Poeme-France : Lecture Écrit Livre

Poeme : Le Livre Conseillé

Poème Livre
Publié le 13/12/2011 15:59

L'écrit contient 388 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : St Just

Le Livre Conseillé


Un ami m’avait dit : je te le recommande,
Il est prenant, puissant et il nous interpelle,
Son auteur est savant, on le prétend rebelle,
Un essai qui se veut comme une réprimande.
Un soir, seul dans mon lit, j’entrouvris donc ce livre,
J’étais comme intrigué et curieux de savoir,
Allais-je regretter bien plus tard de n’avoir,
Pas plus tôt dévoré cette oeuvre qui délivre ? …
Il ne se passait rien mais c’était bien écrit.
Je lisais chaque mot, je soupesais les phrases,
Je m’imprégnais du ton, j’en appréciais l’emphase,
A défaut d’arguments, j’en savourais l’esprit.
Le discours était creux, il me paraissait vide,
Je dirai même plus : tout proche du néant.
J’avançais, pas à pas, vers un gouffre béant,
A l’instar du tonneau sans fond des danaïdes.
A ce niveau je crois qu’il n’était plus possible,
De rebrousser chemin, je devais le finir,
Ce livre commencé, sans pouvoir définir,
Quel était le sujet, s’il m’était accessible.
Alors que j’approchais de la dernière page,
Que je me demandais : où veut-il en venir ?
Est-ce de mon passé ou de mon devenir,
Qu’il convient de penser. Je fus rempli de rage ! …
Je ne comprenais rien à cette nébuleuse,
Ces bribes de pensées, ces discours décousus,
Ces digressions tordues, je le dis de visu,
Sont là des théories plutôt aventureuses.
J’avais passé ma nuit à lire des sornettes,
Et des billevesées, pleines de contresens.
Un pataquès confus, dont j’ignorais le sens,
C’était perdre son temps et… pour des clopinettes ! …
Quand je revis l’ami, ce conseillé livresque,
Je lui fis part bien sûr, de ma déconvenue.
Ma critique je crois, lui sembla malvenue.
Il me fit la leçon, et m’en dressa la fresque.
Du début à la fin, il connaissait l’ouvrage,
Et il me l’expliqua dans ses moindres détails,
J’avoue quand l’écoutant, je rentrais mon poitrail,
Quant à le contester, je n’avais plus courage.
Lorsque j’appris plus tard, qu’il en était l’auteur,
Je compris son savoir sur la teneur du livre,
Pour ma part j’avais dû manquer de savoir-vivre,
A ses yeux, et je fus perçu comme un fauteur !St Just (Joël Gauthier) le 12. 12. 2011
 • Pieds Hyphénique: Le Livre Conseillé

