Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Espoir Qu’Un Jour…

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/03/2013 19:34

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Sponge

L’Espoir Qu’Un Jour…

L’espoir qu’un jour.
Je puisse mener la vie à laquelle j’aspire,
Que je puisse faire briller tous mes sourires,
Que se déroule le scénario parfaitement établi,
Sensé me mener au plus beau des paradis.

L’espoir qu’un jour.
Je ferais connaissance avec le bel Amour,
Qui m’apprendra le sens du mot « toujours »,
Qu’il m’apprenne à vivre comme un sourd,
N’écouter personne, se méfier des vautours.

L’espoir qu’un jour.
De deux nous puissions passer à trois,
Le chérir, l’aimer, le prendre dans nos bras,
Le voir grandir, mûrir pas à pas,
Entendre de sa bouche « maman, papa ».

L’espoir qu’un jour.
La vie se déroule comme je l’imaginais,
Une carrière, un monde qui me plait,
Pouvoir mourir sans n’avoir aucun regret,
Que de refaire à l’identique ce qui a déjà été fait.

Et cet espoir que j’avais lors de ma plus tendre enfance, tu me l’as volé, et je crie à l’abus de confiance ! Tu as détruit jour après jour durant sept ans, tous mes rêves d’enfants, d’adolescentes.
De ce merveilleux espoir il ne reste qu’une lueur, que j’essaye de retrouver au prix de durs labeurs ; et de ce caractère plein d’ambition, de courage et de tendresse, ne reste que les dégâts d’une passion perdue dans un mirage de belles promesses.
 • Pieds Hyphénique: L’Espoir Qu’Un Jour…

  les=poir=quun=jour 4
  je=puisse=me=ner=la=vieà=la=quel=le=jas=pire 11
  que=je=puisse=faire=briller=tous=mes=sou=rires 9
  que=se=dé=roule=le=s=cé=na=rio=par=fai=te=ment=é=ta=bli 16
  sen=sé=me=me=ner=au=plus=beau=des=pa=ra=dis 12

  les=poir=quun=jour 4
  je=fe=rais=con=nais=sancea=vec=le=bel=a=mour 11
  qui=map=pren=dra=le=sens=du=mot=tou=jours 10
  quil=map=prenneà=vivre=com=me=un=sourd 8
  né=cou=ter=per=sonne=se=mé=fier=des=vau=tours 11

  les=poir=quun=jour 4
  de=deux=nous=puis=sions=pas=ser=à=trois 9
  le=ché=rir=lai=mer=le=prendre=dans=nos=bras 10
  le=voir=gran=dir=mû=rir=pas=à=pas 9
  enten=dre=de=sa=bouche=ma=man=pa=pa 9

  les=poir=quun=jour 4
  la=vie=se=dé=roule=comme=je=li=ma=gi=nais 11
  u=ne=car=riè=re=un=monde=qui=me=plait 10
  pou=voir=mou=rir=sans=na=voir=au=cun=re=gret 11
  que=de=re=faireà=li=den=ti=que=ce=qui=a=dé=jà=é=té=fait 16

  et=cet=es=poir=que=ja=vais=lors=de=ma=plus=tendreen=fan=ce=tu=me=las=vo=lé=et=je=crie=à=la=bus=de=con=fian=ce=tu=as=dé=truit=jour=a=près=jour=du=rant=sept=ans=tous=mes=rê=ves=den=fants=da=do=les=centes 51
  de=ce=mer=veilleux=es=poir=il=ne=res=te=quune=lueur=que=jes=saye=de=re=trou=ver=au=prix=de=durs=la=beurs=et=de=ce=ca=rac=tè=re=plein=dam=bi=tion=de=cou=ra=geet=de=ten=dres=se=ne=res=te=que=les=dé=gâts=du=ne=pas=sion=per=due=dans=un=mi=ra=ge=de=bel=les=pro=messes 67
 • Phonétique : L’Espoir Qu’Un Jour…

  lεspwaʁ kœ̃ ʒuʁ.
  ʒə pɥisə məne la vi a lakεllə ʒaspiʁə,
  kə ʒə pɥisə fεʁə bʁije tus mε suʁiʁə,
  kə sə deʁulə lə senaʁjo paʁfεtəmɑ̃ etabli,
  sɑ̃se mə məne o plys bo dε paʁadi.

  lεspwaʁ kœ̃ ʒuʁ.
  ʒə fəʁε kɔnεsɑ̃sə avεk lə bεl amuʁ,
  ki mapʁɑ̃dʁa lə sɑ̃s dy mɔt « tuʒuʁs »,
  kil mapʁεnə a vivʁə kɔmə œ̃ suʁ,
  nekute pεʁsɔnə, sə mefje dε votuʁ.

  lεspwaʁ kœ̃ ʒuʁ.
  də dø nu pɥisjɔ̃ pase a tʁwa,
  lə ʃeʁiʁ, lεme, lə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ no bʁa,
  lə vwaʁ ɡʁɑ̃diʁ, myʁiʁ pa a pa,
  ɑ̃tɑ̃dʁə də sa buʃə « mamɑ̃, papa ».

