Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Edvin

Poème Amour
Publié le 07/09/2005 18:06

L'écrit contient 440 mots qui sont répartis dans 19 strophes.

Poete : Saracoulombe

Edvin

La première fois
J, ai croisé tes yeux
Au fond de moi
Se sont allumés des feux

J’ai réalisé finalement
Qu’il était le cadeau
Le plus beau
L’homme qui m’aimerai vraiment

Il m’a attendu
Malgré que mon cœur était occupé
Et j’ai su
Qu’il était ma destiné

Venu un jour
Au début de notre amour
Où nos lèvres se sont touché
Elle fut la plus belle que j’ai passée

Nous sommes maintenant inséparable
Nous sommes une seule personne
Vivre sans lui j’en suis incapable
Car dans mon cœur, son nom résonne

J’ai difficulté,
À accepter les mètres qui me séparent de sa présence
À continué losrque je me rémémore ses baisers
À vivre en son absence

Quand ses doigts
Me caresse
Mon regard froid
Se remplit de tendresse

Je ne lui cacherai jamais rien
Je ne lui veut que du bien
Je lui fait mes aveux
Tout ce que je veux, pour lui c’est tout ce qu’il y a de mieu

J’embrasserai ses lèvres
Jusqu’à ce que j’en crève
Se sera la seule chaleur
Qui réchauffera mon cœur

Il me dit des mots doux
Me jure que c’est jusqu’au bout
Alors je porte ma croix
Je ne suis plus rien sans le son de sa voix

Quand je suis dans ses bras
Tout est parfait
Et rien ni personne ne m’en séparera
Car je l’aimerai à tout jamais

Je passerai ma vie
À l’attendre s’il s’en va
À espèrer de suplit
De retrouver les traces de ses pas

S’il part sans m’ammener
Je me metterai à genoux
Pour lui prouver mon amour fou
Sous la pluie. Jusqu’a ce qu’il revienne, J’attenderai

J’écrirai sur ma pierre
Qu’il était ma seule prière
Mon seul voeux
Et tout ce que je demande a dieu…

C’est lorsque son nom sera effacé
Je veux etre enterré
Sans vivre son deuil
Et mourrir dans le meme cercueil

Mais s’il m’a trompé
J’effacerai mon nom
Et le signerai ou les ange vont
Aux cieux pour en crever !

Alors que si on meurt
Dans le meme moment
Mon cœur,
Ne sera jamais hanté de tourment

Je serai certaine
Que toute ma vie
Même apres des décénies
Pour lui était le sang qui coulait dans mes veines

Et quand je quitterai
Je le veux encore dérrière pour me rassurer
Pour me dire que nous serons encore ensemble pour l’éternité
Et qu’il me protègera jus’quà ma tombe
Juaqu’à la fin de ce monde…
 • Pieds Hyphénique: Edvin

  la=pre=mi=è=re=fois 6
  j=ai=croi=sé=tes=yeux 6
  au=fond=de=moi 4
  se=sont=al=lu=més=des=feux 7

  jai=ré=a=li=sé=fi=nale=ment 8
  quil=é=tait=le=ca=deau 6
  le=plus=beau 3
  lhomme=qui=mai=me=rai=vraiment 6

  il=ma=at=ten=du 5
  mal=gré=que=mon=cœur=é=tait=oc=cu=pé 10
  et=jai=su 3
  quil=é=tait=ma=des=ti=né 7

  ve=nu=un=jour 4
  au=dé=but=de=notrea=mour 6
  où=nos=lèvres=se=sont=tou=ché 7
  elle=fut=la=plus=bel=le=que=jai=pas=sée 10

  nous=sommes=main=te=nant=in=sé=pa=rable 9
  nous=sommes=une=seu=le=per=sonne 7
  vivre=sans=lui=jen=suis=in=ca=pable 8
  car=dans=mon=cœur=son=nom=ré=sonne 8

  jai=dif=fi=cul=té 5
  à=ac=cep=ter=les=mètres=qui=me=sé=pa=rent=de=sa=pré=sence 15
  à=con=ti=nué=losr=que=je=me=ré=mé=more=ses=bai=sers 14
  à=vivre=en=son=ab=sence 6

  quand=ses=doigts 3
  me=ca=resse 3
  mon=re=gard=froid 4
  se=rem=plit=de=ten=dresse 6

  je=ne=lui=cache=rai=ja=mais=rien 8
  je=ne=lui=veut=que=du=bien 7
  je=lui=fait=mes=a=veux 6
  tout=ce=que=je=veux=pour=lui=cest=tout=ce=quil=y=a=de=mieu 15

