Poeme : Cette Fin De Semaine…

Cette Fin De Semaine…

Ce fut un jour béni, comme j’en rêve tant,
Un jour encore plus beau, car ce fut du beau temps.
Un astre radieux, soleil de bienheureux
Faisant ruisseler l’or, dans l’or de tes cheveux.

Une lumière douce, en lointains estompés
Corrigeant la rudesse, de ces côtes escarpées.
Iles dans la lumière s’accouplant à la mer
Les pins au vent léger, se jouaient dans les verts.

Le soir chez moi à la fraicheur de la terrasse
Comme une famille réunie, qui se délasse
Autour d’une boisson, d’un vin de ce pays
Nous bûmes joyeusement, à cet instant béni.

Merveilleuse émotion, venu de mon enfant
Te fit rire de bon cœur, et ta joie me comblant
Je buvais extasié, en gorgées savoureuses
La joie de l’harmonie, bien trop délicieuse.

La nuit enchanteresse, qui te fit toute à moi
Me combla de bonheur car répandant l’émoi.
Voulant pour toi réveil, qui soit des plus parfait
Au matin se levant sans bruit fis le café.

Puis vint ce moment, de tous plus redoutable
Celui où tu te lève, comme on quitte la table
Ce moment de la vie, où je suis malheureux
Celui où je reprends ce dur chemin pierreux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cette Fin De Semaine…

  ce=fut=un=jour=bé=ni=com=me=jen=rê=ve=tant 12
  un=jour=en=core=plus=beau=car=ce=fut=du=beau=temps 12
  un=as=tre=ra=dieux=so=leil=de=bien=heu=reux 11
  fai=sant=ruis=se=ler=lor=dans=lor=de=tes=che=veux 12

  u=ne=lu=miè=re=douce=en=loin=tains=es=tom=pés 12
  cor=ri=geant=la=rudes=se=de=ces=cô=tes=es=car=pées 13
  iles=dans=la=lu=miè=re=sac=cou=plant=à=la=mer 12
  les=pins=au=vent=lé=ger=se=jou=aient=dans=les=verts 12

  le=soir=chez=moi=à=la=frai=cheur=de=la=ter=rasse 12
  commeu=ne=fa=mil=le=ré=u=nie=qui=se=dé=lasse 12
  au=tour=du=ne=bois=son=dun=vin=de=ce=pa=ys 12
  nous=bû=mes=joyeu=se=ment=à=cet=ins=tant=bé=ni 12

  mer=veilleu=se=é=mo=tion=ve=nu=de=mon=en=fant 12
  te=fit=rire=de=bon=cœur=et=ta=joie=me=com=blant 12
  je=bu=vais=ex=ta=sié=en=gor=gées=sa=vou=reuses 12
  la=joie=de=l=har=mo=nie=bien=trop=dé=li=cieuse 12

  la=nuit=en=chante=res=se=qui=te=fit=tou=teà=moi 12
  me=com=bla=de=bon=heur=car=ré=pan=dant=lé=moi 12
  vou=lant=pour=toi=ré=veil=qui=soit=des=plus=par=fait 12
  au=ma=tin=se=le=vant=sans=bruit=fis=le=ca=fé 12

  puis=vint=ce=mo=ment=de=tous=plus=re=dou=ta=ble 12
  ce=lui=où=tu=te=lève=com=meon=quit=te=la=table 12
  ce=mo=ment=de=la=vie=où=je=suis=mal=heu=reux 12
  ce=lui=où=je=re=prends=ce=dur=che=min=pier=reux 12
 • Phonétique : Cette Fin De Semaine…

  sə fy œ̃ ʒuʁ beni, kɔmə ʒɑ̃ ʁεvə tɑ̃,
  œ̃ ʒuʁ ɑ̃kɔʁə plys bo, kaʁ sə fy dy bo tɑ̃.
  œ̃n- astʁə ʁadjø, sɔlεj də bjɛ̃əʁø
  fəzɑ̃ ʁɥisəle lɔʁ, dɑ̃ lɔʁ də tε ʃəvø.

  ynə lymjεʁə dusə, ɑ̃ lwɛ̃tɛ̃z- εstɔ̃pe
  kɔʁiʒɑ̃ la ʁydεsə, də sε kotəz- εskaʁpe.
  ilə dɑ̃ la lymjεʁə sakuplɑ̃ a la mεʁ
  lε pɛ̃z- o vɑ̃ leʒe, sə ʒuε dɑ̃ lε vεʁ.

  lə swaʁ ʃe mwa a la fʁεʃœʁ də la teʁasə
  kɔmə ynə famijə ʁeyni, ki sə delasə
  otuʁ dynə bwasɔ̃, dœ̃ vɛ̃ də sə pεi
  nu bymə ʒwajøzəmɑ̃, a sεt ɛ̃stɑ̃ beni.