  1
  un=a=mi=ma=vait=dit=je=te=le=re=com=mande 12
  il=est=pre=nant=puis=sant=et=il=nous=in=ter=pel=le 13
  son=au=teur=est=sa=vant=on=le=pré=tend=re=bel=le 13
  un=es=sai=qui=se=veut=comme=u=ne=ré=pri=mande 12
  un=soir=seul=dans=mon=lit=jen=trou=vris=donc=ce=livre 12
  jé=tais=comme=in=tri=gué=et=cu=rieux=de=sa=voir 12
  al=lais=je=re=gret=ter=bien=plus=tard=de=na=voir 12
  pas=plus=tôt=dé=vo=ré=cetteoeu=vre=qui=dé=li=vre 12
  il=ne=se=pas=sait=rien=mais=cé=tait=bien=é=crit 12
  je=li=sais=cha=que=mot=je=sou=pe=sais=les=phrases 12
  je=mim=pré=gnais=du=ton=jen=ap=pré=ciais=lem=phase 12
  a=dé=faut=dar=gu=ments=jen=sa=vou=rais=les=prit 12
  le=dis=cours=é=tait=creux=il=me=pa=rais=sait=vide 12
  je=di=rai=mê=me=plus=tout=pro=che=du=né=ant 12
  ja=van=çais=pas=à=pas=vers=un=gouf=fre=bé=ant 12
  a=lins=tar=du=ton=neau=sans=fond=des=da=naïdes 11
  a=ce=ni=veau=je=crois=quil=né=tait=plus=pos=sible 12
  de=re=brous=ser=che=min=je=de=vais=le=fi=nir 12
  ce=li=vre=com=men=cé=sans=pou=voir=dé=fi=nir 12
  quel=é=tait=le=su=jet=sil=mé=tait=ac=ces=sible 12
  a=lors=que=jap=pro=chais=de=la=der=niè=re=page 12
  que=je=me=de=man=dais=où=veut=til=en=ve=nir 12
  est=ce=de=mon=pas=sé=ou=de=mon=de=ve=nir 12
  quil=con=vient=de=pen=ser=je=fus=rem=pli=de=rage 12
  je=ne=com=pre=nais=rien=à=cet=te=né=bu=leuse 12
  ces=bri=bes=de=pen=sées=ces=dis=cours=dé=cou=sus 12
  ces=di=gres=sions=tor=dues=je=le=dis=de=vi=su 12
  sont=là=des=théo=ries=plu=tôt=a=ven=tu=reu=ses 12
  ja=vais=pas=sé=ma=nuit=à=li=re=des=sor=nettes 12
  et=des=bi=lle=ve=sées=pleines=de=con=tre=sens 11
  un=pa=ta=quès=con=fus=dont=ji=gno=rais=le=sens 12
  cé=tait=perdre=son=temps=et=pour=des=clo=pi=net=tes 12
  quand=je=re=vis=la=mi=ce=con=seillé=li=vres=que 12
  je=lui=fis=part=bien=sûr=de=ma=dé=con=ve=nue 12
  ma=cri=ti=que=je=crois=lui=sem=bla=mal=ve=nue 12
  il=me=fit=la=le=çon=et=men=dres=sa=la=fresque 12
  du=dé=but=à=la=fin=il=con=nais=sait=lou=vrage 12
  et=il=me=lex=pli=qua=dans=ses=moin=dres=dé=tails 12
  ja=voue=quand=lé=cou=tant=je=ren=trais=mon=poi=trail 12
  quant=à=le=con=tes=ter=je=na=vais=plus=cou=rage 12
  lors=que=jap=pris=plus=tard=quil=en=é=tait=lau=teur 12
  je=com=pris=son=sa=voir=sur=la=te=neur=du=livre 12
