Poeme-France : Lecture Écrit Autre

Poeme : Chat

Poème Autre
Publié le 05/02/2020 13:26

L'écrit contient 325 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Shlama

Chat

Humaine à la peau de ces douceurs adorées,
J’aime ton doux regard plein de soumissions.
Idolâtre férue d’icônes honorées,
Ainsi je t’ai choisi pour cette mission.

D’un mérite si grand pour servir en ma suite,
Étant très exigeant surtout de mes sujets.
Favorite d’amour d’une vile poursuite,
Fuis mes velléités en de contresujets.

J’aime à te miauler l’heure de ma bolée,
Mes caresses alors flattent tes beaux mollets.
Ta bonté glorifie ma tête auréolée,
En pures chatteries de ces moments drôlets.

Repu je quitte la belle minauderie.
Coup de patte forcé d’un enjeu déjoué,
Je m’absente de ma cour sous la gronderie,
Par la sainte sieste est clos mon air enjoué.

L’incident oublié, ma servante converse,
Maladroitement et un soupçon puéril.
D’une minauderie tant futile et diverse,
Je la contente dans ce bonheur sans péril.

Me vient enfin le jeu dévoilé qui exulte,
D’une régression innée de mon instinct,
Maudit leurre qui de son emprise m’insulte,
Regrets éphémères d’un destin si distinct.

Retour d’une douce valeur de sieste occulte,
Calme est la vie en mes beaux écrins de velours.
Me déranger en tel cas deviendrait inculte,
De mon rang le sommeil solde tous les encours.

Dormir pour le repos des âmes transitoires,
De par l’humanité j’impose mes reflets.
Pourtant victime d’inquisitions notoires,
Me congratulent les mères et vils mouflets.

Bastet déesse de la vie, ô joie divine !
Je figure en divin pour d’immenses plaisirs,
D’un être si exquis par ma grâce féline,
De l’esthète admiré empreint de fous désirs.

Apothéose de nuit enfin revenue,
Aux grands mystères des royaumes encensés.
L’animal fuit cette raison tant retenue,
Du meurtre mes instincts deviennent insensés.

De trophées déposés au petit matin pâle,
Exquis cadavres de fins massacres confus,
Trônent sur le lit en gage de bonté mâle,
De joie ma servante hurle de cris profus
 • Pieds Hyphénique: Chat

  hu=maine=à=la=peau=de=ces=dou=ceurs=a=do=rées 12
  jai=me=ton=doux=re=gard=plein=de=sou=mis=si=ons 12
  ido=lâ=tre=fé=rue=di=cô=nes=ho=no=rées 11
  ain=si=je=tai=choi=si=pour=cet=te=mis=si=on 12

  dun=mé=ri=te=si=grand=pour=ser=vir=en=ma=suite 12
  étant=très=exi=geant=sur=tout=de=mes=su=jets 10
  fa=vo=ri=te=da=mour=du=ne=vi=le=pour=suite 12
  fuis=mes=vel=léi=tés=en=de=con=tre=su=jets 11

  jaime=à=te=miau=ler=l=heu=re=de=ma=bo=lée 12
  mes=ca=res=ses=a=lors=flat=tent=tes=beaux=mol=lets 12
  ta=bon=té=glo=ri=fie=ma=tê=te=au=réo=lée 12
  en=pu=res=chat=te=ries=de=ces=mo=ments=drô=lets 12

  re=pu=je=quit=te=la=bel=le=mi=nau=de=rie 12
  coup=de=pat=te=for=cé=dun=en=jeu=dé=jou=é 12
  je=mab=sen=te=de=ma=cour=sous=la=gron=de=rie 12
  par=la=sain=te=sies=te=est=clos=mon=air=en=joué 12

  lin=ci=dent=ou=bli=é=ma=ser=van=te=con=verse 12
  mal=adroi=te=ment=et=un=soup=çon=pué=ril 10
  dune=mi=nau=de=rie=tant=fu=ti=le=et=di=verse 12
  je=la=con=ten=te=dans=ce=bon=heur=sans=pé=ril 12

