Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Rainbow Of All Religions

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/03/2013 15:16

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Dimitri Et

Rainbow Of All Religions

Wings blue and blue light by the dove in flight,
Orange amber of sunrise above Ararat mountain,
Red ruby’s star for philosophical way through the night,
The sea and the sky
Like catholic orthodoxy from deepness of the highest of high,
Therese’s little book inside,
This french princess in my mind at my right and protect behind,
Her friendship is without lie,
Creation of the world again,
Some protestants are green or yellow leaves and fruits on tree of life,
The purple veil in synagogue now is sail,
Rainbow as the ark in shine,
But from my cross with salt i cry :
Exist not three cheeks for one who slay by lie,
When gay-parade’s snake with my Eve speak into street’s maze for crime,
His semaphore’s eyes like false rainbow of sins mesmerize,
The mirage over Kosovo in burning pale drop like the tears without rain,
Crowns, crowds, arrows, it is the signs,
The two commandments are Robin Wood and Aivengo knight
With « all good samaritans around in white.

* Voir aussi mes poèmes » Arc-en-ciel des religions « et » Autobiographie en Bastille hexagonale"
 • Pieds Hyphénique: Rainbow Of All Religions

  wings=blue=and=blue=light=by=the=do=ve=in=flight 11
  oran=ge=am=ber=of=sun=ri=se=a=bo=ve=a=ra=rat=moun=tain 16
  red=ru=bys=star=for=phi=lo=so=phi=cal=way=through=the=night 14
  the=sea=and=the=s=ky 6
  like=ca=tho=lic=or=tho=doxy=from=deep=ness=of=the=hi=ghest=of=high 16
  the=re=ses=lit=tle=book=in=side 8
  this=fren=ch=prin=cess=in=my=mind=at=my=right=and=pro=tect=behind 15
  her=friend=ship=is=wi=thout=lie 7
  crea=ti=on=of=the=world=a=gain 8
  some=pro=tes=tants=a=re=green=or=yel=low=lea=ves=and=fruits=on=treeof=life 17
  the=pur=ple=veil=in=sy=na=go=gue=now=is=sail 12
  rain=bow=as=the=ark=in=shi=ne 8
  but=from=my=cross=wi=th=salt=i=cry 9
  exist=not=three=cheeks=for=one=w=ho=s=lay=by=lie 12
  when=gay=pa=rades=s=na=ke=wi=th=my=e=ve=s=peak=in=to=streets=ma=ze=for=crime 21
  his=se=ma=phores=eyes=li=ke=fal=se=rain=bow=of=sins=mes=me=rize 16
  the=mi=rageo=ver=ko=so=vo=in=bur=ning=pa=le=drop=li=ke=the=tears=wi=thout=rain 20
  crowns=crowds=ar=rows=it=is=the=si=gns 9
  the=t=wo=com=mand=ments=are=ro=bin=wood=and=ai=ven=go=k=night 16
  wi=th=all=good=sa=ma=ri=tans=a=round=in=w=hi=te 14

  as=té=ris=que=voir=aus=si=mes=po=èmes=arc=en=ciel=des=re=li=gions=et=au=to=bio=gra=phieen=bas=tille=hexa=go=na=le=guille=met 31
 • Phonétique : Rainbow Of All Religions

  wiŋ blɥ ɑ̃d blɥ liɡt bi tə dɔvə ɛ̃ fliɡt,
  ɔʁɑ̃ʒə ɑ̃be ɔf sœ̃ʁizə abɔvə aʁaʁa muntɛ̃,
  ʁεd ʁybiεs staʁ fɔʁ filozɔfikal wε tʁuɡ tə niɡt,
  tə səa ɑ̃d tə ski
  likə katɔlik ɔʁtɔdɔksi fʁɔm dipnεsz- ɔf tə iɡεst ɔf iɡ,
  təʁəzəεs litlə buk ɛ̃sidə,
  ti fʁɑ̃ʃ pʁɛ̃sεsz- ɛ̃ mi mɛ̃d a mi ʁajt ɑ̃d pʁɔtεkt bəɛ̃d,
  εʁ fʁjɛ̃dʃip is witu li,
  kʁəasjɔ̃ ɔf tə wɔʁld aɡɛ̃,
  sɔmə pʁɔtεstɑ̃z- aʁə ɡʁin ɔʁ iεllɔw ləavəz- ɑ̃d fʁɥiz- ɔ̃ tʁi ɔf lifə,
  tə pyʁplə vεj ɛ̃ sɛ̃aɡɔɡ nɔw is saj,
  ʁɛ̃bɔw a tə aʁk ɛ̃ ʃinə,
  byt fʁɔm mi kʁɔs wit salt i kʁi :
  εɡzist no tʁi ʃik fɔʁ ɔnə wo slε bi li,
  wɛ̃ ɡε paʁadəεs snakə wit mi əvə spəak ɛ̃to stʁitεs mazə fɔʁ kʁimə,
  is səmafɔʁəεs εj likə falsə ʁɛ̃bɔw ɔf sɛ̃ mεsməʁizə,
  tə miʁaʒə ɔve kozɔvo ɛ̃ byʁniŋ palə dʁɔp likə tə təaʁ witu ʁɛ̃,
  kʁɔwn, kʁɔwd, aʁɔw, it is tə siɲ,
  tə two kɔmɑ̃dmɑ̃z- aʁə ʁɔbɛ̃ wud ɑ̃d εvɑ̃ɡo kniɡt
  wit « al ɡud samaʁitɑ̃z- aʁund ɛ̃ witə.