  jem=bras=se=rai=ses=lèvres 6
  jus=quà=ce=que=jen=crève 6
  se=se=ra=la=seule=cha=leur 7
  qui=ré=chauf=fe=ra=mon=cœur 7

  il=me=dit=des=mots=doux 6
  me=jure=que=cest=jus=quau=bout 7
  a=lors=je=porte=ma=croix 6
  je=ne=suis=plus=rien=sans=le=son=de=sa=voix 11

  quand=je=suis=dans=ses=bras 6
  tout=est=par=fait 4
  et=rien=ni=per=sonne=ne=men=sé=pa=re=ra 11
  car=je=laime=rai=à=tout=ja=mais 8

  je=pas=se=rai=ma=vie 6
  à=lat=tendre=sil=sen=va 6
  à=es=pè=rer=de=su=plit 7
  de=re=trou=ver=les=traces=de=ses=pas 9

  sil=part=sans=mam=me=ner 6
  je=me=mette=rai=à=ge=noux 7
  pour=lui=prou=ver=mon=a=mour=fou 8
  sous=la=pluie=jus=qua=ce=quil=re=vienne=jat=ten=de=rai 13

  jé=cri=rai=sur=ma=pierre 6
  quil=é=tait=ma=seule=pri=ère 7
  mon=seul=voeux 3
  et=tout=ce=que=je=de=mandea=dieu 8

  cest=lors=que=son=nom=se=ra=ef=fa=cé 10
  je=veux=e=treen=ter=ré 6
  sans=vi=vre=son=deuil 5
  et=mour=rir=dans=le=me=me=cer=cueil 9

  mais=sil=ma=trom=pé 5
  jef=fa=ce=rai=mon=nom 6
  et=le=signe=rai=ou=les=an=ge=vont 9
  aux=cieux=pour=en=cre=ver 6

  a=lors=que=si=on=meurt 6
  dans=le=me=me=mo=ment 6
  mon=cœur 2
  ne=se=ra=ja=mais=han=té=de=tourment 9

  je=se=rai=cer=tai=ne 6
  que=tou=te=ma=vie 5
  mêmea=pres=des=dé=cé=nies 6
  pour=lui=é=tait=le=sang=qui=cou=lait=dans=mes=veines 12

  et=quand=je=quit=te=rai 6
  je=le=veux=en=core=dér=riè=re=pour=me=ras=su=rer 13
  pour=me=dire=que=nous=se=rons=en=co=reen=sem=ble=pour=lé=ter=ni=té 17
  et=quil=me=pro=tège=ra=jus=quà=ma=tombe 10
  jua=quà=la=fin=de=ce=monde 7
 • Phonétique : Edvin

  la pʁəmjεʁə fwa
  ʒi, ε kʁwaze tεz- iø
  o fɔ̃ də mwa
  sə sɔ̃t- alyme dε fø

  ʒε ʁealize finaləmɑ̃
  kil etε lə kado
  lə plys bo
  lɔmə ki mεməʁε vʁεmɑ̃

  il ma atɑ̃dy
  malɡʁe kə mɔ̃ kœʁ etε ɔkype
  e ʒε sy
  kil etε ma dεstine

  vəny œ̃ ʒuʁ
  o deby də nɔtʁə amuʁ
  u no lεvʁə- sə sɔ̃ tuʃe
  εllə fy la plys bεllə kə ʒε pase

  nu sɔmə mɛ̃tənɑ̃ ɛ̃sepaʁablə
  nu sɔməz- ynə sələ pεʁsɔnə
  vivʁə sɑ̃ lɥi ʒɑ̃ sɥiz- ɛ̃kapablə
  kaʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, sɔ̃ nɔ̃ ʁezɔnə

  ʒε difikylte,
  a aksεpte lε mεtʁə- ki mə sepaʁɑ̃ də sa pʁezɑ̃sə
  a kɔ̃tinye lɔsʁkə ʒə mə ʁememɔʁə sε bεze
  a vivʁə ɑ̃ sɔ̃n- absɑ̃sə

  kɑ̃ sε dwa
  mə kaʁεsə
  mɔ̃ ʁəɡaʁ fʁwa
  sə ʁɑ̃pli də tɑ̃dʁεsə

  ʒə nə lɥi kaʃəʁε ʒamε ʁjɛ̃
  ʒə nə lɥi vø kə dy bjɛ̃
  ʒə lɥi fε mεz- avø
  tu sə kə ʒə vø, puʁ lɥi sε tu sə kil i a də mjø

