16/11/2012 21:43

L'écrit contient 407 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Sponge

Coeur En Veille ? !

J’me suis toujours demandé qu’est ce qui pouvait bien nous différencier pourquoi suis-je comme ça et pourquoi pas toi pourquoi la clémence t’aurait-elle était accordée et pourquoi la sentence serait-elle sur moi tombée ? Qu’est ce qui te rend si fragile et si belle à chérir, un ange léger destiné à guérir les maux de ces hommes qui par trop de souffrance ont choisi les femmes comme unique délivrance ?

Si tu es le remède à leur blessure je ne suis que celle qui provoque l’usure, de leur corps et de leur cœur brisé, là où tu les sauveras il semble que je les tuerai. Si tu es l’antidote du mal qui les tourmente, de leur souffrance je suis l’exquise fervente, et si je suis la raison de leur déliquescence tu es de loin leur préférence.
Si tu sembles être vouée à ce destin moi je n’ai que l’impression de me perdre en chemin, chaque âme puisée fait de moi une femme épuisée, ces drames qui m’entourent et ce blâme qui, au détour de mon amour, font de moi un objet de désir que les sentiments ne peuvent affaiblir.

Je ne suis pas un monstre que la vie a crée je suis juste une femme qu’un homme a brisé et s’il est important de se reconstruire je ne suis à même que de me détruire, et ma destruction ne peut se faire sans blesser les hommes qui ont l’illusion de faire de moi une fille à passion. C’est cet amour à fusion qui est à l’origine de mon chagrin profond et même si l’envie me tiraille je n’ai plus rien à offrir et je ne peux combler les failles sans rien n’avoir pour tout rebâtir.

Et si j’envie certaine d’entre vous d’être capable de tendresse et d’amour, c’est parce que je me suis fait la promesse de ne plus avoir le cœur lourd, la légèreté de mon âme je l’ai trouvé en n’attisant aucune flamme, et si la souffrance de la trahison est désormais ma plus belle guérison, celle de la solitude provoque en moi une multitude ; d’impressions d’égarement comme si il était de nouveau temps, d’ouvrir mon cœur et de le sortir de veille ; se pourrait-il quelle horreur ! que mon cœur ne sorte de son sommeil ?
 • Pieds Hyphénique: Coeur En Veille ? !

  jme=suis=tou=jours=de=man=dé=quest=ce=qui=pou=vait=bien=nous=dif=fé=ren=cier=pour=quoi=suis=je=com=me=ça=et=pour=quoi=pas=toi=pour=quoi=la=clé=men=ce=tau=rait=tel=le=é=tait=ac=cor=dée=et=pour=quoi=la=sen=ten=ce=se=rait=tel=le=sur=moi=tom=bée=quest=ce=qui=te=rend=si=fra=gi=le=et=si=bel=le=à=ché=rir=un=an=ge=lé=ger=des=ti=né=à=gué=rir=les=maux=de=ces=hom=mes=qui=par=trop=de=souf=fran=ce=ont=choi=si=les=fem=mes=com=me=u=ni=que=dé=li=vrance 114

  si=tu=es=le=re=mè=de=à=leur=bles=su=re=je=ne=suis=que=cel=le=qui=pro=vo=que=lu=su=re=de=leur=corps=et=de=leur=cœur=bri=sé=là=où=tu=les=sau=ve=ras=il=sem=ble=que=je=les=tue=rai=si=tu=es=lan=ti=do=te=du=mal=qui=les=tour=men=te=de=leur=souf=fran=ce=je=suis=lex=qui=se=fer=ven=te=et=si=je=suis=la=rai=son=de=leur=dé=li=ques=cen=ce=tu=es=de=loin=leur=pré=fé=ren=ce 99
  si=tu=sem=bles=ê=tre=vouée=à=ce=des=tin=moi=je=nai=que=lim=pres=si=on=de=me=per=dre=en=che=min=cha=que=â=me=pui=sée=fait=de=moi=u=ne=fem=me=é=pui=sée=ces=dra=mes=qui=men=tou=rent=et=ce=blâ=me=qui=au=dé=tour=de=mon=a=mour=font=de=moi=un=ob=jet=de=dé=sir=que=les=sen=ti=ments=ne=peu=vent=af=fai=blir 81

