Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Slam : Avant Que Je Ne Partes…

Slam Suicide
Publié le 19/10/2020 04:34

L'écrit contient 353 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Roserouge

Avant Que Je Ne Partes…

Ce jour-là,
J’ai pris mon crayon, pour y laisser parler mon âme
Sans en comprendre le sens, comme si c’était de l’art à faire pâlir un king*
J’ai fait ce que je pensais devoir, en écrire la vraie histoire.

Ne raconte pas que tu n’en avais aucunes idée,
Quand je suis venue te parler, pour y trouver conseils
Tout est ok, la vie est comme ça,
D’autres ont de très gros problèmes.

Il faisait nuit noire, presque minuit à l’horloge
Avec un peu d’encre avant d’en finir
Je vais tous déballer !
Mon cœur est gros, mais pas naïf.

Sans coupures, j’ai laissé aller mon stylo
Continuer la suite, mots après mots, sans relire
Quoi que ce soit, maintenant
J’avance, tu vois.

Ce fut à la fois long et bref…
La lettre fermée, le bouchon placé,
Un sac sur le dos
Pour partir

Toujours longés tout droit
Avant de trouver le bon endroit.
Puis en y regardant en bas, deux choix m’oppose
Y aller franchement ou bien continuer plus loin en attendant un signe du destin.

Tout été incertain…
Les idées se mélanger, l’espoir s’amenuiser,
La fatigue retarde,
La douleur craint,

Quelques années plus tard,
J’ai rouvert la lettre,
J’y ai reconnu ma solitude et les points de défiance.
J’en garde des souvenirs sous les cotes, immortalisant la souffrance

Je n’en ferais pas la morale moi-même,
Ne suis ni un juge de la cour suprême
Pas non plus, ton parent le plus proche
Des mots qui te touche il y en a tellement…

Ne perds pas ta vie pour une situation dans laquelle tu n’y peux rien.
N’aie pas le seul ici, qui puisse ne pas en parler
D’autres y sont passées avant même de regretter.
La vie est dure, courte, prends les moments d’éclaircie et gardes les dans ton cœur.

Au fond de toi, un jour tu y arriveras
Ce peu être bien plus proche que tu ne le crois,
Et plus tard, dis-toi
Je suis toujours là…
 • Pieds Hyphénique: Avant Que Je Ne Partes…

  ce=jour=là 3
  jai=pris=mon=crayon=pour=y=lais=ser=par=ler=mon=âme 12
  sans=en=comprendre=le=sens=comme=si=cé=tait=de=lart=à=fai=re=pâ=lir=un=king=as=té=risque 21
  jai=fait=ce=que=je=pen=sais=de=voir=en=é=crire=la=vraie=his=toire 16

  ne=ra=conte=pas=que=tu=nen=a=vais=au=cunes=i=dée 13
  quand=je=suis=ve=nue=te=par=ler=pour=y=trou=ver=con=seils 14
  tout=est=ok=la=vie=est=com=me=ça 9
  dau=tres=ont=de=très=gros=pro=blè=mes 9

  il=fai=sait=nuit=noire=pres=que=mi=nuit=à=lhor=loge 12
  a=vec=un=peu=den=cre=a=vant=den=fi=nir 11
  je=vais=tous=dé=bal=ler 6
  mon=cœur=est=gros=mais=pas=naïf 7

  sans=cou=pu=res=jai=lais=sé=al=ler=mon=sty=lo 12
  conti=nuer=la=sui=te=mots=a=près=mots=sans=re=lire 12
  quoi=que=ce=soit=main=te=nant 7
  ja=van=ce=tu=vois 5

  ce=fut=à=la=fois=long=et=bref 8
  la=let=tre=fer=mée=le=bou=chon=pla=cé 10
  un=sac=sur=le=dos 5
  pour=par=tir 3

  tou=jours=lon=gés=tout=droit 6
  avant=de=trou=ver=le=bon=en=droit 8
  puis=en=y=re=gar=dant=en=bas=deux=choix=mop=pose 12
  y=al=ler=franche=ment=ou=bien=con=ti=nuer=plus=loin=en=at=ten=dant=un=signe=du=des=tin 21

  tout=é=té=in=cer=tain 6
  les=i=dées=se=mé=lan=ger=les=poir=same=nui=ser 12
  la=fa=ti=gue=re=tar=de 7
  la=dou=leur=craint 4

  quel=ques=an=nées=plus=tard 6
  jai=rou=vert=la=let=tre 6
  jy=ai=re=con=nu=ma=so=li=tudeet=les=points=de=dé=fiance 14
  jen=gar=de=des=souve=nirs=sous=les=cotes=im=mor=ta=li=sant=la=souf=france 17

  je=nen=fe=rais=pas=la=mo=ra=le=moi=mê=me 12
  ne=suis=ni=un=ju=ge=de=la=cour=su=prê=me 12
  pas=non=plus=ton=pa=rent=le=plus=pro=che 10
  des=mots=qui=te=touche=il=y=en=a=tel=le=ment 12

