Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Prudence !

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/03/2013 18:31

L'écrit contient 416 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Sponge

Prudence !

On passe tout son temps à dire aux personnes que l’on aime et que l’on voit souffrir, de ne pas baisser les bras, que la vie est un empire dont on ne doit abandonner le combat.
On dit que le temps arrange tous nos soucis et que la roue tourne. Je n’ai jamais entendu d’aussi belles idioties, comme si nos chimères pouvaient nous faire une ristourne.
On dit d’un air bienveillant mais sans trop y croire nous même, « ce n’est qu’un mauvais moment à passer, tu mérites que du bonheur ». Mais conasse, qu’est ce que tu connais de mes problèmes ? Qu’est ce que tu peux savoir du temps pendant laquelle la souffrance va durer, comment tu sais que tout ce que j’subi j’l’ai pas mérité ?
Sans parler de ceux qui prennent Dieu pour seul juge de leur existence, ce vicieux s’délecte de tout c’grabuge, se réjouit d’leur décadence ; « aide toi et le ciel t’aidera », j’dirais plutôt « aide toi tu n’as pas l’choix ».

Y’a pas d’appel au secours tout simplement parce que vous n’avez pas de recours, à nous proposer à nous offrir, quand la souffrance sera passée viendra le moment de sourire.
Il faut accepter que l’on ne peut pas toujours apporter notre aide aux gens détruits, ils ont eux même le contrôle de leur propre vie.

Moi j’envie les gens pleins de caractères qui ne tremperont jamais dans de sales affaires qui n’hésiteront pas à partir en courant lorsqu’ils sentent qu’ils commencent à vivre dangereusement, j’les envie d’arriver à dire non même quand la tentation est forte, être capable de foutre leur faiblesse à la porte, j’les envie de l’amour et la considération qu’ils ont pour eux-mêmes, j’espère qu’un jour j’les vivrais ces émotions sans haine.
Moi je suis forte pour garder mes secrets j’suis forte pour protéger les gens les éloigner, j’suis douée pour l’auto-destruction et pour l’auto-sauvetage, j’laisse ma passion m’emmener trop haut dans les nuages, j’pars du principe que tous les coups sont à rendre, que la vengeance est bonne à prendre, que qui vivra verra, que j’ai déjà bien vécu et bien vu, mais que j’suis fatiguée de cette constante énergie que me demande toute cette colère et cette force qui dicte ma vie.
 • Pieds Hyphénique: Prudence !

  on=pas=se=tout=son=temps=à=di=re=aux=per=son=nes=que=lon=ai=me=et=que=lon=voit=souf=frir=de=ne=pas=bais=ser=les=bras=que=la=vie=est=un=em=pi=re=dont=on=ne=doit=a=ban=don=ner=le=com=bat 49
  on=dit=que=le=temps=ar=ran=ge=tous=nos=sou=cis=et=que=la=roue=tourne=je=nai=ja=mais=en=ten=du=daus=si=bel=les=i=dio=ties=com=me=si=nos=chi=mè=res=pou=vaient=nous=fai=re=u=ne=ris=tour=ne 48
  on=dit=dun=air=bien=veillant=mais=sans=trop=y=croire=nous=mê=me=ce=nest=quun=mau=vais=mo=ment=à=pas=ser=tu=mé=ri=tes=que=du=bon=heur=mais=co=nas=se=quest=ce=que=tu=con=nais=de=mes=pro=blè=mes=quest=ce=que=tu=peux=sa=voir=du=temps=pen=dant=la=quel=le=la=souf=fran=ce=va=du=rer=com=ment=tu=sais=que=tout=ce=que=j=su=bi=j=lai=pas=mé=ri=té 85
  sans=par=ler=de=ceux=qui=prennent=dieu=pour=seul=ju=ge=de=leur=exis=ten=ce=ce=vi=cieux=s=dé=lec=te=de=tout=c=gra=bu=ge=se=ré=jouit=d=leur=dé=ca=den=ce=ai=de=toi=et=le=ciel=tai=de=ra=j=di=rais=plu=tôt=ai=de=toi=tu=nas=pas=l=choix 61

