Poeme : Tu Ne M’apelleras Pas Ce Soir…

Tu Ne M’apelleras Pas Ce Soir…

Le temps est passé depuis que je t’ai vu
Le temps a fui et je t’ai perdu
Les souvenirs sont la seule chose qui me reste
Et qui font que par moment je te deteste
Mais ces souvenirs sont toujours présents
Laissant place à la nostalgie des bons moments
J’ai été obligé d’accepter ton choix
Je me suis habitué à vivre sans toi
Tu me manques et parfois
J’aimerais t’apeller pour entendre ta voix
Mais je n’ose pas, j’ai peur
De me noyer dans le fond de ton cœur
Comme tu me manques, si tu savais
Comme je t’aimais, l’avais tu deviné ?
Malgré tout, ma colere, ma haine
L’amour a triomphé, et encore je t’aime
Alors j’attends toujours un signe, un retour
Je l’attends meme tous les jours
Mais je le sais, c’est sans espoir
Tu ne m’apelleras pas ce soir…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Ne M’apelleras Pas Ce Soir…

  le=temps=est=pas=sé=de=puis=que=je=tai=vu 11
  le=temps=a=fui=et=je=tai=per=du 9
  les=souve=nirs=sont=la=seu=le=cho=se=qui=me=reste 12
  et=qui=font=que=par=mo=ment=je=te=de=teste 11
  mais=ces=sou=ve=nirs=sont=tou=jours=pré=sents 10
  lais=sant=pla=ce=à=la=nos=tal=gie=des=bons=moments 12
  jai=é=té=o=bli=gé=dac=cep=ter=ton=choix 11
  je=me=suis=ha=bi=tué=à=vi=vre=sans=toi 11
  tu=me=man=ques=et=par=fois 7
  jai=me=rais=ta=pel=ler=pour=en=ten=dre=ta=voix 12
  mais=je=no=se=pas=jai=peur 7
  de=me=noy=er=dans=le=fond=de=ton=cœur 10
  com=me=tu=me=man=ques=si=tu=sa=vais 10
  com=me=je=tai=mais=la=vais=tu=de=vi=né 11
  mal=gré=tout=ma=co=le=re=ma=hai=ne 10
  la=mour=a=triom=phé=et=en=co=re=je=tai=me 12
  a=lors=jat=tends=tou=jours=un=si=gne=un=re=tour 12
  je=lat=tends=me=me=tous=les=jours 8
  mais=je=le=sais=cest=sans=es=poir 8
  tu=ne=ma=pel=le=ras=pas=ce=soir 9
 • Phonétique : Tu Ne M’apelleras Pas Ce Soir…

  lə tɑ̃z- ε pase dəpɥi kə ʒə tε vy
  lə tɑ̃z- a fɥi e ʒə tε pεʁdy
  lε suvəniʁ sɔ̃ la sələ ʃozə ki mə ʁεstə
  e ki fɔ̃ kə paʁ mɔmɑ̃ ʒə tə dətεstə
  mε sε suvəniʁ sɔ̃ tuʒuʁ pʁezɑ̃
  lεsɑ̃ plasə a la nɔstalʒi dε bɔ̃ mɔmɑ̃
  ʒε ete ɔbliʒe daksεpte tɔ̃ ʃwa
  ʒə mə sɥi-abitye a vivʁə sɑ̃ twa
  ty mə mɑ̃kz- e paʁfwa
  ʒεməʁε tapεlle puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa
  mε ʒə nozə pa, ʒε pœʁ
  də mə nwaje dɑ̃ lə fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ
  kɔmə ty mə mɑ̃k, si ty savε
  kɔmə ʒə tεmε, lavε ty dəvine ?
  malɡʁe tu, ma kɔləʁə, ma-εnə
  lamuʁ a tʁjɔ̃fe, e ɑ̃kɔʁə ʒə tεmə
  alɔʁ ʒatɑ̃ tuʒuʁz- œ̃ siɲə, œ̃ ʁətuʁ
  ʒə latɑ̃ məmə tus lε ʒuʁ
  mε ʒə lə sε, sε sɑ̃z- εspwaʁ
  ty nə mapεllʁa pa sə swaʁ…
 • Syllabes Phonétique : Tu Ne M’apelleras Pas Ce Soir…

  lə=tɑ̃=zε=pa=se=dəp=ɥi=kə=ʒə=tε=vy 11
  lə=tɑ̃=za=fɥi=e=ʒə=tε=pεʁ=dy 9
  lε=su=və=niʁ=sɔ̃=lasə=lə=ʃo=zə=ki=mə=ʁεstə 12
  e=ki=fɔ̃=kə=paʁ=mɔ=mɑ̃=ʒə=tə=də=tεs=tə 12
  mε=sε=su=və=niʁ=sɔ̃=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃ 10
  lε=sɑ̃=plasə=a=la=nɔs=tal=ʒi=dε=bɔ̃=mɔ=mɑ̃ 12
  ʒε=e=te=ɔ=bli=ʒe=dak=sεp=te=tɔ̃=ʃwa 11
  ʒə=mə=sɥi-a=bi=ty=e=a=vi=vʁə=sɑ̃=twa 12
  ty=mə=mɑ̃k=ze=paʁ=fwa 6
  ʒε=mə=ʁε=ta=pεl=le=puʁ=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa 12
  mε=ʒə=no=zə=pa=ʒε=pœ=ʁə 8
  də=mə=nwa=j=e=dɑ̃=lə=fɔ̃=də=tɔ̃=kœ=ʁə 12
  kɔ=mə=ty=mə=mɑ̃k=si=ty=sa=vε 9
  kɔ=mə=ʒə=tε=mε=la=vε=ty=də=vi=ne 11
  mal=ɡʁe=tu=ma=kɔ=lə=ʁə=ma-ε=nə 10
  la=muʁ=a=tʁjɔ̃=fe=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=tε=mə 12
  a=lɔʁ=ʒa=tɑ̃=tu=ʒuʁ=zœ̃=si=ɲə=œ̃=ʁə=tuʁ 12
  ʒə=la=tɑ̃=mə=mə=tus=lε=ʒuʁ 8
  mε=ʒə=lə=sε=sε=sɑ̃=zεs=pwaʁ 8
  ty=nə=ma=pεl=lʁa=pa=sə=swaʁ 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/12/2006 19:18Illusion

PArfois faux savoir mettre ca fierté de côté et oser appeller ...

Auteur de Poésie
29/12/2006 18:09Tiphaine15

joli
merci pour ton commentaire