  ne=perds=pas=ta=vie=pour=une=si=tua=tion=dans=la=quel=le=tu=ny=peux=rien 18
  naie=pas=le=seul=i=ci=qui=puisse=ne=pas=en=par=ler 13
  dautres=y=sont=pas=sées=a=vant=même=de=re=gret=ter 12
  la=vieest=dure=courte=prends=les=moments=dé=clair=cieet=gar=des=les=dans=ton=cœur 16

  au=fond=de=toi=un=jour=tu=y=ar=ri=ve=ras 12
  ce=peu=ê=tre=bien=plus=proche=que=tu=ne=le=crois 12
  et=plus=tard=dis=toi 5
  je=suis=tou=jours=là 5
 • Phonétique : Avant Que Je Ne Partes…

  sə ʒuʁ la,
  ʒε pʁi mɔ̃ kʁεjɔ̃, puʁ i lεse paʁle mɔ̃n- amə
  sɑ̃z- ɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə lə sɑ̃s, kɔmə si setε də laʁ a fεʁə paliʁ œ̃ kiŋ asteʁiskə
  ʒε fε sə kə ʒə pɑ̃sε dəvwaʁ, ɑ̃n- ekʁiʁə la vʁε istwaʁə.

  nə ʁakɔ̃tə pa kə ty nɑ̃n- avεz- okynəz- ide,
  kɑ̃ ʒə sɥi vənɥ tə paʁle, puʁ i tʁuve kɔ̃sεj
  tut- εt- oke, la vi ε kɔmə sa,
  dotʁəz- ɔ̃ də tʁε ɡʁo pʁɔblεmə.

  il fəzε nɥi nwaʁə, pʁεskə minɥi a lɔʁlɔʒə
  avεk œ̃ pø dɑ̃kʁə avɑ̃ dɑ̃ finiʁ
  ʒə vε tus debale !
  mɔ̃ kœʁ ε ɡʁo, mε pa najf.

  sɑ̃ kupyʁə, ʒε lεse ale mɔ̃ stilo
  kɔ̃tinɥe la sɥitə, moz- apʁε mo, sɑ̃ ʁəliʁə
  kwa kə sə swa, mɛ̃tənɑ̃
  ʒavɑ̃sə, ty vwa.

  sə fy a la fwa lɔ̃ e bʁεf…
  la lεtʁə fεʁme, lə buʃɔ̃ plase,
  œ̃ sak syʁ lə do
  puʁ paʁtiʁ

  tuʒuʁ lɔ̃ʒe tu dʁwa
  avɑ̃ də tʁuve lə bɔ̃ ɑ̃dʁwa.
  pɥiz- ɑ̃n- i ʁəɡaʁdɑ̃ ɑ̃ ba, dø ʃwa mɔpozə
  i ale fʁɑ̃ʃəmɑ̃ u bjɛ̃ kɔ̃tinɥe plys lwɛ̃ ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ œ̃ siɲə dy dεstɛ̃.

  tut- ete ɛ̃sεʁtɛ̃…
  lεz- ide sə melɑ̃ʒe, lεspwaʁ samənɥize,
  la fatiɡ ʁətaʁdə,
  la dulœʁ kʁɛ̃,

  kεlkz- ane plys taʁ,
  ʒε ʁuvεʁ la lεtʁə,
  ʒi ε ʁəkɔny ma sɔlitydə e lε pwɛ̃ də defjɑ̃sə.
  ʒɑ̃ ɡaʁdə dε suvəniʁ su lε kɔtə, imɔʁtalizɑ̃ la sufʁɑ̃sə

  ʒə nɑ̃ fəʁε pa la mɔʁalə mwa mεmə,
  nə sɥi ni œ̃ ʒyʒə də la kuʁ sypʁεmə
  pa nɔ̃ plys, tɔ̃ paʁɑ̃ lə plys pʁoʃə
  dε mo ki tə tuʃə il i ɑ̃n- a tεllmɑ̃…

  nə pεʁd pa ta vi puʁ ynə sitɥasjɔ̃ dɑ̃ lakεllə ty ni pø ʁjɛ̃.
  nε pa lə səl isi, ki pɥisə nə pa ɑ̃ paʁle
  dotʁəz- i sɔ̃ pasez- avɑ̃ mεmə də ʁəɡʁεte.
  la vi ε dyʁə, kuʁtə, pʁɑ̃ lε mɔmɑ̃ deklεʁsi e ɡaʁdə- lε dɑ̃ tɔ̃ kœʁ.

