Poeme : Macumba

Macumba

Macumba

Un jour banal le 7 mai
Mon fils ai du amener
A la soirée « je mets le Waï »

A l’entrer grosse tel un serpent
La file disciplinée pas lent
Sans mot dire avance doucement

Sous sa coupole couleur aurore
Les gens parlent un peu plus fort
C’est DJ fou ce soir, trésor

Une fois franchis le passage obligé
Oui la le portique de sécurité
Ohh me voici alors subjuguée

Mur d’image couleur jardin carmin
Un peu feutrée bolchevick sanguin
Lumière tamisée et coin pour petite faim

Traversé le parcours combattant je joint le bar
Tel une coccinelle ronde et vielle qui fais tablard
Parmis les bouteilles soudain je plonge dans son regard

Une voie suave posée comme une cerise
Le sourire sensuel cocktail Tom Cruise
Vite une bouée je coule vais lâcher prise

Sous sa cravate rouge j’imagine son tors fin
Il se contorsionne entre glaçon Gin vodka très bien
Il s’approche j’ouvre la discutions mince on entend rien

Il m’impressionne il me sers son nom Malko
Commence course folle à travers la disco
Trouver des infos avoir son numéro

La soirée touche a sa fin mon fils reviens
Je suis contente car son adresse je la tiens
Je pourrai lui envoyer un poème demain

Je sais les cancer aime lire les mots doux
J’ai vu ton fils il est mignon c’est fou
Sur toi a présent je sais presque tout

Normal depuis cette soirée la
Souvent je danse la salsa
Vers un poète au bar le Macumba

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Macumba

  ma=cum=ba 3

  un=jour=ba=nal=le=sept=mai 7
  mon=fils=ai=du=a=me=ner 7
  a=la=soi=rée=je=mets=le=waï 8

  a=len=trer=gros=se=tel=un=ser=pent 9
  la=fi=le=dis=ci=pli=née=pas=lent 9
  sans=mot=di=re=a=van=ce=dou=ce=ment 10

  sous=sa=cou=pole=cou=leur=au=rore 8
  les=gens=par=lent=un=peu=plus=fort 8
  cest=d=j=fou=ce=soir=tré=sor 8

  une=fois=fran=chis=le=pas=sa=geo=bli=gé 10
  oui=la=le=por=ti=que=de=sé=cu=ri=té 11
  ohh=me=voi=ci=a=lors=sub=ju=guée 9

  mur=di=ma=ge=cou=leur=jar=din=car=min 10
  un=peu=feu=trée=bol=che=vi=ck=san=guin 10
  lu=mière=ta=mi=sée=et=coin=pour=pe=ti=te=faim 12

  tra=ver=sé=le=par=cours=com=bat=tant=je=joint=le=bar 13
  tel=une=coc=ci=nel=le=ron=deet=viel=le=qui=fais=ta=blard 14
  par=mis=les=bou=teilles=sou=dain=je=plon=ge=dans=son=re=gard 14

  une=voie=sua=ve=po=sée=com=meu=ne=ce=rise 11
  le=sou=ri=re=sen=suel=cock=tail=tom=cruise 10
  viteu=ne=bouée=je=cou=le=vais=lâ=cher=prise 10

  sous=sa=cra=vate=rou=ge=ji=ma=gi=ne=son=tors=fin 13
  il=se=con=tor=sionneentre=gla=çon=gin=vod=ka=très=bien 12
  il=sap=proche=jou=vre=la=dis=cu=tions=min=ceon=en=tend=rien 14

  il=mimpres=sion=ne=il=me=sers=son=nom=mal=ko 11
  commen=ce=cour=se=fol=leà=tra=vers=la=dis=co 11
  trou=ver=des=in=fos=a=voir=son=nu=mé=ro 11

  la=soi=rée=touchea=sa=fin=mon=fils=re=viens 10
  je=suis=conten=te=car=son=a=dres=se=je=la=tiens 12
  je=pour=rai=lui=en=voyer=un=po=ème=de=main 11

  je=sais=les=can=cer=aime=li=re=les=mots=doux 11
  jai=vu=ton=fils=il=est=mi=gnon=cest=fou 10
  sur=toi=a=pré=sent=je=sais=pres=que=tout 10

  nor=mal=de=puis=cet=te=soi=rée=la 9
  sou=vent=je=dan=se=la=sal=sa 8
  vers=un=po=ète=au=bar=le=ma=cum=ba 10
 • Phonétique : Macumba