  ʒɑ̃bʁasəʁε sε lεvʁə
  ʒyska sə kə ʒɑ̃ kʁεvə
  sə səʁa la sələ ʃalœʁ
  ki ʁeʃofəʁa mɔ̃ kœʁ

  il mə di dε mo du
  mə ʒyʁə kə sε ʒysko bu
  alɔʁ ʒə pɔʁtə ma kʁwa
  ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃ sɑ̃ lə sɔ̃ də sa vwa

  kɑ̃ ʒə sɥi dɑ̃ sε bʁa
  tut- ε paʁfε
  e ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə mɑ̃ sepaʁəʁa
  kaʁ ʒə lεməʁε a tu ʒamε

  ʒə pasəʁε ma vi
  a latɑ̃dʁə sil sɑ̃ va
  a εspεʁe də sypli
  də ʁətʁuve lε tʁasə də sε pa

  sil paʁ sɑ̃ maməne
  ʒə mə mεtəʁε a ʒənu
  puʁ lɥi pʁuve mɔ̃n- amuʁ fu
  su la plɥi. ʒyska sə kil ʁəvjεnə, ʒatɑ̃dəʁε

  ʒekʁiʁε syʁ ma pjeʁə
  kil etε ma sələ pʁjεʁə
  mɔ̃ səl vø
  e tu sə kə ʒə dəmɑ̃də a djø…

  sε lɔʁskə sɔ̃ nɔ̃ səʁa efase
  ʒə vøz- εtʁə ɑ̃teʁe
  sɑ̃ vivʁə sɔ̃ dəj
  e muʁʁiʁ dɑ̃ lə məmə sεʁkœj

  mε sil ma tʁɔ̃pe
  ʒefasəʁε mɔ̃ nɔ̃
  e lə siɲəʁε u lεz- ɑ̃ʒə vɔ̃
  o sjø puʁ ɑ̃ kʁəve !

  alɔʁ kə si ɔ̃ məʁ
  dɑ̃ lə məmə mɔmɑ̃
  mɔ̃ kœʁ,
  nə səʁa ʒamε-ɑ̃te də tuʁme

  ʒə səʁε sεʁtεnə
  kə tutə ma vi
  mεmə apʁə- dε deseni
  puʁ lɥi etε lə sɑ̃ ki kulε dɑ̃ mε vεnə

  e kɑ̃ ʒə kitəʁε
  ʒə lə vøz- ɑ̃kɔʁə deʁjεʁə puʁ mə ʁasyʁe
  puʁ mə diʁə kə nu səʁɔ̃z- ɑ̃kɔʁə ɑ̃sɑ̃blə puʁ letεʁnite
  e kil mə pʁɔtεʒəʁa ʒyska ma tɔ̃bə
  ʒɥaka la fɛ̃ də sə mɔ̃də…
 • Pieds Phonétique : Edvin

  la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa 6
  ʒi=ε=kʁwa=ze=tε=ziø 6
  o=fɔ̃=də=mwa 4
  sə=sɔ̃=ta=ly=me=dε=fø 7

  ʒε=ʁe=a=li=ze=fi=nalə=mɑ̃ 8
  kil=e=tε=lə=ka=do 6
  lə=plys=bo 3
  lɔmə=ki=mε=mə=ʁε=vʁε=mɑ̃ 7

  il=ma=a=tɑ̃=dy 5
  mal=ɡʁe=kə=mɔ̃=kœʁ=e=tε=ɔ=ky=pe 10
  e=ʒε=sy 3
  kil=e=tε=ma=dεs=ti=ne 7

  və=ny=œ̃=ʒuʁ 4
  o=de=bydə=nɔ=tʁəa=muʁ 6
  u=no=lεvʁə=sə=sɔ̃=tu=ʃe 7
  εllə=fy=la=plys=bεl=lə=kə=ʒε=pase 9

  nu=sɔmə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ɛ̃=se=paʁablə 8
  nu=sɔmə=zynə=sə=lə=pεʁsɔnə 6
  vivʁə=sɑ̃=lɥi=ʒɑ̃=sɥi=zɛ̃=ka=pablə 8
  kaʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sɔ̃=nɔ̃=ʁe=zɔnə 8

  ʒε=di=fi=kyl=te 5
  a=ak=sεp=te=lε=mεtʁə=ki=mə=se=pa=ʁɑ̃=də=sa=pʁe=zɑ̃sə 15
  a=kɔ̃=ti=ny=e=lɔs=ʁkə=ʒə=mə=ʁe=me=mɔʁə=sε=bε=ze 15
  a=vivʁə=ɑ̃=sɔ̃=nab=sɑ̃sə 6

  kɑ̃=sε=dwa 3
  mə=ka=ʁε=sə 4
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=fʁwa 4
  sə=ʁɑ̃=pli=də=tɑ̃=dʁεsə 6