  me=vient=en=fin=le=jeu=dé=voi=lé=qui=exul=te 12
  du=ne=ré=gres=si=on=in=née=de=mon=ins=tinct 12
  mau=dit=leur=re=qui=de=son=em=prise=min=sul=te 12
  re=grets=é=phé=mè=res=dun=des=tin=si=dis=tinct 12

  re=tour=dune=dou=ce=va=leur=de=sies=teoc=cul=te 12
  cal=meest=la=vie=en=mes=beaux=é=crins=de=ve=lours 12
  me=dé=ran=ger=en=tel=cas=de=vien=drait=in=cul=te 13
  de=mon=rang=le=som=meil=sol=de=tous=les=en=cours 12

  dor=mir=pour=le=re=pos=des=â=mes=tran=si=toires 12
  de=par=l=hu=ma=ni=té=jim=pose=mes=re=flets 12
  pour=tant=vic=ti=me=din=qui=si=tions=no=toi=res 12
  me=con=gra=tu=lent=les=mè=res=et=vils=mou=flets 12

  bas=tet=dées=se=de=la=vie=ô=joie=di=vi=ne 12
  je=fi=gure=en=di=vin=pour=dim=men=ses=plai=sirs 12
  dun=ê=tre=si=ex=quis=par=ma=grâ=ce=fé=line 12
  de=les=thète=ad=mi=ré=em=preint=de=fous=dé=sirs 12

  apo=thé=o=se=de=nuit=en=fin=re=ve=nue 11
  aux=grands=mys=tè=res=des=ro=yau=mes=en=cen=sés 12
  la=ni=mal=fuit=cet=te=rai=son=tant=re=te=nue 12
  du=meur=tre=mes=ins=tincts=de=vien=nent=in=sen=sés 12

  de=tro=phées=dé=po=sés=au=pe=tit=ma=tin=pâ=le 13
  ex=quis=ca=da=vres=de=fins=mas=sa=cres=con=fus 12
  trô=nent=sur=le=lit=en=gage=de=bon=té=mâ=le 12
  de=joie=ma=ser=van=te=hur=le=de=cris=pro=fus 12
 • Phonétique : Chat

  ymεnə a la po də sε dusœʁz- adɔʁe,
  ʒεmə tɔ̃ du ʁəɡaʁ plɛ̃ də sumisjɔ̃.
  idɔlatʁə feʁy dikonəz- onoʁe,
  ɛ̃si ʒə tε ʃwazi puʁ sεtə misjɔ̃.

  dœ̃ meʁitə si ɡʁɑ̃ puʁ sεʁviʁ ɑ̃ ma sɥitə,
  etɑ̃ tʁεz- εɡziʒɑ̃ syʁtu də mε syʒε.
  favɔʁitə damuʁ dynə vilə puʁsɥitə,
  fɥi mε vεlleitez- ɑ̃ də kɔ̃tʁəzyʒε.

  ʒεmə a tə mjole lœʁ də ma bɔle,
  mε kaʁesəz- alɔʁ flate tε bo mɔlε.
  ta bɔ̃te ɡlɔʁifi ma tεtə oʁeɔle,
  ɑ̃ pyʁə ʃatəʁi də sε mɔmɑ̃ dʁolε.

  ʁəpy ʒə kitə la bεllə minodəʁi.
  ku də patə fɔʁse dœ̃n- ɑ̃ʒø deʒue,
  ʒə mabsɑ̃tə də ma kuʁ su la ɡʁɔ̃dəʁi,
  paʁ la sɛ̃tə sjεstə ε klo mɔ̃n- εʁ ɑ̃ʒue.

  lɛ̃sidɑ̃ ublje, ma sεʁvɑ̃tə kɔ̃vεʁsə,
  maladʁwatəmɑ̃ e œ̃ supsɔ̃ pyeʁil.
  dynə minodəʁi tɑ̃ fytilə e divεʁsə,
  ʒə la kɔ̃tɑ̃tə dɑ̃ sə bɔnœʁ sɑ̃ peʁil.

  mə vjɛ̃ ɑ̃fɛ̃ lə ʒø devwale ki εɡzyltə,
  dynə ʁeɡʁesjɔ̃ ine də mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃,
  modi ləʁə ki də sɔ̃n- ɑ̃pʁizə mɛ̃syltə,
  ʁəɡʁεz- efemεʁə dœ̃ dεstɛ̃ si distɛ̃.

  ʁətuʁ dynə dusə valœʁ də sjεstə ɔkyltə,
  kalmə ε la vi ɑ̃ mε boz- ekʁɛ̃ də vəluʁ.
  mə deʁɑ̃ʒe ɑ̃ tεl ka dəvjɛ̃dʁε ɛ̃kyltə,
  də mɔ̃ ʁɑ̃ lə sɔmεj sɔldə tus lεz- ɑ̃kuʁ.

  dɔʁmiʁ puʁ lə ʁəpo dεz- amə tʁɑ̃zitwaʁə,
  də paʁ lymanite ʒɛ̃pozə mε ʁəflε.
  puʁtɑ̃ viktimə dɛ̃kizisjɔ̃ nɔtwaʁə,
  mə kɔ̃ɡʁatyle lε mεʁəz- e vil muflε.

  bastε deεsə də la vi, o ʒwa divinə !
  ʒə fiɡyʁə ɑ̃ divɛ̃ puʁ dimɑ̃sə plεziʁ,
  dœ̃n- εtʁə si εkski paʁ ma ɡʁasə felinə,
  də lεstεtə admiʁe ɑ̃pʁɛ̃ də fus deziʁ.

  apɔteozə də nɥi ɑ̃fɛ̃ ʁəvənɥ,
  o ɡʁɑ̃ mistεʁə dε ʁwajoməz- ɑ̃sɑ̃se.
  lanimal fɥi sεtə ʁεzɔ̃ tɑ̃ ʁətənɥ,
  dy məʁtʁə mεz- ɛ̃stɛ̃ dəvjεne ɛ̃sɑ̃se.

  də tʁɔfe depozez- o pəti matɛ̃ palə,
  εkski kadavʁə- də fɛ̃ masakʁə- kɔ̃fy,
  tʁone syʁ lə li ɑ̃ ɡaʒə də bɔ̃te malə,
  də ʒwa ma sεʁvɑ̃tə yʁlə də kʁi pʁɔfys
 • Pieds Phonétique : Chat

  y=mε=nə=a=la=podə=sε=du=sœʁ=za=dɔ=ʁe 12
  ʒε=mə=tɔ̃=duʁ=ə=ɡaʁ=plɛ̃=də=su=mi=sj=ɔ̃ 12
  i=dɔ=la=tʁə=fe=ʁy=di=ko=nə=zo=no=ʁe 12
  ɛ̃=si=ʒə=tε=ʃwa=zi=puʁ=sε=tə=mi=s=jɔ̃ 12

  dœ̃=me=ʁi=tə=si=ɡʁɑ̃=puʁ=sεʁ=viʁ=ɑ̃=ma=sɥitə 12
  e=tɑ̃=tʁε=zεɡ=zi=ʒɑ̃=syʁ=tu=də=mε=sy=ʒε 12
  fa=vɔ=ʁi=tə=da=muʁ=dy=nə=vi=lə=puʁ=sɥitə 12
  fɥi=mε=vεl=le=i=te=zɑ̃=də=kɔ̃=tʁə=zy=ʒε 12

  ʒε=mə=a=tə=mj=o=le=lœʁ=də=ma=bɔ=le 12
  mε=ka=ʁe=sə=za=lɔʁ=fla=te=tε=bo=mɔ=lε 12
  ta=bɔ̃=te=ɡlɔ=ʁi=fi=ma=tεtə=o=ʁe=ɔ=le 12
  ɑ̃=py=ʁə=ʃa=tə=ʁi=də=sε=mɔ=mɑ̃=dʁo=lε 12

