Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Pas De Joyeux Noël Cette Année

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/03/2013 13:50

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Dimitri Et

Pas De Joyeux Noël Cette Année

Les français, quelques millions, sur escalator de modernité,
Et moi, moi moins que Jacques Dutronc gai,
Au début les inspirations prometteuses de Napoléon, Renoir, Manet,
Lèpre apparaît après,
Nains mouvement de foule surestimés,
Voici la Gaule des kuemés,
Carte de séjour expirée pour la civilisation qui ouvre la nudité de Noe,
Pas d’écologie du cœur sur l’escalier,
À police de police Belmando Jean Paul,
Son absolution au bout de souffle fait toute espérance drôle,
Une rôle,
Les pedés et collabos bien sinistrés,
On retourne sa veste ou gillet :
Collaborationnistes des pedés en plein santé et sécurité,
Mes applaudissements, mais
Fausse toison de Gedeon dans la personnalité,
La nature et corps donnent l’arc-en-ciel bidon et trafiqué,
Frivolité,
Une vampirique jeu des rôles en ras-le-bol,
Pharisien sadomasochisme caché,
Dieu clairevoyant refuse aussi vous soigner avec votre bûcher dans l’oeil,
Pas de Joyeux Noël, les ordures sur plancher,
Avocats des pédophiles, inquisiteurs avec des ka-caniches dans le marrais contre Dimitri et… ,
Les bourgeois festoyez votre ventre de serpent sur le sol français par mon sang et larmes emprégné,
Pourtant sans troisième joue engrais !

* Pour plus de details réels voir ma poème « Autobiographie en Bastille hexagonale »
 • Pieds Hyphénique: Pas De Joyeux Noël Cette Année

  les=fran=çais=quel=ques=mil=li=ons=sur=es=ca=la=tor=de=mo=der=ni=té 18
  et=moi=moi=moins=que=jac=ques=du=tronc=gai 10
  au=dé=but=les=ins=pi=ra=tions=pro=met=teu=ses=de=na=po=léon=re=noir=ma=net 20
  lè=pre=ap=pa=raît=a=près 7
  nains=mou=ve=ment=de=foule=su=res=ti=més 10
  voi=ci=la=gau=le=des=kue=més 8
  car=te=de=sé=jour=ex=pi=rée=pour=la=ci=vi=li=sa=tion=qui=ouvre=la=nu=di=té=de=noe 23
  pas=dé=co=lo=gie=du=cœur=sur=les=ca=lier 11
  à=po=lice=de=po=lice=bel=man=do=jean=paul 11
  son=ab=so=lu=tion=au=bout=de=souf=fle=fait=toutees=pé=ran=ce=drôle 16
  u=ne=rô=le 4
  les=pe=dés=et=col=la=bos=bien=si=nis=trés 11
  on=re=tour=ne=sa=ves=te=ou=gil=let 10
  col=la=bo=ra=tion=nistes=des=pe=dés=en=plein=san=té=et=sé=cu=ri=té 18
  mes=ap=plau=dis=se=ments=mais 7
  faus=se=toi=son=de=ge=deon=dans=la=per=son=na=li=té 14
  la=na=tureet=corps=don=nent=larc=en=ciel=bi=don=et=tra=fi=qué 15
  fri=vo=li=té 4
  une=vam=pi=ri=que=jeu=des=rô=les=en=ras=le=bol 13
  pha=ri=sien=sa=do=ma=so=chisme=ca=ché 10
  dieu=claire=voyant=re=fu=seaus=si=vous=soi=gner=a=vec=vo=tre=bû=cher=dans=loeil 18
  pas=de=joy=eux=noël=les=or=dures=sur=plan=cher 11
  avo=cats=des=pé=do=philes=in=qui=si=teurs=a=vec=des=ka=ca=ni=ches=dans=le=mar=rais=con=tre=di=mi=tri=et 27
  les=bour=geois=fes=toyez=votre=ven=tre=de=ser=pent=sur=le=sol=fran=çais=par=mon=sang=et=lar=mes=em=pré=gné 25
  pour=tant=sans=troi=si=è=me=joue=en=grais 10

  as=té=ris=que=pour=plus=de=de=tails=réels=voir=ma=po=ème=au=to=bio=gra=phieen=bas=tille=hexa=go=nale 24
 • Phonétique : Pas De Joyeux Noël Cette Année