  ʒə=nə=lɥikaʃə=ʁε=ʒa=mε=ʁjɛ̃ 7
  ʒə=nə=lɥi=vøkə=dy=bjɛ̃ 6
  ʒə=lɥi=fε=mε=za=vø 6
  tusə=kə=ʒə=vø=puʁ=lɥi=sε=tu=sə=kil=i=a=də=mjø 14

  ʒɑ̃=bʁa=sə=ʁε=sε=lεvʁə 6
  ʒys=ka=sə=kə=ʒɑ̃=kʁεvə 6
  sə=sə=ʁa=lasə=lə=ʃa=lœʁ 7
  ki=ʁe=ʃofə=ʁa=mɔ̃=kœʁ 6

  il=mə=di=dε=mo=du 6
  mə=ʒyʁə=kə=sε=ʒys=ko=bu 7
  a=lɔʁʒə=pɔʁ=tə=ma=kʁwa 6
  ʒə=nə=sɥi=plys=ʁjɛ̃sɑ̃lə=sɔ̃=də=sa=vwa 9

  kɑ̃=ʒə=sɥi=dɑ̃=sε=bʁa 6
  tu=tε=paʁ=fε 4
  e=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə=nə=mɑ̃=se=pa=ʁə=ʁa 11
  kaʁʒə=lε=mə=ʁε=a=tu=ʒa=mε 8

  ʒə=pa=sə=ʁε=ma=vi 6
  a=la=tɑ̃dʁə=sil=sɑ̃=va 6
  a=εs=pε=ʁe=də=sy=pli 7
  də=ʁə=tʁu=ve=lε=tʁasə=də=sε=pa 9

  sil=paʁ=sɑ̃=ma=mə=ne 6
  ʒə=mə=mεtə=ʁε=a=ʒə=nu 7
  puʁ=lɥi=pʁu=ve=mɔ̃=na=muʁ=fu 8
  su=la=plɥi=ʒys=kasə=kil=ʁə=vjε=nə=ʒa=tɑ̃=də=ʁε 13

  ʒe=kʁi=ʁε=syʁ=ma=pjeʁə 6
  kil=e=tε=masə=lə=pʁi=jεʁ 7
  mɔ̃=səl=vø 3
  e=tusə=kə=ʒə=də=mɑ̃=dəa=djø 8

  sε=lɔʁskə=sɔ̃=nɔ̃=sə=ʁa=e=fase 8
  ʒə=vø=zεtʁə=ɑ̃=te=ʁe 6
  sɑ̃=vi=vʁə=sɔ̃=dəj 5
  e=muʁ=ʁiʁ=dɑ̃lə=mə=mə=sεʁ=kœj 8

  mε=sil=ma=tʁɔ̃=pe 5
  ʒe=fa=sə=ʁε=mɔ̃=nɔ̃ 6
  e=lə=siɲə=ʁε=u=lε=zɑ̃=ʒə=vɔ̃ 9
  o=sjø=puʁ=ɑ̃=kʁə=ve 6

  a=lɔʁ=kə=si=ɔ̃=məʁ 6
  dɑ̃=lə=mə=mə=mɔ=mɑ̃ 6
  mɔ̃=kœ=ʁə 3
  nə=sə=ʁa=ʒa=mε-ɑ̃=te=də=tuʁ=me 10

  ʒə=sə=ʁε=sεʁ=tε=nə 6
  kə=tu=tə=ma=vi 5
  mεməa=pʁə=dε=de=se=ni 6
  puʁ=lɥi=e=tεlə=sɑ̃=ki=ku=lε=dɑ̃=mεvεnə 10

  e=kɑ̃=ʒə=ki=tə=ʁε 6
  ʒə=lə=vø=zɑ̃=kɔʁə=de=ʁjε=ʁə=puʁ=mə=ʁa=sy=ʁe 13
  puʁmə=di=ʁə=kə=nu=sə=ʁɔ̃=zɑ̃=kɔ=ʁəɑ̃=sɑ̃=blə=puʁ=le=tεʁ=ni=te 17
  e=kil=mə=pʁɔtεʒə=ʁa=ʒys=ka=matɔ̃bə 8
  ʒɥa=ka=la=fɛ̃də=sə=mɔ̃də 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/09/2005 18:33Sisak

Joliment ecrit! avec élégance tu dévoile ta plus grande peur...
Amitié