Poeme-France : Lecture Écrit Persévérance

Poeme : À Mi-Chemin

Poème Persévérance
Publié le 19/10/2020 01:48

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Roserouge

À Mi-Chemin

Les paroles ont plus de pouvoirs que tu ne le penses,
Et j’ai pressenti la fin avant que tout ne commence.
Un trop plein d’émotions en défense,
Qui aujourd’hui me laisse de glace.

Dois-je apposer les mains et priez,
Que quelqu’un ou quelques choses aille me sauver…
Je suis chez moi, toujours en 24 h, 7 jours sur 7.
Perdu ce gout de la vie

Les fêtes n’ont plus de sens, rien ne scintille plus comme avant
Tu peux le raconter aux voisins, peu être qu’ils seraient désolés…
Fais comme tu veux, demain est un autre jour,
Rien de ce que l’on fait ne reste à jamais…

Certains essayent,
Ironique, à l’heure de la pause
Après les efforts leur réconfort reste au point mort
Un café froid devant des yeux aux bords des larmes

J’y regarde souvent en arrières,
Mais me demande si cela en vaut bien le coup ?
C’est toujours dur, d’en rechercher et comprendre la source
Les inquiétudes ressorte menaçantes,

Années à toujours défilé
Sans en comprendre aucun sens…
Je ne fais que détruire tout ce que je touche depuis l’enfance,
Et suis rassuré quand l’orage vient à gronder.

Une préférence pour les fins déchirantes,
Me sent comme une mauvaise personne
Dans les scénarios attachant
Ne supporte plus de les voir heureux…

Je ne brule pas le temps,
J’essaye seulement de restaurer
Tout un tas de pensées en vrac
Pour une vie moins bancale…

Pense quel que soit cette journée,
Il existe quelques parts, pour moi
Une étoile à ma portée…
Au crépuscule de mes nuits, ma vie y tombe.
 • Pieds Hyphénique: À Mi-Chemin

  les=pa=roles=ont=plus=de=pou=voirs=que=tu=ne=le=penses 13
  et=jai=pres=sen=ti=la=fin=a=vant=que=tout=ne=com=mence 14
  un=trop=plein=dé=mo=tions=en=dé=fense 9
  qui=au=jourd=hui=me=laisse=de=glace 8

  dois=jeap=po=ser=les=mains=et=priez 8
  que=quel=quun=ou=quel=ques=choses=aille=me=sau=ver 11
  je=suis=chez=moi=tou=jours=en=vingt=quatre=h=vir=gule=sept=jours=sur=sept 16
  per=du=ce=gout=de=la=vie 7

  les=fêtes=nont=plus=de=sens=rien=ne=s=cin=tille=plus=com=mea=vant 15
  tu=peux=le=ra=con=ter=aux=voi=sins=peu=être=quils=se=raient=dé=so=lés 17
  fais=comme=tu=veux=de=main=est=un=autre=jour 10
  rien=de=ce=que=lon=fait=ne=res=teà=ja=mais 11

  cer=tains=es=sayent 4
  iro=ni=que=à=lheure=de=la=pause 8
  après=les=ef=forts=leur=ré=con=fort=res=teau=point=mort 12
  un=ca=fé=froid=de=vant=des=yeux=aux=bords=des=larmes 12

  jy=re=gar=de=souvent=en=ar=rières 8
  mais=me=de=mande=si=ce=la=en=vaut=bien=le=coup 12
  cest=tou=jours=dur=den=re=cher=cher=et=comprendre=la=source 12
  les=in=quié=tudes=res=sorte=me=na=çantes 9

  an=nées=à=tou=jours=dé=fi=lé 8
  sans=en=com=pren=dre=au=cun=sens 8
  je=ne=fais=que=dé=truire=tout=ce=que=je=touche=de=puis=len=fance 15
  et=suis=ras=su=ré=quand=lo=rage=vient=à=gron=der 12

  une=pré=férence=pour=les=fins=dé=chi=rantes 9
  me=sent=commeune=mau=vai=se=per=sonne 8
  dans=les=s=cé=na=rios=at=ta=chant 9
  ne=sup=porte=plus=de=les=voir=heu=reux 9

  je=ne=bru=le=pas=le=temps 7
  jes=saye=seule=ment=de=res=tau=rer 8
  tout=un=tas=de=pen=sées=en=vrac 8
  pour=u=ne=vie=moins=ban=ca=le 8

