Poeme-France : Lecture Écrit Faible

Slam : Maintenant J’Attend L’Orage

Slam Faible
Publié le 16/09/2020 23:26

L'écrit contient 202 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Roserouge

Maintenant J’Attend L’Orage

J’suis pas patient
Seul, j’l’ai envie.
À l’univers, la terre, rien ne tourne aussi bien que dans mon monde…

Mais dans un sens, j’redeviens ce pathétique
Qui attends mon prochain coup,
Non vraiment, je voulais te joindre,
Au téléphone, j’ai dû raccrocher…
Par peur t’entendre ta voix, de d’voir m’appeler pour se voir.

Je n’aurais pas cru tomber si bas
Maintenant j’attends à la fenêtre l’orage
Un gros boum, nous ferait tellement de bien…
Croire aller mieux, consumer par une autre clope.

On imagines alors, tout un tas de trucs
Sans jamais avoir de réponses,
Parce que ça ne sera jamais ça.
Le monde se voit différent,
Zone de danger, ne font plus peur.

Minuit, comporte quatre zéros,
Comme le numéro que j’me suis attribué
Par dépits ou interférence, les autres non pas vraiment réagis…
On finit tous par acquiescer sans faire de vagues,
Croire aller mieux, consumer en reprenant une autre clope,

Maintenant j’attends l’orage
J’suis toujours pas devenue patient,
En solitaire, j’finis par les envier…
Un gros boum nous ferait du bien…

Par peur t’entendre ta voix, je ferais mieux de raccrocher.
 • Pieds Hyphénique: Maintenant J’Attend L’Orage

  jsuis=pas=pa=ti=ent 5
  seul=j=lai=en=vie 5
  à=lu=ni=vers=la=terre=rien=ne=tour=neaus=si=bien=que=dans=mon=monde 16

  mais=dans=un=sens=j=re=de=viens=ce=pa=thé=tique 12
  qui=at=tends=mon=pro=chain=coup 7
  non=vrai=ment=je=vou=lais=te=join=dre 9
  au=té=lé=pho=ne=jai=dû=rac=cro=cher 10
  par=peur=tentendre=ta=voix=de=d=voir=map=pe=ler=pour=se=voir 14

  je=nau=rais=pas=cru=tom=ber=si=bas 9
  main=te=nant=jat=tends=à=la=fe=nê=tre=lo=rage 12
  un=gros=boum=nous=fe=rait=tel=le=ment=de=bien 11
  croireal=ler=mieux=con=su=mer=par=u=ne=au=tre=clope 12

  on=i=ma=gi=nes=a=lors=tout=un=tas=de=trucs 12
  sans=ja=mais=a=voir=de=ré=pon=ses 9
  par=ce=que=ça=ne=se=ra=ja=mais=ça 10
  le=mon=de=se=voit=dif=fé=rent 8
  zo=ne=de=dan=ger=ne=font=plus=peur 9

  mi=nuit=com=por=te=qua=tre=zé=ros 9
  comme=le=nu=mé=ro=que=j=me=suis=at=tri=bué 12
  par=dé=pits=ou=in=ter=férence=les=autres=non=pas=vrai=ment=ré=a=gis 16
  on=fi=nit=tous=par=ac=quies=cer=sans=faire=de=va=gues 13
  croireal=ler=mieux=con=su=mer=en=re=pre=nant=uneautre=clope 12

  main=te=nant=jat=tends=lo=ra=ge 8
  jsuis=tou=jours=pas=de=ve=nue=pa=ti=ent 10
  en=so=li=tai=re=j=fi=nis=par=les=en=vier 12
  un=gros=boum=nous=fe=rait=du=bien 8

  par=peur=tentendre=ta=voix=je=fe=rais=mieux=de=rac=cro=cher 13
 • Phonétique : Maintenant J’Attend L’Orage

  ʒsɥi pa pasjɑ̃
  səl, ʒlε ɑ̃vi.
  a lynive, la teʁə, ʁjɛ̃ nə tuʁnə osi bjɛ̃ kə dɑ̃ mɔ̃ mɔ̃də…

  mε dɑ̃z- œ̃ sɑ̃s, ʒʁədəvjɛ̃ sə patetikə
  ki atɑ̃ mɔ̃ pʁoʃɛ̃ ku,
  nɔ̃ vʁεmɑ̃, ʒə vulε tə ʒwɛ̃dʁə,
  o telefɔnə, ʒε dy ʁakʁoʃe…
  paʁ pœʁ tɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa, də dvwaʁ mapəle puʁ sə vwaʁ.

  ʒə noʁε pa kʁy tɔ̃be si ba
  mɛ̃tənɑ̃ ʒatɑ̃z- a la fənεtʁə lɔʁaʒə
  œ̃ ɡʁo bum, nu fəʁε tεllmɑ̃ də bjɛ̃…
  kʁwaʁə ale mjø, kɔ̃syme paʁ ynə otʁə klɔpə.