  asteʁiskə vwaʁ osi mε pɔεməs » aʁk ɑ̃ sjεl dε ʁəliʒjɔ̃s « ət » otɔbjɔɡʁafi ɑ̃ bastijə εksaɡɔnalə ɡjmε
 • Pieds Phonétique : Rainbow Of All Religions

  wiŋ=blɥ=ɑ̃d=blɥ=liɡt=bitə=dɔvəɛ̃=fliɡt 8
  ɔ=ʁɑ̃ʒəɑ̃=be=ɔf=sœ̃=ʁi=zə=a=bɔ=və=a=ʁa=ʁa=mun=tɛ̃ 15
  ʁεd=ʁy=bi=εsə=staʁ=fɔʁ=fi=lo=zɔ=fi=kal=wε=tʁuɡ=tə=niɡt 15
  tə=sə=a=ɑ̃d=tə=ski 6
  likə=ka=tɔ=lik=ɔʁ=tɔ=dɔk=si=fʁɔm=dip=nεs=zɔf=tə=i=ɡεst=ɔf=iɡ 17
  tə=ʁə=zə=εsə=li=tlə=buk=ɛ̃sidə 8
  ti=fʁɑ̃ʃ=pʁɛ̃=sεs=zɛ̃=mi=mɛ̃d=a=mi=ʁajt=ɑ̃d=pʁɔ=tεkt=bəɛ̃d 14
  εʁ=fʁjɛ̃d=ʃip=is=wi=tu=li 7
  kʁə=a=sjɔ̃=ɔf=tə=wɔʁld=a=ɡɛ̃ 8
  sɔmə=pʁɔ=tεs=tɑ̃=za=ʁə=ɡʁin=ɔʁ=i=εl=lɔw=ləa=və=zɑ̃d=fʁɥi=zɔ̃=tʁi=ɔf=lifə 19
  tə=pyʁ=plə=vεj=ɛ̃=sɛ̃=a=ɡɔɡ=nɔw=is=saj 11
  ʁɛ̃=bɔw=a=tə=aʁk=ɛ̃=ʃi=nə 8
  byt=fʁɔm=mi=kʁɔs=wit=salt=i=kʁi 8
  εɡ=zist=no=tʁi=ʃik=fɔʁ=ɔnə=wo=slε=bi=li 11
  wɛ̃=ɡε=pa=ʁadəε=sə=sna=kə=wit=mi=ə=və=spə=ak=ɛ̃=to=stʁi=tε=sə=ma=zə=fɔʁ=kʁimə 22
  issə=ma=fɔ=ʁəε=sə=εj=li=kə=fal=sə=ʁɛ̃=bɔw=ɔf=sɛ̃=mεs=mə=ʁizə 17
  tə=mi=ʁaʒəɔ=ve=ko=zɔ=vo=ɛ̃=byʁ=niŋ=pa=lə=dʁɔp=li=kə=tə=tə=aʁ=wi=tu=ʁɛ̃ 21
  kʁɔwn=kʁɔwd=a=ʁɔw=it=is=tə=siɲ 8
  tə=two=kɔ=mɑ̃d=mɑ̃=zaʁə=ʁɔ=bɛ̃=wud=ɑ̃d=ε=vɑ̃=ɡo=kniɡt 14
  wit=al=ɡud=sa=ma=ʁi=tɑ̃=za=ʁund=ɛ̃=witə 11

  as=te=ʁiskə=vwaʁ=o=si=mε=pɔ=ε=məs=aʁk=ɑ̃=sjεl=dε=ʁə=li=ʒjɔ̃s=ət=o=tɔ=bjɔ=ɡʁa=fi=ɑ̃=bas=ti=jəεk=sa=ɡɔ=na=lə=ɡjmε 32

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/03/2013 18:32Eden33

merci pour la compréhension !!!
Une gmlavie pas contente

Auteur de Poésie
25/03/2013 13:14Dimitri Et

J’ai regardé vos poèmes. C’est pas la peine de vomir votre rage anticlericale sur mon ecrit. Cela devalorise votre position, elle-même (0/10?).

Auteur de Poésie
10/04/2013 15:21Dimitri Et

Arc-en-ciel et arche de toutes les religions
Bleu ciel est le couleur du fond,
La Catholicité de l’Assemblée des Saints, bons larrons,
Comme la Ceinture de la Vierge Puissante,
Sel blanc aussi est dans le bleu marine intérieurement resplendissant,
Alors c’est de l’Orthodoxie d’Abel et son sacrifice couronné par hautes Flammes,
Vert pourtant j’ai retrouvé tellement dans la décoration des temples luthériens,
Tandis que synagogue est pleine de violet si vivement,
Un champs des fleurs se voit nouvelles et anciennes,
Orange chez les Coptes, Arméniens, gardiens près de la Porte du Paradis et Arbre de la Vie en Saint de Saint,
Rouge, la chaleur, tiédeur de tempérance chez des savants, la philosophie païenne,
Les bouddhistes tiennent une étoffe rouge dans ses mains, bande sur le front, stoïciens, Aristote, Platon, même quelque part Islam,
Par des moments c’est comme le jaune d’automne sonne la spiritualité excitante dans les drapeaux nombreux des Anglicans,
Est-ce juste un hasard, cette matinale lumière dans les yeux de Melchior, Caspar et Baltazar maintenant et en même temps?!...