Univers de poésie d'un auteur

Poème:Voyage Vers Le Bonheur

Le Poème

Voyage vers le bonheur
Dans ce logis de forte grisaille
J’absorbais sans peine grain d’ail
Pour me préserver d’un malheur
Et oublier ce temps ravageur
J’ai reçu la bonne nouvelle
De la très sage hirondelle
Qui déposa sur mes lèvres
Un filet gai de soleil orfèvre
À l’autre coin de cette vie
La gaie coccinelle me sourit
A rougir de gêner ma peine
Quand d’instinct j’en devins blême
O reine de la chance donne-moi
De revoir les beaux jours avec toi
D’un avenir riche sous mon toit
Balayant ces poussières des émois
Et le bonheur alors se terra riche
Au fond de ma grande niche
Quand mon âme placide se colora
Au chant de l’hirondelle des hourras
J’ai compté ces noirs luisants
De l’insecte de chance, puissant
Et mes yeux se sont refermés
Pour contempler le bonheur vrai
Compagnons de mes jours tourments
Construisez-moi de l’agrément
Sortez-moi ! De ma pure solitude,
Menez-moi ! Vers les altitudes
Et demain libre, là bas de nos ailes
Ensemble nous filerons vers cette fidèle
Notre maîtresse la vie bien posée
D’où surgit le véritable bonheur igné
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Voyage Vers Le Bonheurvoy=a=ge=vers=le=bon=heur 7
dans=ce=lo=gis=de=forte=gri=saille 8
jab=sor=bais=sans=pei=ne=grain=dail 8
pour=me=pré=ser=ver=dun=mal=heur 8
et=ou=blier=ce=temps=ra=va=geur 8
jai=re=çu=la=bon=ne=nou=velle 8
de=la=très=sa=ge=hi=ron=delle 8
qui=dé=po=sa=sur=mes=lè=vres 8
un=filet=gai=de=so=leil=or=fèvre 8
à=lau=tre=coin=de=cet=te=vie 8
la=gaie=coc=ci=nel=le=me=sou=rit 9
a=rou=gir=de=gê=ner=ma=peine 8
quand=dins=tinct=jen=de=vins=blê=me 8
o=reine=de=la=chan=ce=don=ne=moi 9
de=re=voir=les=beaux=jours=a=vec=toi 9
dun=ave=nir=ri=che=sous=mon=toit 8
ba=layant=ces=pous=sières=des=é=mois 8
et=le=bon=heur=a=lors=se=ter=ra=riche 10
au=fond=de=ma=gran=de=ni=che 8
quand=mon=â=me=pla=cide=se=co=lo=ra 10
au=chant=de=lhi=ron=del=le=des=hour=ras 10
jai=comp=té=ces=noirs=lui=sants 7
de=lin=sec=te=de=chance=puis=sant 8
et=mes=yeux=se=sont=re=fer=més 8
pour=con=tem=pler=le=bon=heur=vrai 8
com=pa=gnons=de=mes=jours=tour=ments 8
construi=sez=moi=de=la=gré=ment 7
sor=tez=moi=de=ma=pure=so=li=tude 9
me=nez=moi=vers=les=al=ti=tudes 8
et=de=main=libre=là=bas=de=nos=ailes 9
en=sem=ble=nous=file=rons=vers=cet=te=fi=dèle 11
notre=maî=tres=se=la=vie=bien=po=sée 9
doù=sur=git=le=vé=ri=table=bon=heur=i=gné 11
Phonétique : Voyage Vers Le Bonheurvwajaʒə vεʁ lə bɔnœʁ
dɑ̃ sə lɔʒi də fɔʁtə ɡʁizajə
ʒabsɔʁbε sɑ̃ pεnə ɡʁɛ̃ daj
puʁ mə pʁezεʁve dœ̃ malœʁ
e ublje sə tɑ̃ ʁavaʒœʁ
ʒε ʁəsy la bɔnə nuvεllə
də la tʁε saʒə iʁɔ̃dεllə
ki depoza syʁ mε lεvʁə
œ̃ filε ɡε də sɔlεj ɔʁfεvʁə
a lotʁə kwɛ̃ də sεtə vi
la ɡε kɔksinεllə mə suʁi
a ʁuʒiʁ də ʒεne ma pεnə
kɑ̃ dɛ̃stɛ̃ ʒɑ̃ dəvɛ̃ blεmə
o ʁεnə də la ʃɑ̃sə dɔnə mwa
də ʁəvwaʁ lε bo ʒuʁz- avεk twa
dœ̃n- avəniʁ ʁiʃə su mɔ̃ twa
balεjɑ̃ sε pusjεʁə dεz- emwa
e lə bɔnœʁ alɔʁ sə teʁa ʁiʃə
o fɔ̃ də ma ɡʁɑ̃də niʃə
kɑ̃ mɔ̃n- amə plasidə sə kɔlɔʁa
o ʃɑ̃ də liʁɔ̃dεllə dεz- uʁʁa
ʒε kɔ̃te sε nwaʁ lɥizɑ̃
də lɛ̃sεktə də ʃɑ̃sə, pɥisɑ̃
e mεz- iø sə sɔ̃ ʁəfεʁme
puʁ kɔ̃tɑ̃ple lə bɔnœʁ vʁε
kɔ̃paɲɔ̃ də mε ʒuʁ tuʁmɑ̃
kɔ̃stʁɥize mwa də laɡʁemɑ̃
sɔʁte mwa ! də ma pyʁə sɔlitydə,
məne mwa ! vεʁ lεz- altitydə
e dəmɛ̃ libʁə, la ba də noz- εlə
ɑ̃sɑ̃blə nu filəʁɔ̃ vεʁ sεtə fidεlə
nɔtʁə mεtʁεsə la vi bjɛ̃ poze
du syʁʒi lə veʁitablə bɔnœʁ iɲe
Syllabes Phonétique : Voyage Vers Le Bonheurvwa=ja=ʒə=vεʁ=lə=bɔ=nœ=ʁə 8
dɑ̃=sə=lɔ=ʒidə=fɔʁ=tə=ɡʁi=zajə 8
ʒab=sɔʁ=bε=sɑ̃=pε=nə=ɡʁɛ̃=daj 8
puʁ=mə=pʁe=zεʁ=ve=dœ̃=ma=lœʁ 8
e=u=blje=sə=tɑ̃=ʁa=va=ʒœʁ 8
ʒεʁə=sy=la=bɔ=nə=nu=vεl=lə 8
də=la=tʁε=saʒə=i=ʁɔ̃=dεl=lə 8
ki=de=po=za=syʁ=mε=lε=vʁə 8
œ̃=fi=lε=ɡεdə=sɔ=lεj=ɔʁ=fεvʁə 8
a=lo=tʁə=kwɛ̃=də=sε=tə=vi 8
la=ɡε=kɔk=si=nεllə=mə=su=ʁi 8
a=ʁu=ʒiʁ=də=ʒε=ne=ma=pεnə 8
kɑ̃=dɛ̃s=tɛ̃=ʒɑ̃=də=vɛ̃=blε=mə 8
o=ʁεnə=də=la=ʃɑ̃=sə=dɔ=nə=mwa 9
dəʁə=vwaʁ=lε=bo=ʒuʁ=za=vεk=twa 8
dœ̃=navə=niʁ=ʁi=ʃə=su=mɔ̃=twa 8
ba=lε=jɑ̃=sε=pu=sjεʁə=dε=ze=mwa 9
e=lə=bɔ=nœʁ=a=lɔʁsə=te=ʁaʁiʃə 8
o=fɔ̃=də=ma=ɡʁɑ̃=də=ni=ʃə 8
kɑ̃=mɔ̃=namə=pla=sidə=sə=kɔ=lɔ=ʁa 9
o=ʃɑ̃də=li=ʁɔ̃=dεllə=dε=zuʁ=ʁa 8
ʒε=kɔ̃=te=sε=nwaʁ=lɥi=zɑ̃ 7
də=lɛ̃=sεk=tə=də=ʃɑ̃sə=pɥi=sɑ̃ 8
e=mε=zi=øsə=sɔ̃=ʁə=fεʁ=me 8
puʁ=kɔ̃=tɑ̃=ple=lə=bɔ=nœʁ=vʁε 8
kɔ̃=pa=ɲɔ̃=də=mε=ʒuʁ=tuʁ=mɑ̃ 8
kɔ̃s=tʁɥi=ze=mwa=də=la=ɡʁe=mɑ̃ 8
sɔʁ=te=mwa=də=ma=pyʁə=sɔ=litydə 8
mə=ne=mwa=vεʁ=lε=zal=ti=tydə 8
e=də=mɛ̃=libʁə=la=ba=də=nozεlə 8
ɑ̃=sɑ̃blə=nu=fi=lə=ʁɔ̃=vεʁ=sε=tə=fidεlə 10
nɔtʁə=mε=tʁε=sə=la=vi=bjɛ̃=po=ze 9
du=syʁ=ʒilə=ve=ʁi=ta=blə=bɔ=nœʁ=i=ɲe 11

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
15/07/2011 20:21Lemmiath

Tu as raison rien de tel que le bonheur simple, celui t’apprécier le bonheur présent.

Auteur de Poésie
17/07/2011 22:25Modepoete

Merci cher ami
de ta lecture et de ton pertinent commentaire

amitié poétique

tikalo

Poème - Sans Thème -
Du 15/07/2011 13:46

L'écrit contient 198 mots qui sont répartis dans 1 strophes.