Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Silence, La Pire Des Souffrances…

Poème Amour
Publié le 06/09/2005 01:04

L'écrit contient 159 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Simo.

Le Silence, La Pire Des Souffrances…

Tu me manque… ||

Seul, dans mon placard,
Tout s’agite dans ma tête,
M’aime t’elle ?
Est-ce une illusion ?
Désemparé,
Elle s’empare de moi…
Cette angoisse profonde,
Celle qui va te cherche jusqu’aux tripes…
Elle te sert le cœur,
Tu te sens lourd,
Démunit et seul,
Tu t’accroches,
À cette espoir…

Cet espoir,
Te faisant vivre,
Tu ne vie que pour elle,
Son parfum,
Tu te l’imagines,
Près de toi,
Accroupit à tes pieds,
À te consoler…

Ce n’est pas le cas…
Tu ne l’auras pas en pleure nichant,
Va…
Va voir cette fille qui te fait fondre en larme,
Elle ne t’affecte pas comme ça que par hasard,
Tu l’aimes, ainsi tu te délivreras de ton angoisse,
Va…
Va à sa rencontre,
Va voir celle fille,
Demande lui sa main,
Que tu puisses enfin la serrer entre tes bras,
Et lui lire à quel point tu l’aimes !
 • Pieds Hyphénique: Le Silence, La Pire Des Souffrances…

  tu=me=man=que=bar=re=barre 7

  seul=dans=mon=pla=card 5
  tout=sa=gite=dans=ma=tête 6
  mai=me=tel=le 4
  est=ce=u=ne=illu=sion 6
  désem=pa=ré 3
  el=le=sem=pare=de=moi 6
  cette=an=gois=se=pro=fonde 6
  cel=le=qui=va=te=cherche=jus=quaux=tripes 9
  el=le=te=sert=le=cœur 6
  tu=te=sens=lourd 4
  dé=mu=nit=et=seul 5
  tu=tac=cro=ches 4
  à=cet=te=es=poir 5

  cet=es=poir 3
  te=fai=sant=vi=vre 5
  tu=ne=vie=que=pour=elle 6
  son=par=fum 3
  tu=te=li=ma=gi=nes 6
  près=de=toi 3
  ac=crou=pit=à=tes=pieds 6
  à=te=con=so=ler 5

  ce=nest=pas=le=cas 5
  tu=ne=lau=ras=pas=en=pleure=ni=chant 9
  va 1
  va=voir=cette=fille=qui=te=fait=fon=dreen=lar=me 11
  elle=ne=taf=fec=te=pas=comme=ça=que=par=ha=sard 12
  tu=laimes=ain=si=tu=te=dé=li=vre=ras=de=ton=an=goisse 14
  va 1
  va=à=sa=ren=con=tre 6
  va=voir=cel=le=fi=lle 6
  de=man=de=lui=sa=main 6
  que=tu=puisses=en=fin=la=ser=rer=en=tre=tes=bras 12
  et=lui=lireà=quel=point=tu=laimes 7
 • Phonétique : Le Silence, La Pire Des Souffrances…

  ty mə mɑ̃kə… baʁə baʁə

  səl, dɑ̃ mɔ̃ plakaʁ,
  tu saʒitə dɑ̃ ma tεtə,
  mεmə tεllə ?
  ε sə ynə ilyzjɔ̃ ?
  dezɑ̃paʁe,
  εllə sɑ̃paʁə də mwa…
  sεtə ɑ̃ɡwasə pʁɔfɔ̃də,
  sεllə ki va tə ʃεʁʃə ʒysko tʁipə…
  εllə tə sεʁ lə kœʁ,
  ty tə sɑ̃s luʁ,
  demyni e səl,
  ty takʁoʃə,
  a sεtə εspwaʁ…

  sεt εspwaʁ,
  tə fəzɑ̃ vivʁə,
  ty nə vi kə puʁ εllə,
  sɔ̃ paʁfœ̃,
  ty tə limaʒinə,
  pʁε də twa,
  akʁupi a tε pje,
  a tə kɔ̃sɔle…