  pense=quel=que=soit=cet=te=jour=née 8
  il=exis=te=quel=ques=parts=pour=moi 8
  une=é=toi=le=à=ma=por=tée 8
  au=cré=pus=cule=de=mes=nuits=ma=vie=y=tombe 11
 • Phonétique : À Mi-Chemin

  lε paʁɔləz- ɔ̃ plys də puvwaʁ kə ty nə lə pɑ̃sə,
  e ʒε pʁəsɑ̃ti la fɛ̃ avɑ̃ kə tu nə kɔmɑ̃sə.
  œ̃ tʁo plɛ̃ demɔsjɔ̃z- ɑ̃ defɑ̃sə,
  ki oʒuʁdɥi mə lεsə də ɡlasə.

  dwa ʒə apoze lε mɛ̃z- e pʁje,
  kə kεlkœ̃ u kεlk ʃozəz- ajə mə sove…
  ʒə sɥi ʃe mwa, tuʒuʁz- ɑ̃ vɛ̃t- katʁə aʃ viʁɡylə sεt ʒuʁ syʁ sεt.
  pεʁdy sə ɡu də la vi

  lε fεtə nɔ̃ plys də sɑ̃s, ʁjɛ̃ nə sɛ̃tijə plys kɔmə avɑ̃
  ty pø lə ʁakɔ̃te o vwazɛ̃, pø εtʁə kil səʁε dezɔle…
  fε kɔmə ty vø, dəmɛ̃ εt- œ̃n- otʁə ʒuʁ,
  ʁjɛ̃ də sə kə lɔ̃ fε nə ʁεstə a ʒamε…

  sεʁtɛ̃z- esεje,
  iʁɔnikə, a lœʁ də la pozə
  apʁε lεz- efɔʁ lœʁ ʁekɔ̃fɔʁ ʁεstə o pwɛ̃ mɔʁ
  œ̃ kafe fʁwa dəvɑ̃ dεz- iøz- o bɔʁd dε laʁmə

  ʒi ʁəɡaʁdə suvɑ̃ ɑ̃n- aʁjεʁə,
  mε mə dəmɑ̃də si səla ɑ̃ vo bjɛ̃ lə ku ?
  sε tuʒuʁ dyʁ, dɑ̃ ʁəʃεʁʃe e kɔ̃pʁɑ̃dʁə la suʁsə
  lεz- ɛ̃kjetydə ʁəsɔʁtə mənasɑ̃tə,

  anez- a tuʒuʁ defile
  sɑ̃z- ɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə okœ̃ sɑ̃s…
  ʒə nə fε kə detʁɥiʁə tu sə kə ʒə tuʃə dəpɥi lɑ̃fɑ̃sə,
  e sɥi ʁasyʁe kɑ̃ lɔʁaʒə vjɛ̃ a ɡʁɔ̃de.

  ynə pʁefeʁɑ̃sə puʁ lε fɛ̃ deʃiʁɑ̃tə,
  mə sɑ̃ kɔmə ynə movεzə pεʁsɔnə
  dɑ̃ lε senaʁjoz- ataʃɑ̃
  nə sypɔʁtə plys də lε vwaʁ œʁø…

  ʒə nə bʁylə pa lə tɑ̃,
  ʒesεj sələmɑ̃ də ʁεstoʁe
  tut- œ̃ tas də pɑ̃sez- ɑ̃ vʁak
  puʁ ynə vi mwɛ̃ bɑ̃kalə…

  pɑ̃sə kεl kə swa sεtə ʒuʁne,
  il εɡzistə kεlk paʁ, puʁ mwa
  ynə etwalə a ma pɔʁte…
  o kʁepyskylə də mε nɥi, ma vi i tɔ̃bə.
 • Pieds Phonétique : À Mi-Chemin

  lεpaʁɔlə=zɔ̃=plys=də=pu=vwaʁ=kə=ty=nə=lə=pɑ̃sə 11
  e=ʒεpʁə=sɑ̃=ti=la=fɛ̃=avɑ̃kə=tu=nə=kɔmɑ̃sə 10
  œ̃=tʁo=plɛ̃=de=mɔ=sjɔ̃=zɑ̃=de=fɑ̃sə 9
  ki=o=ʒuʁ=dɥimə=lε=sə=də=ɡlasə 8

