Poeme : Instant Du Tant De Temps

Instant Du Tant De Temps

Instant du tant de temps

La fuite légère, de ces tants de jours du temps
Je voudrai les arrêter sage au premier printemps
A cette jeunesse enjouée qui ne compte pas
Sage elle l’use et l’implore : « Ne te lasse pas »

Le très beau, oui c’est bien celui-ci : Le temps
Quelquefois dans sa déraison on ne l’attend
Mais on sait qu’il ne peut nous éviter, il viendra
Ensoleiller chaque matin notre saine vie de gala

Je le prends sage, c’est toujours et encor, le temps
Quel piége insatiable, c’est vraiment trop tentant
De se dire obligé un instant ; je ne me vois pas
Courir derrière lui emprunté, pour le rattraper là

Du temps des amours, là aussi c’est, le temps
Il vous colle inquisiteur, comme un lent dément
Et il vous entraîne vers l’infini de la danse que voilà
Celle des jours heureux ; Ils se couleront aimant ; basta !

Pour précieux combien vous comptez de temps.
Sans fin, il ne doit s’arrêter et mon bon serment
C’est de toujours l’accompagner sans brouhaha
Fidèle jusqu’à ma mort, où nous ne serons plus là

Je n’ai plus envie de perdre une seconde de temps
J’aurai pu chaque jour être à la tâche, plus présent
Tant pis, je me dois d’oublier, car jamais il ne reviendra
Le voilà inachevé ; il est bien tard, c’est mon tracas

Immense comme il est grand, c’est l’instant du temps
Où l’on se dit interloqué : « Ce n’est plus le moment »
On va devoir se quitter étranger sur le dernier pas
D’un autre temps qui peut être réel nous entretiendra.

Reste mon temps, je ne le hais, pour jouir du bon temps

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Instant Du Tant De Temps

  ins=tant=du=tant=de=temps 6

  la=fui=te=lé=gè=re=de=ces=tants=de=jours=du=temps 13
  je=vou=drai=les=ar=rê=ter=sa=ge=au=pre=mier=prin=temps 14
  a=cet=te=jeu=nes=se=en=jouée=qui=ne=comp=te=pas 13
  sa=ge=el=le=lu=se=et=lim=plore=ne=te=las=se=pas 14

  le=très=beau=oui=cest=bien=ce=lui=ci=le=temps 11
  quel=que=fois=dans=sa=dé=rai=son=on=ne=lat=tend 12
  mais=on=sait=quil=ne=peut=nous=é=vi=ter=il=vien=dra 13
  en=so=leiller=cha=que=ma=tin=notre=sai=ne=vie=de=ga=la 14

  je=le=prends=sa=ge=cest=tou=jours=et=en=cor=le=temps 13
  quel=pi=é=ge=in=sa=tia=ble=cest=vrai=ment=trop=ten=tant 14
  de=se=dire=o=bli=gé=un=ins=tant=je=ne=me=vois=pas 14
  cou=rir=der=rière=lui=em=prun=té=pour=le=rat=tra=per=là 14

  du=temps=des=a=mours=là=aus=si=cest=le=temps 11
  il=vous=col=le=in=qui=si=teur=com=me=un=lent=dé=ment 14
  et=il=vous=en=traîne=vers=lin=fi=ni=de=la=dan=se=que=voi=là 16
  cel=le=des=jours=heu=reux=ils=se=coule=ront=ai=mant=bas=ta 14

  pour=pré=cieux=com=bien=vous=comp=tez=de=temps 10
  sans=fin=il=ne=doit=sar=rê=ter=et=mon=bon=serment 12
  cest=de=tou=jours=lac=com=pa=gner=sans=brou=ha=ha 12
  fi=dè=le=jus=quà=ma=mort=où=nous=ne=se=rons=plus=là 14

  je=nai=plus=en=vie=de=perdre=u=ne=se=con=de=de=temps 14
  jau=rai=pu=cha=que=jour=être=à=la=tâ=che=plus=pré=sent 14
  tant=pis=je=me=dois=dou=blier=car=ja=mais=il=ne=re=vien=dra 15
  le=voi=là=i=nache=vé=il=est=bien=tard=cest=mon=tra=cas 14

  im=men=se=com=me=il=est=grand=cest=lins=tant=du=temps 13
  où=lon=se=dit=in=ter=lo=qué=ce=nest=plus=le=mo=ment 14
  on=va=de=voir=se=quit=ter=é=tran=ger=sur=le=der=nier=pas 15
  dun=au=tre=temps=qui=peut=ê=tre=réel=nous=en=tre=tien=dra 14

  res=te=mon=temps=je=ne=le=hais=pour=jouir=du=bon=temps 13
 • Phonétique : Instant Du Tant De Temps

  ɛ̃stɑ̃ dy tɑ̃ də tɑ̃

  la fɥitə leʒεʁə, də sε tɑ̃ də ʒuʁ dy tɑ̃
  ʒə vudʁε lεz- aʁεte saʒə o pʁəmje pʁɛ̃tɑ̃
  a sεtə ʒənεsə ɑ̃ʒue ki nə kɔ̃tə pa
  saʒə εllə lyzə e lɛ̃plɔʁə : « nə tə lasə pas »

  lə tʁε bo, ui sε bjɛ̃ səlɥi si : lə tɑ̃
  kεlkəfwa dɑ̃ sa deʁεzɔ̃ ɔ̃ nə latɑ̃
  mεz- ɔ̃ sε kil nə pø nuz- evite, il vjɛ̃dʁa
  ɑ̃sɔlεje ʃakə matɛ̃ nɔtʁə sεnə vi də ɡala

  ʒə lə pʁɑ̃ saʒə, sε tuʒuʁz- e ɑ̃kɔʁ, lə tɑ̃
  kεl pjeʒə ɛ̃sasjablə, sε vʁεmɑ̃ tʁo tɑ̃tɑ̃
  də sə diʁə ɔbliʒe œ̃n- ɛ̃stɑ̃, ʒə nə mə vwa pa
  kuʁiʁ dəʁjεʁə lɥi ɑ̃pʁœ̃te, puʁ lə ʁatʁape la

  dy tɑ̃ dεz- amuʁ, la osi sε, lə tɑ̃
  il vu kɔlə ɛ̃kizitœʁ, kɔmə œ̃ lɑ̃ demɑ̃
  e il vuz- ɑ̃tʁεnə vεʁ lɛ̃fini də la dɑ̃sə kə vwala
  sεllə dε ʒuʁz- œʁø, il sə kuləʁɔ̃ εmɑ̃, basta !

  puʁ pʁesjø kɔ̃bjɛ̃ vu kɔ̃te də tɑ̃.
  sɑ̃ fɛ̃, il nə dwa saʁεte e mɔ̃ bɔ̃ sεʁme
  sε də tuʒuʁ lakɔ̃paɲe sɑ̃ bʁuaa
  fidεlə ʒyska ma mɔʁ, u nu nə səʁɔ̃ plys la

  ʒə nε plysz- ɑ̃vi də pεʁdʁə ynə səɡɔ̃də də tɑ̃
  ʒoʁε py ʃakə ʒuʁ εtʁə a la taʃə, plys pʁezɑ̃
  tɑ̃ pi, ʒə mə dwa dublje, kaʁ ʒamεz- il nə ʁəvjɛ̃dʁa
  lə vwala inaʃəve, il ε bjɛ̃ taʁ, sε mɔ̃ tʁaka

  imɑ̃sə kɔmə il ε ɡʁɑ̃, sε lɛ̃stɑ̃ dy tɑ̃
  u lɔ̃ sə di ɛ̃tεʁlɔke : « sə nε plys lə mɔmεnt »
  ɔ̃ va dəvwaʁ sə kite etʁɑ̃ʒe syʁ lə dεʁnje pa
  dœ̃n- otʁə tɑ̃ ki pø εtʁə ʁeεl nuz- ɑ̃tʁətjɛ̃dʁa.

  ʁεstə mɔ̃ tɑ̃, ʒə nə lə-ε, puʁ ʒuiʁ dy bɔ̃ tɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Instant Du Tant De Temps

  ɛ̃s=tɑ̃=dy=tɑ̃=də=tɑ̃ 6

  la=fɥi=tə=le=ʒε=ʁə=də=sε=tɑ̃=də=ʒuʁ=dy=tɑ̃ 13
  ʒə=vu=dʁε=lε=za=ʁε=te=sa=ʒə=o=pʁə=mje=pʁɛ̃=tɑ̃ 14
  a=sε=tə=ʒə=nε=sə=ɑ̃=ʒu=e=ki=nə=kɔ̃=tə=pa 14
  saʒə=εl=lə=ly=zə=e=lɛ̃=plɔ=ʁə=nə=tə=la=sə=pas 14

  lə=tʁε=bo=u=i=sε=bj=ɛ̃=səl=ɥi=si=lə=tɑ̃ 13
  kεl=kə=fwa=dɑ̃=sa=de=ʁε=zɔ̃=ɔ̃=nə=la=tɑ̃ 12
  mε=zɔ̃=sε=kil=nə=pø=nu=ze=vi=te=il=vj=ɛ̃=dʁa 14
  ɑ̃=sɔ=lε=je=ʃakə=ma=tɛ̃=nɔ=tʁə=sε=nə=vi=də=ɡa=la 15

  ʒə=lə=pʁɑ̃=sa=ʒə=sε=tu=ʒuʁ=ze=ɑ̃=kɔʁ=lə=tɑ̃ 13
  kεl=pj=e=ʒə=ɛ̃=sa=sja=blə=sε=vʁε=mɑ̃=tʁo=tɑ̃=tɑ̃ 14
  də=sə=diʁə=ɔ=bli=ʒe=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ʒə=nə=mə=vwa=pa 14
  ku=ʁiʁ=də=ʁjεʁə=lɥi=ɑ̃=pʁœ̃=te=puʁ=lə=ʁa=tʁa=pe=la 14

  dy=tɑ̃=dε=za=muʁ=la=o=si=sε=lə=tɑ̃ 11
  il=vu=kɔ=lə=ɛ̃=ki=zi=tœʁ=kɔ=mə=œ̃=lɑ̃=de=mɑ̃ 14
  e=il=vu=zɑ̃=tʁεnə=vεʁ=lɛ̃=fi=ni=də=la=dɑ̃=sə=kə=vwa=la 16
  sεl=lə=dε=ʒuʁ=zœ=ʁø=il=sə=kulə=ʁɔ̃=ε=mɑ̃=bas=ta 14

  puʁ=pʁe=sj=ø=kɔ̃=bjɛ̃=vu=kɔ̃=te=də=tɑ̃ 11
  sɑ̃=fɛ̃=il=nə=dwa=sa=ʁε=te=e=mɔ̃=bɔ̃=sεʁ=me 13
  sε=də=tu=ʒuʁ=la=kɔ̃=pa=ɲe=sɑ̃=bʁu=a=a 12
  fi=dε=lə=ʒys=ka=ma=mɔʁ=u=nu=nə=sə=ʁɔ̃=plys=la 14

  ʒə=nε=plys=zɑ̃=vi=də=pεʁdʁə=y=nə=sə=ɡɔ̃=də=də=tɑ̃ 14
  ʒo=ʁε=py=ʃa=kə=ʒuʁ=εtʁə=a=la=ta=ʃə=plys=pʁe=zɑ̃ 14
  tɑ̃=pi=ʒə=mə=dwa=du=blje=kaʁ=ʒa=mε=zil=nəʁə=vjɛ̃=dʁa 14
  lə=vwa=la=i=naʃə=ve=il=ε=bjɛ̃=taʁ=sε=mɔ̃=tʁa=ka 14

  i=mɑ̃=sə=kɔ=mə=il=ε=ɡʁɑ̃=sε=lɛ̃s=tɑ̃=dy=tɑ̃ 13
  u=lɔ̃=sə=di=ɛ̃=tεʁ=lɔ=ke=sə=nε=plys=lə=mɔ=mεnt 14
  ɔ̃=vadə=vwaʁ=sə=ki=te=e=tʁɑ̃=ʒe=syʁ=lə=dεʁ=nje=pa 14
  dœ̃=no=tʁə=tɑ̃=ki=pø=εtʁə=ʁe=εl=nu=zɑ̃=tʁə=tjɛ̃=dʁa 14

  ʁεs=tə=mɔ̃=tɑ̃=ʒə=nə=lə-ε=puʁ=ʒu=iʁ=dy=bɔ̃=tɑ̃ 14

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/07/2011 17:18Solfege34

joli jeu de mots !!!

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/07/2011 09:50

L'écrit contient 294 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0