Slam : Au Mérite

Au Mérite

Aucunes normes,
Non, rien à devoir aux autres.
Peu importe combien cela va me prendre…
Ce sera toujours de mon propre chef.

Un pas de derrière,
Les voir sous les feux des projecteurs
Ne fait de toi, forcément un loser,
Des jaloux intéressées dompter aux privilèges
Quand on éteint le son, dommage y a plus personnes…

Au monde qui s’en balance, le diable lui danse
Insouciant et ambitieux
Je laisse ça aux gens.
Des efforts pour se regarder en face,
Voilà ce qu’il faut !

Libère la parole,
Pourtant j’ai toujours froid en été
Des années, les mains collées au ventre
Et comprendre que ça dérange,
Le stress, aucun de chez nous n’en veut.

Qu’il me traitent, me montre du doigt,
Je le sais pour qui et pourquoi, je dois le faire tout cela !
Les meilleurs d’entre nous partent en premiers,
Ne jette pas la pierre à l’autre
Ris plutôt aux éclats devant ces médisants…

Quand la roue se mettra à tourner,
Ta chance sauvegarde là !
Le nez dans la mer
Toi et moi, ne sommes pas si différent l’un de l’autre

Pour rapporter des thunes à la maison,
L’argent ne fait pas le bonheur il enlève juste l’insomnie de ma mère…
Attention ici, pente abrupte
En flèche, Prométhée
Réfléchie et tir.

Chaque revers de fortunes,
Comptes dans l’escalade de tes rêves
Forger de ta volonté à crever l’abcès
Note ça au fond de toi,
Un jour ta victoire sera tienne !

Surtout ne va te perdre pour un autre,
Fait juste le pour toi !
Le crépuscule dans la nuit, quand tu vois que ta vie tombe…
Me veux-tu faible ?

Un pantin de bois, mener par les ficelles de quelqu’un d’autres,
Qui dégringole à chaque pas qu’il fait,
Et voir cela de tes yeux, la chute est plus rapide qu’il n’y parait…
Si, chanceux de n’etre que brisés…

N’oublie jamais,
Que ton démon peu aussi bien être à l’intérieur de toi,
Qu’avec ce gars, en face dans la rue
Au bord du précipice, mais pas si proche…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Au Mérite

  au=cu=nes=nor=mes 5
  non=rien=à=de=voir=aux=au=tres 8
  peu=im=porte=com=bien=ce=la=va=me=prendre 10
  ce=se=ra=tou=jours=de=mon=pro=pre=chef 10

  un=pas=de=der=ri=è=re 7
  les=voir=sous=les=feux=des=pro=jec=teurs 9
  ne=fait=de=toi=for=cé=ment=un=lo=ser 10
  des=ja=loux=in=téres=sées=domp=ter=aux=pri=vi=lèges 12
  quand=on=é=teint=le=son=dom=mage=y=a=plus=per=sonnes 13

  au=monde=qui=sen=ba=lance=le=diable=lui=danse 10
  in=sou=ci=ant=et=am=bi=tieux 8
  je=lais=se=ça=aux=gens 6
  des=ef=forts=pour=se=re=gar=der=en=face 10
  voi=là=ce=quil=faut 5

  li=bè=re=la=pa=ro=le 7
  pour=tant=jai=tou=jours=froid=en=é=té 9
  des=an=nées=les=mains=col=lées=au=ven=tre 10
  et=com=pren=dre=que=ça=dé=ran=ge 9
  le=stress=au=cun=de=chez=nous=nen=veut 9

  quil=me=trai=tent=me=mon=tre=du=doigt 9
  je=le=sais=pour=qui=et=pour=quoi=je=dois=le=faire=tout=ce=la 15
  les=meilleurs=den=tre=nous=par=tent=en=pre=miers 10
  ne=jet=te=pas=la=pier=re=à=lau=tre 10
  ris=plu=tôt=aux=é=clats=de=vant=ces=mé=di=sants 12

  quand=la=roue=se=met=tra=à=tour=ner 9
  ta=chan=ce=sau=ve=gar=de=là 8
  le=nez=dans=la=mer 5
  toi=et=moi=ne=sommes=pas=si=dif=férent=lun=de=lautre 12

  pour=rap=por=ter=des=thunes=à=la=mai=son 10
  lar=gent=ne=fait=pas=le=bon=heur=il=en=lève=jus=te=lin=som=nie=de=ma=mère 19
  at=ten=ti=on=i=ci=pen=te=a=brupte 10
  en=flè=che=pro=mé=thée 6
  ré=flé=chie=et=tir 5

  cha=que=re=vers=de=for=tu=nes 8
  comp=tes=dans=les=ca=la=de=de=tes=rêves 10
  for=ger=de=ta=vo=lon=té=à=cre=ver=lab=cès 12
  no=te=ça=au=fond=de=toi 7
  un=jour=ta=vic=toi=re=se=ra=tien=ne 10

  sur=tout=ne=va=te=per=dre=pour=un=autre 10
  fait=jus=te=le=pour=toi 6
  le=cré=pus=cule=dans=la=nuit=quand=tu=vois=que=ta=vie=tombe 14
  me=veux=tu=fai=ble 5