  je=ne=suis=pas=un=mons=tre=que=la=viea=crée=je=suis=jus=te=une=fem=me=quun=hom=me=a=bri=sé=et=sil=est=im=por=tant=de=se=re=cons=trui=re=je=ne=suis=à=mê=me=que=de=me=dé=trui=re=et=ma=des=truc=tion=ne=peut=se=fai=re=sans=bles=ser=les=hom=mes=qui=ont=lillu=sion=de=fai=re=de=moi=u=ne=fille=à=pas=sion=cest=cet=a=mour=à=fu=sion=qui=est=à=lo=ri=gi=ne=de=mon=cha=grin=pro=fond=et=mê=me=si=len=vie=me=ti=raille=je=nai=plus=rien=à=of=frir=et=je=ne=peux=com=bler=les=fail=les=sans=rien=na=voir=pour=tout=re=bâ=tir 133

  et=si=jen=vie=cer=taine=den=tre=vous=dê=tre=ca=pa=ble=de=ten=dres=seet=da=mour=cest=par=ce=que=je=me=suis=fait=la=pro=mes=se=de=ne=plus=a=voir=le=cœur=lourd=la=lé=gè=re=té=de=mon=â=me=je=lai=trou=vé=en=nat=ti=sant=au=cu=ne=flam=me=et=si=la=souf=fran=ce=de=la=tra=hi=son=est=dé=sor=mais=ma=plus=bel=le=gué=ri=son=cel=le=de=la=so=li=tu=de=pro=vo=que=en=moi=u=ne=mul=ti=tu=de=dim=pres=sions=dé=ga=re=ment=com=me=si=il=é=tait=de=nou=veau=temps=dou=vrir=mon=cœur=et=de=le=sor=tir=de=vei=lle=se=pour=rait=til=quel=le=hor=reur=que=mon=cœur=ne=sor=te=de=son=som=meil 150
 • Phonétique : Coeur En Veille ? !

  ʒmə sɥi tuʒuʁ dəmɑ̃de kε sə ki puvε bjɛ̃ nu difeʁɑ̃sje puʁkwa sɥi ʒə kɔmə sa e puʁkwa pa twa puʁkwa la klemɑ̃sə toʁε tεllə etε akɔʁde e puʁkwa la sɑ̃tɑ̃sə səʁε tεllə syʁ mwa tɔ̃be ? kε sə ki tə ʁɑ̃ si fʁaʒilə e si bεllə a ʃeʁiʁ, œ̃n- ɑ̃ʒə leʒe dεstine a ɡeʁiʁ lε mo də sεz- ɔmə ki paʁ tʁo də sufʁɑ̃sə ɔ̃ ʃwazi lε famə kɔmə ynikə delivʁɑ̃sə ?

  si ty ε lə ʁəmεdə a lœʁ blesyʁə ʒə nə sɥi kə sεllə ki pʁɔvɔkə lyzyʁə, də lœʁ kɔʁz- e də lœʁ kœʁ bʁize, la u ty lε sovəʁaz- il sɑ̃blə kə ʒə lε tɥəʁε. si ty ε lɑ̃tidɔtə dy mal ki lε tuʁmɑ̃tə, də lœʁ sufʁɑ̃sə ʒə sɥi lεkskizə fεʁvɑ̃tə, e si ʒə sɥi la ʁεzɔ̃ də lœʁ delikesɑ̃sə ty ε də lwɛ̃ lœʁ pʁefeʁɑ̃sə.
  si ty sɑ̃bləz- εtʁə vue a sə dεstɛ̃ mwa ʒə nε kə lɛ̃pʁesjɔ̃ də mə pεʁdʁə ɑ̃ ʃəmɛ̃, ʃakə amə pɥize fε də mwa ynə famə epɥize, sε dʁamə ki mɑ̃tuʁe e sə blamə ki, o detuʁ də mɔ̃n- amuʁ, fɔ̃ də mwa œ̃n- ɔbʒε də deziʁ kə lε sɑ̃timɑ̃ nə pəve afεbliʁ.

