Poeme-France : Lecture Écrit Ephémère

Poeme : Le Petit Train-Train Quotidien

Poème Ephémère
Publié le 16/10/2020 05:07

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Roserouge

Le Petit Train-Train Quotidien

Lundi,
Matin endormis troublant son calme, par une sonnerie
De musique, ces refrains entrainants ou directement inclus dans nos téléphones.
Journée s’annonce pénible,
Le courage s’en retrouve brave,
Au travail, en heures impartis
Au soir, l’on finit par rentrer aussi vite chez soi
Finir sa pauvre nuit…

Mardi,
Jour second de la semaine, qui m’entraine à poursuivre ma vie
Et reprendre les habitudes maintenant journalières…
Dans un peu de temps encore,
Deviendra facultatif.

Mercredi,
Jour des enfants jouant pendant l’après-midi.
Me redonnent un peu ce temps écoulé
Pour enfin, souffler à mi-chemin de cette semaine de chien

Jeudi,
Jour de pluie ou impatient
T’habilles plus vraiment pour te donner un genre,
Comme avant…

Vendredi,
Heureux.
C’est la fin de la semaine, sauf pour certains…
Parés d’exceptions, tout est maintenant permis
Du moins, en vue de la suite,

Samedi,
Premier temps du weekend
Festifs, inventifs ou chill and netflix,
Bien content d’être rentré à la maison,

Maintenant,
Dimanche, qui fait sa place de choix !
Jour de sortie ou jour du seigneur,
Jamais à l’heure, parce que planning oblige
L’on ne se couche pas tôt…

La semaine se compte en jours qui prennent leurs temps…
Le temps c’est de l’argent comme le veut un dicton populaire,
Seuleument l’horloge qui tourne n’attends pas.
Rien n’y personnes, ne pourra revenir sur ces pas,
Seuleument repartir de plus belle, lors d’une nouvelle semaine
 • Pieds Hyphénique: Le Petit Train-Train Quotidien

  lun=di 2
  ma=tin=en=dor=mis=trou=blant=son=cal=me=par=une=sonne=rie 14
  de=mu=si=que=ces=re=frains=en=trai=nants=ou=di=rec=te=ment=in=clus=dans=nos=té=lé=phones 22
  jour=née=san=non=ce=pé=ni=ble 8
  le=cou=ra=ge=sen=re=trou=ve=bra=ve 10
  au=tra=vail=en=heu=res=im=par=tis 9
  au=soir=lon=fi=nit=par=ren=trer=aus=si=vite=chez=soi 13
  fi=nir=sa=pau=vre=nuit 6

  mar=di 2
  jour=se=cond=de=la=se=maine=qui=men=trai=neà=pour=suivre=ma=vie 15
  et=re=prendre=les=ha=bi=tudes=mainte=nant=jour=na=lières 12
  dans=un=peu=de=temps=en=co=re 8
  de=vien=dra=fa=cul=ta=tif 7

  mer=cre=di 3
  jour=des=en=fants=jou=ant=pen=dant=la=près=mi=di 12
  me=re=don=nent=un=peu=ce=temps=é=cou=lé 11
  pour=en=fin=souf=fler=à=mi=che=min=de=cette=se=maine=de=chien 15

  jeu=di 2
  jour=de=pluie=ou=im=pa=ti=ent 8
  tha=billes=plus=vrai=ment=pour=te=don=ner=un=gen=re 12
  com=me=a=vant 4

  ven=dre=di 3
  heu=reux 2
  cest=la=fin=de=la=se=mai=ne=sauf=pour=cer=tains 12
  pa=rés=dex=cep=tions=tout=est=main=te=nant=per=mis 12
  du=moins=en=vue=de=la=sui=te 8

  sa=me=di 3
  pre=mi=er=temps=du=wee=kend 7
  fes=tif=s=in=ven=tifs=ou=chill=and=net=flix 11
  bien=con=tent=dê=tre=ren=tré=à=la=mai=son 11

  main=te=nant 3
  di=man=che=qui=fait=sa=pla=ce=de=choix 10
  jour=de=sor=tie=ou=jour=du=sei=gneur 9
  ja=mais=à=l=heure=par=ce=que=plan=ning=o=blige 12
  lon=ne=se=cou=che=pas=tôt 7

