Poeme : You Were My Drug…

You Were My Drug…

When you left me I fall down
I was lying on the ground
I couldn’t do anything I was killed inside
I was trying to understand why
But I couldn’t you broke my heart you broke my mind
The only word I had was cry
Days after days, over and over again
On my face was running rain
I couldn’t move so I stayed
In my room trying to forget
Forgetting my pain, forgetting you
I tried but I didn’t make it
I couldn’t help thinking about it
Time passed, without forgetting
Time passed, always loving
Then, you finally came back to me
All was just as it used to be
My heart beat again
I forgot my pain
And I realized, I just couldn’t
Live without you
No, I didn’t love you
I realized, I just need your hug
I realized, you were my drug…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: You Were My Drug…

  when=you=left=me=i=fall=down 7
  i=was=lying=on=the=ground 6
  i=couldnt=do=a=ny=thing=i=was=killed=in=side 11
  i=was=trying=to=un=ders=tand=w=hy 9
  but=i=couldnt=you=broke=my=heart=you=bro=ke=my=mind 12
  the=on=ly=word=i=had=was=cry 8
  days=af=ter=days=o=ver=and=o=ver=a=gain 11
  on=my=fa=ce=was=run=ning=rain 8
  i=couldnt=mo=ve=so=i=stayed 7
  in=my=ro=om=trying=to=for=get 8
  forget=ting=my=pain=for=get=ting=you 8
  i=tried=but=i=didnt=ma=ke=it 8
  i=couldnt=help=thin=king=a=bout=it 8
  time=pas=sed=wi=thout=for=get=ting 8
  ti=me=pas=sed=al=ways=lo=ving 8
  then=you=fi=nal=ly=came=ba=ck=to=me 10
  all=was=just=as=it=u=sed=to=be 9
  my=heart=beat=a=gain 5
  i=for=got=my=pain 5
  and=i=rea=li=zed=i=just=couldnt 8
  li=ve=wi=thout=you 5
  no=i=didnt=lo=ve=you 6
  i=rea=li=zed=i=just=need=your=hug 9
  i=rea=li=zed=you=we=re=my=drug 9
 • Phonétique : You Were My Drug…

  wɛ̃ iu lεft mə i fal dɔwn
  i was liiŋ ɔ̃ tə ɡʁund
  i kuldnte do anitiŋ i was kijεd ɛ̃sidə
  i was tʁiiŋ to œ̃dεʁstɑ̃d wi
  byt i kuldnte iu bʁɔkə mi əaʁ iu bʁɔkə mi mɛ̃d
  tə ɔ̃li wɔʁ i-ad was kʁi
  dεz- afte dε, ɔve ɑ̃d ɔve aɡɛ̃
  ɔ̃ mi fasə was ʁœ̃niŋ ʁɛ̃
  i kuldnte mɔvə so i stεjεd
  ɛ̃ mi ʁum tʁiiŋ to fɔʁʒε
  fɔʁʒεtiŋ mi pɛ̃, fɔʁʒεtiŋ iu
  i tʁjε byt i didnte makə it
  i kuldnte εlp tɛ̃kiŋ abu it
  timə pasεd, witu fɔʁʒεtiŋ
  timə pasεd, alwε lɔviŋ
  tɛ̃, iu finali kamə bak to mə
  al was ʒyst a it yzεd to bə
  mi əaʁ bəa aɡɛ̃
  i fɔʁɡo mi pɛ̃
  ɑ̃d i ʁəalizεd, i ʒyst kuldnte
  livə witu iu
  no, i didnte lɔvə iu
  i ʁəalizεd, i ʒyst nid iuʁ yɡ
  i ʁəalizεd, iu wəʁə mi dʁyɡ…
 • Syllabes Phonétique : You Were My Drug…

  wɛ̃=i=u=lεft=mə=i=fal=dɔwn 8
  i=was=li=iŋ=ɔ̃=tə=ɡʁund 7
  i=kul=dnte=do=a=ni=tiŋ=i=was=ki=jεd=ɛ̃=sidə 13
  i=was=tʁi=iŋ=to=œ̃=dεʁ=stɑ̃d=wi 9
  byt=i=kul=dnte=i=u=bʁɔkə=mi=əaʁ=i=u=bʁɔ=kə=mi=mɛ̃d 15
  tə=ɔ̃=li=wɔʁ=i-ad=was=kʁi 8
  dε=zaf=te=dε=ɔ=ve=ɑ̃d=ɔ=ve=a=ɡɛ̃ 11
  ɔ̃=mi=fa=sə=was=ʁœ̃=niŋ=ʁɛ̃ 8
  i=kul=dnte=mɔvə=so=i=stε=jεd 8
  ɛ̃=mi=ʁum=tʁi=iŋ=to=fɔʁ=ʒε 8
  fɔʁ=ʒε=tiŋ=mi=pɛ̃=fɔʁ=ʒε=tiŋ=i=u 10
  i=tʁjε=byt=i=did=nte=makə=it 8
  i=kul=dnte=εlp=tɛ̃=kiŋ=a=bu=it 9
  timə=pa=sεd=wi=tu=fɔʁ=ʒε=tiŋ 8
  ti=mə=pa=sεd=a=lwε=lɔ=viŋ 8
  tɛ̃=i=u=fi=na=li=kamə=bak=tomə 9
  al=was=ʒyst=a=it=y=zεd=tobə 8
  mi=ə=aʁ=bə=a=a=ɡɛ̃ 7
  i=fɔʁ=ɡo=mi=pɛ̃ 5
  ɑ̃d=iʁəa=li=zεd=i=ʒyst=kul=dnte 8
  li=və=wi=tu=i=u 6
  no=i=did=nte=lɔ=və=i=u 8
  iʁəa=li=zεd=i=ʒyst=nid=i=uʁ=yɡ 9
  iʁəa=li=zεd=i=u=wə=ʁə=mi=dʁyɡ 9

PostScriptum

comment s’occuper en cours de maths !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2006 00:03Hurt.Eagle

Vraiment nice(f)