  ʒə nə sɥi pa œ̃ mɔ̃stʁə kə la vi a kʁe ʒə sɥi ʒystə ynə famə kœ̃n- ɔmə a bʁize e sil εt- ɛ̃pɔʁtɑ̃ də sə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə ʒə nə sɥiz- a mεmə kə də mə detʁɥiʁə, e ma dεstʁyksjɔ̃ nə pø sə fεʁə sɑ̃ blese lεz- ɔmə ki ɔ̃ lilyzjɔ̃ də fεʁə də mwa ynə fijə a pasjɔ̃. sε sεt amuʁ a fyzjɔ̃ ki εt- a lɔʁiʒinə də mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ pʁɔfɔ̃t- e mεmə si lɑ̃vi mə tiʁajə ʒə nε plys ʁjɛ̃ a ɔfʁiʁ e ʒə nə pø kɔ̃ble lε fajə sɑ̃ ʁjɛ̃ navwaʁ puʁ tu ʁəbatiʁ.

  e si ʒɑ̃vi sεʁtεnə dɑ̃tʁə vu dεtʁə kapablə də tɑ̃dʁεsə e damuʁ, sε paʁsə kə ʒə mə sɥi fε la pʁɔmεsə də nə plysz- avwaʁ lə kœʁ luʁ, la leʒεʁəte də mɔ̃n- amə ʒə lε tʁuve ɑ̃ natizɑ̃ okynə flamə, e si la sufʁɑ̃sə də la tʁaizɔ̃ ε dezɔʁmε ma plys bεllə ɡeʁizɔ̃, sεllə də la sɔlitydə pʁɔvɔkə ɑ̃ mwa ynə myltitydə, dɛ̃pʁesjɔ̃ deɡaʁəmɑ̃ kɔmə si il etε də nuvo tɑ̃, duvʁiʁ mɔ̃ kœʁ e də lə sɔʁtiʁ də vεjə, sə puʁʁε til kεllə ɔʁœʁ ! kə mɔ̃ kœʁ nə sɔʁtə də sɔ̃ sɔmεj ?
 • Pieds Phonétique : Coeur En Veille ? !

  ʒmə=sɥi=tu=ʒuʁ=də=mɑ̃=de=kε=sə=ki=pu=vε=bj=ɛ̃=nu=di=fe=ʁɑ̃=sje=puʁ=kwa=sɥi=ʒə=kɔ=mə=sa=e=puʁ=kwa=pa=twa=puʁ=kwa=la=kle=mɑ̃=sə=to=ʁε=tεl=lə=e=tε=a=kɔʁ=de=e=puʁ=kwa=la=sɑ̃=tɑ̃=sə=sə=ʁε=tεl=lə=syʁ=mwa=tɔ̃=be=kε=sə=ki=tə=ʁɑ̃=si=fʁa=ʒi=lə=e=si=bεl=lə=a=ʃe=ʁiʁ=œ̃=nɑ̃=ʒə=le=ʒe=dεs=ti=ne=a=ɡe=ʁiʁ=lε=mo=də=sε=zɔ=mə=ki=paʁ=tʁo=də=su=fʁɑ̃=sə=ɔ̃=ʃwa=zi=lε=fa=mə=kɔ=mə=y=ni=kə=de=li=vʁɑ̃=sə 116

