Poeme : Je M’en Fou…

Je M’en Fou…

Ca va faire 3 mois que l’on ne s’est pas parlé
Qu’on passe notre temps a se croiser et à s’ignorer
Et ça ne me fait rien, je ne suis meme pas triste
A vrai dire je m’en fou, jsuis pas pessimiste
Je m’en fou mais a un tel point…
Un tel point que tout va bien
Un tel point que j’ai besoin de t’écrire
Un tel point que j’aimerais tout te dire
Je m’en fou tellement que je te haie
Je m’en fou tellement que je t’ai pas oublié
Je m’en fou tellement que j’en ai pleuré
Enfait je ne m’en fou pas tant que ça. .
Je fais juste semblant de ne plus etre attachée a toi
Je porte un masque en journée, celui d’une fille sans probleme
Un masque que la nuit j’enleve, pour pleurer toi que j’aime
Quand tu n’es pas là mon cœur s’apaise et je vais bien
Mais quand je t’apercoit, je devient folle pour un rien
Les blessures de mon ame
Se sont rouvertes et j’ai mal
Mais je ne veux pas que tu saches tout ça
Je ne veux pas que tu saches que je ne m’en fous pas
Car toi tu t’en fou réellement
Et pourtant, tu me manques tant…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je M’en Fou…

  ca=va=faire=trois=mois=que=lon=ne=sest=pas=par=lé 12
  quon=passe=no=tre=temps=a=se=croi=ser=et=à=si=gno=rer 14
  et=ça=ne=me=fait=rien=je=ne=suis=me=me=pas=tris=te 14
  a=vrai=di=re=je=men=fou=j=suis=pas=pes=si=mis=te 14
  je=men=fou=mais=a=un=tel=point 8
  un=tel=point=que=tout=va=bien 7
  un=tel=point=que=jai=be=soin=de=té=cri=re 11
  un=tel=point=que=jai=me=rais=tout=te=di=re 11
  je=men=fou=tel=le=ment=que=je=te=haie 10
  je=men=fou=tel=le=ment=que=je=tai=pas=ou=bli=é 13
  je=men=fou=tel=le=ment=que=jen=ai=pleu=ré 11
  en=fait=je=ne=men=fou=pas=tant=que=ça 10
  je=fais=jus=te=sem=blant=de=ne=plus=e=treat=ta=chée=a=toi 15
  je=porteun=mas=que=en=jour=née=ce=lui=du=ne=fille=sans=pro=bleme 15
  un=mas=que=que=la=nuit=jenle=ve=pour=pleu=rer=toi=que=jaime 14
  quand=tu=nes=pas=là=mon=cœur=sa=pai=se=et=je=vais=bien 14
  mais=quand=je=ta=per=coit=je=de=vient=fol=le=pour=un=rien 14
  les=bles=su=res=de=mon=a=me 8
  se=sont=rou=ver=tes=et=jai=mal 8
  mais=je=ne=veux=pas=que=tu=sa=ches=tout=ça 11
  je=ne=veux=pas=que=tu=sa=ches=que=je=ne=men=fous=pas 14
  car=toi=tu=ten=fou=réel=le=ment 8
  et=pour=tant=tu=me=man=ques=tant 8
 • Phonétique : Je M’en Fou…