  ya=pas=dap=pel=au=se=cours=tout=sim=ple=ment=par=ce=que=vous=na=vez=pas=de=re=cours=à=nous=pro=po=ser=à=nous=of=frir=quand=la=souf=fran=ce=se=ra=pas=sée=vien=dra=le=mo=ment=de=sou=ri=re 48
  il=faut=ac=cep=ter=que=lon=ne=peut=pas=tou=jours=ap=por=ter=no=tre=ai=de=aux=gens=dé=truits=ils=ont=eux=mê=me=le=con=trô=le=de=leur=pro=pre=vie 37

  moi=jen=vie=les=gens=pleins=de=ca=rac=tères=qui=ne=trem=pe=ront=ja=mais=dans=de=sa=les=af=fai=res=qui=n=hé=si=te=ront=pas=à=par=tir=en=cou=rant=lors=quils=sen=tent=quils=com=men=cent=à=vi=vre=dan=ge=reu=se=ment=j=les=en=vie=dar=ri=ver=à=di=re=non=mê=me=quand=la=ten=ta=tion=est=for=te=ê=tre=ca=pa=ble=de=fou=tre=leur=fai=bles=seà=la=por=te=j=les=en=vie=de=la=mour=et=la=con=si=dé=ra=ti=on=quils=ont=pour=eux=mê=mes=jes=pè=re=quun=jour=j=les=vi=vrais=ces=é=mo=tions=sans=haine 125
  moi=je=suis=forte=pour=gar=der=mes=se=crets=j=suis=for=te=pour=pro=té=ger=les=gens=les=é=loi=gner=j=suis=douée=pour=lau=to=des=truc=tion=et=pour=lau=to=sau=ve=ta=ge=j=lais=se=ma=pas=sion=mem=me=ner=trop=haut=dans=les=nu=a=ges=j=pars=du=prin=ci=pe=que=tous=les=coups=sont=à=ren=dre=que=la=ven=gean=ceest=bon=ne=à=pren=dre=que=qui=vi=vra=ver=ra=que=jai=dé=jà=bien=vé=cu=et=bien=vu=mais=que=j=suis=fa=ti=guée=de=cet=te=cons=tan=te=éner=gie=que=me=de=man=de=tou=te=cet=te=co=lè=re=et=cet=te=for=ce=qui=dic=te=ma=vie 134
 • Phonétique : Prudence !

  ɔ̃ pasə tu sɔ̃ tɑ̃z- a diʁə o pεʁsɔnə kə lɔ̃n- εmə e kə lɔ̃ vwa sufʁiʁ, də nə pa bεse lε bʁa, kə la vi εt- œ̃n- ɑ̃piʁə dɔ̃ ɔ̃ nə dwa abɑ̃dɔne lə kɔ̃ba.
  ɔ̃ di kə lə tɑ̃z- aʁɑ̃ʒə tus no susiz- e kə la ʁu tuʁnə. ʒə nε ʒamεz- ɑ̃tɑ̃dy dosi bεlləz- idjɔti, kɔmə si no ʃimεʁə puvε nu fεʁə ynə ʁistuʁnə.
  ɔ̃ di dœ̃n- εʁ bjɛ̃vεjɑ̃ mε sɑ̃ tʁo i kʁwaʁə nu mεmə, « sə nε kœ̃ movε mɔmɑ̃ a pase, ty meʁitə kə dy bɔnəʁ ». mε kɔnasə, kε sə kə ty kɔnε də mε pʁɔblεmə ? kε sə kə ty pø savwaʁ dy tɑ̃ pɑ̃dɑ̃ lakεllə la sufʁɑ̃sə va dyʁe, kɔmɑ̃ ty sε kə tu sə kə ʒsybi ʒlε pa meʁite ?
  sɑ̃ paʁle də sø ki pʁεne djø puʁ səl ʒyʒə də lœʁ εɡzistɑ̃sə, sə visjø sdelεktə də tu sɡʁabyʒə, sə ʁeʒui dlœʁ dekadɑ̃sə, « εdə twa e lə sjεl tεdəʁa », ʒdiʁε plytot « εdə twa ty na pa lʃwaks ».

  ia pa dapεl o səkuʁ tu sɛ̃pləmɑ̃ paʁsə kə vu nave pa də ʁəkuʁ, a nu pʁɔpoze a nuz- ɔfʁiʁ, kɑ̃ la sufʁɑ̃sə səʁa pase vjɛ̃dʁa lə mɔmɑ̃ də suʁiʁə.
  il fo aksεpte kə lɔ̃ nə pø pa tuʒuʁz- apɔʁte nɔtʁə εdə o ʒɑ̃ detʁɥi, ilz- ɔ̃ ø mεmə lə kɔ̃tʁolə də lœʁ pʁɔpʁə vi.

