Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : En Guérison

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/02/2013 21:38

L'écrit contient 331 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sponge

En Guérison

Le temps qui s’écoule ces souvenirs que j’refoule les blessures qui cicatrisent et ma peine qui ne s’manifeste plus qu’par crise, l’insomnie qui rebrousse chemin et ces longues nuits que je passe sans chagrin les rêves qui chassent les cauchemars une trêve méritée à tout ce bazar, les sourires qui sont toujours aussi sincères mais qui ne cachent plus les dégâts d’une terrible guerre, l’ivresse qui s’en va une alcoolémie toujours au plus bas l’tiroir à pharmacie de moins en moins remplie ne plus ressentir le besoin impérieux de tout mettre en feu, cette paix intérieur qui tout doucement s’empare de mon cœur, l’cerveau reposé qui n’est plus obligé de sans cesse ressasser les terribles questions du pourquoi du comment de notre passion ; et puis il y a Toi qui disparait un peu plus chaque jour l’enveloppe de tes bras qui n’est maintenant plus qu’un contour, et puis encore mieux il y a le toi sans majuscule que je ne crains plus du tout et ma peur ridicule dont je suis venue à bout.
C’est tout ce qu’ils veulent entendre alors c’est tout ce que je leur dis je continue de prétendre que tout a repris un sens dans ma vie ; mais j’crois qu’aucune psychothérapie ne serait utile à rendre mes plus grandes terreurs complètement futiles, j’crois que ce que tu m’as fait a tout changé à tout jamais je crois que malgré mes efforts perpétuels le score de mes réussites est irréel je crois que malgré ta violence ton sadisme et ta perversité avérée je ne suis venue à bout de cette conséquence que l’irréalisme de mon continuel amour pour toi n’a fait qu’accentuer.
Je pense malgré tout dans un élan d’espoir que la victoire ne semble plus si lointaine, je sens qu’un jour j’nous oublierai, et bientôt j’en serai certaine.
 • Pieds Hyphénique: En Guérison

  le=temps=qui=sé=coule=ces=sou=ve=nirs=que=j=re=fou=le=les=bles=su=res=qui=ci=ca=tri=sent=et=ma=pei=ne=qui=ne=s=ma=ni=fes=te=plus=qu=par=cri=se=lin=som=nie=qui=re=brous=se=che=min=et=ces=lon=gues=nuits=que=je=pas=se=sans=cha=grin=les=rê=ves=qui=chas=sent=les=cau=che=mars=u=ne=trê=ve=mé=ri=tée=à=tout=ce=ba=zar=les=sou=ri=res=qui=sont=tou=jours=aus=si=sin=cè=res=mais=qui=ne=ca=chent=plus=les=dé=gâts=du=ne=ter=ri=ble=guer=re=li=vres=se=qui=sen=va=u=ne=al=coo=lé=mie=tou=jours=au=plus=bas=l=ti=roir=à=phar=ma=cie=de=moins=en=moins=rem=plie=ne=plus=res=sen=tir=le=be=soin=im=pé=rieux=de=tout=met=tre=en=feu=cet=te=paix=in=té=rieur=qui=tout=dou=ce=ment=sem=pa=re=de=mon=cœur=l=cer=veau=re=po=sé=qui=nest=plus=o=bli=gé=de=sans=ces=se=res=sas=ser=les=ter=ri=bles=ques=tions=du=pour=quoi=du=com=ment=de=no=tre=pas=sion=et=puis=il=y=a=toi=qui=dis=pa=rait=un=peu=plus=cha=que=jour=len=ve=lop=pe=de=tes=bras=qui=nest=main=te=nant=plus=quun=con=tour=et=puis=en=co=re=mieux=il=y=a=le=toi=sans=ma=jus=cu=le=que=je=ne=crains=plus=du=tout=et=ma=peur=ri=di=cu=le=dont=je=suis=ve=nue=à=bout 280
  cest=tout=ce=quils=veu=lent=en=ten=dre=a=lors=cest=tout=ce=que=je=leur=dis=je=con=ti=nue=de=pré=ten=dre=que=tout=a=re=pris=un=sens=dans=ma=vie=mais=j=crois=quau=cu=ne=psy=cho=thé=ra=pie=ne=se=rait=u=ti=le=à=ren=dre=mes=plus=gran=des=ter=reurs=com=plè=te=ment=fu=ti=les=j=crois=que=ce=que=tu=mas=fait=a=tout=chan=gé=à=tout=ja=mais=je=crois=que=mal=gré=mes=ef=forts=per=pé=tuels=le=s=co=re=de=mes=réus=si=tes=est=ir=réel=je=crois=que=mal=gré=ta=vi=o=len=ce=ton=sa=dis=me=et=ta=per=ver=si=té=a=vé=rée=je=ne=suis=ve=nue=à=bout=de=cet=te=con=sé=quen=ce=que=lir=ré=a=lis=me=de=mon=con=ti=nuel=a=mour=pour=toi=na=fait=quac=cen=tuer 165
  je=pen=se=mal=gré=tout=dans=un=é=lan=des=poir=que=la=vic=toi=re=ne=sem=ble=plus=si=loin=tai=ne=je=sens=quun=jour=j=nous=ou=blie=rai=et=bien=tôt=jen=se=rai=cer=tai=ne 43
 • Phonétique : En Guérison