  la=se=maine=se=comp=teen=jours=qui=pren=nent=leurs=temps 12
  le=temps=cest=de=lar=gent=comme=le=veut=un=dic=ton=po=pu=laire 15
  seuleu=ment=l=hor=lo=ge=qui=tour=ne=nat=tends=pas 12
  rien=ny=per=sonnes=ne=pour=ra=re=ve=nir=sur=ces=pas 13
  seuleument=re=par=tir=de=plus=bel=le=lors=dune=nou=vel=le=se=maine 15
 • Phonétique : Le Petit Train-Train Quotidien

  lœ̃di,
  matɛ̃ ɑ̃dɔʁmi tʁublɑ̃ sɔ̃ kalmə, paʁ ynə sɔnəʁi
  də myzikə, sε ʁəfʁɛ̃z- ɑ̃tʁεnɑ̃z- u diʁεktəmɑ̃ ɛ̃klys dɑ̃ no telefɔnə.
  ʒuʁne sanɔ̃sə peniblə,
  lə kuʁaʒə sɑ̃ ʁətʁuvə bʁavə,
  o tʁavaj, ɑ̃n- œʁz- ɛ̃paʁti
  o swaʁ, lɔ̃ fini paʁ ʁɑ̃tʁe osi vitə ʃe swa
  finiʁ sa povʁə nɥi…

  maʁdi,
  ʒuʁ səɡɔ̃ də la səmεnə, ki mɑ̃tʁεnə a puʁsɥivʁə ma vi
  e ʁəpʁɑ̃dʁə lεz- abitydə mɛ̃tənɑ̃ ʒuʁnaljεʁə…
  dɑ̃z- œ̃ pø də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə,
  dəvjɛ̃dʁa fakyltatif.

  mεʁkʁədi,
  ʒuʁ dεz- ɑ̃fɑ̃ ʒuɑ̃ pɑ̃dɑ̃ lapʁε midi.
  mə ʁədɔne œ̃ pø sə tɑ̃z- ekule
  puʁ ɑ̃fɛ̃, sufle a mi ʃəmɛ̃ də sεtə səmεnə də ʃjɛ̃

  ʒødi,
  ʒuʁ də plɥi u ɛ̃pasjɑ̃
  tabijə plys vʁεmɑ̃ puʁ tə dɔne œ̃ ʒɑ̃ʁə,
  kɔmə avɑ̃…

  vɑ̃dʁədi,
  œʁø.
  sε la fɛ̃ də la səmεnə, sof puʁ sεʁtɛ̃…
  paʁe dεksεpsjɔ̃, tut- ε mɛ̃tənɑ̃ pεʁmi
  dy mwɛ̃, ɑ̃ vɥ də la sɥitə,

  samədi,
  pʁəmje tɑ̃ dy wikɑ̃
  fεstif, ɛ̃vɑ̃tifz- u ʃij ɑ̃d nεtfliks,
  bjɛ̃ kɔ̃tɑ̃ dεtʁə ʁɑ̃tʁe a la mεzɔ̃,

  mɛ̃tənɑ̃,
  dimɑ̃ʃə, ki fε sa plasə də ʃwa !
  ʒuʁ də sɔʁti u ʒuʁ dy sεɲœʁ,
  ʒamεz- a lœʁ, paʁsə kə planiŋ ɔbliʒə
  lɔ̃ nə sə kuʃə pa to…

  la səmεnə sə kɔ̃tə ɑ̃ ʒuʁ ki pʁεne lœʁ tɑ̃…
  lə tɑ̃ sε də laʁʒe kɔmə lə vø œ̃ diktɔ̃ pɔpylεʁə,
  səløme lɔʁlɔʒə ki tuʁnə natɑ̃ pa.
  ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə, nə puʁʁa ʁəvəniʁ syʁ sε pa,
  səløme ʁəpaʁtiʁ də plys bεllə, lɔʁ dynə nuvεllə səmεnə
 • Pieds Phonétique : Le Petit Train-Train Quotidien