  mwa ʒɑ̃vi lε ʒɑ̃ plɛ̃ də kaʁaktεʁə ki nə tʁɑ̃pəʁɔ̃ ʒamε dɑ̃ də saləz- afεʁə ki nezitəʁɔ̃ pa a paʁtiʁ ɑ̃ kuʁɑ̃ lɔʁskil sɑ̃te kil kɔmɑ̃se a vivʁə dɑ̃ʒəʁøzəmɑ̃, ʒlεz- ɑ̃vi daʁive a diʁə nɔ̃ mεmə kɑ̃ la tɑ̃tasjɔ̃ ε fɔʁtə, εtʁə kapablə də futʁə lœʁ fεblεsə a la pɔʁtə, ʒlεz- ɑ̃vi də lamuʁ e la kɔ̃sideʁasjɔ̃ kilz- ɔ̃ puʁ ø mεmə, ʒεspεʁə kœ̃ ʒuʁ ʒlε vivʁε sεz- emɔsjɔ̃ sɑ̃-εnə.
  mwa ʒə sɥi fɔʁtə puʁ ɡaʁde mε sεkʁε ʒsɥi fɔʁtə puʁ pʁɔteʒe lε ʒɑ̃ lεz- elwaɲe, ʒsɥi due puʁ loto dεstʁyksjɔ̃ e puʁ loto sovətaʒə, ʒlεsə ma pasjɔ̃ maməne tʁo-o dɑ̃ lε nɥaʒə, ʒpaʁ dy pʁɛ̃sipə kə tus lε ku sɔ̃t- a ʁɑ̃dʁə, kə la vɑ̃ʒɑ̃sə ε bɔnə a pʁɑ̃dʁə, kə ki vivʁa veʁa, kə ʒε deʒa bjɛ̃ veky e bjɛ̃ vy, mε kə ʒsɥi fatiɡe də sεtə kɔ̃stɑ̃tə enεʁʒi kə mə dəmɑ̃də tutə sεtə kɔlεʁə e sεtə fɔʁsə ki diktə ma vi.
 • Pieds Phonétique : Prudence !

  ɔ̃=pa=sə=tu=sɔ̃=tɑ̃=za=di=ʁə=o=pεʁ=sɔ=nə=kə=lɔ̃=nε=mə=e=kə=lɔ̃=vwa=su=fʁiʁ=də=nə=pa=bε=se=lε=bʁa=kə=la=vi=ε=tœ̃=nɑ̃=pi=ʁə=dɔ̃=ɔ̃=nə=dwa=a=bɑ̃=dɔ=ne=lə=kɔ̃=ba 49
  ɔ̃=di=kə=lə=tɑ̃=za=ʁɑ̃=ʒə=tus=no=su=si=ze=kə=la=ʁu=tuʁ=nə=ʒə=nε=ʒa=mε=zɑ̃=tɑ̃=dy=do=si=bεl=lə=zi=dj=ɔ=ti=kɔ=mə=si=no=ʃi=mε=ʁə=pu=vε=nu=fε=ʁə=y=nə=ʁis=tuʁ=nə 50
  ɔ̃=di=dœ̃=nεʁ=bjɛ̃=vε=jɑ̃=mε=sɑ̃=tʁo=i=kʁwaʁə=nu=mε=mə=sə=nε=kœ̃=mo=vε=mɔ=mɑ̃=a=pa=se=ty=me=ʁi=tə=kə=dy=bɔ=nəʁ=mε=kɔ=na=sə=kε=sə=kə=ty=kɔ=nε=də=mε=pʁɔ=blε=mə=kε=sə=kə=ty=pø=sa=vwaʁ=dy=tɑ̃=pɑ̃=dɑ̃=la=kεllə=la=su=fʁɑ̃=sə=va=dyʁe=kɔ=mɑ̃=ty=sε=kə=tu=sə=kə=ʒsy=bi=ʒlε=pa=me=ʁi=te 82
  sɑ̃=paʁ=le=də=sø=ki=pʁε=ne=djø=puʁ=səl=ʒyʒə=də=lœʁ=εɡ=zis=tɑ̃=sə=sə=vi=sjø=sde=lεk=tə=də=tu=sɡʁa=by=ʒə=sə=ʁe=ʒui=dlœʁ=de=ka=dɑ̃=sə=ε=də=twa=e=lə=sjεl=tε=də=ʁa=ʒdi=ʁε=ply=tot=ε=də=twa=ty=na=pa=lʃwaks 57