  dwaʒə=a=po=ze=lε=mɛ̃=ze=pʁje 8
  kə=kεl=kœ̃=u=kεl=kə=ʃozə=zajə=mə=so=ve 11
  ʒə=sɥi=ʃe=mwa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=vɛ̃t=katʁəaʃ=viʁ=ɡylə=sεt=ʒuʁ=syʁ=sεt 15
  pεʁ=dy=sə=ɡu=də=la=vi 7

  lεfεtə=nɔ̃=plys=də=sɑ̃s=ʁjɛ̃nə=sɛ̃=ti=jə=plys=kɔ=məa=vɑ̃ 13
  typølə=ʁa=kɔ̃=te=o=vwa=zɛ̃=pø=εtʁə=kil=sə=ʁε=de=zɔ=le 15
  fεkɔmə=ty=vø=də=mɛ̃=ε=tœ̃=notʁə=ʒuʁ 9
  ʁjɛ̃də=sə=kə=lɔ̃fεnə=ʁεs=təa=ʒa=mε 8

  sεʁ=tɛ̃=ze=sε=j=e 6
  i=ʁɔ=nikə=a=lœʁ=də=la=pozə 8
  a=pʁε=lε=ze=fɔʁ=lœʁ=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=ʁεstəo=pwɛ̃=mɔʁ 12
  œ̃=ka=fe=fʁwadə=vɑ̃=dε=ziø=zo=bɔʁd=dεlaʁmə 10

  ʒiʁə=ɡaʁ=də=su=vɑ̃=ɑ̃=na=ʁjεʁə 8
  mεmə=də=mɑ̃də=sisə=la=ɑ̃=vo=bjɛ̃lə=ku 9
  sε=tu=ʒuʁ=dyʁ=dɑ̃ʁə=ʃεʁ=ʃe=e=kɔ̃pʁɑ̃dʁə=lasuʁsə 10
  lε=zɛ̃=kje=tydə=ʁə=sɔʁtə=mə=nasɑ̃tə 8

  a=ne=za=tu=ʒuʁ=de=fi=le 8
  sɑ̃=zɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=o=kœ̃=sɑ̃s 8
  ʒə=nə=fεkə=det=ʁɥiʁə=tusə=kə=ʒə=tu=ʃə=dəp=ɥilɑ̃fɑ̃sə 12
  e=sɥi=ʁa=sy=ʁe=kɑ̃lɔʁaʒə=vjɛ̃=a=ɡʁɔ̃=de 10

  ynə=pʁe=fe=ʁɑ̃sə=puʁ=lε=fɛ̃=de=ʃiʁɑ̃tə 9
  mə=sɑ̃=kɔmə=ynə=mo=vε=zə=pεʁsɔnə 8
  dɑ̃=lε=se=na=ʁjo=za=ta=ʃɑ̃ 8
  nə=sypɔʁtə=plys=də=lε=vwaʁ=œ=ʁø 8

  ʒə=nə=bʁy=lə=pa=lə=tɑ̃ 7
  ʒe=sεj=sə=lə=mɑ̃də=ʁεs=to=ʁe 8
  tu=tœ̃=tas=də=pɑ̃=se=zɑ̃=vʁak 8
  puʁ=y=nə=vi=mwɛ̃=bɑ̃=ka=lə 8

  pɑ̃sə=kεl=kə=swa=sε=tə=ʒuʁ=ne 8
  il=εɡ=zistə=kεl=kə=paʁ=puʁ=mwa 8
  y=nə=e=twalə=a=ma=pɔʁ=te 8
  o=kʁe=pys=kylə=də=mε=nɥi=maviitɔ̃bə 8

Historique des Modifications

20/10/2020 03:16
20/10/2020 03:15
19/10/2020 06:19
19/10/2020 02:00
19/10/2020 01:59
19/10/2020 01:58
19/10/2020 01:50
19/10/2020 01:49
19/10/2020 01:48

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/10/2020 06:17Saber Lahmidi

Joli poème. Merci

👍
Auteur de Poésie
19/10/2020 14:44Anya

Beau poeme qui suscite l émotion, un mal de vivre que le fait d’écrire peut guérir,on l espère.

👍