  lœ̃=di 2
  ma=tɛ̃=ɑ̃=dɔʁ=mi=tʁu=blɑ̃=sɔ̃=kal=mə=paʁynə=sɔnə=ʁi 13
  də=myzikə=sεʁə=fʁɛ̃=zɑ̃=tʁε=nɑ̃=zu=di=ʁεk=tə=mɑ̃=ɛ̃=klys=dɑ̃=no=te=le=fɔnə 19
  ʒuʁ=ne=sa=nɔ̃=sə=pe=ni=blə 8
  lə=ku=ʁa=ʒə=sɑ̃=ʁə=tʁu=və=bʁa=və 10
  o=tʁa=vaj=ɑ̃=nœ=ʁə=zɛ̃=paʁ=ti 9
  o=swaʁ=lɔ̃=fi=ni=paʁ=ʁɑ̃=tʁe=osivitə=ʃe=swa 11
  fi=niʁ=sa=po=vʁə=nɥi 6

  maʁ=di 2
  ʒuʁsə=ɡɔ̃də=lasə=mε=nə=ki=mɑ̃=tʁε=nəa=puʁ=sɥi=vʁə=ma=vi 14
  e=ʁə=pʁɑ̃dʁə=lε=za=bitydə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒuʁ=na=ljεʁə 12
  dɑ̃=zœ̃=pø=də=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə 8
  də=vj=ɛ̃=dʁa=fa=kyl=ta=tif 8

  mεʁ=kʁə=di 3
  ʒuʁ=dε=zɑ̃=fɑ̃=ʒu=ɑ̃=pɑ̃=dɑ̃=la=pʁε=mi=di 12
  mə=ʁə=dɔ=ne=œ̃=pøsə=tɑ̃=ze=ku=le 10
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=su=fle=amiʃə=mɛ̃də=sε=tə=sə=mε=nə=də=ʃjɛ̃ 14

  ʒø=di 2
  ʒuʁ=də=plɥi=u=ɛ̃=pa=sj=ɑ̃ 8
  ta=bi=jə=plys=vʁε=mɑ̃=puʁ=tə=dɔ=ne=œ̃=ʒɑ̃ʁə 12
  kɔ=mə=a=vɑ̃ 4

  vɑ̃=dʁə=di 3
  œ=ʁø 2
  sε=la=fɛ̃=də=la=sə=mε=nə=sof=puʁ=sεʁ=tɛ̃ 12
  pa=ʁe=dεk=sεp=sjɔ̃=tu=tε=mɛ̃=tə=nɑ̃=pεʁ=mi 12
  dy=mwɛ̃=ɑ̃=vɥ=də=la=sɥi=tə 8

  sa=mə=di 3
  pʁə=mj=e=tɑ̃=dy=wi=kɑ̃ 7
  fεs=tif=ɛ̃=vɑ̃=tif=zu=ʃij=ɑ̃d=nεt=fliks 10
  bjɛ̃=kɔ̃=tɑ̃=dεtʁə=ʁɑ̃=tʁe=a=la=mε=zɔ̃ 10

  mɛ̃=tə=nɑ̃ 3
  di=mɑ̃=ʃə=ki=fε=sa=pla=sə=də=ʃwa 10
  ʒuʁ=də=sɔʁ=ti=u=ʒuʁ=dy=sε=ɲœ=ʁə 10
  ʒa=mε=za=lœʁ=paʁsə=kə=pla=niŋ=ɔ=bliʒə 10
  lɔ̃=nə=sə=ku=ʃə=pa=to 7

  lasə=mεnə=sə=kɔ̃=təɑ̃=ʒuʁ=ki=pʁε=ne=lœʁ=tɑ̃ 11
  lə=tɑ̃sεdə=laʁ=ʒe=kɔmə=lə=vø=œ̃=dik=tɔ̃=pɔpylεʁə 11
  sə=lø=me=lɔʁlɔʒə=ki=tuʁ=nə=na=tɑ̃=pa 10
  ʁjɛ̃=nipεʁsɔnə=nə=puʁ=ʁa=ʁə=və=niʁ=syʁ=sε=pa 11
  sə=lø=me=ʁə=paʁ=tiʁ=də=plys=bεllə=lɔʁdynə=nuvεllə=sə=mεnə 13

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/10/2020 17:42Saber Lahmidi

Une idée douce et une écriture merveilleuse. Bravo

👍