  lε fʁɑ̃sε, kεlk miljɔ̃, syʁ εskalatɔʁ də mɔdεʁnite,
  e mwa, mwa mwɛ̃ kə ʒak dytʁɔ̃k ɡε,
  o deby lεz- ɛ̃spiʁasjɔ̃ pʁɔmεtøzə də napɔleɔ̃, ʁənwaʁ, manε,
  lεpʁə apaʁε apʁε,
  nɛ̃ muvəmɑ̃ də fulə syʁεstime,
  vwasi la ɡolə dε kɥəme,
  kaʁtə də seʒuʁ εkspiʁe puʁ la sivilizasjɔ̃ ki uvʁə la nydite də nɔ,
  pa dekɔlɔʒi dy kœʁ syʁ lεskalje,
  a pɔlisə də pɔlisə bεlmɑ̃do ʒɑ̃ pɔl,
  sɔ̃n- absɔlysjɔ̃ o bu də suflə fε tutə εspeʁɑ̃sə dʁolə,
  ynə ʁolə,
  lε pədez- e kɔlabo bjɛ̃ sinistʁe,
  ɔ̃ ʁətuʁnə sa vεstə u ʒijε :
  kɔlabɔʁasjɔnistə dε pədez- ɑ̃ plɛ̃ sɑ̃te e sekyʁite,
  mεz- aplodisəmɑ̃, mε
  fosə twazɔ̃ də ʒədəɔ̃ dɑ̃ la pεʁsɔnalite,
  la natyʁə e kɔʁ dɔne laʁk ɑ̃ sjεl bidɔ̃ e tʁafike,
  fʁivɔlite,
  ynə vɑ̃piʁikə ʒø dε ʁoləz- ɑ̃ ʁa lə bɔl,
  faʁizjɛ̃ sadɔmazoʃismə kaʃe,
  djø klεʁəvwajɑ̃ ʁəfyzə osi vu swaɲe avεk vɔtʁə byʃe dɑ̃ lɔεj,
  pa də ʒwajø nɔεl, lεz- ɔʁdyʁə syʁ plɑ̃ʃe,
  avɔka dε pedɔfilə, ɛ̃kizitœʁz- avεk dε ka kaniʃə dɑ̃ lə maʁε kɔ̃tʁə dimitʁi e… ,
  lε buʁʒwa fεstwaje vɔtʁə vɑ̃tʁə də sεʁpe syʁ lə sɔl fʁɑ̃sε paʁ mɔ̃ sɑ̃ e laʁməz- ɑ̃pʁeɲe,
  puʁtɑ̃ sɑ̃ tʁwazjεmə ʒu ɑ̃ɡʁε !

  asteʁiskə puʁ plys də dətaj ʁeεl vwaʁ ma pɔεmə « otɔbjɔɡʁafi ɑ̃ bastijə εksaɡɔnalə »
 • Pieds Phonétique : Pas De Joyeux Noël Cette Année

  lε=fʁɑ̃=sε=kεlk=mi=ljɔ̃=syʁ=εs=ka=la=tɔʁdə=mɔ=dεʁ=ni=te 15
  e=mwa=mwa=mwɛ̃kə=ʒak=dy=tʁɔ̃k=ɡε 8
  o=de=by=lε=zɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=pʁɔ=mε=tøzə=də=na=pɔ=le=ɔ̃=ʁə=nwaʁ=ma=nε 20
  lε=pʁə=a=pa=ʁε=a=pʁε 7
  nɛ̃=muvə=mɑ̃də=fu=lə=sy=ʁεs=ti=me 9
  vwa=si=la=ɡo=lə=dε=kɥə=me 8
  kaʁtə=də=se=ʒuʁ=εk=spi=ʁe=puʁ=la=si=vi=li=za=sjɔ̃=ki=u=vʁə=la=ny=di=te=də=nɔ 23
  pa=de=kɔ=lɔ=ʒi=dy=kœʁ=syʁ=lεs=ka=lje 11
  a=pɔ=lisə=də=pɔ=li=sə=bεl=mɑ̃=do=ʒɑ̃=pɔl 12
  sɔ̃=nab=sɔ=ly=sjɔ̃=o=budə=su=flə=fε=tu=təεs=pe=ʁɑ̃=sə=dʁolə 16
  y=nə=ʁo=lə 4
  lεpə=de=ze=kɔ=la=bo=bjɛ̃=si=nis=tʁe 10
  ɔ̃ʁə=tuʁ=nə=sa=vεs=təu=ʒi=jε 8
  kɔ=la=bɔ=ʁa=sjɔ=nistə=dε=pə=de=zɑ̃=plɛ̃=sɑ̃=te=e=se=ky=ʁi=te 18
  mε=za=plo=di=sə=mɑ̃=mε 7
  fosə=twa=zɔ̃=də=ʒə=dəɔ̃=dɑ̃=la=pεʁ=sɔ=na=li=te 13
  la=na=tyʁəe=kɔʁ=dɔ=ne=laʁk=ɑ̃=sjεl=bi=dɔ̃=e=tʁa=fi=ke 15
  fʁi=vɔ=li=te 4
  ynə=vɑ̃=pi=ʁi=kə=ʒø=dε=ʁo=lə=zɑ̃=ʁa=lə=bɔl 13
  fa=ʁi=zjɛ̃=sa=dɔ=ma=zo=ʃismə=ka=ʃe 10
  djø=klεʁə=vwa=jɑ̃=ʁə=fy=zəo=si=vu=swa=ɲe=a=vεk=vɔ=tʁə=by=ʃe=dɑ̃=lɔ=εj 20
  padə=ʒwa=jø=nɔ=εl=lε=zɔʁ=dy=ʁə=syʁ=plɑ̃=ʃe 12
  a=vɔ=ka=dε=pe=dɔ=filə=ɛ̃=ki=zi=tœʁ=za=vεk=dε=ka=ka=ni=ʃə=dɑ̃=lə=ma=ʁε=kɔ̃=tʁə=di=mi=tʁi=e 28
  lε=buʁ=ʒwa=fεs=twa=je=vɔtʁə=vɑ̃=tʁə=də=sεʁ=pe=syʁ=lə=sɔl=fʁɑ̃=sε=paʁ=mɔ̃=sɑ̃=e=laʁ=mə=zɑ̃=pʁe=ɲe 26
  puʁ=tɑ̃=sɑ̃=tʁwa=zjεmə=ʒu=ɑ̃=ɡʁε 8

  as=te=ʁiskə=puʁ=plys=də=də=taj=ʁe=εl=vwaʁ=ma=pɔ=ε=mə=o=tɔ=bjɔ=ɡʁa=fi=ɑ̃=bas=ti=jəεk=sa=ɡɔ=nalə 27

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
16/09/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.