Poeme-France : Lecture Écrit Realité

Poeme : Je Hais Les Lundi.

Poème Realité
Publié le 09/11/2011 00:00

L'écrit contient 236 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Soad

Je Hais Les Lundi.

Le réveil sonne, six heure du matin.
Je me lève pour une nouvelle journée qui ne me servira à rien.
Je hais ça les lundi, ça sent l’hypocrisie et les somnifères.
Certains sentent la clope, d’autres les relents de bière.

Je prends le bus, les gens ne se regardent pas.
Ils se passent à côté en s’ignorant,
Et oui c’est ça la France de maintenant !
Des dégénérés dans un système incompétant,
A peine foutus de se parler mais pas de se comprendre.
Les jeune doivent observer cela et apprendre.

Mon lycée c’est un tas de bouse.
Une construction « moderne », grise, déprimante.
Le béton règne et tout a un air dérangeant.
On est tous là, pour pouvoir se faire du flouz.

Ma classe c’est un ramassis d’imbécils.
Guess, Dolce, et autres marques pêtées.
Ca se dit rebelle, mais ça écoute de la merde dans des I phones,
Mais ça conserve ses illusion tant que ça consomme !
Les profs sont tous aussi déchirés,
Et moi dans ma tête je rêve juste de pouvoir me barrer.

Je hais les lundi soir.
Tous font semblant d’être heureux,
Mais une fois qu’ils sont chez eux,
Certains se mettent à boire,
Et Rêvent du temps où ils étaient heureux.

D’après vous vaut mieux faire semblant d’être joyeux ?
Ou Tenter de changer nos prochains lendemains ?
Enfin je dis ça je dis rien.
 • Pieds Hyphénique: Je Hais Les Lundi.

  le=ré=veil=sonne=six=heure=du=ma=tin 9
  je=me=lève=pour=u=ne=nou=vel=le=jour=née=qui=ne=me=ser=vi=ra=à=rien 19
  je=hais=ça=les=lun=di=ça=sent=lhy=po=cri=sieet=les=som=ni=fères 16
  cer=tains=sentent=la=clo=pe=dau=tres=les=re=lents=de=bière 13

  je=prends=le=bus=les=gens=ne=se=re=gar=dent=pas 12
  ils=se=passent=à=cô=té=en=si=gno=rant 10
  et=oui=cest=ça=la=france=de=mainte=nant 9
  des=dé=gé=né=rés=dans=un=sys=tèmein=com=pé=tant 12
  a=peine=fou=tus=de=se=par=ler=mais=pas=de=se=com=prendre 14
  les=jeune=doi=vent=ob=ser=ver=ce=la=et=ap=prendre 12

  mon=ly=cée=cest=un=tas=de=bou=se 9
  une=cons=truc=tion=mo=der=ne=gri=se=dé=pri=mante 12
  le=bé=ton=règne=et=tout=a=un=air=dé=ran=geant 12
  on=est=tous=là=pour=pou=voir=se=fai=re=du=flouz 12

  ma=clas=se=cest=un=ra=mas=sis=dim=bé=cils 11
  guess=dol=ce=et=au=tres=mar=ques=pê=tées 10
  ca=se=dit=re=bel=le=mais=ça=é=coute=de=la=mer=de=dans=des=i=phones 18
  mais=ça=con=serve=ses=illu=sion=tant=que=ça=con=somme 12
  les=profs=sont=tous=aus=si=dé=chi=rés 9
  et=moi=dans=ma=tête=je=rê=ve=jus=te=de=pou=voir=me=bar=rer 16

  je=hais=les=lun=di=soir 6
  tous=font=sem=blant=dê=tre=heu=reux 8
  mais=u=ne=fois=quils=sont=chez=eux 8
  cer=tains=se=met=tent=à=boi=re 8
  et=rê=vent=du=temps=où=ils=é=taient=heu=reux 11

  da=près=vous=vaut=mieux=faire=sem=blant=dê=tre=joy=eux 12
  ou=ten=ter=de=chan=ger=nos=pro=chains=len=de=mains 12
  en=fin=je=dis=ça=je=dis=rien 8
 • Phonétique : Je Hais Les Lundi.

  lə ʁevεj sɔnə, siz- œʁ dy matɛ̃.
  ʒə mə lεvə puʁ ynə nuvεllə ʒuʁne ki nə mə sεʁviʁa a ʁjɛ̃.
  ʒə-ε sa lε lœ̃di, sa sɑ̃ lipɔkʁizi e lε sɔmnifεʁə.
  sεʁtɛ̃ sɑ̃te la klɔpə, dotʁə- lε ʁəlɑ̃ də bjεʁə.

  ʒə pʁɑ̃ lə bys, lε ʒɑ̃ nə sə ʁəɡaʁde pa.
  il sə pase a kote ɑ̃ siɲɔʁɑ̃,
  e ui sε sa la fʁɑ̃sə də mɛ̃tənɑ̃ !
  dε deʒeneʁe dɑ̃z- œ̃ sistεmə ɛ̃kɔ̃petɑ̃,
  a pεnə futys də sə paʁle mε pa də sə kɔ̃pʁɑ̃dʁə.
  lε ʒənə dwave ɔpsεʁve səla e apʁɑ̃dʁə.

  mɔ̃ lise sεt- œ̃ tas də buzə.
  ynə kɔ̃stʁyksjɔn « mɔdεʁnə », ɡʁizə, depʁimɑ̃tə.
  lə betɔ̃ ʁεɲə e tut- a œ̃n- εʁ deʁɑ̃ʒɑ̃.
  ɔ̃n- ε tus la, puʁ puvwaʁ sə fεʁə dy fluz.

  ma klasə sεt- œ̃ ʁamasi dɛ̃besil.
  ɡεs, dɔlsə, e otʁə- maʁk pεte.
  ka sə di ʁəbεllə, mε sa ekutə də la mεʁdə dɑ̃ dεz- i fɔnə,
  mε sa kɔ̃sεʁvə sεz- ilyzjɔ̃ tɑ̃ kə sa kɔ̃sɔmə !
  lε pʁɔf sɔ̃ tusz- osi deʃiʁe,
  e mwa dɑ̃ ma tεtə ʒə ʁεvə ʒystə də puvwaʁ mə baʁe.

