Poeme : Brûles, Et Effaces Tout !

Brûles, Et Effaces Tout !

C’est ta bouche contre la mienne, tu dis qu’c’est une exquise aubaine que d’être tienne, c’est ton corps qui ruissèle contre le mien qui chancèle, moi j’crois qu’on s’est un peu perdu que nos deux corps nus nous ont fait perdre la notion, du temps qui passe et quelle émotion !
Que d’être celle qui trépasse, face à tes ardentes caresses je me sens comme la traitresse qui pleine de chagrin a quitté sa peine pour un meilleur destin, tes bras qui m’entourent et tes doigts qui courent, sur ma peau brûlante de désir, j’crois qu’c’est plus qu’un plaisir, c’est une proche jouissance que je vois arriver mais j’me demande si j’ne suis pas qu’en train de rêver.
Ces fenêtres embuées par la température qui s’élève il n’y a point de trêve pour ceux qui savent s’aimer ; ces perles d’eau qui dégoulinent des murs qui sont les fruits d’un effort bien dur, l’air qui s’alourdit on devient étourdit on ne sait plus ce que l’on fait on sait juste que ça doit durer, et ton regard brûlant qui me crame le corps et c’est mon âme qui en redemande encore.
Si au moins on ne s’aime pas d’amour on doit s’aimer tout court, j’crois que c’est ce qui arrive comme deux aimants on s’attire, et si je résistais au début ; je me suis très vite perdu. Je sens toute ta fougue lorsque tu te colles à moi et je sens comme je suis faible face à toi, je sens que ça accourt cet orgasme qui sera trop court.
Et puis tu t’en iras comme si de rien était, tu me laisseras seule avec mon corps épuisé avec la pièce en chantier, ton odeur enivrera encore longtemps le lieu de nos ébats d’amants, et puis le lendemain c’est toi qui sera mien c’est moi qui partirait te laissant avec ton âme en chantier, et ça s’répètera encore et encore parce qu’on préfère admettre l’attirance de nos corps plutôt que celle de nos cœurs, parce que ça fait peur de perdre le contrôle de nos vie mieux vaut perdre celui de nos nuits…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Brûles, Et Effaces Tout !

  cest=ta=bou=che=con=tre=la=mien=ne=tu=dis=qu=cest=u=ne=ex=qui=se=au=bai=ne=que=dê=tre=tien=ne=cest=ton=corps=qui=ruis=sè=le=con=tre=le=mien=qui=chan=cè=le=moi=j=crois=quon=sest=un=peu=per=du=que=nos=deux=corps=nus=nous=ont=fait=per=dre=la=no=ti=on=du=temps=qui=pas=se=et=quel=le=é=mo=ti=on 76
  que=dê=tre=cel=le=qui=tré=pas=se=fa=ce=à=tes=ar=den=tes=ca=res=ses=je=me=sens=com=me=la=trai=tres=se=qui=plei=ne=de=cha=grin=a=quit=té=sa=pei=ne=pour=un=meilleur=des=tin=tes=bras=qui=men=tou=rent=et=tes=doigts=qui=cou=rent=sur=ma=peau=brû=lan=te=de=dé=sir=j=crois=qu=cest=plus=quun=plai=sir=cest=u=ne=pro=che=jouis=san=ce=que=je=vois=ar=ri=ver=mais=j=me=de=man=de=si=j=ne=suis=pas=quen=train=de=rê=ver 104
  ces=fe=nê=tres=em=buées=par=la=tem=pé=ra=tu=re=qui=sé=lè=ve=il=ny=a=point=de=trê=ve=pour=ceux=qui=sa=vent=sai=mer=ces=per=les=deau=qui=dé=gou=li=nent=des=murs=qui=sont=les=fruits=dun=ef=fort=bien=dur=lair=qui=sa=lour=dit=on=de=vient=é=tour=dit=on=ne=sait=plus=ce=que=lon=fait=on=sait=jus=te=que=ça=doit=du=rer=et=ton=re=gard=brû=lant=qui=me=cra=me=le=corps=et=cest=mon=â=me=qui=en=re=de=man=de=en=core 104
  si=au=moins=on=ne=sai=me=pas=da=mour=on=doit=sai=mer=tout=court=j=crois=que=cest=ce=qui=ar=ri=ve=com=me=deux=ai=mants=on=sat=ti=re=et=si=je=ré=sis=tais=au=dé=but=je=me=suis=très=vi=te=per=du=je=sens=tou=te=ta=fou=gue=lors=que=tu=te=col=les=à=moi=et=je=sens=com=me=je=suis=fai=ble=fa=ce=à=toi=je=sens=que=ça=ac=court=cet=or=gas=me=qui=se=ra=trop=court 94
  et=puis=tu=ten=i=ras=comme=si=de=rien=é=tait=tu=me=lais=se=ras=seu=lea=vec=mon=corps=é=pui=sé=a=vec=la=piè=ce=en=chan=tier=ton=o=deur=en=i=vre=ra=en=co=re=long=temps=le=lieu=de=nos=é=bats=da=mants=et=puis=le=len=de=main=cest=toi=qui=se=ra=mien=cest=moi=qui=par=ti=rait=te=lais=sant=a=vec=ton=â=me=en=chan=tier=et=ça=s=ré=pè=te=ra=en=co=re=et=en=co=re=par=ce=quon=pré=fè=re=ad=met=tre=lat=ti=ran=ce=de=nos=corps=plu=tôt=que=cel=le=de=nos=cœurs=par=ce=que=ça=fait=peur=de=per=dre=le=con=trô=le=de=nos=vie=mieux=vaut=per=dre=ce=lui=de=nos=nuits 145
 • Phonétique : Brûles, Et Effaces Tout !