  sə nε pa lə ka…
  ty nə loʁa pa ɑ̃ plœʁə niʃɑ̃,
  va…
  va vwaʁ sεtə fijə ki tə fε fɔ̃dʁə ɑ̃ laʁmə,
  εllə nə tafεktə pa kɔmə sa kə paʁ-azaʁ,
  ty lεmə, ɛ̃si ty tə delivʁəʁa də tɔ̃n- ɑ̃ɡwasə,
  va…
  va a sa ʁɑ̃kɔ̃tʁə,
  va vwaʁ sεllə fijə,
  dəmɑ̃də lɥi sa mɛ̃,
  kə ty pɥisəz- ɑ̃fɛ̃ la seʁe ɑ̃tʁə tε bʁa,
  e lɥi liʁə a kεl pwɛ̃ ty lεmə !
 • Pieds Phonétique : Le Silence, La Pire Des Souffrances…

  tymə=mɑ̃=kə=ba=ʁə=baʁə 6

  səl=dɑ̃=mɔ̃=pla=kaʁ 5
  tu=sa=ʒitə=dɑ̃=ma=tεtə 6
  mε=mə=tεl=lə 4
  εsə=y=nə=i=ly=zjɔ̃ 6
  de=zɑ̃=pa=ʁe 4
  εl=lə=sɑ̃=paʁə=də=mwa 6
  sεtə=ɑ̃=ɡwa=sə=pʁɔ=fɔ̃də 6
  sεllə=ki=vatə=ʃεʁ=ʃə=ʒys=kotʁipə 7
  εl=lə=tə=sεʁ=lə=kœʁ 6
  ty=tə=sɑ̃s=luʁ 4
  de=my=ni=e=səl 5
  ty=ta=kʁo=ʃə 4
  a=sε=tə=εs=pwaʁ 5

  sεt=εs=pwaʁ 3
  tə=fə=zɑ̃=vi=vʁə 5
  tynə=vi=kə=puʁ=εl=lə 6
  sɔ̃=paʁ=fœ̃ 3
  ty=tə=li=ma=ʒi=nə 6
  pʁε=də=twa 3
  a=kʁu=pi=a=tε=pje 6
  a=tə=kɔ̃=sɔ=le 5

  sə=nε=pa=lə=ka 5
  tynə=lo=ʁa=pa=ɑ̃=plœ=ʁə=ni=ʃɑ̃ 9
  va 1
  va=vwaʁ=sεtə=fi=jə=ki=tə=fε=fɔ̃=dʁəɑ̃=laʁmə 11
  εllə=nə=ta=fεk=tə=pa=kɔmə=sa=kə=paʁ-a=zaʁ 12
  ty=lεmə=ɛ̃=si=ty=tə=de=li=vʁə=ʁa=də=tɔ̃=nɑ̃=ɡwasə 14
  va 1
  va=a=sa=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 6
  va=vwaʁ=sεl=lə=fi=jə 6
  də=mɑ̃=də=lɥi=sa=mɛ̃ 6
  kə=ty=pɥisə=zɑ̃=fɛ̃=la=se=ʁe=ɑ̃=tʁə=tε=bʁa 12
  e=lɥi=liʁəa=kεl=pwɛ̃=ty=lεmə 7

PostScriptum

On a tous déjà vécu ça… rien dire c’est la pire des choses que l’on peux faire.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2005 08:47Cindy Limpens

Il faut simplement avoir le courage de ne plus se taire, mais c’est déjà pas mal.... Beau poeme.(F)

Auteur de Poésie
06/09/2005 10:12Mya..

touchant ton poeme
continue

Auteur de Poésie
07/09/2005 00:37(F)Fleurlune Mimi(F)

oiui chui tte dac avec toi .. faut parfois affronter sa peur et ce silence pour vivre heureux avec celle ou celui qu’on aime 😉
la fleur de lune (f)