Univers de poésie d'un auteur

Poème:~Onde Sensuelle~

Le Poème

Je sens encore ta bouche
Tes lèvres si sensuelles sur les miennes
Ton corps tout chaud contre le mien
Et ton souffle brûlant de désir

Je te laisse mon corps
Tu m’envoûtes déjà
Tes mains font leur chemin
Mais je les laisse faire, elles sont en or

Onde sensuelle tu me rends folle
Chacune de tes venues est un voyage vers l’au-delà
Tu n’es pas éternelle je le sais bien
Mais quand tu es là je voudrais que tu restes

Tu m’inondes de plaisir
Je ne sais plus où donner de la tête
Ton onde est trop puissante
Elle se propage à travers tout mon corps

Tes caresses sont un délice
D’une délicatesse exquise, une vraie merveille
Aussi puissantes que troublantes
Restes, je t’en prie, j’en veux encore…

Ta voix me fait frémir
Et ces mots que tu me murmures
Suavement à mon oreille
Me font l’effet d’un « crunch »

J’aime cette odeur qui émane de ton corps
Mais que je ne peux sentir qu’au creux de ta peau
Elle met tous mes sens en alerte
Et provoque un vrai raz de marée émotionnel

Onde sensuelle tu me rends folle
Chacune de tes venues est un voyage vers l’au-delà
C’est si fort, si beau et si magique
Nous y sommes, c’est le Nirvana
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

C’est une chanson de « M » qui m’as inspiré, elle porte le même titre, d’ailluer on peut limite chanter dessus lol. Voilà c’est la première fois que j’écris sur ca, dc j’espère que ca vous plaira.

Poeme de Sac@Malices

Poète Sac@Malices

Sac@Malices a publié sur le site 44 écrits. Sac@Malices est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: ~Onde Sensuelle~je=sens=en=co=re=ta=bou=che 8
tes=lèvres=si=sen=suel=les=sur=les=miennes 9
ton=corps=tout=chaud=con=tre=le=mien 8
et=ton=souf=fle=brû=lant=de=dé=sir 9

je=te=lais=se=mon=corps 6
tu=men=voû=tes=dé=jà 6
tes=mains=font=leur=che=min 6
mais=je=les=laisse=fai=re=el=les=sont=en=or 11

onde=sen=suel=le=tu=me=rends=folle 8
cha=cune=de=tes=ve=nues=est=un=voya=ge=vers=lau=de=là 14
tu=nes=pas=é=ter=nel=le=je=le=sais=bien 11
mais=quand=tu=es=là=je=vou=drais=que=tu=restes 11

tu=mi=non=des=de=plai=sir 7
je=ne=sais=plus=où=don=ner=de=la=tête 10
ton=on=de=est=trop=puis=san=te 8
elle=se=pro=pageà=tra=vers=tout=mon=corps 9

tes=ca=res=ses=sont=un=dé=lice 8
dune=dé=li=ca=tes=se=ex=qui=se=u=ne=vraie=mer=veille 14
aus=si=puis=san=tes=que=trou=blantes 8
res=tes=je=ten=prie=jen=veux=en=core 9

ta=voix=me=fait=fré=mir 6
et=ces=mots=que=tu=me=mur=mures 8
sua=ve=ment=à=mon=o=rei=lle 8
me=font=lef=fet=dun=crun=ch 7

jaime=cet=teo=deur=qui=é=ma=ne=de=ton=corps 11
mais=que=je=ne=peux=sen=tir=quau=creux=de=ta=peau 12
elle=met=tous=mes=sens=en=a=lerte 8
et=pro=vo=queun=vrai=raz=de=ma=rée=é=mo=tion=nel 13

onde=sen=suel=le=tu=me=rends=folle 8
cha=cune=de=tes=ve=nues=est=un=voya=ge=vers=lau=de=là 14
cest=si=fort=si=beau=et=si=ma=gique 9
nous=y=sommes=cest=le=nir=va=na 8
Phonétique : ~Onde Sensuelle~ʒə sɑ̃sz- ɑ̃kɔʁə ta buʃə
tε lεvʁə- si sɑ̃sɥεllə syʁ lε mjεnə
tɔ̃ kɔʁ tu ʃo kɔ̃tʁə lə mjɛ̃
e tɔ̃ suflə bʁylɑ̃ də deziʁ

ʒə tə lεsə mɔ̃ kɔʁ
ty mɑ̃vutə deʒa
tε mɛ̃ fɔ̃ lœʁ ʃəmɛ̃
mε ʒə lε lεsə fεʁə, εllə sɔ̃t- ɑ̃n- ɔʁ

ɔ̃də sɑ̃sɥεllə ty mə ʁɑ̃ fɔlə
ʃakynə də tε vənɥz- εt- œ̃ vwajaʒə vεʁ lo dəla
ty nε pa etεʁnεllə ʒə lə sε bjɛ̃
mε kɑ̃ ty ε la ʒə vudʁε kə ty ʁεstə

ty minɔ̃də də plεziʁ
ʒə nə sε plysz- u dɔne də la tεtə
tɔ̃n- ɔ̃də ε tʁo pɥisɑ̃tə
εllə sə pʁɔpaʒə a tʁavεʁ tu mɔ̃ kɔʁ

tε kaʁesə sɔ̃t- œ̃ delisə
dynə delikatεsə εkskizə, ynə vʁε mεʁvεjə
osi pɥisɑ̃tə kə tʁublɑ̃tə
ʁεstə, ʒə tɑ̃ pʁi, ʒɑ̃ vøz- ɑ̃kɔʁə…

ta vwa mə fε fʁemiʁ
e sε mo kə ty mə myʁmyʁə
sɥavəmɑ̃ a mɔ̃n- ɔʁεjə
mə fɔ̃ lefε dyn « kʁœ̃ʃ »

