Poeme : Je N’irai Plus…

Je N’irai Plus…

Je n’irai plus rêver, je n’irai plus flâner
Mes pas resteront là et pour bien des années
Le ruisseau coulera indifférent à tout
La nuit s’est abattue en ce silence d’août.

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent.

Je n’irai plus tremper mes doigts dans la rivière
Je garderai en moi où est la chènevière
Qui abrita mes rêves, mes espoirs, mes amours
Où j’écrivais mon cœur en vers de troubadour.

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent.

Je n’irai plus rêver du sourire de tes dents
Je ne regarderai mes mains qui en dedans
Conservent dans leur chaire la douceur de ton corps
Je resterai assis te voyant encore, encore.

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent

Le vide est trop pesant, l’absence une gangrène
La vie de tous les jours en chapelet s’égraine
Et telle une arapède qui contre moi s’agrippe
Me retient dans la vie et que je prends en grippe.

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent.

J’aimerais dire adieu, plus jamais te revoir
Me fondre dans ma nuit m’en faire un vrai devoir
Dire à ce cœur sans âme que le temps est passé
Des ivresses d’amour maintenant dépassées.

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent.

Et puis elle est venue tout de noir habillée
Sous sa cape de deuil et jamais maquillée
Me dire qu’avec elle je ne sentirai rien
Ni chaud, ni froid, ni pleure, aucuns maux de terriens.

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent.

Que l’amour d’une femme sous forme d’incendie
Ne me sera jamais comme une maladie
Je ne saurais pas même qu’existe mon trépas
Le voyage avec elle ne se finira pas.

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent.

Comme à bien trop de femmes, voulu prendre sa main
Pour me laisser conduire, n’avoir aucun demain
Elle s’est retirée dans un rire pervers
« Avant que je revienne tu peux écrire tes vers ».

Le flot de ce ruisseau a des lueurs divines
Qui coule sur mes joues, lentement qu’elles ravinent.

Tu resteras longtemps avec la solitude
Elle te sera pour toi ta constante habitude
L’amour d’une jeunesse n’est pas pour un géronte
La solitude pour toi est le prix de ta honte.

Comme coule les jours s’écoule le ruisseau
Pour contenir mes pleurs il faudra plus d’un seau.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je N’irai Plus…

  je=ni=rai=plus=rê=ver=je=ni=rai=plus=flâ=ner 12
  mes=pas=res=te=ront=là=et=pour=bien=des=an=nées 12
  le=ruis=seau=cou=le=ra=in=dif=fé=rent=à=tout 12
  la=nuit=sest=a=bat=tue=en=ce=silen=ce=da=oût 12

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  je=ni=rai=plus=trem=per=mes=doigts=dans=la=ri=vière 12
  je=gar=de=rai=en=moi=où=est=la=chè=ne=vière 12
  qui=a=bri=ta=mes=rêves=mes=es=poirs=mes=a=mours 12
  où=jé=cri=vais=mon=cœur=en=vers=de=trou=ba=dour 12

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  je=ni=rai=plus=rê=ver=du=sou=rire=de=tes=dents 12
  je=ne=re=gar=de=rai=mes=mains=qui=en=de=dans 12
  conser=vent=dans=leur=chai=re=la=dou=ceur=de=ton=corps 12
  je=res=te=rai=as=sis=te=voyant=en=core=en=core 12

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  le=videest=trop=pe=sant=lab=sen=ce=u=ne=gan=grène 12
  la=vie=de=tous=les=jours=en=cha=pe=let=sé=graine 12
  et=tel=leune=a=ra=pè=de=qui=con=tre=moi=sa=grippe 13
  me=re=ti=ent=dans=la=vieet=que=je=prends=en=grippe 12