  ʒə-ε lε lœ̃di swaʁ.
  tus fɔ̃ sɑ̃blɑ̃ dεtʁə œʁø,
  mεz- ynə fwa kil sɔ̃ ʃez- ø,
  sεʁtɛ̃ sə mεte a bwaʁə,
  e ʁεve dy tɑ̃z- u ilz- etε œʁø.

  dapʁε vu vo mjø fεʁə sɑ̃blɑ̃ dεtʁə ʒwajø ?
  u tɑ̃te də ʃɑ̃ʒe no pʁoʃɛ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ?
  ɑ̃fɛ̃ ʒə di sa ʒə di ʁjɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Je Hais Les Lundi.

  lə=ʁe=vεj=sɔ=nə=si=zœ=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 11
  ʒə=mə=lεvə=puʁ=y=nə=nu=vεllə=ʒuʁ=ne=ki=nə=mə=sεʁ=vi=ʁa=a=ʁjɛ̃ 18
  ʒə-ε=sa=lε=lœ̃=di=sa=sɑ̃=li=pɔ=kʁi=zi=e=lε=sɔm=nifεʁə 16
  sεʁ=tɛ̃=sɑ̃=te=la=klɔ=pə=do=tʁə=lε=ʁə=lɑ̃=də=bjεʁə 14

  ʒə=pʁɑ̃=lə=bys=lε=ʒɑ̃=nə=sə=ʁə=ɡaʁ=de=pa 12
  il=sə=pa=se=a=ko=te=ɑ̃=si=ɲɔ=ʁɑ̃ 11
  e=u=i=sε=sa=la=fʁɑ̃=sə=də=mɛ̃=tə=nɑ̃ 12
  dε=de=ʒe=ne=ʁe=dɑ̃=zœ̃=sis=tε=mə=ɛ̃=kɔ̃=pe=tɑ̃ 14
  a=pεnə=fu=tys=də=sə=paʁ=le=mε=pa=də=sə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 14
  lε=ʒə=nə=dwa=ve=ɔp=sεʁ=ve=sə=la=e=a=pʁɑ̃=dʁə 14

  mɔ̃=li=se=sε=tœ̃=tas=də=buzə 8
  y=nə=kɔ̃s=tʁyk=sjɔ=nə=mɔ=dεʁ=nə=ɡʁi=zə=de=pʁi=mɑ̃tə 14
  lə=be=tɔ̃=ʁε=ɲə=e=tu=ta=œ̃=nεʁ=de=ʁɑ̃=ʒɑ̃ 13
  ɔ̃=nε=tus=la=puʁ=pu=vwaʁ=sə=fε=ʁə=dy=fluz 12

  ma=kla=sə=sε=tœ̃=ʁa=ma=si=dɛ̃=be=sil 11
  ɡεs=dɔl=sə=e=o=tʁə=maʁk=pε=te 9
  kasə=di=ʁə=bεllə=mε=sa=e=ku=tə=də=la=mεʁ=də=dɑ̃=dε=zi=fɔnə 17
  mε=sa=kɔ̃=sεʁ=və=sε=zi=ly=zjɔ̃=tɑ̃=kə=sa=kɔ̃=sɔmə 14
  lε=pʁɔf=sɔ̃=tus=zo=si=de=ʃi=ʁe 9
  e=mwa=dɑ̃=ma=tεtə=ʒə=ʁε=və=ʒys=tə=də=pu=vwaʁ=mə=ba=ʁe 16

  ʒə-ε=lε=lœ̃=di=swaʁ 6
  tus=fɔ̃=sɑ̃=blɑ̃=dε=tʁə=œ=ʁø 8
  mε=zy=nə=fwa=kil=sɔ̃=ʃe=zø 8
  sεʁ=tɛ̃=sə=mε=te=a=bwa=ʁə 8
  e=ʁε=ve=dy=tɑ̃=zu=il=ze=tε=œ=ʁø 11

  da=pʁε=vu=vo=mj=ø=fεʁ=ə=sɑ̃=blɑ̃=dε=tʁə=ʒwa=jø 14
  u=tɑ̃=te=də=ʃɑ̃=ʒe=no=pʁo=ʃɛ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
  ɑ̃=fɛ̃=ʒə=di=sa=ʒə=di=ʁj=ɛ̃ 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/11/2011 00:07Soad

Après tout n’est que question de point de vue, comment ne pas être subjectif?
Et pas mal du tout la vanne 😃

Auteur de Poésie
09/11/2011 00:29Soad

Merci, j’irai jeter un oeil.

Auteur de Poésie
09/11/2011 13:25Mikie95

UN PEU DESESPERANT MAIS J AI BIEN AIME L ATHMOSPHERE DEGAGE PAR TON TEXTE

Auteur de Poésie
09/11/2011 14:12Marcel42

oui mais, pour ne pas hair les samedi, les dimanches et les vacances lorsque le temps sera venu il faudra bien ces foutus lundi les passer au collège, au lycée puis en fac.
Cordialement,
Marcel.