Poeme : Contempler

Contempler

Je dors au soleil dans cette forêt enchantée.
Le vent fait des arbres les instruments de musique, les oiseaux accompagne cette rythmique.
Fantastique, je vois une biche et son faon qui courent après les papillons, ils s’amusent puis voilà une buse.
Elle tourne autour de moi à la quette d’une souricette, puis vint une alouette.
Chouette ! Voilà le geai des chênes avec ses belles couleurs, telle une fleur.
Voilà que m’effleure un petit écureuil il cherche des noisettes sur le seuil tapis de feuilles mortes.
J’ouvre un oeil et vois au dessus des arbres une mésange, c’est étrange j’entend un chant que je ne connais pas.
Je tend l’oreille pour entendre mieux ce merveilleux chant qui m’est étranger, mais oui c’est un faisant !
Il est loi je ne verrais pas son beau plumage aux couleurs chatoyante.
Toc, toc, toc ah un pic vert qui tape dans cet arbre, il se restaure pendant que je me rendors.
Alors dans mon sommeil j’imagine dans les rayons du soleil toute cette beauté qu’est la nature, réunis tout autour de mon corps tel dans un paradis de jadis.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Contempler

  je=dors=au=so=leil=dans=cette=fo=rêt=en=chan=tée 12
  le=vent=fait=des=ar=bres=les=ins=truments=de=mu=si=que=les=oi=seaux=ac=com=pa=gne=cet=te=ryth=mique 24
  fan=tas=ti=que=je=vois=une=bi=cheet=son=faon=qui=cou=rent=a=près=les=pa=pillons=ils=sa=mu=sent=puis=voi=là=u=ne=buse 29
  elle=tourneau=tour=de=moi=à=la=quet=te=du=ne=sou=ri=cet=te=puis=vint=u=ne=a=louette 21
  chouette=voi=là=le=geai=des=chê=nes=a=vec=ses=bel=les=cou=leurs=tel=leu=ne=fleur 19
  voi=là=que=mef=fleureun=pe=tit=é=cu=reuil=il=cher=che=des=noi=set=tes=sur=le=seuil=ta=pis=de=feu=illes=mortes 26
  jouvreun=oeil=et=vois=au=des=sus=des=ar=bres=u=ne=mé=san=ge=cest=é=tran=ge=jen=tend=un=chant=que=je=ne=con=nais=pas 29
  je=tend=lo=rei=lle=pour=en=ten=dre=mieux=ce=mer=veil=leux=chant=qui=mest=é=tran=ger=mais=oui=cest=un=fai=sant 26
  il=est=loi=je=ne=ver=rais=pas=son=beau=plu=ma=ge=aux=cou=leurs=cha=toy=an=te 20
  toc=toc=toc=ah=un=pic=vert=qui=ta=pe=dans=cet=ar=bre=il=se=res=tau=re=pen=dant=que=je=me=ren=dors 26
  a=lors=dans=mon=som=meil=ji=ma=gine=dans=les=rayons=du=so=leil=tou=te=cet=te=beau=té=quest=la=na=tu=re=réu=nis=tout=au=tour=de=mon=corps=tel=dans=un=pa=ra=dis=de=ja=dis 43
 • Phonétique : Contempler