  sε ta buʃə kɔ̃tʁə la mjεnə, ty di ksεt- ynə εkskizə obεnə kə dεtʁə tjεnə, sε tɔ̃ kɔʁ ki ʁɥisεlə kɔ̃tʁə lə mjɛ̃ ki ʃɑ̃sεlə, mwa ʒkʁwa kɔ̃ sεt- œ̃ pø pεʁdy kə no dø kɔʁ nys nuz- ɔ̃ fε pεʁdʁə la nɔsjɔ̃, dy tɑ̃ ki pasə e kεllə emɔsjɔ̃ !
  kə dεtʁə sεllə ki tʁepasə, fasə a tεz- aʁdɑ̃tə kaʁesə ʒə mə sɑ̃s kɔmə la tʁεtʁεsə ki plεnə də ʃaɡʁɛ̃ a kite sa pεnə puʁ œ̃ mεjœʁ dεstɛ̃, tε bʁa ki mɑ̃tuʁe e tε dwa ki kuʁe, syʁ ma po bʁylɑ̃tə də deziʁ, ʒkʁwa ksε plys kœ̃ plεziʁ, sεt- ynə pʁoʃə ʒuisɑ̃sə kə ʒə vwaz- aʁive mε ʒmə dəmɑ̃də si ʒnə sɥi pa kɑ̃ tʁɛ̃ də ʁεve.
  sε fənεtʁəz- ɑ̃bye paʁ la tɑ̃peʁatyʁə ki selεvə il ni a pwɛ̃ də tʁεvə puʁ sø ki save sεme, sε pεʁlə- do ki deɡuline dε myʁ ki sɔ̃ lε fʁɥi dœ̃n- efɔʁ bjɛ̃ dyʁ, lεʁ ki saluʁdi ɔ̃ dəvjɛ̃ etuʁdi ɔ̃ nə sε plys sə kə lɔ̃ fε ɔ̃ sε ʒystə kə sa dwa dyʁe, e tɔ̃ ʁəɡaʁ bʁylɑ̃ ki mə kʁamə lə kɔʁz- e sε mɔ̃n- amə ki ɑ̃ ʁədəmɑ̃də ɑ̃kɔʁə.
  si o mwɛ̃z- ɔ̃ nə sεmə pa damuʁ ɔ̃ dwa sεme tu kuʁ, ʒkʁwa kə sε sə ki aʁivə kɔmə døz- εmɑ̃z- ɔ̃ satiʁə, e si ʒə ʁezistεz- o deby, ʒə mə sɥi tʁε vitə pεʁdy. ʒə sɑ̃s tutə ta fuɡ lɔʁskə ty tə kɔləz- a mwa e ʒə sɑ̃s kɔmə ʒə sɥi fεblə fasə a twa, ʒə sɑ̃s kə sa akuʁ sεt ɔʁɡasmə ki səʁa tʁo kuʁ.
  e pɥi ty tɑ̃n- iʁa kɔmə si də ʁjɛ̃ etε, ty mə lεsəʁa sələ avεk mɔ̃ kɔʁz- epɥize avεk la pjεsə ɑ̃ ʃɑ̃tje, tɔ̃n- ɔdœʁ ɑ̃nivʁəʁa ɑ̃kɔʁə lɔ̃tɑ̃ lə ljø də noz- eba damɑ̃, e pɥi lə lɑ̃dəmɛ̃ sε twa ki səʁa mjɛ̃ sε mwa ki paʁtiʁε tə lεsɑ̃ avεk tɔ̃n- amə ɑ̃ ʃɑ̃tje, e sa sʁepεtəʁa ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə paʁsə kɔ̃ pʁefεʁə admεtʁə latiʁɑ̃sə də no kɔʁ plyto kə sεllə də no kœʁ, paʁsə kə sa fε pœʁ də pεʁdʁə lə kɔ̃tʁolə də no vi mjø vo pεʁdʁə səlɥi də no nɥi…
 • Syllabes Phonétique : Brûles, Et Effaces Tout !