  i=a=pa=da=pεl=o=sə=kuʁ=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=paʁ=sə=kə=vu=na=ve=pa=də=ʁə=kuʁ=a=nu=pʁɔ=po=ze=a=nu=zɔ=fʁiʁ=kɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə=sə=ʁa=pa=se=vj=ɛ̃=dʁa=lə=mɔ=mɑ̃=də=su=ʁi=ʁə 50
  il=fo=ak=sεp=te=kə=lɔ̃=nə=pø=pa=tu=ʒuʁ=za=pɔʁ=te=nɔ=tʁə=ε=də=o=ʒɑ̃=det=ʁɥi=il=zɔ̃=ø=mε=mə=lə=kɔ̃=tʁo=lə=də=lœ=ʁə=pʁɔ=pʁə=vi 38

  mwa=ʒɑ̃=vi=lε=ʒɑ̃=plɛ̃də=ka=ʁak=tε=ʁə=ki=nə=tʁɑ̃=pə=ʁɔ̃=ʒa=mε=dɑ̃=də=sa=lə=za=fε=ʁə=ki=ne=zi=tə=ʁɔ̃=pa=a=paʁ=tiʁ=ɑ̃=ku=ʁɑ̃=lɔʁ=skil=sɑ̃=te=kil=kɔ=mɑ̃=se=a=vi=vʁə=dɑ̃=ʒə=ʁø=zə=mɑ̃=ʒlε=zɑ̃=vi=da=ʁi=ve=a=di=ʁə=nɔ̃=mε=mə=kɑ̃=la=tɑ̃=ta=sjɔ̃=ε=fɔʁ=tə=ε=tʁə=ka=pa=blə=də=fu=tʁə=lœʁ=fε=blε=səa=la=pɔʁ=tə=ʒlε=zɑ̃=vi=də=la=muʁ=e=la=kɔ̃=si=de=ʁa=sjɔ̃=kil=zɔ̃=puʁ=ø=mε=mə=ʒεs=pε=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=ʒlε=vi=vʁε=sε=ze=mɔ=sjɔ̃=sɑ̃-εnə 120
  mwaʒə=sɥi=fɔʁ=tə=puʁ=ɡaʁ=de=mε=sε=kʁε=ʒsɥi=fɔʁ=tə=puʁ=pʁɔ=te=ʒe=lε=ʒɑ̃=lε=ze=lwa=ɲe=ʒsɥi=du=e=puʁ=lo=to=dεs=tʁyk=sjɔ̃=e=puʁ=lo=to=so=və=ta=ʒə=ʒlε=sə=ma=pa=sjɔ̃=ma=mə=ne=tʁo-o=dɑ̃=lε=nɥ=a=ʒə=ʒpaʁ=dy=pʁɛ̃=si=pə=kə=tus=lε=ku=sɔ̃=ta=ʁɑ̃=dʁə=kə=la=vɑ̃=ʒɑ̃=səε=bɔ=nə=a=pʁɑ̃=dʁə=kə=ki=vi=vʁa=ve=ʁa=kə=ʒε=de=ʒa=bjɛ̃=ve=ky=e=bjɛ̃=vy=mε=kə=ʒsɥi=fa=ti=ɡe=də=sε=tə=kɔ̃s=tɑ̃=tə=e=nεʁ=ʒi=kə=mə=də=mɑ̃=də=tu=tə=sε=tə=kɔ=lε=ʁə=e=sε=tə=fɔʁ=sə=ki=dik=tə=ma=vi 131

PostScriptum

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/08/2014 23:48Melly-Mellow

Tout de même.. Le fait est que les personnes qui s’intéressent aux malheurs des autres ne savent pas comment les aider, mais ils veulent marquer leurs présences par ces petites "phrases de connasse".. Enfin c’est mon avis pour en avoir déjà sorties, donc il est sûrement biaisé.. Mais pour aussi les avoir écouté, je trouve que c’est bien de ne pas se sentir seule même si oui, ces gens ne savent rien, ne peuvent pas imaginer à quel point c’est difficile, ils essaient tout du moins..
Bref, c’est quand même un bon et beau texte.. Profond et douloureux, qui ne peut que parler à tout le monde ayant un tant soit peu vécu.. Merci du partage ! Amicalement-