  pour=ma=part=ja=vais=dû=man=quer=de=sa=voir=vivre 12
  a=ses=yeux=et=je=fus=per=çu=comme=un=fau=teur 12

  1

  s=t=just=joël=gau=thier=le=douze=point=dou=ze=point=deux=milleonze 14
 • Phonétique : Le Livre Conseillé


  œ̃n- ami mavε di : ʒə tə lə ʁəkɔmɑ̃də,
  il ε pʁənɑ̃, pɥisɑ̃ e il nuz- ɛ̃tεʁpεllə,
  sɔ̃n- otœʁ ε savɑ̃, ɔ̃ lə pʁetɑ̃ ʁəbεllə,
  œ̃n- esε ki sə vø kɔmə ynə ʁepʁimɑ̃də.
  œ̃ swaʁ, səl dɑ̃ mɔ̃ li, ʒɑ̃tʁuvʁi dɔ̃k sə livʁə,
  ʒetε kɔmə ɛ̃tʁiɡe e kyʁjø də savwaʁ,
  alε ʒə ʁəɡʁεte bjɛ̃ plys taʁ də navwaʁ,
  pa plys to devɔʁe sεtə œvʁə ki delivʁə ? …
  il nə sə pasε ʁjɛ̃ mε setε bjɛ̃ ekʁi.
  ʒə lizε ʃakə mo, ʒə supəzε lε fʁazə,
  ʒə mɛ̃pʁeɲε dy tɔ̃, ʒɑ̃n- apʁesjε lɑ̃fazə,
  a defo daʁɡymɑ̃, ʒɑ̃ savuʁε lεspʁi.
  lə diskuʁz- etε kʁø, il mə paʁεsε vidə,
  ʒə diʁε mεmə plys : tu pʁoʃə dy neɑ̃.
  ʒavɑ̃sε, pa a pa, vεʁz- œ̃ ɡufʁə beɑ̃,
  a lɛ̃staʁ dy tɔno sɑ̃ fɔ̃ dε danajdə.
  a sə nivo ʒə kʁwa kil netε plys pɔsiblə,
  də ʁəbʁuse ʃəmɛ̃, ʒə dəvε lə finiʁ,
  sə livʁə kɔmɑ̃se, sɑ̃ puvwaʁ definiʁ,
  kεl etε lə syʒε, sil metε aksesiblə.
  alɔʁ kə ʒapʁoʃε də la dεʁnjεʁə paʒə,
  kə ʒə mə dəmɑ̃dε : u vø til ɑ̃ vəniʁ ?
  ε sə də mɔ̃ pase u də mɔ̃ dəvəniʁ,
  kil kɔ̃vjɛ̃ də pɑ̃se. ʒə fy ʁɑ̃pli də ʁaʒə ! …
  ʒə nə kɔ̃pʁənε ʁjɛ̃ a sεtə nebyløzə,
  sε bʁibə də pɑ̃se, sε diskuʁ dekuzys,
  sε diɡʁesjɔ̃ tɔʁdɥ, ʒə lə di də vizy,
  sɔ̃ la dε teɔʁi plyto avɑ̃tyʁøzə.
  ʒavε pase ma nɥi a liʁə dε sɔʁnεtə,
  e dε bijvəze, plεnə də kɔ̃tʁəzɛ̃.
  œ̃ patakε kɔ̃fy, dɔ̃ ʒiɲɔʁε lə sɑ̃s,
  setε pεʁdʁə sɔ̃ tɑ̃z- e… puʁ dε klɔpinεtə ! …
  kɑ̃ ʒə ʁəvi lami, sə kɔ̃sεje livʁεskə,
  ʒə lɥi fi paʁ bjɛ̃ syʁ, də ma dekɔ̃vənɥ.
  ma kʁitikə ʒə kʁwa, lɥi sɑ̃bla malvənɥ.
  il mə fi la ləsɔ̃, e mɑ̃ dʁesa la fʁεskə.
  dy deby a la fɛ̃, il kɔnεsε luvʁaʒə,
  e il mə lεksplika dɑ̃ sε mwɛ̃dʁə- detaj,
  ʒavu kɑ̃ lekutɑ̃, ʒə ʁɑ̃tʁε mɔ̃ pwatʁaj,
  kɑ̃ a lə kɔ̃tεste, ʒə navε plys kuʁaʒə.
  lɔʁskə ʒapʁi plys taʁ, kil ɑ̃n- etε lotœʁ,
  ʒə kɔ̃pʁi sɔ̃ savwaʁ syʁ la tənœʁ dy livʁə,
  puʁ ma paʁ ʒavε dy mɑ̃ke də savwaʁ vivʁə,
  a sεz- iø, e ʒə fy pεʁsy kɔmə œ̃ fotœʁ !  εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) lə duzə pwɛ̃ duzə pwɛ̃ dø milə ɔ̃zə
 • Pieds Phonétique : Le Livre Conseillé

  1
  œ̃=na=mi=ma=vε=di=ʒə=tə=lə=ʁə=kɔ=mɑ̃də 12
  il=εpʁə=nɑ̃=pɥi=sɑ̃=e=il=nu=zɛ̃=tεʁ=pεl=lə 12
  sɔ̃=no=tœʁ=ε=sa=vɑ̃=ɔ̃lə=pʁe=tɑ̃=ʁə=bεl=lə 12
  œ̃=ne=sε=kisə=vø=kɔ=mə=y=nə=ʁe=pʁi=mɑ̃də 12
  œ̃=swaʁ=səl=dɑ̃=mɔ̃=li=ʒɑ̃=tʁu=vʁi=dɔ̃k=sə=livʁə 12
  ʒe=tε=kɔmə=ɛ̃=tʁi=ɡe=e=ky=ʁjø=də=sa=vwaʁ 12
  a=lε=ʒə=ʁə=ɡʁε=te=bjɛ̃=plys=taʁ=də=na=vwaʁ 12
  pa=plys=to=de=vɔ=ʁe=sεtə=œ=vʁə=ki=de=li=vʁə 13
  il=nə=sə=pa=sε=ʁjɛ̃=mε=se=tε=bjɛ̃=e=kʁi 12
  ʒə=li=zε=ʃa=kə=mo=ʒə=su=pə=zε=lε=fʁazə 12
  ʒə=mɛ̃=pʁe=ɲε=dy=tɔ̃=ʒɑ̃=na=pʁe=sjε=lɑ̃=fazə 12
  a=de=fo=daʁ=ɡy=mɑ̃=ʒɑ̃=sa=vu=ʁε=lεs=pʁi 12
  lə=dis=kuʁ=ze=tε=kʁø=il=mə=pa=ʁε=sε=vidə 12
  ʒə=di=ʁε=mε=mə=plys=tu=pʁo=ʃə=dy=ne=ɑ̃ 12
  ʒa=vɑ̃=sε=pa=a=pa=vεʁ=zœ̃=ɡu=fʁə=be=ɑ̃ 12
  a=lɛ̃s=taʁ=dy=tɔ=no=sɑ̃=fɔ̃=dε=da=naj=də 12
  a=sə=ni=vo=ʒə=kʁwa=kil=ne=tε=plys=pɔ=siblə 12
  də=ʁə=bʁu=se=ʃə=mɛ̃=ʒə=də=vε=lə=fi=niʁ 12
  sə=li=vʁə=kɔ=mɑ̃=se=sɑ̃=pu=vwaʁ=de=fi=niʁ 12
  kεl=e=tε=lə=sy=ʒε=sil=me=tε=ak=se=siblə 12
  a=lɔʁ=kə=ʒa=pʁo=ʃε=də=la=dεʁ=njε=ʁə=paʒə 12
  kə=ʒə=mə=də=mɑ̃=dε=u=vø=til=ɑ̃=və=niʁ 12
  ε=sə=də=mɔ̃=pa=se=u=də=mɔ̃=də=və=niʁ 12
  kil=kɔ̃=vjɛ̃də=pɑ̃=se=ʒə=fy=ʁɑ̃=pli=də=ʁa=ʒə 12
  ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=ʁjɛ̃=a=sε=tə=ne=by=løzə 12
  sε=bʁi=bə=də=pɑ̃=se=sε=dis=kuʁ=de=ku=zys 12
  sε=di=ɡʁe=sj=ɔ̃=tɔʁdɥ=ʒə=lə=di=də=vi=zy 12
  sɔ̃=la=dε=te=ɔ=ʁi=ply=to=a=vɑ̃=ty=ʁøzə 12
  ʒa=vε=pa=se=ma=nɥi=a=li=ʁə=dε=sɔʁ=nεtə 12
  e=dε=bij=və=ze=plε=nə=də=kɔ̃=tʁə=zɛ̃ 11
  œ̃=pa=ta=kε=kɔ̃=fy=dɔ̃=ʒi=ɲɔ=ʁε=lə=sɑ̃s 12
  se=tε=pεʁdʁə=sɔ̃=tɑ̃=ze=puʁ=dε=klɔ=pi=nε=tə 12
  kɑ̃=ʒə=ʁə=vi=la=mi=sə=kɔ̃=sε=je=li=vʁεskə 12
  ʒə=lɥi=fi=paʁ=bj=ɛ̃=syʁ=də=ma=de=kɔ̃=vənɥ 12
  ma=kʁi=ti=kə=ʒə=kʁwa=lɥi=sɑ̃=bla=mal=vənɥ 11
  il=mə=fi=la=lə=sɔ̃=e=mɑ̃=dʁe=sa=la=fʁεskə 12
  dy=de=by=a=la=fɛ̃=il=kɔ=nε=sε=lu=vʁaʒə 12
  e=il=mə=lεk=spli=ka=dɑ̃=sε=mwɛ̃=dʁə=de=taj 12
  ʒa=vu=kɑ̃=le=ku=tɑ̃=ʒə=ʁɑ̃=tʁε=mɔ̃=pwa=tʁaj 12
  kɑ̃=a=lə=kɔ̃=tεs=te=ʒə=na=vε=plys=ku=ʁaʒə 12
  lɔʁ=skə=ʒa=pʁi=plys=taʁ=kil=ɑ̃=ne=tε=lo=tœʁ 12
  ʒə=kɔ̃=pʁi=sɔ̃=sa=vwaʁ=syʁ=la=tə=nœʁ=dy=livʁə 12
  puʁ=ma=paʁ=ʒa=vε=dy=mɑ̃=ke=də=sa=vwaʁ=vivʁə 12
  a=sε=ziø=e=ʒə=fy=pεʁ=sy=kɔmə=œ̃=fo=tœʁ 12

  1

  εsə=te=ʒyst=ʒɔ=εl=ɡo=tjəʁ=lə=du=zə=pwɛ̃=du=zə=pwɛ̃=dø=mi=ləɔ̃zə 17

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/12/2011 21:55St Just

Merci pour ton témoignage de sympathie. Il s’agit là d’une oeuvre de fiction, quand j’écris je me mets dans la peau des personnages, et je ressens quelles peuvent être leurs réactions dans certaines situations. J’ai donc imaginé la scène où un ami nous recommande de lire vivement un livre, qui finalement ne nous enchante pas du tout, bien au contraire. Quelquefois c’est un film que l’on nous recommande de voir que nous trouvons pourtant quelconque , voire ennuyeux, sans intérêt !...
Mes meilleurs voeux pour la nouvelle année qui s’approche !... St Just

Auteur de Poésie
30/12/2011 04:41Moz

Bin en tout cas j’ai bien aimé ton poéme, c’est une lecture à conseiller...
Amicalement Moz...