ʒεmə sεtə ɔdœʁ ki emanə də tɔ̃ kɔʁ
mε kə ʒə nə pø sɑ̃tiʁ ko kʁø də ta po
εllə mεt tus mε sɑ̃sz- ɑ̃n- alεʁtə
e pʁɔvɔkə œ̃ vʁε ʁaz də maʁe emɔsjɔnεl

ɔ̃də sɑ̃sɥεllə ty mə ʁɑ̃ fɔlə
ʃakynə də tε vənɥz- εt- œ̃ vwajaʒə vεʁ lo dəla
sε si fɔʁ, si bo e si maʒikə
nuz- i sɔmə, sε lə niʁvana
Syllabes Phonétique : ~Onde Sensuelle~ʒə=sɑ̃s=zɑ̃=kɔʁə=ta=buʃə 6
tε=lε=vʁə=si=sɑ̃s=ɥεl=lə=syʁ=lε=mjεnə 10
tɔ̃=kɔʁ=tu=ʃo=kɔ̃=tʁə=lə=mj=ɛ̃ 9
e=tɔ̃=su=flə=bʁy=lɑ̃=də=de=ziʁ 9

ʒə=tə=lε=sə=mɔ̃=kɔʁ 6
ty=mɑ̃=vu=tə=de=ʒa 6
tε=mɛ̃=fɔ̃=lœ=ʁə=ʃə=mɛ̃ 7
mεʒə=lε=lε=sə=fε=ʁə=εl=lə=sɔ̃=tɑ̃=nɔʁ 11

ɔ̃=də=sɑ̃s=ɥεl=lə=ty=mə=ʁɑ̃=fɔ=lə 10
ʃa=kynə=də=tε=vən=ɥzε=tœ̃=vwa=ja=ʒə=vεʁ=lo=də=la 14
ty=nε=pa=e=tεʁ=nεllə=ʒə=lə=sε=bjɛ̃ 10
mε=kɑ̃=ty=ε=laʒə=vu=dʁε=kə=ty=ʁεstə 10

ty=mi=nɔ̃=də=də=plε=ziʁ 7
ʒə=nə=sε=plys=zu=dɔ=ne=də=la=tεtə 10
tɔ̃=nɔ̃=də=ε=tʁo=pɥi=sɑ̃=tə 8
εllə=sə=pʁɔ=paʒə=a=tʁa=vεʁ=tu=mɔ̃=kɔʁ 10

tε=ka=ʁe=sə=sɔ̃=tœ̃=de=lis=ə 9
dynə=de=li=ka=tε=səεk=ski=zə=y=nə=vʁε=mεʁ=vεjə 13
o=si=pɥi=sɑ̃=tə=kə=tʁu=blɑ̃=tə 9
ʁεs=tə=ʒə=tɑ̃=pʁi=ʒɑ̃=vø=zɑ̃=kɔ=ʁə 10

ta=vwa=mə=fε=fʁe=miʁ 6
e=sε=mo=kə=ty=mə=myʁ=my=ʁə 9
sɥa=və=mɑ̃=a=mɔ̃=nɔ=ʁε=jə 8
mə=fɔ̃=le=fε=dyn=kʁœ̃ʃ 6

ʒεmə=sε=təɔ=dœʁ=ki=e=ma=nə=də=tɔ̃=kɔʁ 11
mεkə=ʒə=nə=pø=sɑ̃=tiʁ=ko=kʁø=də=ta=po 11
εl=lə=mεt=tus=mε=sɑ̃s=zɑ̃=na=lεʁ=tə 10
e=pʁɔ=vɔkəœ̃=vʁε=ʁaz=də=ma=ʁe=e=mɔ=sjɔ=nεl 12

ɔ̃=də=sɑ̃s=ɥεl=lə=ty=mə=ʁɑ̃=fɔ=lə 10
ʃa=kynə=də=tε=vən=ɥzε=tœ̃=vwa=ja=ʒə=vεʁ=lo=də=la 14
sε=si=fɔʁ=si=bo=e=si=ma=ʒi=kə 10
nu=zi=sɔ=mə=sε=lə=niʁ=va=na 9

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
05/06/2006 16:446o¤p~sérenity~l¤o90

moi ça me plait j’adore^^, c’est si sensuelle lol, bon ok, jvais pas bien, jme rendors xD^^
et pis tu l’a écrit super bien, on s’y crorait:p
gros bisoux
jtdr
(#)

Auteur de Poésie
05/06/2006 17:20Rebec

Super !! C’est vraiment bien 🙂
Premiére fois mais magnifique (oui)
J’aime vraiment ! Continus décrire
(k)(k)
(f)Reb(f)

Auteur de Poésie
06/06/2006 04:45Lili

Sublime et sensuel, très bel écrit. Amitiés

Auteur de Poésie
29/06/2006 02:46Salamandre

Sensuel !!! bonne nuit. . . biz

Poème Désir
Du 05/06/2006 16:42

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.