Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : O Pauvre Femme

Poème - Sans Thème -
Publié le 08/07/2011 09:45

L'écrit contient 360 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

O Pauvre Femme

O pauvre femme
O pauvre femme, j’entends ta souffrance
Faut-il que ce mal hideux qui t’a blessé
Ait une condition pour être une sûre réalité
Faut-il que ta mort eut été ta seule maltraitance
La puissance de tout homme ne peut-être
Une barrière où on empile des lingots
L’or n’est pas matière pour parodier le faux
D’une justice qui cache tous les mal être
Je tente de comprendre cette justice
Alors ma raison, elle la sagace m’incite
A vouloir tuer dans ce grand principe
Le truand en ma pensée adventice
Car ce miséreux n’aura pas bonne moralité
Quand moi le sage sans faire parjure
Ma morale résonnera au dessus des murs
Pour couvrir mon délit, absout de jugement dédié
O justice de l’homme ; montres- toi rationnelle
Il n’est que le fait du crime, celui qui est commis
Que tu te dois de juger, noblesse du défit
Interroge-toi, coupable ou pas coupable, l’essentiel
Justice ton balancier ne doit pencher
En aucune manière vers des motifs inutiles
Quand des procédures n’offrent que dits futiles
Pour laisser libre cet insolent criminel ganté
Suis-je pauvre à n’avoir défense que le maudit
Quand l’argent octroie à l’accusé bon placement
Le juge investi alors en somme valeur d’intolérant
Il donne avantage à cet or qui coule non lieu de l’inédit
Toi le juge extirpe-toi du lucre de la tentation
Ce Lucre que des anges gardiens ont convoité
Pour affranchir leur protégé, libéré du droit de loyauté
Pense que ta fille aurait pu être sa malédiction
O pauvre femme, il est de ces maudits jeux
Qu’il ne faut jamais, non jamais entreprendre
Quand la morale de l’homme veut prendre
Comme symbole la puissance et l’argent vicieux
Le crime commis pour la justice n’aurait-il de juste
Que l’enfermement en ces fautes d’une victime
Je sais ! La morale du bon peuple n’admet qu’on décime
L’image d’un puissant dont il rêve reflet qui le tarabuste
Alors digne justice soit juste
Robuste ta sagacité, au verdict auguste
ÐC₣
 • Pieds Hyphénique: O Pauvre Femme