  si=ty=ε=lə=ʁə=mε=də=a=lœ=ʁə=ble=sy=ʁə=ʒə=nə=sɥi=kə=sεl=lə=ki=pʁɔ=vɔ=kə=ly=zy=ʁə=də=lœʁ=kɔʁ=ze=də=lœʁ=kœʁ=bʁi=ze=la=u=ty=lε=so=və=ʁa=zil=sɑ̃=blə=kə=ʒə=lε=tɥə=ʁε=si=ty=ε=lɑ̃=ti=dɔ=tə=dy=mal=ki=lε=tuʁ=mɑ̃=tə=də=lœʁ=su=fʁɑ̃=sə=ʒə=sɥi=lεk=ski=zə=fεʁ=vɑ̃=tə=e=si=ʒə=sɥi=la=ʁε=zɔ̃=də=lœʁ=de=li=ke=sɑ̃=sə=ty=ε=də=lwɛ̃=lœʁ=pʁe=fe=ʁɑ̃=sə 100
  si=ty=sɑ̃=blə=zε=tʁə=vu=e=a=sə=dεs=tɛ̃=mwa=ʒə=nε=kə=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=də=mə=pεʁ=dʁə=ɑ̃=ʃə=mɛ̃=ʃa=kə=a=mə=pɥi=ze=fε=də=mwa=y=nə=fa=mə=ep=ɥi=ze=sε=dʁa=mə=ki=mɑ̃=tu=ʁe=e=sə=bla=mə=ki=o=de=tuʁ=də=mɔ̃=na=muʁ=fɔ̃=də=mwa=œ̃=nɔb=ʒε=də=de=ziʁ=kə=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=nə=pə=ve=a=fε=bliʁ 82

  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=mɔ̃s=tʁə=kə=la=vi=a=kʁe=ʒə=sɥi=ʒys=təynə=fa=mə=kœ̃=nɔ=mə=a=bʁi=ze=e=sil=ε=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=də=sə=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=ʒə=nə=sɥi=za=mε=mə=kə=də=mə=det=ʁɥi=ʁə=e=ma=dεs=tʁyk=sjɔ̃=nə=pø=sə=fε=ʁə=sɑ̃=ble=se=lε=zɔ=mə=ki=ɔ̃=li=ly=zjɔ̃=də=fε=ʁə=də=mwa=y=nə=fi=jə=a=pa=sjɔ̃=sε=sεt=a=muʁ=a=fy=zjɔ̃=ki=ε=ta=lɔ=ʁi=ʒi=nə=də=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=pʁɔ=fɔ̃=te=mε=mə=si=lɑ̃=vi=mə=ti=ʁajə=ʒə=nε=plys=ʁjɛ̃=a=ɔ=fʁiʁ=e=ʒə=nə=pø=kɔ̃=ble=lε=fa=jə=sɑ̃=ʁjɛ̃=na=vwaʁ=puʁ=tu=ʁə=ba=tiʁ 135

  e=si=ʒɑ̃=vi=sεʁ=tεnə=dɑ̃=tʁə=vu=dε=tʁə=ka=pa=blə=də=tɑ̃=dʁε=səe=da=muʁ=sε=paʁ=sə=kə=ʒə=mə=sɥi=fε=la=pʁɔ=mε=sə=də=nə=plys=za=vwaʁ=lə=kœʁ=luʁ=la=le=ʒε=ʁə=te=də=mɔ̃=na=mə=ʒə=lε=tʁu=ve=ɑ̃=na=ti=zɑ̃=o=ky=nə=fla=mə=e=si=la=su=fʁɑ̃=sə=də=la=tʁa=i=zɔ̃=ε=de=zɔʁ=mε=ma=plys=bεllə=ɡe=ʁi=zɔ̃=sεl=lə=də=la=sɔ=li=ty=də=pʁɔ=vɔ=kə=ɑ̃=mwa=y=nə=myl=ti=ty=də=dɛ̃=pʁe=sjɔ̃=de=ɡa=ʁə=mɑ̃=kɔ=mə=si=il=e=tε=də=nu=vo=tɑ̃=du=vʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=e=də=lə=sɔʁ=tiʁ=də=vεjə=sə=puʁ=ʁε=til=kεl=lə=ɔ=ʁœʁ=kə=mɔ̃=kœʁ=nə=sɔʁ=tə=də=sɔ̃=sɔ=mεj 148

PostScriptum

Loin de moi l’idée de ne plus jamais aimer, mais c’est somme toute la seule solution que j’ai trouvé pour me protéger.
Se peut-il qu’on ré-apprenne à faire fonctionner ce que pendant longtemps on a ignoré ?

Récompense

1
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.