Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Le Voyageur

Poème Voyage
Publié le 14/09/2005 00:01

L'écrit contient 216 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Nelson Ribeiro

Le Voyageur

Fatigué par tant d’hivers et d’obscures rayons, mon âme se repose
La route fut âpre et vos mains ne m’ont nullement allégé le pas
Le paysage pleurait le soleil et ma vision était des plus morose
Des paroles inconscientes m’ont dit de prier mais je ne pu choisir entre Dieu et Allah.

A maintes reprises les nuages se sont ouverts aux cris de ma tête
Mais les sables mouvants m’empêchaient d’atteindre le ciel
J’ai bien souvent jeté des regards vers le brillant de vos yeux aveuglés par la fête
Mais le nirvana encré dans vos êtres avait bâti votre âme de fiel

Les chemins étaient multiples mais leurs portes étaient toutes fermées
Mon cœur envoyait trop de sang dans mon cerveau et mes idées m’empêchaient de réfléchir
Le choix de la liberté était un flocon de neige en été
Bien que mon sourire voulait s’envoler mes larmes l’empêchait de fuir

Dans une boite j’avais rangé mes bons souvenirs mais trop petite je l’ai égarée
Les mauvais logent ma tête déjà trop lourde pour mes pas
La route fut pénible et vos mains ne m’ont nullement aidé
De tristes paroles m’ont dis de prier mais je ne pu choisir entre toi et moi
 • Pieds Hyphénique: Le Voyageur

  fa=ti=gué=par=tant=d=hi=vers=et=dobs=cu=res=rayons=mon=â=me=se=re=po=se 20
  la=rou=te=fut=â=pre=et=vos=mains=ne=mont=nul=le=ment=al=lé=gé=le=pas 19
  le=pa=y=sa=ge=pleu=rait=le=so=leil=et=ma=vi=sion=é=tait=des=plus=mo=rose 20
  des=pa=roles=in=cons=cien=tes=mont=dit=de=prier=mais=je=ne=pu=choi=sir=en=tre=dieu=et=al=lah 23

  a=main=tes=re=pri=ses=les=nu=a=ges=se=sont=ou=verts=aux=cris=de=ma=tê=te 20
  mais=les=sa=bles=mou=vants=mem=pê=chaient=dat=tein=dre=le=ciel 14
  jai=bien=souvent=je=té=des=re=gards=vers=le=brillant=de=vos=yeux=a=veu=glés=par=la=fête 20
  mais=le=nir=va=na=en=cré=dans=vos=êtres=a=vait=bâ=ti=vo=tre=â=me=de=fiel 20

  les=che=mins=é=taient=mul=ti=ples=mais=leurs=por=tes=é=taient=tou=tes=fer=mées 18
  mon=cœur=en=vo=yait=trop=de=sang=dans=mon=cer=veau=et=mes=i=dées=mem=pê=chaient=de=ré=flé=chir 23
  le=choix=de=la=li=ber=té=é=tait=un=flo=con=de=nei=ge=en=é=té 18
  bien=que=mon=sou=ri=re=vou=lait=sen=vo=ler=mes=lar=mes=lem=pê=chait=de=fu=ir 20

  dans=une=boi=te=ja=vais=ran=gé=mes=bons=sou=ve=nirs=mais=trop=pe=ti=te=je=lai=é=ga=rée 23
  les=mau=vais=lo=gent=ma=tê=te=dé=jà=trop=lour=de=pour=mes=pas 16
  la=rou=te=fut=pé=ni=ble=et=vos=mains=ne=mont=nul=le=ment=ai=dé 17
  de=tristes=pa=ro=les=mont=dis=de=prier=mais=je=ne=pu=choi=sir=en=tre=toi=et=moi 20
 • Phonétique : Le Voyageur

  fatiɡe paʁ tɑ̃ divεʁz- e dɔpskyʁə ʁεjɔ̃, mɔ̃n- amə sə ʁəpozə
  la ʁutə fy apʁə e vo mɛ̃ nə mɔ̃ nylmɑ̃ aleʒe lə pa
  lə pεizaʒə pləʁε lə sɔlεj e ma vizjɔ̃ etε dε plys mɔʁozə
  dε paʁɔləz- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə mɔ̃ di də pʁje mε ʒə nə py ʃwaziʁ ɑ̃tʁə djø e ala.