  ɔ̃n- imaʒinəz- alɔʁ, tut- œ̃ tas də tʁyk
  sɑ̃ ʒamεz- avwaʁ də ʁepɔ̃sə,
  paʁsə kə sa nə səʁa ʒamε sa.
  lə mɔ̃də sə vwa difeʁɑ̃,
  zonə də dɑ̃ʒe, nə fɔ̃ plys pœʁ.

  minɥi, kɔ̃pɔʁtə katʁə zeʁo,
  kɔmə lə nymeʁo kə ʒmə sɥiz- atʁibye
  paʁ depiz- u ɛ̃tεʁfeʁɑ̃sə, lεz- otʁə- nɔ̃ pa vʁεmɑ̃ ʁeaʒi…
  ɔ̃ fini tus paʁ akjεse sɑ̃ fεʁə də vaɡ,
  kʁwaʁə ale mjø, kɔ̃syme ɑ̃ ʁəpʁənɑ̃ ynə otʁə klɔpə,

  mɛ̃tənɑ̃ ʒatɑ̃ lɔʁaʒə
  ʒsɥi tuʒuʁ pa dəvənɥ pasjɑ̃,
  ɑ̃ sɔlitεʁə, ʒfini paʁ lεz- ɑ̃vje…
  œ̃ ɡʁo bum nu fəʁε dy bjɛ̃…

  paʁ pœʁ tɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa, ʒə fəʁε mjø də ʁakʁoʃe.
 • Pieds Phonétique : Maintenant J’Attend L’Orage

  ʒsɥi=pa=pa=sj=ɑ̃ 5
  səl=ʒlε=ɑ̃=vi 4
  a=ly=ni=veʁ=la=te=ʁə=ʁjɛ̃nə=tuʁ=nəo=si=bjɛ̃kə=dɑ̃mɔ̃mɔ̃də 13

  mε=dɑ̃=zœ̃=sɑ̃s=ʒʁə=də=vjɛ̃sə=pa=te=tikə 10
  ki=a=tɑ̃=mɔ̃=pʁo=ʃɛ̃=ku 7
  nɔ̃=vʁε=mɑ̃=ʒə=vu=lε=tə=ʒwɛ̃dʁə 8
  o=te=le=fɔnə=ʒε=dy=ʁa=kʁo=ʃe 9
  paʁ=pœʁ=tɑ̃tɑ̃dʁə=ta=vwadə=dvwaʁ=mapə=le=puʁ=sə=vwaʁ 11

  ʒə=no=ʁε=pa=kʁy=tɔ̃=be=si=ba 9
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒa=tɑ̃=zalafə=nε=tʁə=lɔʁaʒə 8
  œ̃=ɡʁo=bum=nufə=ʁε=tεl=lmɑ̃də=bjɛ̃ 8
  kʁwaʁəa=le=mjø=kɔ̃=sy=me=paʁ=ynəotʁə=klɔpə 9

  ɔ̃=nimaʒinə=za=lɔʁ=tu=tœ̃=tas=də=tʁyk 9
  sɑ̃=ʒa=mε=za=vwaʁ=də=ʁe=pɔ̃sə 8
  paʁsə=kə=sanə=sə=ʁa=ʒa=mε=sa 8
  lə=mɔ̃=də=sə=vwa=di=fe=ʁɑ̃ 8
  zonə=də=dɑ̃=ʒe=nə=fɔ̃=plys=pœʁ 8

  min=ɥi=kɔ̃=pɔʁtə=ka=tʁə=ze=ʁo 8
  kɔmə=lə=ny=me=ʁokə=ʒmə=sɥi=za=tʁi=by=e 11
  paʁ=de=pi=zu=ɛ̃=tεʁ=fe=ʁɑ̃sə=lεzotʁə=nɔ̃=pa=vʁε=mɑ̃=ʁe=a=ʒi 16
  ɔ̃=fi=ni=tus=paʁ=a=kjεse=sɑ̃fεʁə=də=vaɡə 10
  kʁwaʁəa=le=mjø=kɔ̃=sy=me=ɑ̃ʁə=pʁə=nɑ̃=y=nəotʁə=klɔpə 12

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒa=tɑ̃=lɔ=ʁa=ʒə 8
  ʒsɥi=tu=ʒuʁ=pa=də=vənɥ=pa=sjɑ̃ 8
  ɑ̃=sɔlitεʁə=ʒfi=ni=paʁ=lε=zɑ̃=vje 8
  œ̃=ɡʁo=bum=nu=fə=ʁε=dy=bjɛ̃ 8

  paʁ=pœʁ=tɑ̃tɑ̃dʁə=ta=vwaʒə=fə=ʁε=mjødə=ʁa=kʁo=ʃe 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/09/2020 23:26Roserouge
Sur Youtube...
Référence :