Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’enfant Adopté

Le Poème

L’enfant adopté

Au matin frais d’un puissant amour idyllique
Se sema sur le grand champ de deux cœurs
Le désir d’une nouvelle image symbolique :
Un enfant né de vos chairs au fond du bonheur

La nature se donne austère le droit d’option
Casser obscure cette belle promesse duale
Pour cet enfant dont vous n’aurez satisfaction
D’être conçu par vos corps à l’intuition parentale

Le désarroi passé le vil doute s’effacera clair
Il naîtra un enfant désiré de vos généreux cœurs
Il sera adoré, choyé, admiré dans votre chair
Il vous ressemblera fidèle dans vos candeurs

Les chemins quiets de la vie vous ont rassuré
Dans cette quête au calme de votre sagesse
IL sera l’enfant venu du néant ; Cet oublié
Attendu par vos bras adoptifs avec noblesse

Son enfance traversée au sein de votre bonheur
Eblouira sa passion absolue du digne enfant roi
D’un bout de lèvres posé douillet en tendre fureur
Sur les joues de sa maman, assurant sa joie

Sa période adolescente pernicieuse endurera
Rebelle, volontaire sa cynique crise d’identité
À la recherche impulsive d’une occulte aura
De visages perdus : Chers créateurs espérés

Deux esprits contiendront la folie d’une peine
D’avoir été floués d’une contrefaite parenté
Ils garderont au fond des yeux la joie saine
De l’enfant agrippé à leur sage amour inviolé

Ils recevront pour ineffable cadeau de son séant
Les mots fidèles d’amour filial « Maman, Papa »
Gage assuré pour protéger cet amour défiant
Ce « mère, père » jeté en fatras comme appât
ÐC₣
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’enfant Adoptélen=fant=a=dop=té 5

au=ma=tin=frais=dun=puis=sant=a=mour=i=dyl=lique 12
se=se=ma=sur=le=grand=champ=de=deux=cœurs 10
le=dé=sir=dune=nou=vel=le=i=ma=ge=sym=bo=li=que 14
un=en=fant=né=de=vos=chairs=au=fond=du=bon=heur 12

la=na=tu=re=se=don=ne=aus=tè=re=le=droit=dop=tion 14
cas=ser=obs=cu=re=cet=te=bel=le=pro=mes=se=dua=le 14
pour=cet=en=fant=dont=vous=nau=rez=sa=tis=fac=ti=on 13
dêtre=con=çu=par=vos=corps=à=lin=tui=ti=on=pa=ren=tale 14

le=dé=sar=roi=pas=sé=le=vil=doute=sef=fa=ce=ra=clair 14
il=naî=tra=un=en=fant=dé=si=ré=de=vos=gé=né=reux=cœurs 15
il=se=ra=a=do=ré=choyé=ad=mi=ré=dans=vo=tre=chair 14
il=vous=res=sem=ble=ra=fi=dè=le=dans=vos=can=deurs 13

les=che=mins=quiets=de=la=vie=vous=ont=ras=su=ré 12
dans=cet=te=quê=te=au=cal=me=de=vo=tre=sa=gesse 13
il=se=ra=len=fant=ve=nu=du=né=ant=cet=ou=bli=é 14
at=ten=du=par=vos=bras=a=dop=tifs=a=vec=no=blesse 13

son=en=fan=ce=tra=ver=sée=au=sein=de=vo=tre=bon=heur 14
ebloui=ra=sa=pas=sion=ab=so=lue=du=di=gne=en=fant=roi 14
dun=bout=de=lè=vres=po=sé=douil=let=en=ten=dre=fu=reur 14
sur=les=joues=de=sa=ma=man=as=su=rant=sa=joie 12

sa=pé=riodea=do=les=cen=te=per=ni=cieu=se=en=du=re=ra 15
re=bel=le=vo=lon=taire=sa=cy=ni=que=cri=se=di=den=ti=té 16
à=la=re=chercheim=pul=si=ve=du=ne=oc=cul=te=au=ra 14
de=vi=sa=ges=per=dus=chers=cré=a=teurs=es=pé=rés 13

deux=es=prits=con=tien=dront=la=fo=lie=du=ne=pei=ne 13
da=voir=é=té=floués=du=ne=con=tre=fai=te=pa=ren=té 14
ils=gar=de=ront=au=fond=des=y=eux=la=joie=sai=ne 13
de=len=fant=a=grip=pé=à=leur=sage=a=mour=in=vio=lé 14

ils=re=ce=vront=pour=i=nef=fable=ca=deau=de=son=sé=ant 14
les=mots=fi=dè=les=da=mour=fi=lial=ma=man=pa=pa 13
ga=ge=as=su=ré=pour=pro=té=ger=cet=a=mour=dé=fiant 14
ce=mè=re=pè=re=je=té=en=fa=tras=com=me=ap=pât 14
ðc₣ 1
Phonétique : L’enfant Adoptélɑ̃fɑ̃ adɔpte

o matɛ̃ fʁε dœ̃ pɥisɑ̃ amuʁ idilikə
sə səma syʁ lə ɡʁɑ̃ ʃɑ̃ də dø kœʁ
lə deziʁ dynə nuvεllə imaʒə sɛ̃bɔlikə :
œ̃n- ɑ̃fɑ̃ ne də vo ʃεʁz- o fɔ̃ dy bɔnœʁ

la natyʁə sə dɔnə ostεʁə lə dʁwa dɔpsjɔ̃
kase ɔpskyʁə sεtə bεllə pʁɔmεsə dɥalə
puʁ sεt ɑ̃fɑ̃ dɔ̃ vu noʁe satisfaksjɔ̃
dεtʁə kɔ̃sy paʁ vo kɔʁz- a lɛ̃tɥisjɔ̃ paʁɑ̃talə

lə dezaʁwa pase lə vil dutə sefasəʁa klεʁ
il nεtʁa œ̃n- ɑ̃fɑ̃ deziʁe də vo ʒeneʁø kœʁ
il səʁa adɔʁe, ʃwaje, admiʁe dɑ̃ vɔtʁə ʃεʁ
il vu ʁəsɑ̃bləʁa fidεlə dɑ̃ vo kɑ̃dœʁ

lε ʃəmɛ̃ kjε də la vi vuz- ɔ̃ ʁasyʁe
dɑ̃ sεtə kεtə o kalmə də vɔtʁə saʒεsə
il səʁa lɑ̃fɑ̃ vəny dy neɑ̃, sεt ublje
atɑ̃dy paʁ vo bʁaz- adɔptifz- avεk nɔblεsə

sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə tʁavεʁse o sɛ̃ də vɔtʁə bɔnœʁ
εbluiʁa sa pasjɔ̃ absɔlɥ dy diɲə ɑ̃fɑ̃ ʁwa
dœ̃ bu də lεvʁə- poze dujε ɑ̃ tɑ̃dʁə fyʁœʁ
syʁ lε ʒu də sa mamɑ̃, asyʁɑ̃ sa ʒwa

sa peʁjɔdə adɔlesɑ̃tə pεʁnisjøzə ɑ̃dyʁəʁa
ʁəbεllə, vɔlɔ̃tεʁə sa sɛ̃ikə kʁizə didɑ̃tite
a la ʁəʃεʁʃə ɛ̃pylsivə dynə ɔkyltə oʁa
də vizaʒə pεʁdys : ʃεʁ kʁeatœʁz- εspeʁe

døz- εspʁi kɔ̃tjɛ̃dʁɔ̃ la fɔli dynə pεnə
davwaʁ ete flue dynə kɔ̃tʁəfεtə paʁɑ̃te
il ɡaʁdəʁɔ̃ o fɔ̃ dεz- iø la ʒwa sεnə
də lɑ̃fɑ̃ aɡʁipe a lœʁ saʒə amuʁ ɛ̃vjɔle

il ʁəsεvʁɔ̃ puʁ inefablə kado də sɔ̃ seɑ̃
lε mo fidεlə damuʁ filjal « mamɑ̃, papa »
ɡaʒə asyʁe puʁ pʁɔteʒe sεt amuʁ defjɑ̃
sə « mεʁə, pεʁə » ʒəte ɑ̃ fatʁa kɔmə apa
k
Syllabes Phonétique : L’enfant Adoptélɑ̃=fɑ̃=a=dɔp=te 5

o=ma=tɛ̃=fʁε=dœ̃=pɥi=sɑ̃=a=muʁ=i=di=li=kə 13
sə=sə=ma=syʁ=lə=ɡʁɑ̃=ʃɑ̃=də=dø=kœ=ʁə 11
lə=de=ziʁ=dy=nə=nu=vεl=lə=i=ma=ʒə=sɛ̃=bɔ=likə 14
œ̃=nɑ̃=fɑ̃=ne=də=vo=ʃεʁ=zo=fɔ̃=dy=bɔ=nœ=ʁə 13

la=na=ty=ʁə=sə=dɔ=nə=os=tε=ʁə=lə=dʁwa=dɔp=sjɔ̃ 14
ka=se=ɔp=sky=ʁə=sε=tə=bεl=lə=pʁɔ=mε=sə=dɥa=lə 14
puʁ=sεt=ɑ̃=fɑ̃=dɔ̃=vu=no=ʁe=sa=tis=fak=sj=ɔ̃ 13
dε=tʁə=kɔ̃=sy=paʁ=vo=kɔʁ=za=lɛ̃t=ɥi=sjɔ̃=pa=ʁɑ̃=talə 14

lə=de=za=ʁwa=pase=lə=vil=du=tə=se=fa=sə=ʁa=klεʁ 14
il=nε=tʁa=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=de=zi=ʁe=də=vo=ʒe=ne=ʁø=kœʁ 15
il=sə=ʁa=a=dɔ=ʁe=ʃwa=je=ad=mi=ʁe=dɑ̃=vɔtʁə=ʃεʁ 14
il=vu=ʁə=sɑ̃=blə=ʁa=fi=dε=lə=dɑ̃=vo=kɑ̃=dœ=ʁə 14

lε=ʃə=mɛ̃=kj=ε=də=la=vi=vu=zɔ̃=ʁa=sy=ʁe 13
dɑ̃=sε=tə=kε=tə=o=kal=mə=də=vɔ=tʁə=sa=ʒε=sə 14
il=sə=ʁa=lɑ̃=fɑ̃=və=ny=dy=ne=ɑ̃=sεt=u=blj=e 14
a=tɑ̃=dy=paʁ=vo=bʁa=za=dɔp=tif=za=vεk=nɔ=blε=sə 14

sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə=tʁa=vεʁ=se=o=sɛ̃=də=vɔ=tʁə=bɔ=nœʁ 14
ε=blu=i=ʁa=sa=pa=sjɔ̃=ab=sɔlɥ=dy=diɲə=ɑ̃=fɑ̃=ʁwa 14
dœ̃=bu=də=lε=vʁə=po=ze=du=jε=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=fy=ʁœʁ 14
syʁ=lε=ʒu=də=sa=ma=mɑ̃=a=sy=ʁɑ̃=sa=ʒwa 12

sa=pe=ʁjɔdəa=dɔ=le=sɑ̃=tə=pεʁ=ni=sjø=zə=ɑ̃=dy=ʁə=ʁa 15
ʁə=bεllə=vɔ=lɔ̃=tεʁə=sa=sɛ̃=i=kə=kʁi=zə=di=dɑ̃=ti=te 15
a=laʁə=ʃεʁ=ʃəɛ̃=pyl=si=və=dy=nə=ɔ=kyl=tə=o=ʁa 14
də=vi=za=ʒə=pεʁ=dys=ʃεʁ=kʁe=a=tœ=ʁə=zεs=pe=ʁe 14

dø=zεs=pʁi=kɔ̃=tj=ɛ̃=dʁɔ̃=la=fɔ=li=dy=nə=pε=nə 14
da=vwaʁ=e=te=flu=e=dynə=kɔ̃=tʁə=fε=tə=pa=ʁɑ̃=te 14
il=ɡaʁ=də=ʁɔ̃=o=fɔ̃=dε=zi=ø=la=ʒwa=sε=nə 13
də=lɑ̃=fɑ̃=a=ɡʁi=pe=a=lœʁ=saʒə=a=muʁ=ɛ̃=vjɔ=le 14

il=ʁə=sε=vʁɔ̃=puʁ=i=ne=fablə=ka=do=də=sɔ̃=se=ɑ̃ 14
lε=mo=fi=dε=lə=da=muʁ=fi=ljal=ma=mɑ̃=pa=pa 13
ɡa=ʒə=a=sy=ʁe=puʁ=pʁɔ=te=ʒe=sεt=a=muʁ=de=fjɑ̃ 14
sə=mε=ʁə=pε=ʁə=ʒə=te=ɑ̃=fa=tʁa=kɔ=mə=a=pa 14
k 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/07/2011 11:38Solfege34

magnifique, superbe tout simplement
bravo

Auteur de Poésie
22/07/2011 11:41Lunedemiel

oui c’est beau quand l’adoption apporte cet amour, il peut guérir les blessures de l’enfant... sinon c’est la cata!

Auteur de Poésie
22/07/2011 12:40Papillon11

bonjour
j’ai beaucoup aimé ce poème merci
belle journée

Auteur de Poésie
30/04/2015 13:39Delideal

Papa, un appât? Peut-être... Mais, appâter, c’est tout de même pour aimer... Non?

Auteur de Poésie
03/05/2015 00:54Modepoete

Merci les amis

de vos lectures
et de vos touchants commentaires

c’était un coup de coeur pour tous les enfants adoptésoù e, voie de l’être car parfois aussi tout n’est pas aussi facile que l’on puisse le penser
et le couple enfant / parent à besoin de se sentir soudé pour réussir leur avenir

encore merci

amitié poétique

modepoete

Poème Amour
Du 22/07/2011 11:28

L'écrit contient 263 mots qui sont répartis dans 9 strophes.