  un=pan=tin=de=bois=me=ner=par=les=fi=cel=les=de=quel=quun=dautres 16
  qui=dé=grin=gole=à=cha=que=pas=quil=fait 10
  et=voir=ce=la=de=tes=yeux=la=chuteest=plus=ra=pide=quil=ny=pa=rait 16
  si=chan=ceux=de=ne=tre=que=bri=sés 9

  nou=blie=ja=mais 4
  que=ton=dé=mon=peu=aus=si=bien=êtreà=lin=té=rieur=de=toi 14
  qua=vec=ce=gars=en=fa=ce=dans=la=rue 10
  au=bord=du=pré=ci=pice=mais=pas=si=proche 10
 • Phonétique : Au Mérite

  okynə nɔʁmə,
  nɔ̃, ʁjɛ̃ a dəvwaʁ oz- otʁə.
  pø ɛ̃pɔʁtə kɔ̃bjɛ̃ səla va mə pʁɑ̃dʁə…
  sə səʁa tuʒuʁ də mɔ̃ pʁɔpʁə ʃεf.

  œ̃ pa də dəʁjεʁə,
  lε vwaʁ su lε fø dε pʁɔʒεktœʁ
  nə fε də twa, fɔʁsemɑ̃ œ̃ loze,
  dε ʒaluz- ɛ̃teʁese dɔ̃pte o pʁivilεʒə
  kɑ̃t- ɔ̃n- etɛ̃ lə sɔ̃, dɔmaʒə i a plys pεʁsɔnə…

  o mɔ̃də ki sɑ̃ balɑ̃sə, lə djablə lɥi dɑ̃sə
  ɛ̃susjɑ̃ e ɑ̃bitjø
  ʒə lεsə sa o ʒɑ̃.
  dεz- efɔʁ puʁ sə ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə,
  vwala sə kil fo !

  libεʁə la paʁɔlə,
  puʁtɑ̃ ʒε tuʒuʁ fʁwa ɑ̃n- ete
  dεz- ane, lε mɛ̃ kɔlez- o vɑ̃tʁə
  e kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə sa deʁɑ̃ʒə,
  lə stʁεs, okœ̃ də ʃe nu nɑ̃ vø.

  kil mə tʁεte, mə mɔ̃tʁə dy dwa,
  ʒə lə sε puʁ ki e puʁkwa, ʒə dwa lə fεʁə tu səla !
  lε mεjœʁ dɑ̃tʁə nu paʁte ɑ̃ pʁəmje,
  nə ʒεtə pa la pjeʁə a lotʁə
  ʁis plyto oz- ekla dəvɑ̃ sε medizɑ̃…

  kɑ̃ la ʁu sə mεtʁa a tuʁne,
  ta ʃɑ̃sə sovɡaʁdə la !
  lə ne dɑ̃ la mεʁ
  twa e mwa, nə sɔmə pa si difeʁɑ̃ lœ̃ də lotʁə

  puʁ ʁapɔʁte dε tynəz- a la mεzɔ̃,
  laʁʒe nə fε pa lə bɔnœʁ il ɑ̃lεvə ʒystə lɛ̃sɔmni də ma mεʁə…
  atɑ̃sjɔ̃ isi, pɑ̃tə abʁyptə
  ɑ̃ flεʃə, pʁɔmete
  ʁefleʃi e tiʁ.

  ʃakə ʁəve də fɔʁtynə,
  kɔ̃tə dɑ̃ lεskaladə də tε ʁεvə
  fɔʁʒe də ta vɔlɔ̃te a kʁəve labsε
  nɔtə sa o fɔ̃ də twa,
  œ̃ ʒuʁ ta viktwaʁə səʁa tjεnə !

  syʁtu nə va tə pεʁdʁə puʁ œ̃n- otʁə,
  fε ʒystə lə puʁ twa !
  lə kʁepyskylə dɑ̃ la nɥi, kɑ̃ ty vwa kə ta vi tɔ̃bə…
  mə vø ty fεblə ?

  œ̃ pɑ̃tɛ̃ də bwa, məne paʁ lε fisεllə də kεlkœ̃ dotʁə,
  ki deɡʁɛ̃ɡɔlə a ʃakə pa kil fε,
  e vwaʁ səla də tεz- iø, la ʃytə ε plys ʁapidə kil ni paʁε…
  si, ʃɑ̃sø də nεtʁə kə bʁize…

  nubli ʒamε,
  kə tɔ̃ demɔ̃ pø osi bjɛ̃ εtʁə a lɛ̃teʁjœʁ də twa,
  kavεk sə ɡaʁ, ɑ̃ fasə dɑ̃ la ʁy
  o bɔʁ dy pʁesipisə, mε pa si pʁoʃə…
 • Syllabes Phonétique : Au Mérite

  o=ky=nə=nɔʁ=mə 5
  nɔ̃=ʁj=ɛ̃=a=də=vwaʁ=o=zo=tʁə 9
  pø=ɛ̃=pɔʁtə=kɔ̃=bjɛ̃=sə=la=va=mə=pʁɑ̃dʁə 10
  sə=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=də=mɔ̃=pʁɔ=pʁə=ʃεf 10

