Univers de poésie d'un auteur

Poème:Les Pas Perdus

Le Poème

Les pas perdus

Pas pressé du tout ; j’avais céder le pas
Dans la grande salle où ils se perdent
Assis je contemplais ; tous les beaux pas
Accoquinés au sol comme des saperdes

Il y avait ces menus, tout premiers pas
De ce bambin câlin, pantin se dodinant
Il s’arrachait de la main fière de son papa
Pour courir vers les jolis compliments

Celui là est pressé, assuré il s’envole
Il déchire l’espace qui frileux le retient
Virevolte pour caresser le tendre sol
Bouscule l’autre, marche sur le mien

Le sportif, dans son basket emmitouflé
De sa légèreté épouse le parfait carreau
Se glisse leste comme le serpent crochet
Prêt à bondir sur la ligne comme héros

Tient ! En duo s’initient t’ils à se connaître !
Ils se caressent placides la douce pointe
Ils chantent leur riche bonheur de paraître
Quiets, vivent l’amour jouant à l’empreinte

Il est si féminin celui là, exquis on l’aime
Il se tortille dans son bel habit de parade
Pourrait-on croire ! Il frime devant l’arène
Non ! Il est coquet pour partager une aubade

Quelle carapace ! Quel ordre pour ce soldat !
Les œillets rangés deux à deux, nickelés
Vif, saccadé, sans doute il marche au pas
Il s’affaire aux cent pas pour notre sûreté

En voilà un, qui a passé le temps de l’hier
Massif, mais solide, il se traîne bien faible
Mais il ne voudrait rater la belle vue d’Hyères
Qui se profile au fond des mille pas de la plèbe

Je vais reprendre mon pas, aller vers là bas
Comme tous ces pas, pour nous rencontrer
Dans la marche perdue aux rayons des abats
Eternellement incognito au pas de ma réalité.
Ce fut hier menant pas au carrefour de Rombas
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Les Pas Perdusles=pas=per=dus 4

pas=pres=sé=du=tout=ja=vais=cé=der=le=pas 11
dans=la=gran=de=sal=le=où=ils=se=perdent 10
as=sis=je=con=tem=plais=tous=les=beaux=pas 10
ac=co=qui=nés=au=sol=com=me=des=sa=per=des 12

il=y=a=vait=ces=me=nus=tout=pre=mi=ers=pas 12
de=ce=bam=bin=câ=lin=pan=tin=se=do=di=nant 12
il=sar=ra=chait=de=la=main=fière=de=son=pa=pa 12
pour=cou=rir=vers=les=jo=lis=com=pli=ments 10

ce=lui=là=est=pres=sé=as=su=ré=il=sen=vole 12
il=dé=chire=les=pa=ce=qui=fri=leux=le=re=ti=ent 13
vi=re=vol=te=pour=ca=res=ser=le=ten=dre=sol 12
bous=cu=le=lau=tre=mar=che=sur=le=mien 10

le=spor=tif=dans=son=bas=ket=em=mi=tou=flé 11
de=sa=lé=gère=té=é=pou=se=le=par=fait=car=reau 13
se=glis=se=les=te=com=me=le=ser=pent=cro=chet 12
prêt=à=bon=dir=sur=la=li=gne=com=me=hé=ros 12

tient=en=duo=si=ni=tient=tils=à=se=con=naî=tre 12
ils=se=ca=res=sent=pla=ci=des=la=dou=ce=pointe 12
ils=chan=tent=leur=ri=che=bon=heur=de=pa=raî=tre 12
quiets=vi=vent=la=mour=jou=ant=à=lem=prein=te 11

il=est=si=fé=mi=nin=ce=lui=là=ex=quis=on=laime 13
il=se=tor=tille=dans=son=bel=ha=bit=de=pa=rade 12
pour=rait=ton=croi=re=il=fri=me=de=vant=la=rène 12
non=il=est=co=quet=pour=par=ta=ger=une=au=bade 12

quel=le=ca=ra=pace=quel=or=dre=pour=ce=sol=dat 12
les=œil=lets=ran=gés=deux=à=deux=ni=cke=lés 11
vif=sac=ca=dé=sans=dou=te=il=mar=che=au=pas 12
il=saf=faire=aux=cent=pas=pour=no=tre=sû=re=té 12

en=voi=là=un=qui=a=pas=sé=le=temps=de=lhier 12
mas=sif=mais=so=li=de=il=se=traî=ne=bien=faible 12
mais=il=ne=vou=drait=ra=ter=la=bel=le=vue=dhyères 12
qui=se=pro=fileau=fond=des=mil=le=pas=de=la=plèbe 12

je=vais=re=pren=dre=mon=pas=al=ler=vers=là=bas 12
com=me=tous=ces=pas=pour=nous=ren=con=trer 10
dans=la=mar=che=per=due=aux=ray=ons=des=a=bats 12
eter=nel=le=ment=in=co=gni=to=au=pas=de=ma=ré=a=li=té 16
ce=fut=hier=me=nant=pas=au=car=re=four=de=rom=bas 13
Phonétique : Les Pas Perduslε pa pεʁdys

pa pʁese dy tu, ʒavε sede lə pa
dɑ̃ la ɡʁɑ̃də salə u il sə pεʁde
asi ʒə kɔ̃tɑ̃plε, tus lε bo pa
akɔkinez- o sɔl kɔmə dε sapεʁdə

il i avε sε mənys, tu pʁəmje pa
də sə bɑ̃bɛ̃ kalɛ̃, pɑ̃tɛ̃ sə dɔdinɑ̃
il saʁaʃε də la mɛ̃ fjεʁə də sɔ̃ papa
puʁ kuʁiʁ vεʁ lε ʒɔli kɔ̃plimɑ̃

səlɥi la ε pʁese, asyʁe il sɑ̃vɔlə
il deʃiʁə lεspasə ki fʁilø lə ʁətjɛ̃
viʁəvɔltə puʁ kaʁese lə tɑ̃dʁə sɔl
buskylə lotʁə, maʁʃə syʁ lə mjɛ̃

lə spɔʁtif, dɑ̃ sɔ̃ baskε ɑ̃mitufle
də sa leʒεʁəte epuzə lə paʁfε kaʁo
sə ɡlisə lεstə kɔmə lə sεʁpe kʁoʃε
pʁε a bɔ̃diʁ syʁ la liɲə kɔmə eʁo

tjɛ̃ ! ɑ̃ dyo sinisjɛ̃ tilz- a sə kɔnεtʁə !
il sə kaʁəse plasidə la dusə pwɛ̃tə
il ʃɑ̃te lœʁ ʁiʃə bɔnœʁ də paʁεtʁə
kjε, vive lamuʁ ʒuɑ̃ a lɑ̃pʁɛ̃tə

il ε si feminɛ̃ səlɥi la, εkskiz- ɔ̃ lεmə
il sə tɔʁtijə dɑ̃ sɔ̃ bεl-abi də paʁadə
puʁʁε tɔ̃ kʁwaʁə ! il fʁimə dəvɑ̃ laʁεnə
nɔ̃ ! il ε kɔkε puʁ paʁtaʒe ynə obadə

kεllə kaʁapasə ! kεl ɔʁdʁə puʁ sə sɔlda !
lεz- œjlε ʁɑ̃ʒe døz- a dø, nikəle
vif, sakade, sɑ̃ dutə il maʁʃə o pa
il safεʁə o sɑ̃ pa puʁ nɔtʁə syʁəte

ɑ̃ vwala œ̃, ki a pase lə tɑ̃ də ljεʁ
masif, mε sɔlidə, il sə tʁεnə bjɛ̃ fεblə
mεz- il nə vudʁε ʁate la bεllə vɥ diεʁə
ki sə pʁɔfilə o fɔ̃ dε milə pa də la plεbə

ʒə vε ʁəpʁɑ̃dʁə mɔ̃ pa, ale vεʁ la ba
kɔmə tus sε pa, puʁ nu ʁɑ̃kɔ̃tʁe
dɑ̃ la maʁʃə pεʁdɥ o ʁεjɔ̃ dεz- aba
ətεʁnεllmɑ̃ ɛ̃kɔɲito o pa də ma ʁealite.
sə fy jεʁ mənɑ̃ pa o kaʁəfuʁ də ʁɔ̃ba
Syllabes Phonétique : Les Pas Perduslε=pa=pεʁ=dys 4

pa=pʁe=se=dy=tu=ʒa=vε=se=de=lə=pa 11
dɑ̃=la=ɡʁɑ̃=də=sa=lə=u=il=sə=pεʁ=de 11
a=si=ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plε=tus=lε=bo=pa 10
a=kɔ=ki=ne=zo=sɔl=kɔ=mə=dε=sa=pεʁ=də 12

il=i=a=vε=sε=mə=nys=tu=pʁə=mj=e=pa 12
də=sə=bɑ̃=bɛ̃=ka=lɛ̃=pɑ̃=tɛ̃=sə=dɔ=di=nɑ̃ 12
il=sa=ʁa=ʃεdə=la=mɛ̃=fjε=ʁə=də=sɔ̃=pa=pa 12
puʁ=ku=ʁiʁ=vεʁ=lε=ʒɔ=li=kɔ̃=pli=mɑ̃ 10

səl=ɥi=la=ε=pʁe=se=a=sy=ʁe=il=sɑ̃=vɔlə 12
il=de=ʃiʁə=lεs=pa=sə=ki=fʁi=lø=ləʁə=tj=ɛ̃ 12
vi=ʁə=vɔl=tə=puʁ=ka=ʁe=se=lə=tɑ̃=dʁə=sɔl 12
bus=ky=lə=lo=tʁə=maʁ=ʃə=syʁ=lə=mj=ɛ̃ 11

lə=spɔʁ=tif=dɑ̃=sɔ̃=bas=kε=ɑ̃=mi=tu=fle 11
də=sa=le=ʒεʁə=te=e=pu=zə=lə=paʁ=fε=ka=ʁo 13
sə=ɡli=sə=lεs=tə=kɔ=mə=lə=sεʁ=pe=kʁo=ʃε 12
pʁε=a=bɔ̃=diʁ=syʁ=la=li=ɲə=kɔ=mə=e=ʁo 12

tjɛ̃=ɑ̃=dy=o=si=ni=sjɛ̃=til=za=sə=kɔ=nεtʁə 12
il=sə=ka=ʁə=se=pla=si=də=la=du=sə=pwɛ̃tə 12
il=ʃɑ̃=te=lœʁ=ʁi=ʃə=bɔ=nœʁ=də=pa=ʁε=tʁə 12
kj=ε=vi=ve=la=muʁ=ʒu=ɑ̃=a=lɑ̃=pʁɛ̃=tə 12

il=ε=si=fe=mi=nɛ̃=səl=ɥi=la=εk=ski=zɔ̃=lεmə 13
il=sə=tɔʁ=ti=jə=dɑ̃=sɔ̃=bεl-a=bidə=pa=ʁadə 12
puʁ=ʁε=tɔ̃=kʁwa=ʁə=il=fʁi=mə=də=vɑ̃=la=ʁεnə 12
nɔ̃=il=ε=kɔ=kε=puʁ=paʁ=ta=ʒe=ynə=o=badə 12

kεl=lə=ka=ʁa=pasə=kεl=ɔʁ=dʁə=puʁ=sə=sɔl=da 12
lε=zœj=lε=ʁɑ̃=ʒe=dø=za=dø=ni=kə=le 11
vif=sa=ka=de=sɑ̃=du=tə=il=maʁ=ʃə=o=pa 12
il=sa=fεʁə=o=sɑ̃=pa=puʁ=nɔ=tʁə=sy=ʁə=te 12

ɑ̃=vwa=la=œ̃=ki=a=pa=se=lə=tɑ̃=də=ljεʁ 12
ma=sif=mε=sɔ=li=də=il=sə=tʁε=nə=bjɛ̃=fεblə 12
mε=zil=nə=vu=dʁε=ʁa=te=la=bεllə=vɥ=di=εʁə 12
kisə=pʁɔ=fi=lə=o=fɔ̃=dε=mi=lə=pa=də=laplεbə 12

ʒə=vε=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=pa=a=le=vεʁ=la=ba 12
kɔ=mə=tus=sε=pa=puʁ=nu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10
dɑ̃=la=maʁ=ʃə=pεʁdɥ=o=ʁε=j=ɔ̃=dε=za=ba 12
ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃=