Poeme-France : Lecture Écrit Rupture

Poeme : De L’Autre Bout Du Merveilleux.

Poème Rupture
Publié le 09/02/2020 18:53

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

De L’Autre Bout Du Merveilleux.

Du lointain temps
De l’oubli de l’oubli
Dès l’aube et le déferlement
Des rosées jaillies de l’infini
Et la fraicheur ailée de la lumière
Telle une âme qui s’est éveillée
D’un sommeil de pierre
Et retrouva dans une tendresse de forêt
Par-delà le réel et de ce qui respire
Et de ce qui vient de joie de la vie
Et ses passions perpétuées et ses plaisirs
Loin de tout chagrin et du temps et ses ironies
Plus prompt que le retour éthéré
Du printemps et sa floraison fleurie
Ô consolation ! Qui veille tel un ange parfait
Sur ce qui inquiète l’âme et se lisait en le regard
Le cœur après tant de souffrance et sa patience
De brûlure de sable, après avoir perdu la rime et le vers
De son parfois d’ombres et d’entières innocences
Ses fêtes de lune, aux airs de désirs dansants
Des profondeurs du passé et ses émois sans mesures
Dans la presse des heures et le temps relâchant
Ses passerelles à la montée du jour
Dans sa forme donnée traversant les espaces
Avec son verbe flamme de je t’aime
À l’oubli livré tel l’ombre sans trace
Suscitant l’émotion abstème
Des chemins et de la transparence
L’amour en maintes caresses que l’air à affiner
Son souvenir témoin de jours de grisailles
Et au plus vrai sa déchirure d’aube comme plaie
Tel le reflet du soleil qui effleurait une fleur au réveil
Aux rythmes de la familière prose du jour
Inquiet le cœur plus que d’habitude
Et ne trouvant plus de mots ni de paroles pour le dire
Ô naïveté de l’âme ! Perdue entre certitude et incertitude
De la venue et le retour de son amour
Posait comme un rêve sur les béquilles de l’espoir
Après une amère rupture aux nuages de soupirs
Et au chagrin toujours vivant en le cœur.
 • Pieds Hyphénique: De L’Autre Bout Du Merveilleux.

  du=loin=tain=temps 4
  de=lou=bli=de=lou=bli 6
  dès=lau=be=et=le=dé=fer=le=ment 9
  des=ro=sées=jail=lies=de=lin=fi=ni 9
  et=la=frai=cheur=ai=lée=de=la=lu=mière 10
  tel=le=u=ne=â=me=qui=sest=é=veillée 10
  dun=som=meil=de=pi=er=re 7
  et=re=trou=va=dans=une=tendres=se=de=fo=rêt 11
  par=de=là=le=réel=et=de=ce=qui=res=pire 11
  et=de=ce=qui=vient=de=joie=de=la=vie 10
  et=ses=pas=sions=per=pé=tuées=et=ses=plai=sirs 11
  loin=de=tout=cha=grin=et=du=temps=et=ses=i=ro=nies 13
  plus=prompt=que=le=re=tour=é=thé=ré 9
  du=prin=temps=et=sa=flo=rai=son=fleu=rie 10
  ô=con=so=la=tion=qui=veille=tel=un=ange=par=fait 12
  sur=ce=qui=in=quiète=lâ=meet=se=li=sait=en=le=re=gard 14
  le=cœur=a=près=tant=de=souf=franceet=sa=pa=tience 11
  de=brû=lure=de=sable=a=près=a=voir=per=du=la=ri=meet=le=vers 16
  de=son=par=fois=dombres=et=den=tières=in=no=cences 11
  ses=fêtes=de=lune=aux=airs=de=dé=sirs=dan=sants 11
  des=pro=fon=deurs=du=pas=sé=et=ses=é=mois=sans=me=sures 14
  dans=la=pres=se=des=heures=et=le=temps=re=lâ=chant 12
  ses=passe=rel=les=à=la=mon=tée=du=jour 10
  dans=sa=forme=don=née=tra=ver=sant=les=es=paces 11
  a=vec=son=ver=be=flam=me=de=je=taime 10
  à=lou=bli=li=vré=tel=lom=bre=sans=trace 10
  sus=ci=tant=lé=mo=ti=on=abs=tè=me 10
  des=che=mins=et=de=la=trans=pa=ren=ce 10
  la=mour=en=maintes=cares=ses=que=lair=à=af=fi=ner 12
  son=souve=nir=té=moin=de=jours=de=gri=sailles 10
  et=au=plus=vrai=sa=dé=chi=rure=daube=comme=plaie 11
  tel=le=re=flet=du=so=leil=qui=ef=fleu=rait=une=fleur=au=ré=veil 16
  aux=ryth=mes=de=la=fa=mi=lière=prose=du=jour 11
  in=quiet=le=cœur=plus=que=d=ha=bi=tude 10
  et=ne=trou=vant=plus=de=mots=ni=de=pa=roles=pour=le=dire 14
  ô=naï=ve=té=de=lâ=me=per=dueentre=cer=ti=tudeet=in=cer=ti=tude 16
  de=la=ve=nueet=le=re=tour=de=son=a=mour 11
  po=sait=commeun=rêve=sur=les=bé=quilles=de=les=poir 11
  après=unea=mère=rup=tu=reaux=nu=ages=de=sou=pirs 11
  et=au=cha=grin=tou=jours=vi=vant=en=le=cœur 11
 • Phonétique : De L’Autre Bout Du Merveilleux.

  dy lwɛ̃tɛ̃ tɑ̃
  də lubli də lubli
  dε lobə e lə defεʁləmɑ̃
  dε ʁoze ʒaji də lɛ̃fini
  e la fʁεʃœʁ εle də la lymjεʁə
  tεllə ynə amə ki sεt- evεje
  dœ̃ sɔmεj də pjeʁə
  e ʁətʁuva dɑ̃z- ynə tɑ̃dʁεsə də fɔʁε
  paʁ dəla lə ʁeεl e də sə ki ʁεspiʁə
  e də sə ki vjɛ̃ də ʒwa də la vi
  e sε pasjɔ̃ pεʁpetyez- e sε plεziʁ
  lwɛ̃ də tu ʃaɡʁɛ̃ e dy tɑ̃z- e sεz- iʁɔni
  plys pʁɔ̃ kə lə ʁətuʁ eteʁe
  dy pʁɛ̃tɑ̃z- e sa flɔʁεzɔ̃ fləʁi
  o kɔ̃sɔlasjɔ̃ ! ki vεjə tεl œ̃n- ɑ̃ʒə paʁfε
  syʁ sə ki ɛ̃kjεtə lamə e sə lizε ɑ̃ lə ʁəɡaʁ
  lə kœʁ apʁε tɑ̃ də sufʁɑ̃sə e sa pasjɑ̃sə
  də bʁylyʁə də sablə, apʁεz- avwaʁ pεʁdy la ʁimə e lə vεʁ
  də sɔ̃ paʁfwa dɔ̃bʁəz- e dɑ̃tjεʁəz- inɔsɑ̃sə
  sε fεtə də lynə, oz- εʁ də deziʁ dɑ̃sɑ̃
  dε pʁɔfɔ̃dœʁ dy pase e sεz- emwa sɑ̃ məzyʁə
  dɑ̃ la pʁεsə dεz- œʁz- e lə tɑ̃ ʁəlaʃɑ̃
  sε pasəʁεlləz- a la mɔ̃te dy ʒuʁ
  dɑ̃ sa fɔʁmə dɔne tʁavεʁsɑ̃ lεz- εspasə
  avεk sɔ̃ vεʁbə flamə də ʒə tεmə
  a lubli livʁe tεl lɔ̃bʁə sɑ̃ tʁasə
  sysitɑ̃ lemɔsjɔ̃ abstεmə
  dε ʃəmɛ̃z- e də la tʁɑ̃spaʁɑ̃sə
  lamuʁ ɑ̃ mɛ̃tə kaʁesə kə lεʁ a afine
  sɔ̃ suvəniʁ temwɛ̃ də ʒuʁ də ɡʁizajə
  e o plys vʁε sa deʃiʁyʁə dobə kɔmə plε
  tεl lə ʁəflε dy sɔlεj ki efləʁε ynə flœʁ o ʁevεj
  o ʁitmə də la familjεʁə pʁozə dy ʒuʁ
  ɛ̃kjε lə kœʁ plys kə dabitydə
  e nə tʁuvɑ̃ plys də mo ni də paʁɔlə puʁ lə diʁə
  o najvəte də lamə ! pεʁdɥ ɑ̃tʁə sεʁtitydə e ɛ̃sεʁtitydə
  də la vənɥ e lə ʁətuʁ də sɔ̃n- amuʁ
  pozε kɔmə œ̃ ʁεvə syʁ lε bekjə də lεspwaʁ
  apʁεz- ynə amεʁə ʁyptyʁə o nɥaʒə də supiʁ
  e o ʃaɡʁɛ̃ tuʒuʁ vivɑ̃ ɑ̃ lə kœʁ.
 • Pieds Phonétique : De L’Autre Bout Du Merveilleux.

