Chanson : 1000 Etoiles

1000 Etoiles

La nuit arrive dans le ciel,
Le jour se couche, je pense à elle,
Je regarde sa photo encore une fois,
J’aimerais qu’au loin, tu penses à moi,
Et qu’enfin la chaleur de nos cœur,
Puissent arréter ses vents de peur,
Nous réchauffer durant ces nuits d’hiver,
Où seul toi me donneras la lumière,
Laissons l’amour faire.

REF : Je t’emmenerais à 1000 étoiles au cieux,
1000 étoiles à voir dans tes yeux,
1000 étoiles se reflètant dans 1000 mers,
1000 lunes me donnant leurs lumières,
1000 lumières pour te voir dans la nuit,
Tout une vie pour vivre un amour infini.

Le vent souffle, je l’entend murmurer ton nom,
Je continue d’avancer même si le chemin est long,
Et je revois ton sourrir encore une fois,
Je continuerais de me battre pour toi,
La neige tombe couvre la terre,
Gêle 1000 oceans & mers,
1000 étoiles d’ici toutes pareils,
Mais tu es mon seul soleil.

REF X 1

Le temp court, Tu n’es toujours pas là,
Je sais qu’un jour je te reprendrais dans mes bras,
Être avec toi durant ce jour,
Être avec toi bercé par ton amour,
Juste carrésser ton visage encore une fois,
Pouvoir encore te reprendre dans mes bras,
Pouvoir encore te voir sourrir,
Pouvoir arréter de te voir souffrir.

REF X 1

Je te ramennerais 1000 étoiles des cieux,
1000 étoiles à mettre dans tes yeux,
Nous traverserons ensembles 1000 mers,
1000 Lunes nous donnerons leurs lumières,
1000 lumières pour chasser le noir de la nuit,
100 000 mots d’amours à te dire toute ma vie.

REF X 1

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 1000 Etoiles

  la=nuit=ar=ri=ve=dans=le=ciel 8
  le=jour=se=cou=che=je=pen=se=à=el=le 11
  je=re=gar=de=sa=pho=to=en=core=u=ne=fois 12
  jai=me=rais=quau=loin=tu=pen=ses=à=moi 10
  et=quen=fin=la=cha=leur=de=nos=cœur 9
  puis=sent=ar=ré=ter=ses=vents=de=peur 9
  nous=ré=chauf=fer=du=rant=ces=nuits=d=hi=ver 11
  où=seul=toi=me=don=ne=ras=la=lu=mi=è=re 12
  lais=sons=la=mour=fai=re 6

  ref=je=tem=me=ne=rais=à=mil=leé=toiles=au=cieux 12
  mil=le=é=toi=les=à=voir=dans=tes=y=eux 11
  mil=le=é=toiles=se=re=flè=tant=dans=mil=le=mers 12
  mil=le=lu=nes=me=don=nant=leurs=lu=mi=è=res 12
  mil=le=lu=mi=è=res=pour=te=voir=dans=la=nuit 12
  tout=une=vie=pour=vi=vre=un=a=mour=in=fi=ni 12

  le=vent=souf=fle=je=len=tend=mur=mu=rer=ton=nom 12
  je=con=ti=nue=da=van=cer=même=si=le=che=min=est=long 14
  et=je=re=vois=ton=sour=rir=en=core=u=ne=fois 12
  je=con=ti=nue=rais=de=me=bat=tre=pour=toi 11
  la=nei=ge=tom=be=cou=vre=la=ter=re 10
  gê=le=mil=le=o=ceans=et=mers 8
  mil=le=é=toi=les=di=ci=tou=tes=pa=reils 11
  mais=tu=es=mon=seul=so=leil 7

  ref=x=un 3

  le=temp=court=tu=nes=tou=jours=pas=là 9
  je=sais=quun=jour=je=te=re=pren=drais=dans=mes=bras 12
  ê=tre=a=vec=toi=du=rant=ce=jour 9
  ê=tre=a=vec=toi=ber=cé=par=ton=a=mour 11
  jus=te=car=rés=ser=ton=vi=sageen=core=u=ne=fois 12
  pou=voir=en=co=re=te=re=pren=dre=dans=mes=bras 12
  pou=voir=en=co=re=te=voir=sour=rir 9
  pou=voir=ar=ré=ter=de=te=voir=souf=frir 10