  ka va fεʁə tʁwa mwa kə lɔ̃ nə sε pa paʁle
  kɔ̃ pasə nɔtʁə tɑ̃z- a sə kʁwaze e a siɲɔʁe
  e sa nə mə fε ʁjɛ̃, ʒə nə sɥi məmə pa tʁistə
  a vʁε diʁə ʒə mɑ̃ fu, ʒsɥi pa pesimistə
  ʒə mɑ̃ fu mεz- a œ̃ tεl pwɛ̃…
  œ̃ tεl pwɛ̃ kə tu va bjɛ̃
  œ̃ tεl pwɛ̃ kə ʒε bəzwɛ̃ də tekʁiʁə
  œ̃ tεl pwɛ̃ kə ʒεməʁε tu tə diʁə
  ʒə mɑ̃ fu tεllmɑ̃ kə ʒə tə-ε
  ʒə mɑ̃ fu tεllmɑ̃ kə ʒə tε pa ublje
  ʒə mɑ̃ fu tεllmɑ̃ kə ʒɑ̃n- ε pləʁe
  ɑ̃fε ʒə nə mɑ̃ fu pa tɑ̃ kə sa.
  ʒə fε ʒystə sɑ̃blɑ̃ də nə plysz- εtʁə ataʃe a twa
  ʒə pɔʁtə œ̃ maskə ɑ̃ ʒuʁne, səlɥi dynə fijə sɑ̃ pʁɔbləmə
  œ̃ maskə kə la nɥi ʒɑ̃ləvə, puʁ pləʁe twa kə ʒεmə
  kɑ̃ ty nε pa la mɔ̃ kœʁ sapεzə e ʒə vε bjɛ̃
  mε kɑ̃ ʒə tapεʁkwa, ʒə dəvjɛ̃ fɔlə puʁ œ̃ ʁjɛ̃
  lε blesyʁə də mɔ̃n- amə
  sə sɔ̃ ʁuvεʁtəz- e ʒε mal
  mε ʒə nə vø pa kə ty saʃə tu sa
  ʒə nə vø pa kə ty saʃə kə ʒə nə mɑ̃ fus pa
  kaʁ twa ty tɑ̃ fu ʁeεllmɑ̃
  e puʁtɑ̃, ty mə mɑ̃k tɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : Je M’en Fou…

  ka=va=fε=ʁə=tʁwa=mwa=kə=lɔ̃=nə=sε=pa=paʁ=le 13
  kɔ̃=pa=sə=nɔ=tʁə=tɑ̃=zasə=kʁwa=ze=e=a=si=ɲɔ=ʁe 14
  e=sa=nə=mə=fε=ʁjɛ̃=ʒə=nə=sɥi=mə=mə=pa=tʁis=tə 14
  a=vʁε=di=ʁə=ʒə=mɑ̃=fu=ʒsɥi=pa=pe=si=mis=tə 13
  ʒə=mɑ̃=fu=mε=za=œ̃=tεl=pwɛ̃ 8
  œ̃=tεl=pwɛ̃=kə=tu=va=bj=ɛ̃ 8
  œ̃=tεl=pwɛ̃=kə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=te=kʁi=ʁə 11
  œ̃=tεl=pwɛ̃=kə=ʒε=mə=ʁε=tu=tə=di=ʁə 11
  ʒə=mɑ̃=fu=tεl=lmɑ̃=kə=ʒə=tə-ε 9
  ʒə=mɑ̃=fu=tεl=lmɑ̃=kə=ʒə=tε=pa=u=blj=e 12
  ʒə=mɑ̃=fu=tεl=lmɑ̃=kə=ʒɑ̃=nε=plə=ʁe 10
  ɑ̃=fε=ʒə=nə=mɑ̃=fu=pa=tɑ̃=kə=sa 10
  ʒə=fε=ʒys=tə=sɑ̃=blɑ̃də=nə=plys=zε=tʁəa=ta=ʃe=a=twa 14
  ʒə=pɔʁtəœ̃=mas=kə=ɑ̃=ʒuʁ=ne=səl=ɥi=dy=nə=fi=jə=sɑ̃=pʁɔ=blə=mə 17
  œ̃=mas=kə=kə=la=nɥi=ʒɑ̃lə=və=puʁ=plə=ʁe=twa=kə=ʒεmə 14
  kɑ̃=ty=nε=pa=la=mɔ̃=kœʁ=sa=pε=zə=e=ʒə=vε=bjɛ̃ 14
  mε=kɑ̃=ʒə=ta=pεʁ=kwa=ʒə=də=vjɛ̃=fɔ=lə=puʁ=œ̃=ʁjɛ̃ 14
  lε=ble=sy=ʁə=də=mɔ̃=na=mə 8
  sə=sɔ̃=ʁu=vεʁ=tə=ze=ʒε=mal 8
  mε=ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=sa=ʃə=tu=sa 11
  ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=sa=ʃə=kə=ʒə=nə=mɑ̃=fus=pa 14
  kaʁ=twa=ty=tɑ̃=fu=ʁe=εl=lmɑ̃ 8
  e=puʁ=tɑ̃=ty=mə=mɑ̃k=tɑ̃ 7

PostScriptum

jm’en fou pas nan…

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/02/2007 23:05Lesage211

Tu porte un masque la journée
Peu être que lui aussi porte un masque !!!!!!

Amitié, Lesage211
(?) (A)