  ʁə=py=ʒə=ki=tə=la=bεl=lə=mi=no=də=ʁi 12
  ku=də=pa=tə=fɔʁ=se=dœ̃=nɑ̃=ʒø=de=ʒu=e 12
  ʒə=mab=sɑ̃=tə=də=ma=kuʁ=su=la=ɡʁɔ̃=də=ʁi 12
  paʁ=la=sɛ̃tə=sjεs=tə=ε=klo=mɔ̃=nεʁ=ɑ̃=ʒu=e 12

  lɛ̃=si=dɑ̃=u=blje=ma=sεʁ=vɑ̃=tə=kɔ̃=vεʁ=sə 12
  ma=la=dʁwa=tə=mɑ̃=e=œ̃=sup=sɔ̃=py=e=ʁil 12
  dynə=mi=no=də=ʁi=tɑ̃=fy=ti=lə=e=di=vεʁsə 12
  ʒə=la=kɔ̃=tɑ̃=tə=dɑ̃=sə=bɔ=nœʁ=sɑ̃=pe=ʁil 12

  mə=vjɛ̃=ɑ̃=fɛ̃lə=ʒø=de=vwa=le=ki=εɡ=zyl=tə 12
  dy=nə=ʁe=ɡʁe=sj=ɔ̃=i=ne=də=mɔ̃=nɛ̃s=tɛ̃ 12
  mo=dilə=ʁə=ki=də=sɔ̃=nɑ̃=pʁi=zə=mɛ̃=syl=tə 12
  ʁə=ɡʁε=ze=fe=mε=ʁə=dœ̃=dεs=tɛ̃=si=dis=tɛ̃ 12

  ʁə=tuʁ=dynə=du=sə=va=lœʁ=də=sjεs=təɔ=kyl=tə 12
  kal=mə=ε=la=vi=ɑ̃=mε=bo=ze=kʁɛ̃də=və=luʁ 12
  mə=de=ʁɑ̃=ʒe=ɑ̃=tεl=kadə=vjɛ̃=dʁε=ɛ̃=kyl=tə 12
  də=mɔ̃=ʁɑ̃=lə=sɔ=mεj=sɔl=də=tus=lε=zɑ̃=kuʁ 12

  dɔʁ=miʁ=puʁ=lə=ʁə=po=dε=za=mə=tʁɑ̃=zi=twaʁə 12
  də=paʁ=ly=ma=ni=te=ʒɛ̃=po=zə=mε=ʁə=flε 12
  puʁ=tɑ̃=vik=ti=mə=dɛ̃=ki=zi=sjɔ̃=nɔ=twa=ʁə 12
  mə=kɔ̃=ɡʁa=ty=le=lε=mε=ʁə=ze=vil=mu=flε 12

  bas=tε=de=ε=sə=də=la=vi=o=ʒwa=di=vinə 12
  ʒə=fi=ɡyʁə=ɑ̃=di=vɛ̃=puʁ=di=mɑ̃=sə=plε=ziʁ 12
  dœ̃=nε=tʁə=si=εk=ski=paʁ=ma=ɡʁa=sə=fe=linə 12
  də=lεs=tεtə=ad=mi=ʁe=ɑ̃=pʁɛ̃=də=fus=de=ziʁ 12

  a=pɔ=te=o=zə=də=nɥi=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=vənɥ 11
  o=ɡʁɑ̃=mis=tε=ʁə=dε=ʁwa=jo=mə=zɑ̃=sɑ̃=se 12
  la=ni=mal=fɥi=sε=tə=ʁε=zɔ̃=tɑ̃=ʁə=tənɥ 11
  dy=məʁ=tʁə=mε=zɛ̃s=tɛ̃=də=vjε=ne=ɛ̃=sɑ̃=se 12

  də=tʁɔ=fe=de=po=ze=zo=pə=ti=ma=tɛ̃=palə 12
  εk=ski=ka=da=vʁə=də=fɛ̃=ma=sa=kʁə=kɔ̃=fy 12
  tʁo=ne=syʁ=lə=li=ɑ̃=ɡa=ʒə=də=bɔ̃=te=malə 12
  də=ʒwa=ma=sεʁ=vɑ̃=tə=yʁ=lə=də=kʁi=pʁɔ=fys 12

Historique des Modifications

28/02/2020 08:37

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/02/2020 23:49Nadja Dream

J’adorerais les chats... maintenant je les déteste... j’ai une chatte de 15 ans c’est une peste 😀

Auteur de Poésie
10/02/2020 19:01Tulipe Noire

Super ton si beau écrit que je trouve tant poétique et tant littéraire aussi bien à travers ses belles pensées et inspiration originale, merci pour ce plaisir de lecture avec mon coup de coeur poétique.