Poeme : Soleil/Pluie

Soleil/Pluie

Je t’ai encore attendu sous le soleil,
Pourtant fort il pleuvait
Dans mon cœur que tu oses délaisser
Tout est devenu si démentiel.

Le monde c’est éteint depuis longtemps
Les jours sont comme les nuits
Tout n’est que mélancolie
Noir aussi mon tourment.

Tu peux réapparaître même sous la pluie,
Mes caresses te sècheront,
Mes baisers te réchaufferont
Nous ne serons alors plus désunis.

Nos deux cœurs auront le même rythme
Ensemble nous serons sublimes

Les rayons du soleil sur la terre
Seront entièrement notre univers,
Et quand viendra la pluie
Elle sera notre survit.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Soleil/Pluie

  je=tai=en=coreat=ten=du=sous=le=so=leil 10
  pour=tant=fort=il=pleu=vait 6
  dans=mon=cœur=que=tu=oses=dé=lais=ser 9
  tout=est=de=ve=nu=si=démen=tiel 8

  le=monde=cest=é=teint=de=puis=long=temps 9
  les=jours=sont=com=me=les=nuits 7
  tout=nest=que=mé=lan=co=lie 7
  noir=aus=si=mon=tour=ment 6

  tu=peux=ré=ap=pa=raître=mê=me=sous=la=pluie 11
  mes=ca=res=ses=te=sè=che=ront 8
  mes=bai=sers=te=ré=chauf=fe=ront 8
  nous=ne=se=rons=a=lors=plus=dé=su=nis 10

  nos=deux=cœurs=au=ront=le=même=rythme 8
  en=sem=ble=nous=se=rons=su=blimes 8

  les=rayons=du=so=leil=sur=la=terre 8
  se=ront=en=tière=ment=notreu=ni=vers 8
  et=quand=vien=dra=la=pluie 6
  el=le=se=ra=no=tre=sur=vit 8
 • Phonétique : Soleil/Pluie

  ʒə tε ɑ̃kɔʁə atɑ̃dy su lə sɔlεj,
  puʁtɑ̃ fɔʁ il pləvε
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ kə ty ozə delεse
  tut- ε dəvəny si demɑ̃sjεl.

  lə mɔ̃də sεt- etɛ̃ dəpɥi lɔ̃tɑ̃
  lε ʒuʁ sɔ̃ kɔmə lε nɥi
  tu nε kə melɑ̃kɔli
  nwaʁ osi mɔ̃ tuʁme.

  ty pø ʁeapaʁεtʁə mεmə su la plɥi,
  mε kaʁesə tə sεʃəʁɔ̃,
  mε bεze tə ʁeʃofəʁɔ̃
  nu nə səʁɔ̃z- alɔʁ plys dezyni.

  no dø kœʁz- oʁɔ̃ lə mεmə ʁitmə
  ɑ̃sɑ̃blə nu səʁɔ̃ syblimə

  lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj syʁ la teʁə
  səʁɔ̃ ɑ̃tjεʁəmɑ̃ nɔtʁə ynive,
  e kɑ̃ vjɛ̃dʁa la plɥi
  εllə səʁa nɔtʁə syʁvi.
 • Syllabes Phonétique : Soleil/Pluie

  ʒə=tε=ɑ̃=kɔʁəa=tɑ̃=dy=su=lə=sɔ=lεj 10
  puʁ=tɑ̃=fɔʁ=il=plə=vε 6
  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=kə=ty=o=zə=de=lε=se 10
  tu=tε=də=və=ny=si=de=mɑ̃=sjεl 9

  lə=mɔ̃=də=sε=te=tɛ̃=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 10
  lε=ʒuʁ=sɔ̃=kɔ=mə=lε=nɥi 7
  tu=nε=kə=me=lɑ̃=kɔ=li 7
  nwaʁ=o=si=mɔ̃=tuʁ=me 6

  ty=pø=ʁe=a=pa=ʁεtʁə=mε=mə=su=la=plɥi 11
  mε=ka=ʁe=sə=tə=sε=ʃə=ʁɔ̃ 8
  mε=bε=ze=tə=ʁe=ʃo=fə=ʁɔ̃ 8
  nu=nə=sə=ʁɔ̃=za=lɔʁ=plys=de=zy=ni 10

  no=dø=kœʁ=zo=ʁɔ̃=lə=mε=mə=ʁit=mə 10
  ɑ̃=sɑ̃=blə=nu=sə=ʁɔ̃=sy=bli=mə 9

  lε=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=syʁ=la=te=ʁə 10
  sə=ʁɔ̃=ɑ̃=tjεʁə=mɑ̃=nɔ=tʁə=y=ni=veʁ 10
  e=kɑ̃=vj=ɛ̃=dʁa=la=plɥi 7
  εl=lə=sə=ʁa=nɔ=tʁə=syʁ=vi 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2008 20:19Bambina_

Bel écrit. BRAvo
"Ensemble nous serons sublimes" j’adore.
Amicalement

Auteur de Poésie
08/11/2008 17:43Sissi26

SUBLIME je me le souhaite tout les jours . MERCI du com