  o=pau=vre=femme 4
  o=pau=vre=fem=me=jen=tends=ta=souf=france 10
  faut=til=que=ce=mal=hi=deux=qui=ta=bles=sé 11
  ait=u=ne=con=di=ti=on=pour=ê=treu=ne=sû=re=ré=a=li=té 17
  faut=til=que=ta=mort=eut=é=té=ta=seu=le=mal=trai=tance 14
  la=puis=san=ce=de=tout=hom=me=ne=peut=têtre 11
  u=ne=bar=riè=re=où=on=em=pi=le=des=lin=gots 13
  lor=nest=pas=ma=tiè=re=pour=pa=ro=dier=le=faux 12
  du=ne=jus=ti=ce=qui=ca=che=tous=les=mal=être 12
  je=ten=te=de=com=pren=dre=cet=te=jus=tice 11
  a=lors=ma=rai=son=el=le=la=sa=ga=ce=min=cite 13
  a=vou=loir=tuer=dans=ce=grand=prin=cipe 9
  le=truand=en=ma=pen=séead=ven=tice 8
  car=ce=mi=sé=reux=nau=ra=pas=bon=ne=mo=ra=li=té 14
  quand=moi=le=sa=ge=sans=fai=re=par=jure 10
  ma=mo=ra=le=ré=son=ne=ra=au=des=sus=des=murs 13
  pour=cou=vrir=mon=dé=lit=ab=sout=de=ju=ge=ment=dé=di 14
  o=jus=ti=ce=de=lhom=me=mon=tres=toi=ra=ti=on=nelle 14
  il=nest=que=le=fait=du=crime=ce=lui=qui=est=com=mis 13
  que=tu=te=dois=de=ju=ger=no=bles=se=du=dé=fit 13
  in=ter=ro=ge=toi=cou=pa=ble=ou=pas=cou=pable=les=sen=tiel 15
  jus=ti=ce=ton=ba=lan=cier=ne=doit=pen=cher 11
  en=au=cu=ne=ma=niè=re=vers=des=mo=tifs=i=nu=tiles 14
  quand=des=pro=cé=du=res=nof=frent=que=dits=fu=tiles 12
  pour=lais=ser=li=bre=cet=in=so=lent=cri=mi=nel=gan=té 14
  suis=je=pau=vreà=na=voir=dé=fen=se=que=le=mau=dit 13
  quand=lar=gent=oc=troie=à=lac=cu=sé=bon=pla=ce=ment 13
  le=ju=ge=in=ves=ti=a=lors=en=som=me=va=leur=din=to=lé=rant 17
  il=don=nea=van=ta=geà=cet=or=qui=cou=le=non=lieu=de=li=né=dit 17
  toi=le=ju=ge=ex=tir=pe=toi=du=lu=cre=de=la=ten=ta=ti=on 17
  ce=lu=cre=que=des=an=ges=gar=diens=ont=con=voi=té 13
  pour=af=fran=chir=leur=pro=té=gé=li=bé=ré=du=droit=de=loyau=té 16
  pen=se=que=ta=filleau=rait=pu=ê=tre=sa=ma=lé=dic=ti=on 15
  o=pau=vre=fem=me=il=est=de=ces=mau=dits=jeux 12
  quil=ne=faut=ja=mais=non=ja=mais=en=tre=prendre 11
  quand=la=mo=ra=le=de=lhom=me=veut=prendre 10
  com=me=sym=bo=le=la=puis=san=ceet=lar=gent=vi=cieux 13
  le=cri=me=com=mis=pour=la=jus=ti=ce=nau=rait=til=de=juste 15
  que=len=fer=me=ment=en=ces=fau=tes=du=ne=vic=time 13
  je=sais=la=mo=ra=le=du=bon=peu=ple=nad=met=quon=dé=cime 15
  li=ma=ge=dun=puis=sant=dont=il=rê=ve=re=flet=qui=le=ta=ra=buste 17
  a=lors=di=gne=jus=ti=ce=soit=juste 9
  ro=bus=te=ta=sa=ga=ci=té=au=ver=dict=au=guste 13
  ðc₣ 1
 • Phonétique : O Pauvre Femme

  o povʁə famə
  o povʁə famə, ʒɑ̃tɑ̃ ta sufʁɑ̃sə
  fo til kə sə mal idø ki ta blese
  ε ynə kɔ̃disjɔ̃ puʁ εtʁə ynə syʁə ʁealite
  fo til kə ta mɔʁ y ete ta sələ maltʁεtɑ̃sə
  la pɥisɑ̃sə də tu ɔmə nə pø tεtʁə
  ynə baʁjεʁə u ɔ̃n- ɑ̃pilə dε lɛ̃ɡo
  lɔʁ nε pa matjεʁə puʁ paʁɔdje lə fo
  dynə ʒystisə ki kaʃə tus lε mal εtʁə
  ʒə tɑ̃tə də kɔ̃pʁɑ̃dʁə sεtə ʒystisə
  alɔʁ ma ʁεzɔ̃, εllə la saɡasə mɛ̃sitə
  a vulwaʁ tɥe dɑ̃ sə ɡʁɑ̃ pʁɛ̃sipə
  lə tʁɥɑ̃d ɑ̃ ma pɑ̃se advɑ̃tisə
  kaʁ sə mizeʁø noʁa pa bɔnə mɔʁalite
  kɑ̃ mwa lə saʒə sɑ̃ fεʁə paʁʒyʁə
  ma mɔʁalə ʁezɔnəʁa o dəsy dε myʁ
  puʁ kuvʁiʁ mɔ̃ deli, absu də ʒyʒəmɑ̃ dedje
  o ʒystisə də lɔmə, mɔ̃tʁə- twa ʁasjɔnεllə
  il nε kə lə fε dy kʁimə, səlɥi ki ε kɔmi
  kə ty tə dwa də ʒyʒe, nɔblεsə dy defi
  ɛ̃teʁɔʒə twa, kupablə u pa kupablə, lesɑ̃sjεl
  ʒystisə tɔ̃ balɑ̃sje nə dwa pɑ̃ʃe
  ɑ̃n- okynə manjεʁə vεʁ dε mɔtifz- inytilə
  kɑ̃ dε pʁɔsedyʁə nɔfʁe kə di fytilə
  puʁ lεse libʁə sεt ɛ̃sɔle kʁiminεl ɡɑ̃te
  sɥi ʒə povʁə a navwaʁ defɑ̃sə kə lə modi
  kɑ̃ laʁʒe ɔktʁwa a lakyze bɔ̃ plasəmɑ̃
  lə ʒyʒə ɛ̃vεsti alɔʁz- ɑ̃ sɔmə valœʁ dɛ̃tɔleʁɑ̃
  il dɔnə avɑ̃taʒə a sεt ɔʁ ki kulə nɔ̃ ljø də linedi
  twa lə ʒyʒə εkstiʁpə twa dy lykʁə də la tɑ̃tasjɔ̃
  sə lykʁə kə dεz- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃z- ɔ̃ kɔ̃vwate
  puʁ afʁɑ̃ʃiʁ lœʁ pʁɔteʒe, libeʁe dy dʁwa də lwajote
  pɑ̃sə kə ta fijə oʁε py εtʁə sa malediksjɔ̃
  o povʁə famə, il ε də sε modi ʒø
  kil nə fo ʒamε, nɔ̃ ʒamεz- ɑ̃tʁəpʁɑ̃dʁə
  kɑ̃ la mɔʁalə də lɔmə vø pʁɑ̃dʁə
  kɔmə sɛ̃bɔlə la pɥisɑ̃sə e laʁʒe visjø
  lə kʁimə kɔmi puʁ la ʒystisə noʁε til də ʒystə
  kə lɑ̃fεʁməmɑ̃ ɑ̃ sε fotə dynə viktimə
  ʒə sε ! la mɔʁalə dy bɔ̃ pəplə nadmε kɔ̃ desimə
  limaʒə dœ̃ pɥisɑ̃ dɔ̃ il ʁεvə ʁəflε ki lə taʁabystə
  alɔʁ diɲə ʒystisə swa ʒystə
  ʁɔbystə ta saɡasite, o vεʁdikt oɡystə
  k
 • Pieds Phonétique : O Pauvre Femme

  o=po=vʁə=famə 4
  o=po=vʁə=famə=ʒɑ̃=tɑ̃=ta=su=fʁɑ̃sə 9
  fo=til=kə=sə=mal=i=dø=ki=ta=ble=se 11
  ε=y=nə=kɔ̃=di=sj=ɔ̃=puʁ=ε=tʁəy=nə=sy=ʁə=ʁe=a=li=te 17
  fo=til=kə=ta=mɔʁ=y=e=te=ta=sə=lə=mal=tʁε=tɑ̃sə 14
  la=pɥi=sɑ̃=sə=də=tu=ɔ=mə=nə=pø=tεtʁə 11
  y=nə=ba=ʁjε=ʁə=u=ɔ̃=nɑ̃=pi=lə=dε=lɛ̃=ɡo 13
  lɔʁ=nε=pa=ma=tjε=ʁə=puʁ=pa=ʁɔ=dj=e=lə=fo 13
  dy=nə=ʒys=ti=sə=ki=ka=ʃə=tus=lε=mal=εtʁə 12
  ʒə=tɑ̃=tə=də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sε=tə=ʒys=tisə 11
  a=lɔʁ=ma=ʁε=zɔ̃=εl=lə=la=sa=ɡa=sə=mɛ̃=sitə 13
  a=vu=lwaʁ=tɥe=dɑ̃=sə=ɡʁɑ̃=pʁɛ̃=sipə 9
  lə=tʁɥɑ̃d=ɑ̃=ma=pɑ̃=se=ad=vɑ̃=tisə 9
  kaʁ=sə=mi=ze=ʁø=no=ʁa=pa=bɔ=nə=mɔ=ʁa=li=te 14
  kɑ̃=mwa=lə=sa=ʒə=sɑ̃=fε=ʁə=paʁ=ʒyʁə 10
  ma=mɔ=ʁa=lə=ʁe=zɔ=nə=ʁa=o=də=sy=dε=myʁ 13
  puʁ=ku=vʁiʁ=mɔ̃=de=li=ab=su=də=ʒy=ʒə=mɑ̃=de=dj=e 15
  o=ʒys=ti=sə=də=lɔmə=mɔ̃=tʁə=twa=ʁa=sjɔ=nεl=lə 13
  il=nε=kə=lə=fε=dy=kʁimə=səl=ɥi=ki=ε=kɔ=mi 13
  kə=ty=tə=dwa=də=ʒy=ʒe=nɔ=blε=sə=dy=de=fi 13
  ɛ̃=te=ʁɔ=ʒə=twa=ku=pa=blə=u=pa=ku=pablə=le=sɑ̃=sjεl 15
  ʒys=ti=sə=tɔ̃=ba=lɑ̃=sj=e=nə=dwa=pɑ̃=ʃe 12
  ɑ̃=no=ky=nə=ma=njε=ʁə=vεʁ=dε=mɔ=tif=zi=ny=tilə 14
  kɑ̃=dε=pʁɔ=se=dy=ʁə=nɔ=fʁe=kə=di=fy=tilə 12
  puʁ=lε=se=li=bʁə=sεt=ɛ̃=sɔ=le=kʁi=mi=nεl=ɡɑ̃=te 14
  sɥi=ʒə=po=vʁəa=na=vwaʁ=de=fɑ̃=sə=kə=lə=mo=di 13
  kɑ̃=laʁ=ʒe=ɔk=tʁwa=a=la=ky=ze=bɔ̃=pla=sə=mɑ̃ 13
  lə=ʒy=ʒə=ɛ̃=vεs=ti=a=lɔʁ=zɑ̃=sɔ=mə=va=lœʁ=dɛ̃=tɔ=le=ʁɑ̃ 17
  il=dɔ=nəa=vɑ̃=ta=ʒəa=sεt=ɔʁ=ki=ku=lə=nɔ̃=ljø=də=li=ne=di 17
  twa=lə=ʒy=ʒəεk=stiʁ=pə=twa=dy=ly=kʁə=də=la=tɑ̃=ta=sj=ɔ̃ 16
  sə=ly=kʁə=kə=dε=zɑ̃=ʒə=ɡaʁ=djɛ̃=zɔ̃=kɔ̃=vwa=te 13
  puʁ=a=fʁɑ̃=ʃiʁ=lœʁ=pʁɔ=te=ʒe=li=be=ʁe=dy=dʁwa=də=lwa=jo=te 17
  pɑ̃=sə=kə=ta=fi=jəo=ʁε=py=ε=tʁə=sa=ma=le=dik=sj=ɔ̃ 16
  o=po=vʁə=famə=il=ε=də=sε=mo=di=ʒø 11
  kil=nə=fo=ʒa=mε=nɔ̃=ʒa=mε=zɑ̃=tʁə=pʁɑ̃dʁə 11
  kɑ̃=la=mɔ=ʁa=lə=də=lɔ=mə=vø=pʁɑ̃dʁə 10
  kɔ=mə=sɛ̃=bɔ=lə=la=pɥi=sɑ̃=səe=laʁ=ʒe=vi=sjø 13
  lə=kʁi=mə=kɔ=mi=puʁ=la=ʒys=ti=sə=no=ʁε=til=də=ʒys=tə 16
  kə=lɑ̃=fεʁ=mə=mɑ̃=ɑ̃=sε=fo=tə=dy=nə=vik=timə 13
  ʒə=sε=la=mɔ=ʁa=lə=dy=bɔ̃=pə=plə=nad=mε=kɔ̃=de=simə 15
  li=ma=ʒə=dœ̃=pɥi=sɑ̃=dɔ̃=il=ʁε=və=ʁə=flε=ki=lə=ta=ʁa=bys=tə 18
  a=lɔʁ=di=ɲə=ʒys=ti=sə=swa=ʒys=tə 10
  ʁɔ=bys=tə=ta=sa=ɡa=si=te=o=vεʁ=dikt=o=ɡys=tə 14
  k 1

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/07/2011 18:26Lemmiath

Belle lecture, cependant je pense que ton écrit mérite plus d’explication.

Auteur de Poésie
17/07/2011 22:40Modepoete

merci cher ami

ce poeme m’a été inspiré par l’affaire DSK, car je ne suis pas d’accord avc la justice car l’argent ne doit pas être un élément pour soustraire un justiciable à la la justice humaine

un crime est un crime, il n’y a pas le crime du riche ou le crime du pauvre, ainsi pour moi un crime est un crime
et le chatiment doit être le même pour l’un comme pour l’autre

donner une caution aussi forte soit-elle n’est pas signe de justice
car que représente 5 millions d’euros pour un milliadaire au regard de dix mille euros pour un smicard

amitié poétique

tikalo