  sε=ta=bu=ʃə=kɔ̃=tʁə=la=mjε=nə=ty=di=ksε=ty=nə=εk=ski=zə=o=bε=nə=kə=dε=tʁə=tjε=nə=sε=tɔ̃=kɔʁ=ki=ʁɥi=sε=lə=kɔ̃=tʁə=lə=mjɛ̃=ki=ʃɑ̃=sε=lə=mwa=ʒkʁwa=kɔ̃=sε=tœ̃=pø=pεʁ=dy=kə=no=dø=kɔʁ=nys=nu=zɔ̃=fε=pεʁ=dʁə=la=nɔ=sjɔ̃=dy=tɑ̃=ki=pa=sə=e=kεl=lə=e=mɔ=sjɔ̃ 72
  kə=dεtʁə=sεllə=ki=tʁe=pa=sə=fa=səa=tε=zaʁ=dɑ̃=tə=ka=ʁe=sə=ʒə=mə=sɑ̃s=kɔ=mə=la=tʁε=tʁε=sə=ki=plε=nə=də=ʃa=ɡʁɛ̃=a=ki=te=sa=pε=nə=puʁ=œ̃=mε=jœʁ=dεs=tɛ̃=tε=bʁa=ki=mɑ̃=tu=ʁe=e=tε=dwa=ki=ku=ʁe=syʁ=ma=po=bʁy=lɑ̃=tə=də=de=ziʁ=ʒkʁwa=ksε=plys=kœ̃=plε=ziʁ=sε=ty=nə=pʁo=ʃə=ʒui=sɑ̃=sə=kə=ʒə=vwa=za=ʁi=ve=mε=ʒmə=də=mɑ̃=də=si=ʒnə=sɥi=pa=kɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁε=ve 98
  sεfə=nε=tʁə=zɑ̃=by=e=paʁ=la=tɑ̃=pe=ʁa=ty=ʁə=ki=se=lε=və=il=ni=a=pwɛ̃=də=tʁε=və=puʁ=sø=ki=sa=ve=sε=me=sε=pεʁ=lə=do=ki=de=ɡu=li=ne=dε=myʁ=ki=sɔ̃=lε=fʁɥi=dœ̃=ne=fɔʁ=bjɛ̃=dyʁ=lεʁ=ki=sa=luʁ=di=ɔ̃=də=vjɛ̃=e=tuʁ=di=ɔ̃=nə=sε=plys=sə=kə=lɔ̃=fε=ɔ̃=sε=ʒys=tə=kə=sa=dwa=dyʁe=e=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=bʁy=lɑ̃=ki=mə=kʁa=mə=lə=kɔʁ=ze=sε=mɔ̃=na=mə=ki=ɑ̃=ʁə=də=mɑ̃=dəɑ̃=kɔʁə 102
  si=o=mwɛ̃=zɔ̃nə=sε=mə=pa=da=muʁ=ɔ̃=dwa=sε=me=tu=kuʁ=ʒkʁwa=kə=sε=sə=ki=a=ʁi=və=kɔ=mə=dø=zε=mɑ̃=zɔ̃=sa=ti=ʁə=e=si=ʒə=ʁe=zis=tε=zo=de=by=ʒə=mə=sɥi=tʁε=vi=tə=pεʁ=dy=ʒə=sɑ̃s=tu=tə=ta=fuɡ=lɔʁ=skə=ty=tə=kɔ=lə=za=mwa=e=ʒə=sɑ̃s=kɔ=mə=ʒə=sɥi=fε=blə=fa=səa=twa=ʒə=sɑ̃s=kə=sa=a=kuʁ=sεt=ɔʁ=ɡas=mə=ki=sə=ʁa=tʁo=kuʁ 90
  e=pɥi=ty=tɑ̃=ni=ʁa=kɔmə=si=də=ʁjɛ̃=e=tε=ty=mə=lε=sə=ʁa=sə=ləa=vεk=mɔ̃=kɔʁ=zep=ɥi=ze=a=vεk=la=pjε=sə=ɑ̃=ʃɑ̃=tje=tɔ̃=nɔ=dœʁ=ɑ̃=ni=vʁə=ʁa=ɑ̃=kɔ=ʁə=lɔ̃=tɑ̃=lə=ljø=də=no=ze=ba=da=mɑ̃=e=pɥi=lə=lɑ̃=də=mɛ̃=sε=twa=ki=sə=ʁa=mjɛ̃=sε=mwa=ki=paʁ=ti=ʁε=tə=lε=sɑ̃=a=vεk=tɔ̃=na=mə=ɑ̃=ʃɑ̃=tje=e=sa=sʁe=pε=tə=ʁa=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=paʁ=sə=kɔ̃=pʁe=fε=ʁə=ad=mε=tʁə=la=ti=ʁɑ̃=sə=də=no=kɔʁ=ply=to=kə=sεllə=də=no=kœʁ=paʁ=sə=kə=sa=fε=pœʁ=də=pεʁ=dʁə=lə=kɔ̃=tʁo=lə=də=no=vi=mjø=vo=pεʁ=dʁə=səl=ɥi=də=no=nɥi 143

PostScriptum

Ce que nous étions.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/10/2012 20:20Tulipe Noire

Je découvre ton si joli poème qui est bien écrit et ressenti , bravo, avec mes amitiés.

Auteur de Poésie
03/01/2013 09:17Mathilde.Jade

C’est un magnifique poème que j’ai lu félicitation a biento