  lə tɑ̃ ki sekulə sε suvəniʁ kə ʒʁəfulə lε blesyʁə ki sikatʁize e ma pεnə ki nə smanifεstə plys kpaʁ kʁizə, lɛ̃sɔmni ki ʁəbʁusə ʃəmɛ̃ e sε lɔ̃ɡ nɥi kə ʒə pasə sɑ̃ ʃaɡʁɛ̃ lε ʁεvə ki ʃase lε koʃəmaʁz- ynə tʁεvə meʁite a tu sə bazaʁ, lε suʁiʁə ki sɔ̃ tuʒuʁz- osi sɛ̃sεʁə mε ki nə kaʃe plys lε deɡa dynə teʁiblə ɡeʁə, livʁεsə ki sɑ̃ va ynə alkɔlemi tuʒuʁz- o plys ba ltiʁwaʁ a faʁmasi də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ ʁɑ̃pli nə plys ʁəsɑ̃tiʁ lə bəzwɛ̃ ɛ̃peʁjø də tu mεtʁə ɑ̃ fø, sεtə pε ɛ̃teʁjœʁ ki tu dusəmɑ̃ sɑ̃paʁə də mɔ̃ kœʁ, lsεʁvo ʁəpoze ki nε plysz- ɔbliʒe də sɑ̃ sεsə ʁesase lε teʁiblə kεstjɔ̃ dy puʁkwa dy kɔmɑ̃ də nɔtʁə pasjɔ̃, e pɥiz- il i a twa ki dispaʁε œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ lɑ̃vəlɔpə də tε bʁa ki nε mɛ̃tənɑ̃ plys kœ̃ kɔ̃tuʁ, e pɥiz- ɑ̃kɔʁə mjøz- il i a lə twa sɑ̃ maʒyskylə kə ʒə nə kʁɛ̃ plys dy tut- e ma pœʁ ʁidikylə dɔ̃ ʒə sɥi vənɥ a bu.
  sε tu sə kil vəle ɑ̃tɑ̃dʁə alɔʁ sε tu sə kə ʒə lœʁ di ʒə kɔ̃tinɥ də pʁetɑ̃dʁə kə tut- a ʁəpʁiz- œ̃ sɑ̃s dɑ̃ ma vi, mε ʒkʁwa kokynə psikɔteʁapi nə səʁε ytilə a ʁɑ̃dʁə mε plys ɡʁɑ̃də teʁœʁ kɔ̃plεtəmɑ̃ fytilə, ʒkʁwa kə sə kə ty ma fε a tu ʃɑ̃ʒe a tu ʒamε ʒə kʁwa kə malɡʁe mεz- efɔʁ pεʁpetɥεl lə skɔʁə də mε ʁeysitəz- εt- iʁeεl ʒə kʁwa kə malɡʁe ta vjɔlɑ̃sə tɔ̃ sadismə e ta pεʁvεʁsite aveʁe ʒə nə sɥi vənɥ a bu də sεtə kɔ̃sekɑ̃sə kə liʁealismə də mɔ̃ kɔ̃tinɥεl amuʁ puʁ twa na fε kaksɑ̃tɥe.
  ʒə pɑ̃sə malɡʁe tu dɑ̃z- œ̃n- elɑ̃ dεspwaʁ kə la viktwaʁə nə sɑ̃blə plys si lwɛ̃tεnə, ʒə sɑ̃s kœ̃ ʒuʁ ʒnuz- ubljəʁε, e bjɛ̃to ʒɑ̃ səʁε sεʁtεnə.
 • Pieds Phonétique : En Guérison