  œ̃=pa=də=də=ʁj=ε=ʁə 7
  lε=vwaʁ=su=lε=fø=dε=pʁɔ=ʒεk=tœ=ʁə 10
  nə=fε=də=twa=fɔʁ=se=mɑ̃=œ̃=lo=ze 10
  dε=ʒa=lu=zɛ̃=te=ʁe=se=dɔ̃p=te=o=pʁivilεʒə 11
  kɑ̃=tɔ̃=ne=tɛ̃lə=sɔ̃=dɔmaʒə=i=a=plys=pεʁsɔnə 10

  omɔ̃də=ki=sɑ̃=ba=lɑ̃=sə=lə=dja=blə=lɥidɑ̃sə 10
  ɛ̃=su=sj=ɑ̃=e=ɑ̃=bi=tj=ø 9
  ʒə=lε=sə=sa=o=ʒɑ̃ 6
  dε=ze=fɔʁ=puʁ=sə=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fasə 10
  vwa=la=sə=kil=fo 5

  li=bε=ʁə=la=pa=ʁɔ=lə 7
  puʁ=tɑ̃=ʒε=tu=ʒuʁ=fʁwa=ɑ̃=ne=te 9
  dε=za=ne=lε=mɛ̃=kɔ=le=zo=vɑ̃=tʁə 10
  e=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=sa=de=ʁɑ̃=ʒə 9
  lə=stʁεs=o=kœ̃=də=ʃe=nu=nɑ̃=vø 9

  kil=mə=tʁε=te=mə=mɔ̃=tʁə=dy=dwa 9
  ʒə=lə=sε=puʁ=ki=e=puʁ=kwa=ʒə=dwalə=fεʁə=tusə=la 13
  lε=mε=jœʁ=dɑ̃tʁə=nu=paʁ=te=ɑ̃=pʁə=mje 10
  nə=ʒε=tə=pa=la=pje=ʁə=a=lo=tʁə 10
  ʁis=ply=to=o=ze=kladə=vɑ̃=sε=me=di=zɑ̃ 11

  kɑ̃=la=ʁu=sə=mε=tʁa=a=tuʁ=ne 9
  ta=ʃɑ̃=sə=sov=ɡaʁ=də=la 7
  lə=ne=dɑ̃=la=mεʁ 5
  twa=e=mwa=nə=sɔmə=pa=si=di=fe=ʁɑ̃=lœ̃=də=lotʁə 13

  puʁ=ʁa=pɔʁ=te=dε=tynə=za=la=mε=zɔ̃ 10
  laʁ=ʒe=nə=fεpalə=bɔ=nœʁ=il=ɑ̃=lεvə=ʒys=tə=lɛ̃=sɔm=ni=də=mamεʁə 16
  a=tɑ̃=sjɔ̃=i=si=pɑ̃=tə=a=bʁyp=tə 10
  ɑ̃=flε=ʃə=pʁɔ=me=te 6
  ʁe=fle=ʃi=e=tiʁ 5

  ʃa=kə=ʁə=ve=də=fɔʁ=ty=nə 8
  kɔ̃=tə=dɑ̃=lεs=ka=la=də=də=tε=ʁεvə 10
  fɔʁ=ʒe=də=ta=vɔ=lɔ̃=te=akʁə=ve=lab=sε 11
  nɔ=tə=sa=o=fɔ̃=də=twa 7
  œ̃=ʒuʁ=ta=vik=twa=ʁə=sə=ʁa=tjε=nə 10

  syʁ=tu=nə=va=tə=pεʁ=dʁə=puʁ=œ̃=notʁə 10
  fε=ʒys=tə=lə=puʁ=twa 6
  lə=kʁe=pys=kylə=dɑ̃=la=nɥi=kɑ̃=ty=vwakə=tavitɔ̃bə 11
  mə=vø=ty=fε=blə 5

  œ̃=pɑ̃tɛ̃də=bwa=mə=ne=paʁ=lε=fisεllə=də=kεl=kœ̃=dotʁə 12
  ki=de=ɡʁɛ̃=ɡɔlə=a=ʃa=kə=pa=kil=fε 10
  e=vwaʁsə=ladə=tε=ziø=la=ʃy=təε=plys=ʁa=pidə=kil=ni=pa=ʁε 15
  si=ʃɑ̃=sø=də=nε=tʁə=kə=bʁi=ze 9

  nu=bli=ʒa=mε 4
  kə=tɔ̃=de=mɔ̃=pø=o=si=bjɛ̃=εtʁəa=lɛ̃=te=ʁjœʁ=də=twa 14
  ka=vεk=sə=ɡaʁ=ɑ̃=fa=sə=dɑ̃=la=ʁy 10
  o=bɔʁ=dy=pʁe=si=pisə=mε=pa=si=pʁoʃə 10

Historique des Modifications

18/10/2020 07:07

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.