  o fɔ̃ də twa, œ̃ ʒuʁ ty i aʁivəʁa
  sə pø εtʁə bjɛ̃ plys pʁoʃə kə ty nə lə kʁwa,
  e plys taʁ, di twa
  ʒə sɥi tuʒuʁ la…
 • Pieds Phonétique : Avant Que Je Ne Partes…

  sə=ʒuʁ=la 3
  ʒε=pʁi=mɔ̃=kʁε=jɔ̃=puʁ=i=lε=se=paʁ=le=mɔ̃=na=mə 14
  sɑ̃=zɑ̃kɔ̃pʁɑ̃dʁə=lə=sɑ̃s=kɔ=mə=si=se=tε=də=laʁ=a=fε=ʁə=pa=liʁ=œ̃=kiŋ=as=te=ʁiskə 21
  ʒεfεsə=kə=ʒə=pɑ̃=sεdə=vwaʁ=ɑ̃=ne=kʁi=ʁə=la=vʁε=is=twaʁə 14

  nə=ʁa=kɔ̃tə=pa=kə=ty=nɑ̃=na=vε=zo=ky=nə=zi=de 14
  kɑ̃=ʒə=sɥi=vənɥ=tə=paʁ=le=puʁ=i=tʁu=ve=kɔ̃=sεj 13
  tu=tε=to=ke=la=vi=ε=kɔ=mə=sa 10
  do=tʁə=zɔ̃=də=tʁε=ɡʁo=pʁɔ=blε=mə 9

  il=fə=zε=nɥi=nwa=ʁə=pʁεs=kə=min=ɥi=a=lɔʁ=lɔ=ʒə 14
  a=vεk=œ̃=pø=dɑ̃=kʁə=a=vɑ̃=dɑ̃=fi=niʁ 11
  ʒə=vε=tus=de=ba=le 6
  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=ɡʁo=mε=pa=najf 8

  sɑ̃=ku=py=ʁə=ʒε=lε=se=a=le=mɔ̃=sti=lo 12
  kɔ̃=tin=ɥe=la=sɥi=tə=mo=za=pʁε=mo=sɑ̃=ʁə=li=ʁə 14
  kwa=kə=sə=swa=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
  ʒa=vɑ̃=sə=ty=vwa 5

  sə=fy=a=la=fwa=lɔ̃=e=bʁεf 8
  la=lε=tʁə=fεʁ=me=lə=bu=ʃɔ̃=pla=se 10
  œ̃=sak=syʁ=lə=do 5
  puʁ=paʁ=tiʁ 3

  tu=ʒuʁ=lɔ̃=ʒe=tu=dʁwa 6
  a=vɑ̃=də=tʁu=ve=lə=bɔ̃=ɑ̃=dʁwa 9
  pɥi=zɑ̃=ni=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=ɑ̃=ba=dø=ʃwa=mɔ=pozə 12
  i=a=le=fʁɑ̃ʃə=mɑ̃=u=bjɛ̃=kɔ̃=tin=ɥe=plys=lwɛ̃=ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=œ̃=siɲə=dy=dεs=tɛ̃ 21

  tu=te=te=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 6
  lε=zi=de=sə=me=lɑ̃=ʒe=lεs=pwaʁ=sa=mən=ɥi=ze 13
  la=fa=ti=ɡə=ʁə=taʁ=də 7
  la=du=lœ=ʁə=kʁɛ̃ 5

  kεl=kza=ne=plys=taʁ 5
  ʒε=ʁu=vεʁ=la=lε=tʁə 6
  ʒi=εʁə=kɔ=ny=ma=sɔ=li=ty=dəe=lε=pwɛ̃=də=de=fjɑ̃sə 14
  ʒɑ̃ɡaʁdə=dε=suvə=niʁ=su=lε=kɔ=tə=i=mɔʁ=ta=li=zɑ̃=lasufʁɑ̃sə 14

  ʒə=nɑ̃=fə=ʁε=pa=la=mɔ=ʁa=lə=mwa=mε=mə 12
  nə=sɥi=ni=œ̃=ʒy=ʒə=də=la=kuʁ=sy=pʁε=mə 12
  pa=nɔ̃=plys=tɔ̃=pa=ʁɑ̃=lə=plys=pʁo=ʃə 10
  dε=mo=ki=tə=tu=ʃə=il=i=ɑ̃=na=tεl=lmɑ̃ 12

  nə=pεʁd=pa=ta=vipuʁynə=sit=ɥa=sjɔ̃=dɑ̃=la=kεllə=ty=ni=pø=ʁjɛ̃ 15
  nε=pa=lə=səl=i=si=ki=pɥi=sə=nə=pa=ɑ̃=paʁ=le 14
  do=tʁə=zi=sɔ̃=pa=se=za=vɑ̃=mε=mə=də=ʁə=ɡʁε=te 14
  la=viεdyʁə=kuʁ=tə=pʁɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=de=klεʁ=si=e=ɡaʁ=də=lε=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 18

  o=fɔ̃=də=twa=œ̃=ʒuʁ=ty=i=a=ʁi=və=ʁa 12
  sə=pø=ε=tʁə=bj=ɛ̃=plys=pʁo=ʃə=kə=ty=nə=lə=kʁwa 14
  e=plys=taʁ=di=twa 5
  ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=la 5

PostScriptum

*King : référence à Stephen King considérer comme le grand écrivain des thèmes de l’horreur ou de la peur

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
05/12/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.