  dy=lwɛ̃=tɛ̃=tɑ̃ 4
  də=lu=bli=də=lu=bli 6
  dε=lo=bə=e=lə=de=fεʁ=lə=mɑ̃ 9
  dε=ʁo=ze=ʒa=ji=də=lɛ̃=fi=ni 9
  e=la=fʁε=ʃœʁ=ε=le=də=la=ly=mjεʁə 10
  tεl=lə=y=nə=amə=ki=sε=te=vε=je 10
  dœ̃=sɔ=mεj=də=pj=e=ʁə 7
  eʁə=tʁu=va=dɑ̃zynə=tɑ̃=dʁε=sə=də=fɔ=ʁε 10
  paʁdə=la=lə=ʁe=εl=e=də=sə=ki=ʁεspiʁə 10
  e=də=sə=ki=vjɛ̃=də=ʒwa=də=la=vi 10
  e=sε=pa=sjɔ̃=pεʁ=pe=ty=e=ze=sε=plε=ziʁ 12
  lwɛ̃də=tu=ʃa=ɡʁɛ̃=e=dy=tɑ̃=ze=sε=zi=ʁɔ=ni 12
  plys=pʁɔ̃=kə=lə=ʁə=tuʁ=e=te=ʁe 9
  dy=pʁɛ̃=tɑ̃=ze=sa=flɔ=ʁε=zɔ̃=flə=ʁi 10
  o=kɔ̃=sɔ=la=sjɔ̃=ki=vεjə=tεl=œ̃=nɑ̃ʒə=paʁ=fε 12
  syʁ=sə=ki=ɛ̃=kjεtə=la=məe=sə=li=zεɑ̃lə=ʁə=ɡaʁ 12
  lə=kœʁ=a=pʁεtɑ̃də=su=fʁɑ̃=səe=sa=pa=sjɑ̃sə 10
  də=bʁylyʁə=də=sablə=a=pʁε=za=vwaʁ=pεʁ=dy=la=ʁi=məe=lə=vεʁ 15
  də=sɔ̃=paʁ=fwadɔ̃bʁə=ze=dɑ̃=tjε=ʁə=zi=nɔsɑ̃sə 10
  sεfεtə=də=lynə=o=zεʁ=də=de=ziʁ=dɑ̃=sɑ̃ 10
  dε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=dy=pase=e=sε=ze=mwasɑ̃mə=zyʁə 11
  dɑ̃=lapʁεsə=dε=zœʁ=ze=lə=tɑ̃=ʁə=la=ʃɑ̃ 10
  sε=pasə=ʁεl=lə=za=la=mɔ̃=te=dy=ʒuʁ 10
  dɑ̃=sa=fɔʁmə=dɔ=ne=tʁa=vεʁ=sɑ̃=lε=zεspasə 10
  a=vεk=sɔ̃=vεʁ=bə=fla=mə=də=ʒə=tεmə 10
  a=lu=bli=li=vʁe=tεl=lɔ̃=bʁə=sɑ̃=tʁasə 10
  sy=si=tɑ̃=le=mɔ=sj=ɔ̃=ab=stε=mə 10
  dε=ʃə=mɛ̃=ze=də=la=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=sə 10
  la=muʁɑ̃mɛ̃tə=ka=ʁe=sə=kə=lεʁ=a=a=fi=ne 11
  sɔ̃=suvə=niʁ=te=mwɛ̃=də=ʒuʁ=də=ɡʁi=zajə 10
  e=o=plys=vʁε=sa=de=ʃiʁyʁə=dobə=kɔ=mə=plε 11
  tεllə=ʁə=flε=dy=sɔ=lεj=ki=e=flə=ʁεynə=flœʁ=o=ʁe=vεj 14
  o=ʁit=mə=də=la=fa=mi=ljεʁə=pʁozə=dy=ʒuʁ 11
  ɛ̃=kjε=lə=kœʁ=plys=kə=da=bi=ty=də 10
  e=nə=tʁu=vɑ̃=plys=də=monidə=pa=ʁɔlə=puʁ=lə=diʁə 12
  o=naj=və=te=də=lamə=pεʁdɥ=ɑ̃tʁə=sεʁ=ti=ty=dəe=ɛ̃=sεʁtitydə 14
  də=la=vənɥ=e=lə=ʁə=tuʁdə=sɔ̃=na=muʁ 10
  po=zε=kɔməœ̃=ʁεvə=syʁ=lε=be=kjə=də=lεs=pwaʁ 11
  a=pʁε=zynəamεʁə=ʁyp=ty=ʁəo=nɥ=a=ʒə=də=su=piʁ 12
  e=o=ʃa=ɡʁɛ̃=tu=ʒuʁ=vi=vɑ̃=ɑ̃lə=kœʁ 10

PostScriptum

Reverie ma demeure inversée, nous cheminons toujours à racines perdues.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/02/2020 00:11Âme Perdue

Un voyage tout en douceur... Magnifique !

Auteur de Poésie
10/02/2020 17:10Tulipe Noire

Merci mon amie pour ton partage et pour ton commentaire et pour ton coup de coeur poétique merci belle Fée.

Auteur de Poésie
10/02/2020 18:20Shlama

Toujours un plaisir de te lire.

Auteur de Poésie
07/04/2020 07:51Adibro

Je reprends ce que quelqu’un disait sous un autre de tes poèmes, mais tu as vraiment un style reconnaissable!
Chauque vers même pris seul est beau, puis on a l’impression que ce poème est déclamé.
Encore une fois très profond et très beau 🙂

Auteur de Poésie
08/05/2020 09:01Dona Maurice Zannou

Tulipe Noire, de l’autre bout du merveilleux, ce n’est pas du merveilleux à l’autre bout hein! Sublime tout simplement!