  ref=x=un 3

  je=te=ramen=ne=rais=mil=le=é=toi=les=des=cieux 12
  mil=le=é=toi=les=à=met=tre=dans=tes=y=eux 12
  nous=tra=ver=se=rons=en=sem=bles=mil=le=mers 11
  mil=le=lu=nes=nous=don=ne=rons=leurs=lu=miè=res 12
  mil=le=lu=mières=pour=chas=ser=le=noir=de=la=nuit 12
  cent=mille=mots=da=mours=à=te=dire=tou=te=ma=vie 12

  ref=x=un 3
 • Phonétique : 1000 Etoiles

  la nɥi aʁivə dɑ̃ lə sjεl,
  lə ʒuʁ sə kuʃə, ʒə pɑ̃sə a εllə,
  ʒə ʁəɡaʁdə sa fɔto ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
  ʒεməʁε ko lwɛ̃, ty pɑ̃səz- a mwa,
  e kɑ̃fɛ̃ la ʃalœʁ də no kœʁ,
  pɥise aʁete sε vɑ̃ də pœʁ,
  nu ʁeʃofe dyʁɑ̃ sε nɥi divεʁ,
  u səl twa mə dɔnəʁa la lymjεʁə,
  lεsɔ̃ lamuʁ fεʁə.

  ʁεf : ʒə tamənəʁεz- a milə etwaləz- o sjø,
  milə etwaləz- a vwaʁ dɑ̃ tεz- iø,
  milə etwalə sə ʁəflεtɑ̃ dɑ̃ milə mεʁ,
  milə lynə mə dɔnɑ̃ lœʁ lymjεʁə,
  milə lymjεʁə puʁ tə vwaʁ dɑ̃ la nɥi,
  tut- ynə vi puʁ vivʁə œ̃n- amuʁ ɛ̃fini.

  lə vɑ̃ suflə, ʒə lɑ̃tɑ̃ myʁmyʁe tɔ̃ nɔ̃,
  ʒə kɔ̃tinɥ davɑ̃se mεmə si lə ʃəmɛ̃ ε lɔ̃,
  e ʒə ʁəvwa tɔ̃ suʁʁiʁ ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
  ʒə kɔ̃tinɥəʁε də mə batʁə puʁ twa,
  la nεʒə tɔ̃bə kuvʁə la teʁə,
  ʒεlə milə ɔsəɑ̃z- e mεʁ,
  milə etwalə disi tutə paʁεj,
  mε ty ε mɔ̃ səl sɔlεj.

  ʁεf iks œ̃

  lə tɑ̃p kuʁ, ty nε tuʒuʁ pa la,
  ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ʒə tə ʁəpʁɑ̃dʁε dɑ̃ mε bʁa,
  εtʁə avεk twa dyʁɑ̃ sə ʒuʁ,
  εtʁə avεk twa bεʁse paʁ tɔ̃n- amuʁ,
  ʒystə kaʁese tɔ̃ vizaʒə ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
  puvwaʁ ɑ̃kɔʁə tə ʁəpʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa,
  puvwaʁ ɑ̃kɔʁə tə vwaʁ suʁʁiʁ,
  puvwaʁ aʁete də tə vwaʁ sufʁiʁ.

  ʁεf iks œ̃

  ʒə tə ʁamεnəʁε milə etwalə dε sjø,
  milə etwaləz- a mεtʁə dɑ̃ tεz- iø,
  nu tʁavεʁsəʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə milə mεʁ,
  milə lynə nu dɔnəʁɔ̃ lœʁ lymjεʁə,
  milə lymjεʁə puʁ ʃase lə nwaʁ də la nɥi,
  sɑ̃ milə mo damuʁz- a tə diʁə tutə ma vi.

  ʁεf iks œ̃
 • Syllabes Phonétique : 1000 Etoiles

  la=nɥi=a=ʁi=və=dɑ̃=lə=sjεl 8
  lə=ʒuʁ=sə=kuʃə=ʒə=pɑ̃=sə=a=εl=lə 10
  ʒə=ʁə=ɡaʁdə=sa=fɔ=to=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa 11
  ʒε=mə=ʁε=ko=lwɛ̃=ty=pɑ̃=sə=za=mwa 10
  e=kɑ̃=fɛ̃=la=ʃa=lœ=ʁə=də=no=kœʁ 10
  pɥi=se=a=ʁe=te=sε=vɑ̃=də=pœ=ʁə 10
  nu=ʁe=ʃo=fe=dy=ʁɑ̃=sε=nɥi=di=vεʁ 10
  u=səl=twa=mə=dɔ=nə=ʁa=la=ly=mjεʁə 10
  lε=sɔ̃=la=muʁ=fε=ʁə 6

  ʁεf=ʒə=tamə=nə=ʁε=za=mi=ləe=twa=lə=zo=sjø 12
  mi=lə=e=twalə=za=vwaʁ=dɑ̃=tε=zi=ø 10
  miləe=twa=lə=sə=ʁə=flε=tɑ̃=dɑ̃=mi=lə=mεʁ 11
  mi=lə=ly=nə=mə=dɔ=nɑ̃=lœʁ=ly=mjεʁə 10
  mi=lə=ly=mjεʁə=puʁ=tə=vwaʁ=dɑ̃=la=nɥi 10
  tu=tynə=vi=puʁ=vivʁəœ̃=na=muʁ=ɛ̃=fi=ni 10

  lə=vɑ̃=suflə=ʒə=lɑ̃=tɑ̃=myʁ=my=ʁe=tɔ̃=nɔ̃ 11
  ʒə=kɔ̃=tinɥ=da=vɑ̃se=mε=mə=si=lə=ʃə=mɛ̃=ε=lɔ̃ 13
  e=ʒə=ʁə=vwa=tɔ̃=suʁ=ʁiʁ=ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa 11
  ʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁεdə=mə=ba=tʁə=puʁ=twa 10
  la=nε=ʒə=tɔ̃=bə=ku=vʁə=la=te=ʁə 10
  ʒε=lə=mi=lə=ɔ=sə=ɑ̃=ze=mεʁ 9
  mi=lə=e=twalə=di=si=tu=tə=pa=ʁεj 10
  mε=ty=ε=mɔ̃=səl=sɔ=lεj 7

  ʁεf=iks=œ̃ 3

  lə=tɑ̃p=kuʁ=ty=nε=tu=ʒuʁ=pa=la 9
  ʒə=sε=kœ̃=ʒuʁʒə=təʁə=pʁɑ̃=dʁε=dɑ̃=mε=bʁa 10
  ε=tʁə=a=vεk=twa=dy=ʁɑ̃=sə=ʒuʁ 9
  εtʁə=a=vεk=twa=bεʁ=se=paʁ=tɔ̃=na=muʁ 10
  ʒys=tə=ka=ʁe=se=tɔ̃=vi=zaʒəɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 13
  pu=vwaʁ=ɑ̃=kɔʁə=təʁə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 10
  pu=vwaʁ=ɑ̃=kɔʁ=ə=tə=vwaʁ=suʁ=ʁiʁ 9
  pu=vwaʁ=a=ʁe=te=də=tə=vwaʁ=su=fʁiʁ 10

  ʁεf=iks=œ̃ 3

  ʒə=tə=ʁa=mεnə=ʁε=mi=ləe=twa=lə=dε=sjø 11
  milə=e=twa=lə=za=mε=tʁə=dɑ̃=tε=ziø 10
  nu=tʁa=vεʁsə=ʁɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=mi=lə=mεʁ 10
  milə=ly=nə=nu=dɔ=nə=ʁɔ̃=lœʁ=ly=mjεʁə 10
  milə=ly=mjε=ʁə=puʁ=ʃa=se=lə=nwaʁ=də=la=nɥi 12
  sɑ̃=milə=mo=da=muʁ=za=tə=di=ʁə=tu=tə=ma=vi 13

  ʁεf=iks=œ̃ 3

PostScriptum

La chanson en Musique : http : //www. youtube. com/watch ? v=244oRubkZgM
Enjoy : ) .
PS : C’est, à mes yeux, ma meilleure chanson ^^.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/08/2012 22:41Désir De Rêveur

J’aime

Auteur de Poésie
19/08/2012 16:18Marcel42

Agréable lecture.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
19/08/2012 16:21Silverfang Wolfchant

Merci à vous deux 🙂
Amitié
WolfChant" 🙂.

Auteur de Poésie
19/08/2012 17:59Silverfang Wolfchant

Merci beaucoup Luky, ton com’ me fait chaud au coeur 🙂. Qui sait, si j’aurais la possibilité un jour de les chanter lol. Merci encore 🙂.
Amitié,
WolfChant" 🙂.