  a mɛ̃tə ʁəpʁizə lε nɥaʒə sə sɔ̃t- uvεʁz- o kʁi də ma tεtə
  mε lε sablə muvɑ̃ mɑ̃pεʃε datɛ̃dʁə lə sjεl
  ʒε bjɛ̃ suvɑ̃ ʒəte dε ʁəɡaʁd vεʁ lə bʁijɑ̃ də voz- iøz- avøɡle paʁ la fεtə
  mε lə niʁvana ɑ̃kʁe dɑ̃ voz- εtʁəz- avε bati vɔtʁə amə də fjεl

  lε ʃəmɛ̃z- etε myltiplə mε lœʁ pɔʁtəz- etε tutə fεʁme
  mɔ̃ kœʁ ɑ̃vwajε tʁo də sɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ sεʁvo e mεz- ide mɑ̃pεʃε də ʁefleʃiʁ
  lə ʃwa də la libεʁte etε œ̃ flɔkɔ̃ də nεʒə ɑ̃n- ete
  bjɛ̃ kə mɔ̃ suʁiʁə vulε sɑ̃vɔle mε laʁmə- lɑ̃pεʃε də fɥiʁ

  dɑ̃z- ynə bwatə ʒavε ʁɑ̃ʒe mε bɔ̃ suvəniʁ mε tʁo pətitə ʒə lε eɡaʁe
  lε movε lɔʒe ma tεtə deʒa tʁo luʁdə puʁ mε pa
  la ʁutə fy peniblə e vo mɛ̃ nə mɔ̃ nylmɑ̃ εde
  də tʁistə paʁɔlə mɔ̃ di də pʁje mε ʒə nə py ʃwaziʁ ɑ̃tʁə twa e mwa
 • Pieds Phonétique : Le Voyageur

  fa=ti=ɡe=paʁ=tɑ̃=di=vεʁ=ze=dɔp=sky=ʁə=ʁε=jɔ̃=mɔ̃=na=mə=sə=ʁə=po=zə 20
  la=ʁu=tə=fy=a=pʁə=e=vo=mɛ̃=nə=mɔ̃=nyl=mɑ̃=a=le=ʒe=lə=pa 18
  lə=pε=i=za=ʒə=plə=ʁε=lə=sɔ=lεj=e=ma=vi=zjɔ̃=e=tε=dε=plys=mɔ=ʁozə 20
  dε=pa=ʁɔlə=zɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=tə=mɔ̃=di=də=pʁje=mε=ʒə=nə=py=ʃwa=ziʁ=ɑ̃=tʁə=djø=e=a=la 23

  a=mɛ̃=tə=ʁə=pʁi=zə=lε=nɥ=a=ʒə=sə=sɔ̃=tu=vεʁ=zo=kʁi=də=ma=tε=tə 20
  mε=lε=sa=blə=mu=vɑ̃=mɑ̃=pε=ʃε=da=tɛ̃=dʁə=lə=sjεl 14
  ʒε=bjɛ̃=su=vɑ̃ʒə=te=dε=ʁə=ɡaʁd=vεʁ=lə=bʁi=jɑ̃=də=vo=ziø=za=vø=ɡle=paʁ=la=fεtə 21
  mεlə=niʁ=va=na=ɑ̃=kʁe=dɑ̃=vo=zε=tʁə=za=vε=ba=ti=vɔ=tʁə=a=mə=də=fjεl 20

  lε=ʃə=mɛ̃=ze=tε=myl=ti=plə=mε=lœ=ʁə=pɔʁ=tə=ze=tε=tu=tə=fεʁ=me 19
  mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=vwa=jε=tʁodə=sɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=sεʁ=vo=e=mε=zi=de=mɑ̃=pε=ʃε=də=ʁe=fle=ʃiʁ 22
  lə=ʃwa=də=la=li=bεʁ=te=e=tε=œ̃=flɔ=kɔ̃=də=nε=ʒə=ɑ̃=ne=te 18
  bjɛ̃=kə=mɔ̃=su=ʁi=ʁə=vu=lε=sɑ̃=vɔ=le=mε=laʁ=mə=lɑ̃=pε=ʃε=də=fɥ=iʁ 20

  dɑ̃=zynə=bwa=tə=ʒa=vε=ʁɑ̃=ʒe=mε=bɔ̃=su=və=niʁ=mε=tʁo=pə=ti=tə=ʒə=lε=e=ɡa=ʁe 23
  lε=mo=vε=lɔ=ʒe=ma=tε=tə=de=ʒa=tʁo=luʁ=də=puʁ=mε=pa 16
  la=ʁu=tə=fy=pe=ni=blə=e=vo=mɛ̃=nə=mɔ̃=nyl=mɑ̃=ε=de 16
  də=tʁistə=pa=ʁɔ=lə=mɔ̃=di=də=pʁje=mε=ʒə=nə=py=ʃwa=ziʁ=ɑ̃=tʁə=twa=e=mwa 20

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/09/2005 02:49Rêve Éveiller

très très joli!!
j’aime bien ton poème!
bravo!!;)