  ʒə dɔʁz- o sɔlεj dɑ̃ sεtə fɔʁε ɑ̃ʃɑ̃te.
  lə vɑ̃ fε dεz- aʁbʁə- lεz- ɛ̃stʁymɑ̃ də myzikə, lεz- wazoz- akɔ̃paɲə sεtə ʁitmikə.
  fɑ̃tastikə, ʒə vwaz- ynə biʃə e sɔ̃ faɔ̃ ki kuʁe apʁε lε papijɔ̃, il samyze pɥi vwala ynə byzə.
  εllə tuʁnə otuʁ də mwa a la kεtə dynə suʁisεtə, pɥi vɛ̃ ynə aluεtə.
  ʃuεtə ! vwala lə ʒε dε ʃεnəz- avεk sε bεllə kulœʁ, tεllə ynə flœʁ.
  vwala kə meflœʁə œ̃ pəti ekyʁəj il ʃεʁʃə dε nwazεtə syʁ lə səj tapi də fœjə mɔʁtə.
  ʒuvʁə œ̃n- ɔεj e vwaz- o dəsy dεz- aʁbʁəz- ynə mezɑ̃ʒə, sεt- etʁɑ̃ʒə ʒɑ̃tɑ̃t- œ̃ ʃɑ̃ kə ʒə nə kɔnε pa.
  ʒə tɑ̃ lɔʁεjə puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə mjø sə mεʁvεjø ʃɑ̃ ki mεt- etʁɑ̃ʒe, mεz- ui sεt- œ̃ fəzɑ̃ !
  il ε lwa ʒə nə veʁε pa sɔ̃ bo plymaʒə o kulœʁ ʃatwajɑ̃tə.
  tɔk, tɔk, tɔk a œ̃ pik vεʁ ki tapə dɑ̃ sεt aʁbʁə, il sə ʁεstoʁə pɑ̃dɑ̃ kə ʒə mə ʁɑ̃dɔʁ.
  alɔʁ dɑ̃ mɔ̃ sɔmεj ʒimaʒinə dɑ̃ lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj tutə sεtə bote kε la natyʁə, ʁeyni tut- otuʁ də mɔ̃ kɔʁ tεl dɑ̃z- œ̃ paʁadi də ʒadi.
 • Syllabes Phonétique : Contempler

  ʒə=dɔʁ=zo=sɔ=lεj=dɑ̃=sε=tə=fɔ=ʁε=ɑ̃=ʃɑ̃=te 13
  lə=vɑ̃=fε=dε=zaʁ=bʁə=lε=zɛ̃s=tʁy=mɑ̃=də=my=zi=kə=lε=zwa=zo=za=kɔ̃=pa=ɲə=sε=tə=ʁit=mi=kə 26
  fɑ̃=tas=tikə=ʒə=vwa=zy=nə=bi=ʃəe=sɔ̃=fa=ɔ̃=ki=ku=ʁe=a=pʁε=lε=pa=pi=jɔ̃=il=sa=my=ze=pɥi=vwa=la=y=nə=byzə 31
  εl=lə=tuʁ=nə=o=tuʁ=də=mwa=a=la=kε=tə=dy=nə=su=ʁi=sε=tə=pɥi=vɛ̃=y=nə=a=lu=ε=tə 26
  ʃu=ε=tə=vwa=la=lə=ʒε=dε=ʃε=nə=za=vεk=sε=bεl=lə=ku=lœ=ʁə=tεl=lə=y=nə=flœʁ 23
  vwa=lakə=me=flœʁə=œ̃=pə=ti=e=ky=ʁəj=il=ʃεʁ=ʃə=dε=nwa=zε=tə=syʁ=lə=səj=ta=pi=də=fœ=jə=mɔʁtə 26
  ʒuvʁəœ̃=nɔ=εj=e=vwa=zo=də=sy=dε=zaʁ=bʁə=zy=nə=me=zɑ̃=ʒə=sε=te=tʁɑ̃=ʒə=ʒɑ̃=tɑ̃=tœ̃=ʃɑ̃=kə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa 30
  ʒə=tɑ̃=lɔ=ʁε=jə=puʁ=ɑ̃=tɑ̃dʁə=mjø=sə=mεʁ=vε=jø=ʃɑ̃=ki=mε=te=tʁɑ̃=ʒe=mε=zu=i=sε=tœ̃=fə=zɑ̃ 26
  il=ε=lwa=ʒə=nə=ve=ʁε=pa=sɔ̃=bo=ply=ma=ʒə=o=ku=lœ=ʁə=ʃa=twa=j=ɑ̃=tə 22
  tɔk=tɔk=tɔk=a=œ̃=pik=vεʁ=ki=ta=pə=dɑ̃=sεt=aʁ=bʁə=il=sə=ʁεs=to=ʁə=pɑ̃=dɑ̃=kə=ʒə=mə=ʁɑ̃=dɔʁ 26
  a=lɔʁ=dɑ̃=mɔ̃=sɔ=mεj=ʒi=ma=ʒinə=dɑ̃=lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=tu=tə=sε=tə=bo=te=kε=la=na=ty=ʁə=ʁe=y=ni=tu=to=tuʁ=də=mɔ̃=kɔʁ=tεl=dɑ̃=zœ̃=pa=ʁa=di=də=ʒa=di 45

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2015 20:38Nathalie Anne

bel écrit, contempler et rêver...merci 😉