  mεʁvεjøzə emɔsjɔ̃, vəny də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
  tə fi ʁiʁə də bɔ̃ kœʁ, e ta ʒwa mə kɔ̃blɑ̃
  ʒə byvεz- εkstazje, ɑ̃ ɡɔʁʒe savuʁøzə
  la ʒwa də laʁmɔni, bjɛ̃ tʁo delisjøzə.

  la nɥi ɑ̃ʃɑ̃təʁεsə, ki tə fi tutə a mwa
  mə kɔ̃bla də bɔnœʁ kaʁ ʁepɑ̃dɑ̃ lemwa.
  vulɑ̃ puʁ twa ʁevεj, ki swa dε plys paʁfε
  o matɛ̃ sə ləvɑ̃ sɑ̃ bʁɥi fi lə kafe.

  pɥi vɛ̃ sə mɔmɑ̃, də tus plys ʁədutablə
  səlɥi u ty tə lεvə, kɔmə ɔ̃ kitə la tablə
  sə mɔmɑ̃ də la vi, u ʒə sɥi maləʁø
  səlɥi u ʒə ʁəpʁɑ̃ sə dyʁ ʃəmɛ̃ pjeʁø.
 • Syllabes Phonétique : Cette Fin De Semaine…

  sə=fy=œ̃=ʒuʁ=be=ni=kɔ=mə=ʒɑ̃=ʁε=və=tɑ̃ 12
  œ̃=ʒuʁ=ɑ̃=kɔʁə=plys=bo=kaʁ=sə=fy=dy=bo=tɑ̃ 12
  œ̃=nas=tʁə=ʁa=dj=ø=sɔ=lεj=də=bjɛ̃=ə=ʁø 12
  fə=zɑ̃=ʁɥi=sə=le=lɔʁ=dɑ̃=lɔʁ=də=tε=ʃə=vø 12

  y=nə=ly=mjε=ʁə=dusə=ɑ̃=lwɛ̃=tɛ̃=zεs=tɔ̃=pe 12
  kɔ=ʁi=ʒɑ̃=la=ʁy=dεsə=də=sε=ko=tə=zεs=kaʁ=pe 13
  i=lə=dɑ̃=la=ly=mjεʁə=sa=ku=plɑ̃=a=la=mεʁ 12
  lε=pɛ̃=zo=vɑ̃=le=ʒe=sə=ʒu=ε=dɑ̃=lε=vεʁ 12

  lə=swaʁ=ʃe=mwa=a=la=fʁε=ʃœʁ=də=la=te=ʁasə 12
  kɔməy=nə=fa=mi=jə=ʁe=y=ni=ki=sə=de=lasə 12
  o=tuʁ=dy=nə=bwa=sɔ̃=dœ̃=vɛ̃=də=sə=pε=i 12
  nu=bymə=ʒwa=jø=zə=mɑ̃=a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=be=ni 12

  mεʁ=vε=jøzə=e=mɔ=sjɔ̃=və=ny=də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 12
  tə=fi=ʁiʁə=də=bɔ̃=kœʁ=e=ta=ʒwa=mə=kɔ̃=blɑ̃ 12
  ʒə=by=vε=zεk=sta=zje=ɑ̃=ɡɔʁ=ʒe=sa=vu=ʁøzə 12
  la=ʒwa=də=laʁ=mɔ=ni=bjɛ̃=tʁo=de=li=sjø=zə 12

  la=nɥi=ɑ̃=ʃɑ̃tə=ʁε=sə=ki=tə=fi=tu=təa=mwa 12
  mə=kɔ̃=bla=də=bɔ=nœʁ=kaʁ=ʁe=pɑ̃=dɑ̃=le=mwa 12
  vu=lɑ̃=puʁ=twa=ʁe=vεj=ki=swa=dε=plys=paʁ=fε 12
  o=ma=tɛ̃=sə=lə=vɑ̃=sɑ̃=bʁɥi=fi=lə=ka=fe 12

  pɥi=vɛ̃=sə=mɔ=mɑ̃=də=tus=plys=ʁə=du=ta=blə 12
  səl=ɥi=u=tytə=lε=və=kɔ=mə=ɔ̃=ki=tə=latablə 12
  sə=mɔ=mɑ̃=də=la=vi=u=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø 12
  səl=ɥi=u=ʒə=ʁə=pʁɑ̃=sə=dyʁ=ʃə=mɛ̃=pje=ʁø 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/06/2011 10:21Mikie95

😎 😂 TRES JOLI TEXTE DELICAT ET SUBTIL MERCI DE CETTE LECTURE

Poème Souvenir
Publié le 01/06/2011 10:04

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs