Poeme-France : Lecture Écrit Posséder

Poeme : Paralysée, Apeurée, Questionnée.

Poème Posséder
Publié le 01/11/2012 20:07

L'écrit contient 364 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sponge

Paralysée, Apeurée, Questionnée.

C’est juste la peur qui s’empare de moi une sorte de terreur que j’ne contrôle pas, l’idée de ta présence proche me fait perdre la tête et cet éternel reproche d’avoir été trop bête et de n’avoir mis fin que bien trop tard à ton plaisir malin de construire un rempart ; autour de mon entière existence sans faire de différence entre contrôle et prison, tu t’es cru drôle à agir comme un con.
J’en deviens vulgaire mais je ne peux taire ; cette haine que tu m’obliges à ressentir je n’ai aucune peine pour ceux qui se font passer martyr alors que tu n’es que le bourreau, le seul responsable, de tous ces maux et de cette danse macabre, qui nous faisait valser et que toi tu menais, que moi je suivais et que j’acceptais, qui pendant des heures des jours et des années a fait de nos cœurs plein d’amour des récipients troués.
J’ai toujours été surprise de voir avec quelle passion, nous avons mis de la haine dans cette histoire que nous vivions ; entre l’amour et la douceur, et être un vautour inspirant la peur, il n’y a vraiment qu’un pas, dommage que tu l’es franchi sans regarder derrière toi. Tu n’as sans doute pas vu qui restait en arrière, à te regarder partir conquérir d’autre terre, celle de la violence du mépris et de l’enfer, je t’ai vu devenir un autre sans n’avoir rien pu faire.
Et maintenant que je te sais libre de tes mouvements, j’avoue ne plus me sentir comme avant, j’ai l’esprit brouillé et je ne sais plus faire de distinction, entre la réalité et mon imagination, ma peur serait-elle justifiée se pourrait-il que tu veuilles te venger tout en me rendant coupable d’avoir fait de toi un minable, mais moi j’ai aimé le beau qu’il y avait en toi, tu as fait ton choix, tu n’es plus que l’ombre de celui que tu as été mais tu es bel et bien celui que je hais.
 • Pieds Hyphénique: Paralysée, Apeurée, Questionnée.

  cest=jus=te=la=peur=qui=sem=pare=de=moi=u=ne=sor=te=de=ter=reur=que=j=ne=con=trô=le=pas=li=dée=de=ta=pré=sen=ce=pro=che=me=fait=per=dre=la=tê=te=et=cet=é=ter=nel=re=pro=che=da=voir=é=té=trop=bê=te=et=de=na=voir=mis=fin=que=bien=trop=tard=à=ton=plai=sir=ma=lin=de=cons=trui=re=un=rem=part=au=tour=de=mon=en=tiè=re=exis=ten=ce=sans=fai=re=de=dif=fé=ren=ce=en=tre=con=trô=le=et=pri=son=tu=tes=cru=drô=le=à=a=gir=com=me=un=con 116
  jen=de=viens=vul=gai=re=mais=je=ne=peux=tai=re=cet=te=hai=ne=que=tu=mo=bli=ges=à=res=sen=tir=je=nai=au=cu=ne=pei=ne=pour=ceux=qui=se=font=pas=ser=mar=tyr=a=lors=que=tu=nes=que=le=bour=reau=le=seul=res=pon=sa=ble=de=tous=ces=maux=et=de=cet=te=dan=se=ma=ca=bre=qui=nous=fai=sait=val=ser=et=que=toi=tu=me=nais=que=moi=je=sui=vais=et=que=jac=cep=tais=qui=pen=dant=des=heu=res=des=jours=et=des=an=nées=a=fait=de=nos=cœurs=plein=da=mour=des=ré=ci=pients=troués 116
  jai=tou=jours=é=té=sur=prise=de=voir=a=vec=quel=le=pas=sion=nous=a=vons=mis=de=la=hai=ne=dans=cet=te=his=toi=re=que=nous=vi=vions=en=tre=la=mour=et=la=dou=ceur=et=ê=treun=vau=tour=ins=pi=rant=la=peur=il=ny=a=vrai=ment=quun=pas=dom=ma=ge=que=tu=les=fran=chi=sans=re=gar=der=der=riè=re=toi=tu=nas=sans=dou=te=pas=vu=qui=res=tait=en=ar=riè=re=à=te=re=gar=der=par=tir=con=qué=rir=dau=tre=ter=re=cel=le=de=la=vio=len=ce=du=mé=pris=et=de=len=fer=je=tai=vu=de=ve=nir=un=au=tre=sans=na=voir=rien=pu=faire 131
  et=mainte=nant=que=je=te=sais=li=bre=de=tes=mou=ve=ments=ja=voue=ne=plus=me=sen=tir=com=mea=vant=jai=les=prit=brouillé=et=je=ne=sais=plus=fai=re=de=dis=tinc=tion=en=tre=la=ré=a=li=té=et=mon=i=ma=gi=na=tion=ma=peur=se=rait=tel=le=jus=ti=fi=ée=se=pour=rait=til=que=tu=veuilles=te=ven=ger=tout=en=me=ren=dant=cou=pa=ble=da=voir=fait=de=toi=un=mi=na=ble=mais=moi=jai=ai=mé=le=beau=quil=y=a=vait=en=toi=tu=as=fait=ton=choix=tu=nes=plus=que=lom=bre=de=ce=lui=que=tu=as=é=té=mais=tu=es=bel=et=bien=ce=lui=que=je=hais 133
 • Phonétique : Paralysée, Apeurée, Questionnée.

  sε ʒystə la pœʁ ki sɑ̃paʁə də mwa ynə sɔʁtə də teʁœʁ kə ʒnə kɔ̃tʁolə pa, lide də ta pʁezɑ̃sə pʁoʃə mə fε pεʁdʁə la tεtə e sεt etεʁnεl ʁəpʁoʃə davwaʁ ete tʁo bεtə e də navwaʁ mi fɛ̃ kə bjɛ̃ tʁo taʁ a tɔ̃ plεziʁ malɛ̃ də kɔ̃stʁɥiʁə œ̃ ʁɑ̃paʁ, otuʁ də mɔ̃n- ɑ̃tjεʁə εɡzistɑ̃sə sɑ̃ fεʁə də difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə kɔ̃tʁolə e pʁizɔ̃, ty tε kʁy dʁolə a aʒiʁ kɔmə œ̃ kɔ̃.
  ʒɑ̃ dəvjɛ̃ vylɡεʁə mε ʒə nə pø tεʁə, sεtə-εnə kə ty mɔbliʒəz- a ʁəsɑ̃tiʁ ʒə nε okynə pεnə puʁ sø ki sə fɔ̃ pase maʁtiʁ alɔʁ kə ty nε kə lə buʁʁo, lə səl ʁεspɔ̃sablə, də tus sε moz- e də sεtə dɑ̃sə makabʁə, ki nu fəzε valse e kə twa ty mənε, kə mwa ʒə sɥivεz- e kə ʒaksεptε, ki pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ dε ʒuʁz- e dεz- anez- a fε də no kœʁ plɛ̃ damuʁ dε ʁesipjɑ̃ tʁue.
  ʒε tuʒuʁz- ete syʁpʁizə də vwaʁ avεk kεllə pasjɔ̃, nuz- avɔ̃ mi də la-εnə dɑ̃ sεtə istwaʁə kə nu vivjɔ̃, ɑ̃tʁə lamuʁ e la dusœʁ, e εtʁə œ̃ votuʁ ɛ̃spiʁɑ̃ la pœʁ, il ni a vʁεmɑ̃ kœ̃ pa, dɔmaʒə kə ty lε fʁɑ̃ʃi sɑ̃ ʁəɡaʁde dəʁjεʁə twa. ty na sɑ̃ dutə pa vy ki ʁεstε ɑ̃n- aʁjεʁə, a tə ʁəɡaʁde paʁtiʁ kɔ̃keʁiʁ dotʁə teʁə, sεllə də la vjɔlɑ̃sə dy mepʁiz- e də lɑ̃fe, ʒə tε vy dəvəniʁ œ̃n- otʁə sɑ̃ navwaʁ ʁjɛ̃ py fεʁə.
  e mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə tə sε libʁə də tε muvəmɑ̃, ʒavu nə plys mə sɑ̃tiʁ kɔmə avɑ̃, ʒε lεspʁi bʁuje e ʒə nə sε plys fεʁə də distɛ̃ksjɔ̃, ɑ̃tʁə la ʁealite e mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃, ma pœʁ səʁε tεllə ʒystifje sə puʁʁε til kə ty vœjə tə vɑ̃ʒe tut- ɑ̃ mə ʁɑ̃dɑ̃ kupablə davwaʁ fε də twa œ̃ minablə, mε mwa ʒε εme lə bo kil i avε ɑ̃ twa, ty a fε tɔ̃ ʃwa, ty nε plys kə lɔ̃bʁə də səlɥi kə ty a ete mε ty ε bεl e bjɛ̃ səlɥi kə ʒə-ε.
 • Pieds Phonétique : Paralysée, Apeurée, Questionnée.