  makœ̃ba

  œ̃ ʒuʁ banal lə sεt mε
  mɔ̃ fisz- ε dy aməne
  a la swaʁeə « ʒə mεt lə waj »

  a lɑ̃tʁe ɡʁɔsə tεl œ̃ sεʁpe
  la filə disipline pa lɑ̃
  sɑ̃ mo diʁə avɑ̃sə dusəmɑ̃

  su sa kupɔlə kulœʁ oʁɔʁə
  lε ʒɑ̃ paʁle œ̃ pø plys fɔʁ
  sε de ʒi fu sə swaʁ, tʁezɔʁ

  ynə fwa fʁɑ̃ʃi lə pasaʒə ɔbliʒe
  ui la lə pɔʁtikə də sekyʁite
  ɔ mə vwasi alɔʁ sybʒyɡe

  myʁ dimaʒə kulœʁ ʒaʁdɛ̃ kaʁmɛ̃
  œ̃ pø føtʁe bɔlʃəvik sɑ̃ɡɛ̃
  lymjεʁə tamize e kwɛ̃ puʁ pətitə fɛ̃

  tʁavεʁse lə paʁkuʁ kɔ̃batɑ̃ ʒə ʒwɛ̃ lə baʁ
  tεl ynə kɔksinεllə ʁɔ̃də e vjεllə ki fε tablaʁ
  paʁmi lε butεjə sudɛ̃ ʒə plɔ̃ʒə dɑ̃ sɔ̃ ʁəɡaʁ

  ynə vwa sɥavə poze kɔmə ynə səʁizə
  lə suʁiʁə sɑ̃sɥεl kɔktaj tɔm kʁɥizə
  vitə ynə bue ʒə kulə vε laʃe pʁizə

  su sa kʁavatə ʁuʒə ʒimaʒinə sɔ̃ tɔʁ fɛ̃
  il sə kɔ̃tɔʁsjɔnə ɑ̃tʁə ɡlasɔ̃ ʒɛ̃ vɔdka tʁε bjɛ̃
  il sapʁoʃə ʒuvʁə la diskysjɔ̃ mɛ̃sə ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ ʁjɛ̃

  il mɛ̃pʁesjɔnə il mə sεʁ sɔ̃ nɔ̃ malko
  kɔmɑ̃sə kuʁsə fɔlə a tʁavεʁ la disko
  tʁuve dεz- ɛ̃foz- avwaʁ sɔ̃ nymeʁo

  la swaʁe tuʃə a sa fɛ̃ mɔ̃ fis ʁəvjɛ̃
  ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃tə kaʁ sɔ̃n- adʁεsə ʒə la tjɛ̃
  ʒə puʁʁε lɥi ɑ̃vwaje œ̃ pɔεmə dəmɛ̃

  ʒə sε lε kɑ̃se εmə liʁə lε mo du
  ʒε vy tɔ̃ fisz- il ε miɲɔ̃ sε fu
  syʁ twa a pʁezɑ̃ ʒə sε pʁεskə tu

  nɔʁmal dəpɥi sεtə swaʁe la
  suvɑ̃ ʒə dɑ̃sə la salsa
  vεʁz- œ̃ pɔεtə o baʁ lə makœ̃ba
 • Syllabes Phonétique : Macumba

  ma=kœ̃=ba 3

  œ̃=ʒuʁ=ba=nal=lə=sεt=mε 7
  mɔ̃=fis=zε=dy=a=mə=ne 7
  a=la=swa=ʁe=ə=ʒə=mεt=lə=waj 9

  a=lɑ̃=tʁe=ɡʁɔsə=tεl=œ̃=sεʁ=pe 8
  la=filə=di=si=pli=ne=pa=lɑ̃ 8
  sɑ̃=mo=diʁəa=vɑ̃=sə=du=sə=mɑ̃ 8

  su=sa=ku=pɔlə=ku=lœʁ=o=ʁɔʁə 8
  lε=ʒɑ̃=paʁ=le=œ̃=pø=plys=fɔʁ 8
  sε=de=ʒi=fu=sə=swaʁ=tʁe=zɔʁ 8

  ynə=fwa=fʁɑ̃=ʃi=lə=pa=sa=ʒəɔ=bli=ʒe 10
  ui=lalə=pɔʁ=ti=kə=də=se=ky=ʁi=te 10
  ɔmə=vwa=si=a=lɔʁ=syb=ʒy=ɡe 8

  myʁ=di=maʒə=ku=lœʁ=ʒaʁ=dɛ̃=kaʁ=mɛ̃ 9
  œ̃=pø=fø=tʁe=bɔl=ʃə=vik=sɑ̃=ɡɛ̃ 9
  ly=mjεʁə=ta=mi=ze=e=kwɛ̃=puʁ=pə=ti=tə=fɛ̃ 12

  tʁa=vεʁse=lə=paʁ=kuʁ=kɔ̃=ba=tɑ̃=ʒə=ʒwɛ̃=lə=baʁ 12
  tεl=ynə=kɔk=si=nεllə=ʁɔ̃=dəe=vjεl=lə=ki=fε=ta=blaʁ 13
  paʁ=mi=lε=bu=tεjə=su=dɛ̃ʒə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ 13

  ynə=vwa=sɥa=və=po=ze=kɔ=məy=nə=sə=ʁizə 11
  lə=su=ʁiʁə=sɑ̃s=ɥεl=kɔk=taj=tɔm=kʁɥizə 9
  vitəy=nə=bu=e=ʒə=ku=lə=vε=la=ʃe=pʁizə 11

  su=sa=kʁa=vatə=ʁu=ʒə=ʒi=ma=ʒi=nə=sɔ̃=tɔʁ=fɛ̃ 13
  il=sə=kɔ̃=tɔʁ=sjɔnəɑ̃tʁə=ɡla=sɔ̃=ʒɛ̃=vɔd=ka=tʁε=bjɛ̃ 12
  il=sa=pʁoʃə=ʒu=vʁə=la=dis=ky=sjɔ̃=mɛ̃=səɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=ʁjɛ̃ 14

  il=mɛ̃=pʁe=sjɔnə=il=mə=sεʁ=sɔ̃=nɔ̃=mal=ko 11
  kɔ=mɑ̃sə=kuʁ=sə=fɔləa=tʁa=vεʁ=la=dis=ko 10
  tʁu=ve=dε=zɛ̃=fo=za=vwaʁ=sɔ̃=ny=me=ʁo 11

  la=swa=ʁe=tuʃəa=sa=fɛ̃=mɔ̃=fis=ʁə=vjɛ̃ 10
  ʒə=sɥi=kɔ̃=tɑ̃tə=kaʁ=sɔ̃=na=dʁε=sə=ʒə=la=tjɛ̃ 12
  ʒə=puʁ=ʁε=lɥi=ɑ̃=vwa=je=œ̃=pɔ=εmə=də=mɛ̃ 12

  ʒə=sε=lε=kɑ̃se=ε=mə=li=ʁə=lε=mo=du 11
  ʒε=vy=tɔ̃=fis=zil=ε=mi=ɲɔ̃=sε=fu 10
  syʁ=twa=a=pʁe=zɑ̃ʒə=sε=pʁεs=kə=tu 9

  nɔʁ=mal=dəp=ɥi=sεtə=swa=ʁe=la 8
  su=vɑ̃=ʒə=dɑ̃=sə=la=sal=sa 8
  vεʁ=zœ̃=pɔεtəo=baʁ=lə=ma=kœ̃=ba 8

PostScriptum

Pour un poète souvent absent

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/05/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très beau.
Ce poème je le trouve exeptionnel, c’est un de mes préférés.
Félicitation -0

Auteur de Poésie
12/05/2004 00:00Tifeufeu

que rajouter de plus que waouhhhhh. . . . . . . . . .
pour un hommage c’est un hommage. . . . .
amitié. . . . TIFEUFEU. . . . .

Auteur de Poésie
12/05/2004 00:00Triste Inconnu

malko va étre heureux!!! alalala!!!
belle enchainelment dan ton poM!! j’aime. . .
amicalement

Auteur de Poésie
12/05/2004 00:00Pascal

bel hommage pour un grand poete, bravo!!!

Auteur de Poésie
15/05/2004 00:00Malko Ducher

[interloqué]
Wow !. . . mais. . . enfin. . . euh. . .
[ écarlate !! ]. . .
merki. . .

ça pour une surprise. . . 😮 !

euh. . . j’m’en remet. . . pis j’reviens!! :))

Auteur de Poésie
15/05/2004 00:00Malko Ducher

😮 ben j’en reviens toujours pas !! :))

Auteur de Poésie
18/05/2004 00:00Sydtama

sheron, tu mas enrore fait craquer d’admiraation.
si un jour je ne pouvais plus te lire, je demanderais que quelqu’un le fasse à ma place.