Poeme : Sur Un Tango

Sur Un Tango

Langueur du temps sur la volupté de l’instant :
Ses longues jambes soyeuses en bas couture
Se croisent et se décroisent sous une allure
Nonchalante, les pas rythmés sur son cœur battant.

Lors d’une nuit orageuse entre deux averses,
Seule au milieu d’une rue sous mille lueurs,
Elle avance noyant son reflet aux couleurs
Des enseignes lumineuses qui se déversent

Sur l’humide pavé où résonnent ses pas.
L’orage gronde cette insolente chaleur
Qui règne depuis des jours et traîne en longueur.
Il la dessine en ombre au mur sous ses éclats.

Femme si charmante en élégente tenue,
Robe fourreau jusqu’aux genoux, rose pastel,
Couleur assortie à sa veste de flanelle,
Laissant apparaître ses petits seins menus

Et gracieux flottant sous son chemisier de soie.
Sur le balancement langoureux de ses hanches,
Quelques curieux à l’appui des balcons se penchent,
Espérant d’elle un regard, mais nul n’en reçoit.

Entre ses doigts sous une fine broderie,
Posé à ses lèvres pourpres et satinées,
Elle tient un fume-cigarette argenté
Dont elle use comme objet de coquetterie.

Un léger voile de fumée s’échappe et glisse
Au bord de ses lèvres et sur sa peau nacrée,
Mêlant à l’âcre fumée son parfum sucré.
Un atout de plus à ses nombreux artifices.

Sous la clarté vacillante d’un réverbère
Une silhouette masculine l’attend.
La foudre déchirant le ciel au même instant
Etire leurs ombres comme pour s’en défaire.

Dénouant son chignon d’un geste gracieux,
Elle libère ses longs cheveux blond ambré.
Au dessus d’eux, le ciel de nuage encombré
S’éffondre à nouveau sous un voile pluvieux.

S’approchant doucement de l’élégante dame
Dans l’atmosphère orageuse de cette nuit,
La silhouette déploie un noir parapluie.
Elle l’embrasse, comme seule embrasse une autre femme.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sur Un Tango

  lan=gueur=du=temps=sur=la=vo=lup=té=de=lins=tant 12
  ses=lon=gues=jam=bes=soyeu=ses=en=bas=cou=tu=re 12
  se=croisent=et=se=dé=croi=sent=sous=u=ne=al=lure 12
  non=cha=lante=les=pas=ryth=més=sur=son=cœur=bat=tant 12

  lors=dune=nuit=o=ra=geu=se=en=tre=deux=a=verses 12
  seu=le=au=mi=lieu=du=ne=rue=sous=mil=le=lueurs 12
  el=le=a=vance=noy=ant=son=re=flet=aux=cou=leurs 12
  des=en=sei=gnes=lu=mi=neu=ses=qui=se=dé=versent 12

  sur=l=hu=mide=pa=vé=où=ré=son=nent=ses=pas 12
  lo=ra=ge=gron=de=cette=in=so=len=te=cha=leur 12
  qui=règne=de=puis=des=jours=et=traî=ne=en=lon=gueur 12
  il=la=des=sineen=om=bre=au=mur=sous=ses=é=clats 12

  fem=me=si=char=mante=en=é=lé=gen=te=te=nue 12
  ro=be=four=reau=jus=quaux=ge=noux=ro=se=pas=tel 12
  cou=leur=as=sor=tieà=sa=ves=te=de=fla=nel=le 12
  lais=sant=ap=pa=raî=tre=ses=pe=tits=seins=me=nus 12

  et=gra=cieux=flot=tant=sous=son=che=mi=sier=de=soie 12
  sur=le=ba=lan=ce=ment=lan=gou=reux=de=ses=hanches 12
  quel=ques=cu=rieux=à=lap=pui=des=bal=cons=se=penchent 12
  es=pé=rant=del=leun=re=gard=mais=nul=nen=re=çoit 12

  en=tre=ses=doigts=sous=u=ne=fi=ne=bro=de=rie 12
  po=sé=à=ses=lè=vres=pour=pres=et=sa=ti=nées 12
  el=le=tient=un=fume=ci=ga=ret=te=ar=gen=té 12
  dont=elle=use=com=me=ob=jet=de=co=quet=te=rie 12

  un=lé=ger=voile=de=fu=mée=sé=chap=pe=et=glisse 12
  au=bord=de=ses=lè=vres=et=sur=sa=peau=na=crée 12
  mê=lant=à=lâ=cre=fu=mée=son=par=fum=su=cré 12
  un=a=tout=de=plus=à=ses=nom=breux=ar=ti=fices 12

  sous=la=clar=té=va=cillan=te=dun=ré=ver=bè=re 12
  u=ne=sil=houet=te=mas=cu=li=ne=lat=tend 11
  la=foudre=dé=chi=rant=le=ciel=au=mê=me=ins=tant 12
  eti=re=leurs=om=bres=com=me=pour=sen=dé=fai=re 12

  dé=nou=ant=son=chi=gnon=dun=ges=te=gra=cieux 11
  el=le=li=bè=re=ses=longs=che=veux=blond=am=bré 12
  au=des=sus=deux=le=ciel=de=nu=age=en=com=bré 12
  séf=fon=dre=à=nou=veau=sous=un=voi=le=plu=vieux 12

  sap=pro=chant=dou=ce=ment=de=lé=lé=gan=te=dame 12
  dans=lat=mo=sphère=o=ra=geu=se=de=cet=te=nuit 12
  la=sil=houet=te=dé=ploie=un=noir=pa=ra=pluie 11
  elle=lem=brasse=com=me=seu=leem=bras=se=u=ne=au=tre=femme 14
 • Phonétique : Sur Un Tango

  lɑ̃ɡœʁ dy tɑ̃ syʁ la vɔlypte də lɛ̃stɑ̃ :
  sε lɔ̃ɡ ʒɑ̃bə swajøzəz- ɑ̃ ba kutyʁə
  sə kʁwaze e sə dekʁwaze suz- ynə alyʁə
  nɔ̃ʃalɑ̃tə, lε pa ʁitme syʁ sɔ̃ kœʁ batɑ̃.

  lɔʁ dynə nɥi ɔʁaʒøzə ɑ̃tʁə døz- avεʁsə,
  sələ o miljø dynə ʁy su milə lɥœʁ,
  εllə avɑ̃sə nwajɑ̃ sɔ̃ ʁəflε o kulœʁ
  dεz- ɑ̃sεɲə lyminøzə ki sə devεʁse

  syʁ lymidə pave u ʁezɔne sε pa.
  lɔʁaʒə ɡʁɔ̃də sεtə ɛ̃sɔlɑ̃tə ʃalœʁ
  ki ʁεɲə dəpɥi dε ʒuʁz- e tʁεnə ɑ̃ lɔ̃ɡœʁ.
  il la desinə ɑ̃n- ɔ̃bʁə o myʁ su sεz- ekla.

  famə si ʃaʁmɑ̃tə ɑ̃n- eleʒɑ̃tə tənɥ,
  ʁɔbə fuʁʁo ʒysko ʒənu, ʁozə pastεl,
  kulœʁ asɔʁti a sa vεstə də flanεllə,
  lεsɑ̃ apaʁεtʁə sε pəti sɛ̃ mənys

  e ɡʁasjø flɔtɑ̃ su sɔ̃ ʃəmizje də swa.
  syʁ lə balɑ̃səmɑ̃ lɑ̃ɡuʁø də sεz- ɑ̃ʃə,
  kεlk kyʁjøz- a lapɥi dε balkɔ̃ sə pɑ̃ʃe,
  εspeʁɑ̃ dεllə œ̃ ʁəɡaʁ, mε nyl nɑ̃ ʁəswa.

  ɑ̃tʁə sε dwa suz- ynə finə bʁɔdəʁi,
  poze a sε lεvʁə- puʁpʁəz- e satine,
  εllə tjɛ̃ œ̃ fymə siɡaʁεtə aʁʒɑ̃te
  dɔ̃ εllə yzə kɔmə ɔbʒε də kɔkεtəʁi.

  œ̃ leʒe vwalə də fyme seʃapə e ɡlisə
  o bɔʁ də sε lεvʁəz- e syʁ sa po nakʁe,
  mεlɑ̃ a lakʁə fyme sɔ̃ paʁfœ̃ sykʁe.
  œ̃n- atu də plysz- a sε nɔ̃bʁøz- aʁtifisə.

  su la klaʁte vasijɑ̃tə dœ̃ ʁevεʁbεʁə
  ynə siluεtə maskylinə latɑ̃.
  la fudʁə deʃiʁɑ̃ lə sjεl o mεmə ɛ̃stɑ̃
  ətiʁə lœʁz- ɔ̃bʁə- kɔmə puʁ sɑ̃ defεʁə.

  denuɑ̃ sɔ̃ ʃiɲɔ̃ dœ̃ ʒεstə ɡʁasjø,
  εllə libεʁə sε lɔ̃ɡ ʃəvø blɔ̃t- ɑ̃bʁe.
  o dəsy dø, lə sjεl də nɥaʒə ɑ̃kɔ̃bʁe
  sefɔ̃dʁə a nuvo suz- œ̃ vwalə plyvjø.

  sapʁoʃɑ̃ dusəmɑ̃ də leleɡɑ̃tə damə
  dɑ̃ latmɔsfεʁə ɔʁaʒøzə də sεtə nɥi,
  la siluεtə deplwa œ̃ nwaʁ paʁaplɥi.
  εllə lɑ̃bʁasə, kɔmə sələ ɑ̃bʁasə ynə otʁə famə.
 • Syllabes Phonétique : Sur Un Tango

  lɑ̃=ɡœʁ=dy=tɑ̃=syʁ=la=vɔ=lyp=te=də=lɛ̃s=tɑ̃ 12
  sε=lɔ̃ɡ=ʒɑ̃=bə=swa=jø=zə=zɑ̃=ba=ku=ty=ʁə 12
  sə=kʁwa=ze=e=sə=de=kʁwa=ze=su=zynə=a=lyʁə 12
  nɔ̃=ʃa=lɑ̃tə=lε=pa=ʁit=me=syʁ=sɔ̃=kœʁ=ba=tɑ̃ 12

  lɔʁ=dynə=nɥi=ɔ=ʁa=ʒø=zə=ɑ̃=tʁə=dø=za=vεʁsə 12
  sə=lə=o=mi=ljø=dy=nə=ʁy=su=mi=lə=lɥœʁ 12
  εl=lə=a=vɑ̃sə=nwa=jɑ̃=sɔ̃=ʁə=flε=o=ku=lœʁ 12
  dε=zɑ̃=sε=ɲə=ly=mi=nø=zə=ki=sə=de=vεʁse 12

  syʁ=ly=mi=də=pa=ve=u=ʁe=zɔ=ne=sε=pa 12
  lɔ=ʁa=ʒə=ɡʁɔ̃=də=sεtə=ɛ̃=sɔ=lɑ̃=tə=ʃa=lœʁ 12
  ki=ʁεɲə=dəp=ɥi=dε=ʒuʁ=ze=tʁε=nə=ɑ̃=lɔ̃=ɡœʁ 12
  il=la=de=sinəɑ̃=nɔ̃=bʁə=o=myʁ=su=sε=ze=kla 12

  fa=mə=si=ʃaʁ=mɑ̃=tə=ɑ̃=ne=le=ʒɑ̃=tə=tənɥ 12
  ʁɔ=bə=fuʁ=ʁo=ʒys=ko=ʒə=nu=ʁo=zə=pas=tεl 12
  ku=lœʁ=a=sɔʁ=ti=a=sa=vεstə=də=fla=nεl=lə 12
  lε=sɑ̃=a=pa=ʁε=tʁə=sε=pə=ti=sɛ̃=mə=nys 12

  e=ɡʁa=sjø=flɔ=tɑ̃=su=sɔ̃=ʃə=mi=zje=də=swa 12
  syʁ=lə=ba=lɑ̃=sə=mɑ̃=lɑ̃=ɡu=ʁø=də=sε=zɑ̃ʃə 12
  kεl=kə=ky=ʁjø=za=lap=ɥi=dε=bal=kɔ̃sə=pɑ̃=ʃe 12
  εs=pe=ʁɑ̃=dεl=lə=œ̃=ʁə=ɡaʁ=mε=nyl=nɑ̃ʁə=swa 12

  ɑ̃=tʁə=sε=dwa=su=zy=nə=fi=nə=bʁɔ=də=ʁi 12
  po=ze=a=sε=lε=vʁə=puʁ=pʁə=ze=sa=ti=ne 12
  εl=lə=tjɛ̃=œ̃=fymə=si=ɡa=ʁε=tə=aʁ=ʒɑ̃=te 12
  dɔ̃=εllə=yzə=kɔ=mə=ɔb=ʒε=də=kɔ=kε=tə=ʁi 12

  œ̃=le=ʒe=vwalə=də=fy=me=se=ʃa=pə=e=ɡlisə 12
  o=bɔʁ=də=sε=lε=vʁə=ze=syʁ=sa=po=na=kʁe 12
  mε=lɑ̃=a=la=kʁə=fy=me=sɔ̃=paʁ=fœ̃=sy=kʁe 12
  œ̃=na=tu=də=plys=za=sε=nɔ̃=bʁø=zaʁ=ti=fisə 12

  su=la=klaʁ=te=va=si=jɑ̃=tə=dœ̃=ʁe=vεʁ=bεʁə 12
  y=nə=si=lu=ε=tə=mas=ky=li=nə=la=tɑ̃ 12
  la=fu=dʁə=de=ʃi=ʁɑ̃lə=sjεl=o=mε=mə=ɛ̃s=tɑ̃ 12
  ə=ti=ʁə=lœʁ=zɔ̃=bʁə=kɔ=mə=puʁ=sɑ̃=de=fεʁə 12

  de=nu=ɑ̃=sɔ̃=ʃi=ɲɔ̃=dœ̃=ʒεs=tə=ɡʁa=sj=ø 12
  εl=lə=li=bε=ʁə=sε=lɔ̃ɡ=ʃə=vø=blɔ̃=tɑ̃=bʁe 12
  odə=sy=dø=lə=sjεl=də=nɥ=a=ʒə=ɑ̃=kɔ̃=bʁe 12
  se=fɔ̃=dʁə=a=nu=vo=su=zœ̃=vwa=lə=ply=vjø 12

  sa=pʁo=ʃɑ̃=du=sə=mɑ̃=də=le=le=ɡɑ̃=tə=damə 12
  dɑ̃=lat=mɔs=fεʁə=ɔ=ʁa=ʒø=zə=də=sε=tə=nɥi 12
  la=si=lu=ε=tə=de=plwa=œ̃=nwaʁ=pa=ʁap=lɥi 12
  εllə=lɑ̃=bʁasə=kɔ=mə=sə=ləɑ̃=bʁa=sə=y=nə=o=tʁə=famə 14

Récompense

7
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/11/2012 09:42Eden33

très beau tableau !
bravo
coup de coeur

Auteur de Poésie
08/11/2012 09:56Solfege34

splendide !!! coup de coeur
solfege

Auteur de Poésie
08/11/2012 10:05Tw

Merci à vous ^^
Amitiés
TW

Auteur de Poésie
08/11/2012 17:00Glaze

Wouaw...
Je viens de te découvrir sur ce texte , et franchement... bravo 😉
Amitié
Glaze (mais appelle moi Valentin 😉

Auteur de Poésie
08/11/2012 23:10Jandot Poésie

bravo pour ce poème qui se lit tout en musique la rose entre les dents .....
amitiés

Auteur de Poésie
08/11/2012 23:14Tw

Merci à vous Jandot et Valentin
Amitiés
TW

Auteur de Poésie
09/11/2012 08:19Mikie95

oui magnifique, érotisant comme un tango, les phrases dansent entre elles sur une musique en belle harmonie, j’ai adoré, coup de coeur

Auteur de Poésie
10/11/2012 15:33Daniel

Une plume que je découvre......et que j’apprécie.....Bravo !!!
Amitié......Daniel.....

Auteur de Poésie
12/11/2012 16:35La Petite Etoile

Un magnifique tango tout en subtilité et sensualité. Ton texte fait rêver !
Moi aussi, amoureuse de la danse, j’aime ton poème !
Coup de coeur poétique pour moi
AMitiés, la Petite Etoile

Auteur de Poésie
12/11/2012 17:03Tw

Merci à vous pour tout vos commentaires
Amitiés
TW

Auteur de Poésie
27/03/2014 09:42Antoine38

Ce n’est plus de la poésie, c’est du cinéma et fort
réussi, joli.

Auteur de Poésie
29/04/2015 11:58Delideal

C’est de la poésie! C’est la vie... C’est très beau. Presque gênant, d’accéder à cette intimité là, fantasmé pour un homme. Si j’étais une femme, je serais celle là, et si je pouvais... Oh, si seulement je pouvais, je volerais aussi ce baiser.