  lə=tɑ̃=ki=se=ku=lə=sε=su=və=niʁ=kə=ʒʁə=fu=lə=lε=ble=sy=ʁə=ki=si=ka=tʁi=ze=e=ma=pε=nə=ki=nə=sma=ni=fεs=tə=plys=kpaʁ=kʁi=zə=lɛ̃=sɔm=ni=ki=ʁə=bʁu=sə=ʃə=mɛ̃=e=sε=lɔ̃ɡ=nɥi=kə=ʒə=pa=sə=sɑ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=lε=ʁε=və=ki=ʃa=se=lε=ko=ʃə=maʁ=zy=nə=tʁε=və=me=ʁi=te=a=tu=sə=ba=zaʁ=lε=su=ʁi=ʁə=ki=sɔ̃=tu=ʒuʁ=zo=si=sɛ̃=sε=ʁə=mε=ki=nə=ka=ʃe=plys=lε=de=ɡa=dy=nə=te=ʁi=blə=ɡe=ʁə=li=vʁε=sə=ki=sɑ̃=va=y=nə=al=kɔ=le=mi=tu=ʒuʁ=zo=plys=ba=lti=ʁwaʁ=a=faʁ=ma=si=də=mwɛ̃=zɑ̃=mwɛ̃=ʁɑ̃=pli=nə=plys=ʁə=sɑ̃=tiʁ=lə=bə=zwɛ̃=ɛ̃=pe=ʁjø=də=tu=mε=tʁə=ɑ̃=fø=sε=tə=pε=ɛ̃=te=ʁjœʁ=ki=tu=du=sə=mɑ̃=sɑ̃=pa=ʁə=də=mɔ̃=kœʁ=lsεʁ=vo=ʁə=po=ze=ki=nε=plys=zɔ=bli=ʒe=də=sɑ̃=sε=sə=ʁe=sa=se=lε=te=ʁi=blə=kεs=tjɔ̃=dy=puʁ=kwa=dy=kɔ=mɑ̃=də=nɔ=tʁə=pa=sjɔ̃=e=pɥi=zil=i=a=twa=ki=dis=pa=ʁε=œ̃=pø=plys=ʃa=kə=ʒuʁ=lɑ̃=və=lɔ=pə=də=tε=bʁa=ki=nε=mɛ̃=tə=nɑ̃=plys=kœ̃=kɔ̃=tuʁ=e=pɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=mjø=zil=i=a=lə=twa=sɑ̃=ma=ʒys=ky=lə=kə=ʒə=nə=kʁɛ̃=plys=dy=tu=te=ma=pœʁ=ʁi=di=ky=lə=dɔ̃=ʒə=sɥi=vənɥ=a=bu 274
  sε=tu=sə=kil=və=le=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=a=lɔʁ=sε=tu=sə=kə=ʒə=lœ=ʁə=di=ʒə=kɔ̃=tinɥ=də=pʁe=tɑ̃=dʁə=kə=tu=ta=ʁə=pʁi=zœ̃=sɑ̃s=dɑ̃=ma=vi=mε=ʒkʁwa=ko=ky=nə=psi=kɔ=te=ʁa=pi=nə=sə=ʁε=y=ti=lə=a=ʁɑ̃=dʁə=mε=plys=ɡʁɑ̃=də=te=ʁœʁ=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=fy=ti=lə=ʒkʁwa=kə=sə=kə=ty=ma=fε=a=tu=ʃɑ̃=ʒe=a=tu=ʒa=mε=ʒə=kʁwa=kə=mal=ɡʁe=mε=ze=fɔʁ=pεʁ=pet=ɥεl=lə=skɔ=ʁə=də=mε=ʁe=y=si=tə=zε=ti=ʁe=εl=ʒə=kʁwa=kə=mal=ɡʁe=ta=vj=ɔ=lɑ̃=sə=tɔ̃=sa=dis=mə=e=ta=pεʁ=vεʁ=si=te=a=ve=ʁe=ʒə=nə=sɥi=vənɥ=a=bu=də=sε=tə=kɔ̃=se=kɑ̃=sə=kə=li=ʁe=a=lis=mə=də=mɔ̃=kɔ̃=tin=ɥεl=a=muʁ=puʁ=twa=na=fε=kak=sɑ̃t=ɥe 163
  ʒə=pɑ̃=sə=mal=ɡʁe=tu=dɑ̃=zœ̃=ne=lɑ̃=dεs=pwaʁ=kə=la=vik=twa=ʁə=nə=sɑ̃=blə=plys=si=lwɛ̃=tε=nə=ʒə=sɑ̃s=kœ̃=ʒuʁ=ʒnu=zu=blj=ə=ʁε=e=bjɛ̃=to=ʒɑ̃=sə=ʁε=sεʁ=tε=nə 43

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.