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  jaime=rais=di=re=a=dieu=plus=ja=mais=te=re=voir 12
  me=fondre=dans=ma=nuit=men=fai=re=un=vrai=de=voir 12
  direà=ce=cœur=sans=â=me=que=le=temps=est=pas=sé 12
  des=i=vres=ses=da=mour=main=te=nant=dé=pas=sées 12

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  et=puis=el=le=est=ve=nue=tout=de=noir=ha=billée 12
  sous=sa=ca=pe=de=deuil=et=ja=mais=ma=quil=lée 12
  me=dire=qua=vec=el=le=je=ne=sen=ti=rai=rien 12
  ni=chaud=ni=froid=ni=pleure=au=cuns=maux=de=ter=riens 12

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  que=la=mour=dune=fem=me=sous=for=me=din=cen=die 12
  ne=me=se=ra=ja=mais=comme=u=ne=ma=la=die 12
  je=ne=sau=rais=pas=mê=me=quexis=te=mon=tré=pas 12
  le=voy=age=a=vec=elle=ne=se=fi=ni=ra=pas 12

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  commeà=bien=trop=de=fem=mes=vou=lu=pren=dre=sa=main 12
  pour=me=lais=ser=con=duire=na=voir=au=cun=de=main 12
  el=le=sest=re=ti=rée=dans=un=ri=re=per=vers 12
  a=vant=que=je=re=vienne=tu=peux=é=cri=re=tes=vers 14

  le=flot=de=ce=ruis=seau=a=des=lueurs=di=vi=nes 12
  qui=coule=sur=mes=joues=len=te=ment=quel=les=ra=vinent 12

  tu=res=te=ras=long=temps=a=vec=la=so=li=tude 12
  elle=te=se=ra=pour=toi=ta=cons=tante=ha=bi=tude 12
  la=mour=dune=jeu=nes=se=nest=pas=pour=un=gé=ronte 12
  la=so=li=tude=pour=toi=est=le=prix=de=ta=honte 12

  com=me=cou=le=les=jours=sé=cou=le=le=ruis=seau 12
  pour=con=te=nir=mes=pleurs=il=fau=dra=plus=dun=seau 12
 • Phonétique : Je N’irai Plus…

  ʒə niʁε plys ʁεve, ʒə niʁε plys flane
  mε pa ʁεstəʁɔ̃ la e puʁ bjɛ̃ dεz- ane
  lə ʁɥiso kuləʁa ɛ̃difeʁɑ̃ a tu
  la nɥi sεt- abatɥ ɑ̃ sə silɑ̃sə daut.

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine.

  ʒə niʁε plys tʁɑ̃pe mε dwa dɑ̃ la ʁivjεʁə
  ʒə ɡaʁdəʁε ɑ̃ mwa u ε la ʃεnəvjεʁə
  ki abʁita mε ʁεvə, mεz- εspwaʁ, mεz- amuʁ
  u ʒekʁivε mɔ̃ kœʁ ɑ̃ vεʁ də tʁubaduʁ.

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine.

  ʒə niʁε plys ʁεve dy suʁiʁə də tε dɑ̃
  ʒə nə ʁəɡaʁdəʁε mε mɛ̃ ki ɑ̃ dədɑ̃
  kɔ̃sεʁve dɑ̃ lœʁ ʃεʁə la dusœʁ də tɔ̃ kɔʁ
  ʒə ʁεstəʁε asi tə vwajɑ̃ ɑ̃kɔʁə, ɑ̃kɔʁə.

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine

  lə vidə ε tʁo pəzɑ̃, labsɑ̃sə ynə ɡɑ̃ɡʁεnə
  la vi də tus lε ʒuʁz- ɑ̃ ʃapəlε seɡʁεnə
  e tεllə ynə aʁapεdə ki kɔ̃tʁə mwa saɡʁipə
  mə ʁətjɛ̃ dɑ̃ la vi e kə ʒə pʁɑ̃z- ɑ̃ ɡʁipə.

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine.

  ʒεməʁε diʁə adjø, plys ʒamε tə ʁəvwaʁ
  mə fɔ̃dʁə dɑ̃ ma nɥi mɑ̃ fεʁə œ̃ vʁε dəvwaʁ
  diʁə a sə kœʁ sɑ̃z- amə kə lə tɑ̃z- ε pase
  dεz- ivʁesə damuʁ mɛ̃tənɑ̃ depase.

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine.

  e pɥiz- εllə ε vənɥ tu də nwaʁ-abije
  su sa kapə də dəj e ʒamε makje
  mə diʁə kavεk εllə ʒə nə sɑ̃tiʁε ʁjɛ̃
  ni ʃo, ni fʁwa, ni plœʁə, okœ̃ mo də teʁjɛ̃.

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine.

  kə lamuʁ dynə famə su fɔʁmə dɛ̃sɑ̃di
  nə mə səʁa ʒamε kɔmə ynə maladi
  ʒə nə soʁε pa mεmə kεɡzistə mɔ̃ tʁepa
  lə vwajaʒə avεk εllə nə sə finiʁa pa.

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine.

  kɔmə a bjɛ̃ tʁo də famə, vuly pʁɑ̃dʁə sa mɛ̃
  puʁ mə lεse kɔ̃dɥiʁə, navwaʁ okœ̃ dəmɛ̃
  εllə sε ʁətiʁe dɑ̃z- œ̃ ʁiʁə pεʁve
  « avɑ̃ kə ʒə ʁəvjεnə ty pøz- ekʁiʁə tε vεʁs ».

  lə flo də sə ʁɥiso a dε lɥœʁ divinə
  ki kulə syʁ mε ʒu, lɑ̃təmɑ̃ kεllə ʁavine.

  ty ʁεstəʁa lɔ̃tɑ̃z- avεk la sɔlitydə
  εllə tə səʁa puʁ twa ta kɔ̃stɑ̃tə-abitydə
  lamuʁ dynə ʒənεsə nε pa puʁ œ̃ ʒeʁɔ̃tə
  la sɔlitydə puʁ twa ε lə pʁi də ta ɔ̃tə.

  kɔmə kulə lε ʒuʁ sekulə lə ʁɥiso
  puʁ kɔ̃təniʁ mε plœʁz- il fodʁa plys dœ̃ so.
 • Syllabes Phonétique : Je N’irai Plus…

  ʒə=ni=ʁε=plys=ʁε=ve=ʒə=ni=ʁε=plys=fla=ne 12
  mε=pa=ʁεs=tə=ʁɔ̃=la=e=puʁ=bjɛ̃=dε=za=ne 12
  lə=ʁɥi=so=ku=lə=ʁa=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=a=tu 12
  la=nɥi=sε=ta=batɥ=ɑ̃=sə=si=lɑ̃=sə=da=ut 12

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  ʒə=ni=ʁε=plys=tʁɑ̃=pe=mε=dwa=dɑ̃=la=ʁi=vjεʁə 12
  ʒə=ɡaʁ=də=ʁε=ɑ̃=mwa=u=ε=la=ʃε=nə=vjεʁə 12
  ki=a=bʁi=ta=mε=ʁεvə=mε=zεs=pwaʁ=mε=za=muʁ 12
  u=ʒe=kʁi=vε=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=vεʁ=də=tʁu=ba=duʁ 12

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  ʒə=ni=ʁε=plys=ʁε=ve=dy=su=ʁiʁə=də=tε=dɑ̃ 12
  ʒə=nə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁε=mε=mɛ̃=ki=ɑ̃=də=dɑ̃ 12
  kɔ̃=sεʁ=ve=dɑ̃=lœʁ=ʃεʁə=la=du=sœʁ=də=tɔ̃=kɔʁ 12
  ʒə=ʁεstə=ʁε=a=si=tə=vwa=jɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃kɔʁə 12

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  lə=vidə=ε=tʁo=pə=zɑ̃=lab=sɑ̃=sə=y=nə=ɡɑ̃ɡʁεnə 12
  la=vi=də=tus=lε=ʒuʁ=zɑ̃=ʃa=pə=lε=se=ɡʁεnə 12
  e=tεlləynə=a=ʁa=pε=də=ki=kɔ̃=tʁə=mwa=sa=ɡʁipə 12
  mə=ʁə=tj=ɛ̃=dɑ̃=la=vi=e=kə=ʒə=pʁɑ̃=zɑ̃ɡʁipə 12

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  ʒεmə=ʁε=di=ʁə=a=djø=plys=ʒa=mε=tə=ʁə=vwaʁ 12
  mə=fɔ̃dʁə=dɑ̃=ma=nɥi=mɑ̃=fε=ʁə=œ̃=vʁε=də=vwaʁ 12
  diʁə=a=sə=kœʁ=sɑ̃=za=mə=kə=lə=tɑ̃=zε=pase 12
  dε=zi=vʁe=sə=da=muʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=de=pa=se 12

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  e=pɥi=zεl=lə=ε=vənɥ=tu=də=nwaʁ-a=bi=je 12
  su=sa=ka=pə=də=dəj=e=ʒa=mε=ma=kj=e 12
  mə=diʁə=ka=vεk=εl=lə=ʒə=nə=sɑ̃=ti=ʁε=ʁjɛ̃ 12
  ni=ʃo=ni=fʁwa=ni=plœ=ʁə=o=kœ̃=modə=te=ʁjɛ̃ 12

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  kə=la=muʁ=dy=nə=famə=su=fɔʁ=mə=dɛ̃=sɑ̃=di 12
  nə=mə=sə=ʁa=ʒa=mε=kɔmə=y=nə=ma=la=di 12
  ʒə=nə=so=ʁε=pa=mεmə=kεɡ=zis=tə=mɔ̃=tʁe=pa 12
  lə=vwa=jaʒə=a=vεk=εllə=nə=sə=fi=ni=ʁa=pa 12

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  kɔməa=bjɛ̃=tʁo=də=fa=mə=vu=ly=pʁɑ̃=dʁə=sa=mɛ̃ 12
  puʁ=mə=lε=se=kɔ̃d=ɥiʁə=na=vwaʁ=o=kœ̃=də=mɛ̃ 12
  εl=lə=sε=ʁə=ti=ʁe=dɑ̃=zœ̃=ʁi=ʁə=pεʁ=ve 12
  a=vɑ̃kə=ʒə=ʁə=vjε=nə=ty=pø=ze=kʁi=ʁə=tε=vεʁs 14

  lə=flo=də=sə=ʁɥi=so=a=dε=lɥœʁ=di=vi=nə 12
  ki=kulə=syʁ=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃=kεllə=ʁa=vi=ne 12

  ty=ʁεs=tə=ʁa=lɔ̃=tɑ̃=za=vεk=la=sɔ=li=tydə 12
  εllə=tə=sə=ʁa=puʁ=twa=ta=kɔ̃s=tɑ̃=tə-a=bi=tydə 13
  la=muʁ=dy=nə=ʒə=nεsə=nε=pa=puʁ=œ̃=ʒe=ʁɔ̃tə 12
  la=sɔ=li=tydə=puʁ=twa=ε=lə=pʁi=də=ta=ɔ̃tə 12

  kɔ=mə=ku=lə=lε=ʒuʁ=se=ku=lə=lə=ʁɥi=so 12
  puʁ=kɔ̃=tə=niʁ=mε=plœʁ=zil=fo=dʁa=plys=dœ̃=so 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/06/2011 00:42Tsukii

Je confirme ce que dis Lilie ^^ C’est sublime...

Poème Amour
Publié le 31/05/2011 17:06

L'écrit contient 481 mots qui sont répartis dans 18 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs