Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Oublier Jamais ! !

Poème Amour
Publié le 27/06/2004 00:00

L'écrit contient 244 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sextine.

Poete : Sheron

Oublier Jamais ! !

Précieusement tu m’as gardée en ton cœur
Et moi aveuglement je te néglige
Je n’égayerai point le jeu du jugement
Saches que je suis toujours présente tendrement
Blottie dans le creux de toi en ta tige
En cette sève qui monte en corolle de cette fleur

Petite Dot que j’ai ensorcelée
J’aimerais que tu sois cette majesté
Et qu’autre que tes mots voilés
Me permettes de m’envolée
Qu’en tes bras clos les yeux fatigués
Princesse au regard velouté

Tu t’éteins quand je suis loin toi
Ma flamme dans un souffle caprice
Se perds sur d’autre page sans loi
Me pardonnes tu mes diffèrent délices
Les larmes sur d’autres corps dénudés
Ces étoiles en mes cieux éclairés

Je t’intoxique de maux doux
Impérialement traduit en collier
Pendentif ornant a présent ta poitrine
S’infiltrant en ta peau tel une pluie fine
Où sont les rêves ou les réalités
La frontière des sentiments aux charmes fous

Baissé sa garde jeter son armure
Mais attention a mes griffures
Paroles dites en murmures
On franchis ton cœur cheminer sur ce mur
Ton enfer en est mon absence étrange
Je ne peux en être alors ton ange

Fantaisie du temps carence de soleil
Je subsisterai sur tes joues merveilles
Cette rougeur venin qui t’animes
Une esquisse de bonheur en lisière de rimes
Aux bords de ta vie un trottoir
Sur lequel je t’attendrai tous les soirs
 • Pieds Hyphénique: Oublier Jamais ! !

  pré=cieuse=ment=tu=mas=gar=dée=en=ton=cœur 10
  et=moi=a=veu=gle=ment=je=te=né=glige 10
  je=né=gaye=rai=point=le=jeu=du=juge=ment 10
  saches=que=je=suis=tou=jours=pré=sen=te=ten=dre=ment 12
  blot=tie=dans=le=creux=de=toi=en=ta=tige 10
  en=cette=sè=ve=qui=mon=teen=co=rol=le=de=cet=te=fleur 14

  pe=ti=te=dot=que=jai=en=sor=ce=lée 10
  jaime=rais=que=tu=sois=cet=te=ma=jes=té 10
  et=quau=tre=que=tes=mots=voi=lés 8
  me=per=met=tes=de=men=vo=lée 8
  quen=tes=bras=clos=les=y=eux=fa=ti=gués 10
  prin=ces=se=au=re=gard=ve=lou=té 9

  tu=té=teins=quand=je=suis=loin=toi 8
  ma=flam=me=dans=un=souf=fle=ca=pri=ce 10
  se=perds=sur=dau=tre=pa=ge=sans=loi 9
  me=par=donnes=tu=mes=dif=fè=rent=dé=lices 10
  les=lar=mes=sur=dau=tres=corps=dé=nu=dés 10
  ces=é=toi=les=en=mes=cieux=é=clai=rés 10

  je=tin=toxi=que=de=maux=doux 7
  im=pé=ria=le=ment=tra=duit=en=col=lier 10
  penden=tif=or=nant=a=pré=sent=ta=poi=trine 10
  sin=fil=trant=en=ta=peau=tel=une=pluie=fine 10
  où=sont=les=rêves=ou=les=ré=a=li=tés 10
  la=fron=tière=des=sen=ti=ments=aux=char=mes=fous 11

  bais=sé=sa=gar=de=je=ter=son=ar=mure 10
  mais=at=ten=ti=on=a=mes=grif=fu=res 10
  pa=ro=les=di=tes=en=mur=mu=res 9
  on=fran=chis=ton=cœur=che=mi=ner=sur=ce=mur 11
  ton=en=fer=en=est=mon=ab=sence=é=trange 10
  je=ne=peux=en=ê=tre=a=lors=ton=ange 10

  fan=tai=sie=du=temps=caren=ce=de=so=leil 10
  je=sub=sis=te=rai=sur=tes=joues=mer=veilles 10
  cet=te=rou=geur=ve=nin=qui=ta=ni=mes 10
  unees=quis=se=de=bon=heur=en=li=siè=re=de=rimes 12
  aux=bords=de=ta=vie=un=trot=toir 8
  sur=le=quel=je=tat=ten=drai=tous=les=soirs 10
 • Phonétique : Oublier Jamais ! !

  pʁesjøzəmɑ̃ ty ma ɡaʁde ɑ̃ tɔ̃ kœʁ
  e mwa avøɡləmɑ̃ ʒə tə neɡliʒə
  ʒə neɡεjəʁε pwɛ̃ lə ʒø dy ʒyʒəmɑ̃
  saʃə kə ʒə sɥi tuʒuʁ pʁezɑ̃tə tɑ̃dʁəmɑ̃
  blɔti dɑ̃ lə kʁø də twa ɑ̃ ta tiʒə
  ɑ̃ sεtə sεvə ki mɔ̃tə ɑ̃ kɔʁɔlə də sεtə flœʁ

  pətitə do kə ʒε ɑ̃sɔʁsəle
  ʒεməʁε kə ty swa sεtə maʒεste
  e kotʁə kə tε mo vwale
  mə pεʁmεtə də mɑ̃vɔle
  kɑ̃ tε bʁa klo lεz- iø fatiɡe
  pʁɛ̃sεsə o ʁəɡaʁ vəlute

  ty tetɛ̃ kɑ̃ ʒə sɥi lwɛ̃ twa
  ma flamə dɑ̃z- œ̃ suflə kapʁisə
  sə pεʁd syʁ dotʁə paʒə sɑ̃ lwa
  mə paʁdɔnə ty mε difεʁe delisə
  lε laʁmə- syʁ dotʁə- kɔʁ denyde
  sεz- etwaləz- ɑ̃ mε sjøz- eklεʁe

  ʒə tɛ̃tɔksikə də mo du
  ɛ̃peʁjaləmɑ̃ tʁadɥi ɑ̃ kɔlje
  pɑ̃dɑ̃tif ɔʁnɑ̃ a pʁezɑ̃ ta pwatʁinə
  sɛ̃filtʁɑ̃ ɑ̃ ta po tεl ynə plɥi finə
  u sɔ̃ lε ʁεvəz- u lε ʁealite
  la fʁɔ̃tjεʁə dε sɑ̃timɑ̃z- o ʃaʁmə- fus

  bεse sa ɡaʁdə ʒəte sɔ̃n- aʁmyʁə
  mεz- atɑ̃sjɔ̃ a mε ɡʁifyʁə
  paʁɔlə ditəz- ɑ̃ myʁmyʁə
  ɔ̃ fʁɑ̃ʃi tɔ̃ kœʁ ʃəmine syʁ sə myʁ
  tɔ̃n- ɑ̃fe ɑ̃n- ε mɔ̃n- absɑ̃sə etʁɑ̃ʒə
  ʒə nə pøz- ɑ̃n- εtʁə alɔʁ tɔ̃n- ɑ̃ʒə

  fɑ̃tεzi dy tɑ̃ kaʁɑ̃sə də sɔlεj
  ʒə sybzistəʁε syʁ tε ʒu mεʁvεjə
  sεtə ʁuʒœʁ vənɛ̃ ki tanimə
  ynə εskisə də bɔnœʁ ɑ̃ lizjεʁə də ʁimə
  o bɔʁd də ta vi œ̃ tʁɔtwaʁ
  syʁ ləkεl ʒə tatɑ̃dʁε tus lε swaʁ
 • Pieds Phonétique : Oublier Jamais ! !

  pʁe=sjøzə=mɑ̃=ty=ma=ɡaʁ=de=ɑ̃=tɔ̃=kœʁ 10
  e=mwa=a=vø=ɡlə=mɑ̃=ʒə=tə=ne=ɡliʒə 10
  ʒə=ne=ɡεjə=ʁε=pwɛ̃lə=ʒø=dy=ʒy=ʒə=mɑ̃ 10
  saʃə=kə=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃=tə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 12
  blɔ=ti=dɑ̃=lə=kʁø=də=twa=ɑ̃=ta=tiʒə 10
  ɑ̃=sεtə=sε=və=ki=mɔ̃=təɑ̃=kɔ=ʁɔ=lə=də=sε=tə=flœʁ 14

  pə=ti=tə=do=kə=ʒε=ɑ̃=sɔʁ=sə=le 10
  ʒεmə=ʁε=kə=ty=swa=sε=tə=ma=ʒεs=te 10
  e=ko=tʁə=kə=tε=mo=vwa=le 8
  mə=pεʁ=mε=tə=də=mɑ̃=vɔ=le 8
  kɑ̃=tε=bʁa=klo=lε=zi=ø=fa=ti=ɡe 10
  pʁɛ̃=sε=sə=o=ʁə=ɡaʁ=və=lu=te 9

  ty=te=tɛ̃=kɑ̃=ʒə=sɥi=lwɛ̃=twa 8
  ma=fla=mə=dɑ̃=zœ̃=su=flə=ka=pʁi=sə 10
  sə=pεʁd=syʁ=do=tʁə=pa=ʒə=sɑ̃=lwa 9
  mə=paʁ=dɔnə=ty=mε=di=fε=ʁe=de=lisə 10
  lε=laʁ=mə=syʁ=do=tʁə=kɔʁ=de=ny=de 10
  sε=ze=twa=lə=zɑ̃=mε=sjø=ze=klε=ʁe 10

  ʒə=tɛ̃=tɔk=si=kə=də=mo=du 8
  ɛ̃=pe=ʁja=lə=mɑ̃=tʁad=ɥi=ɑ̃=kɔ=lje 10
  pɑ̃=dɑ̃=tif=ɔʁ=nɑ̃=a=pʁe=zɑ̃=ta=pwa=tʁinə 11
  sɛ̃=fil=tʁɑ̃=ɑ̃=ta=po=tεl=ynə=plɥi=finə 10
  u=sɔ̃=lε=ʁεvə=zu=lε=ʁe=a=li=te 10
  la=fʁɔ̃=tjεʁə=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zo=ʃaʁ=mə=fus 11

  bε=se=sa=ɡaʁ=də=ʒə=te=sɔ̃=naʁ=myʁə 10
  mε=za=tɑ̃=sj=ɔ̃=a=mε=ɡʁi=fy=ʁə 10
  pa=ʁɔ=lə=di=tə=zɑ̃=myʁ=my=ʁə 9
  ɔ̃=fʁɑ̃=ʃi=tɔ̃=kœʁ=ʃə=mi=ne=syʁ=sə=myʁ 11
  tɔ̃=nɑ̃=fe=ɑ̃=nε=mɔ̃=nab=sɑ̃sə=e=tʁɑ̃ʒə 10
  ʒə=nə=pø=zɑ̃=nε=tʁə=a=lɔʁ=tɔ̃=nɑ̃ʒə 10

  fɑ̃=tε=zi=dy=tɑ̃=ka=ʁɑ̃sə=də=sɔ=lεj 10
  ʒə=syb=zis=tə=ʁε=syʁ=tε=ʒu=mεʁ=vεjə 10
  sε=tə=ʁu=ʒœʁ=və=nɛ̃=ki=ta=ni=mə 10
  ynəεs=ki=sə=də=bɔ=nœʁ=ɑ̃=li=zjε=ʁə=də=ʁimə 12
  o=bɔʁd=də=ta=vi=œ̃=tʁɔ=twaʁ 8
  syʁ=lə=kεl=ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=tus=lε=swaʁ 10

PostScriptum

Quand le mélange de l’amour et de l’amitié se perds en méandres sans réponses

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2004 00:00José Azevedo

C’est très beau Sheron; bravo à toi!. .
Bisous
José

Auteur de Poésie
28/06/2004 00:00Triste Inconnu

toujours magnifique ca devient une habitude chez mademoiselle. . . lol
et bien di donc tu me manques je n’ai que ca a dire. . . je ne te voi plus et ne peut discuter avec l’être que tu es. . . un ANGE. . .

amicalement un simple et triste inconnu

Auteur de Poésie
29/06/2004 00:00Jjp

Très beau bravo

Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00Nemesis

Je reste bouche bée devant
Ce que tu m’as écris
En plus que c’est touchant
Tu le fais en poésie
Je sais que c’est flattant
Mais sans hypocrisie