  sε=ʒys=tə=la=pœʁ=ki=sɑ̃=paʁə=də=mwa=y=nə=sɔʁ=tə=də=te=ʁœʁ=kə=ʒnə=kɔ̃=tʁo=lə=pa=li=de=də=ta=pʁe=zɑ̃=sə=pʁo=ʃə=mə=fε=pεʁ=dʁə=la=tε=tə=e=sεt=e=tεʁ=nεl=ʁə=pʁo=ʃə=da=vwaʁ=e=te=tʁo=bε=tə=e=də=na=vwaʁ=mi=fɛ̃=kə=bjɛ̃=tʁo=taʁ=a=tɔ̃=plε=ziʁ=ma=lɛ̃=də=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=œ̃=ʁɑ̃=paʁ=o=tuʁ=də=mɔ̃=nɑ̃=tjε=ʁə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=sɑ̃=fε=ʁə=də=di=fe=ʁɑ̃=sə=ɑ̃=tʁə=kɔ̃=tʁo=lə=e=pʁi=zɔ̃=ty=tε=kʁy=dʁo=lə=a=a=ʒiʁ=kɔ=mə=œ̃=kɔ̃ 116
  ʒɑ̃=də=vjɛ̃=vyl=ɡε=ʁə=mε=ʒə=nə=pø=tε=ʁə=sε=tə-ε=nə=kə=ty=mɔ=bli=ʒə=za=ʁə=sɑ̃=tiʁ=ʒə=nε=o=ky=nə=pε=nə=puʁ=sø=ki=sə=fɔ̃=pa=se=maʁ=tiʁ=a=lɔʁ=kə=ty=nε=kə=lə=buʁ=ʁo=lə=səl=ʁεs=pɔ̃=sa=blə=də=tus=sε=mo=ze=də=sε=tə=dɑ̃=sə=ma=ka=bʁə=ki=nu=fə=zε=val=se=e=kə=twa=ty=mə=nε=kə=mwa=ʒə=sɥi=vε=ze=kə=ʒak=sεp=tε=ki=pɑ̃=dɑ̃=dε=zœʁ=dε=ʒuʁ=ze=dε=za=ne=za=fε=də=no=kœʁ=plɛ̃=da=muʁ=dε=ʁe=si=pjɑ̃=tʁu=e 116
  ʒε=tu=ʒuʁ=ze=te=syʁ=pʁizə=də=vwaʁ=a=vεk=kεllə=pa=sjɔ̃=nu=za=vɔ̃=mi=də=la-ε=nə=dɑ̃=sε=tə=is=twa=ʁə=kə=nu=vi=vjɔ̃=ɑ̃=tʁə=la=muʁ=e=la=du=sœʁ=e=ε=tʁəœ̃=vo=tuʁ=ɛ̃s=pi=ʁɑ̃=la=pœʁ=il=ni=a=vʁε=mɑ̃=kœ̃=pa=dɔ=ma=ʒə=kə=ty=lε=fʁɑ̃=ʃi=sɑ̃=ʁə=ɡaʁ=de=də=ʁjε=ʁə=twa=ty=na=sɑ̃=du=tə=pa=vy=ki=ʁεs=tε=ɑ̃=na=ʁjε=ʁə=a=tə=ʁə=ɡaʁ=de=paʁ=tiʁ=kɔ̃=ke=ʁiʁ=do=tʁə=te=ʁə=sεl=lə=də=la=vjɔ=lɑ̃=sə=dy=me=pʁi=ze=də=lɑ̃=fe=ʒə=tε=vy=də=və=niʁ=œ̃=no=tʁə=sɑ̃=na=vwaʁ=ʁjɛ̃=py=fεʁə 130
  e=mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʒə=tə=sε=li=bʁə=də=tε=mu=və=mɑ̃=ʒa=vu=nə=plys=mə=sɑ̃=tiʁ=kɔ=məa=vɑ̃=ʒε=lεs=pʁi=bʁu=je=e=ʒə=nə=sε=plys=fε=ʁə=də=dis=tɛ̃k=sjɔ̃=ɑ̃=tʁə=la=ʁe=a=li=te=e=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=ma=pœʁ=sə=ʁε=tεllə=ʒys=ti=fje=sə=puʁ=ʁε=til=kə=ty=vœjə=tə=vɑ̃=ʒe=tu=tɑ̃=mə=ʁɑ̃=dɑ̃=ku=pa=blə=da=vwaʁ=fε=də=twa=œ̃=mi=na=blə=mε=mwa=ʒε=ε=me=lə=bo=kil=i=a=vε=ɑ̃=twa=ty=a=fε=tɔ̃=ʃwa=ty=nε=plys=kə=lɔ̃=bʁə=də=səl=ɥi=kə=ty=a=e=te=mε=ty=ε=bεl=e=bjɛ̃=səl=ɥi=kə=ʒə-ε 132

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
05/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.