  lεspwaʁ kœ̃ ʒuʁ.
  la vi sə deʁulə kɔmə ʒə limaʒinε,
  ynə kaʁjεʁə, œ̃ mɔ̃də ki mə plε,
  puvwaʁ muʁiʁ sɑ̃ navwaʁ okœ̃ ʁəɡʁε,
  kə də ʁəfεʁə a lidɑ̃tikə sə ki a deʒa ete fε.

  e sεt εspwaʁ kə ʒavε lɔʁ də ma plys tɑ̃dʁə ɑ̃fɑ̃sə, ty mə la vɔle, e ʒə kʁi a laby də kɔ̃fjɑ̃sə ! ty a detʁɥi ʒuʁ apʁε ʒuʁ dyʁɑ̃ sεt ɑ̃, tus mε ʁεvə dɑ̃fɑ̃, dadɔlesɑ̃tə.
  də sə mεʁvεjøz- εspwaʁ il nə ʁεstə kynə lɥœʁ, kə ʒesεj də ʁətʁuve o pʁi də dyʁ labœʁ, e də sə kaʁaktεʁə plɛ̃ dɑ̃bisjɔ̃, də kuʁaʒə e də tɑ̃dʁεsə, nə ʁεstə kə lε deɡa dynə pasjɔ̃ pεʁdɥ dɑ̃z- œ̃ miʁaʒə də bεllə pʁɔmesə.
 • Pieds Phonétique : L’Espoir Qu’Un Jour…

  lεs=pwaʁ=kœ̃=ʒuʁ 4
  ʒə=pɥisə=mə=ne=la=vi=a=la=kεllə=ʒas=piʁə 11
  kə=ʒə=pɥisə=fε=ʁə=bʁi=je=tus=mε=suʁiʁə 10
  kə=sə=de=ʁulə=lə=se=na=ʁjo=paʁ=fε=tə=mɑ̃=e=ta=bli 15
  sɑ̃se=mə=mə=ne=o=plys=bo=dε=pa=ʁa=di 11

  lεs=pwaʁ=kœ̃=ʒuʁ 4
  ʒə=fə=ʁε=kɔ=nεsɑ̃səa=vεk=lə=bεl=a=muʁ 10
  ki=ma=pʁɑ̃=dʁalə=sɑ̃s=dy=mɔt=tu=ʒuʁs 9
  kil=ma=pʁεnəa=vivʁə=kɔ=mə=œ̃=suʁ 8
  ne=ku=te=pεʁ=sɔnə=sə=me=fje=dε=vo=tuʁ 11

  lεs=pwaʁ=kœ̃=ʒuʁ 4
  də=dø=nu=pɥi=sjɔ̃=pase=a=tʁwa 8
  lə=ʃe=ʁiʁ=lε=me=lə=pʁɑ̃dʁə=dɑ̃=no=bʁa 10
  lə=vwaʁ=ɡʁɑ̃=diʁ=my=ʁiʁ=pa=a=pa 9
  ɑ̃=tɑ̃dʁə=də=sa=bu=ʃə=ma=mɑ̃=pa=pa 10

  lεs=pwaʁ=kœ̃=ʒuʁ 4
  la=visə=de=ʁu=lə=kɔ=mə=ʒə=li=ma=ʒi=nε 12
  y=nə=ka=ʁjεʁə=œ̃=mɔ̃=də=ki=mə=plε 10
  pu=vwaʁ=mu=ʁiʁ=sɑ̃=na=vwaʁ=o=kœ̃=ʁə=ɡʁε 11
  kə=də=ʁə=fεʁəa=li=dɑ̃=ti=kə=sə=ki=a=de=ʒa=e=te=fε 16

  e=sεt=εs=pwaʁkə=ʒa=vε=lɔʁ=də=ma=plys=tɑ̃=dʁəɑ̃=fɑ̃=sə=ty=mə=la=vɔ=le=e=ʒə=kʁi=a=la=by=də=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ty=a=det=ʁɥi=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ=dy=ʁɑ̃=sεt=ɑ̃=tus=mε=ʁε=və=dɑ̃=fɑ̃=da=dɔ=le=sɑ̃tə 51
  də=sə=mεʁ=vε=jø=zεs=pwaʁ=il=nə=ʁεstə=ky=nə=lɥœʁ=kə=ʒe=sεj=də=ʁə=tʁu=ve=o=pʁi=də=dyʁ=la=bœʁ=e=də=sə=ka=ʁak=tε=ʁə=plɛ̃=dɑ̃=bi=sjɔ̃=də=ku=ʁa=ʒəe=də=tɑ̃=dʁε=sə=nə=ʁεs=tə=kə=lε=de=ɡa=dy=nə=pa=sjɔ̃=pεʁdɥ=dɑ̃=zœ̃=mi=ʁa=ʒə=də=bεllə=pʁɔ=me=sə 67

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/03/2013 21:53Eden33

fort ressenti !
courage
merci pour ce partage, gmlavie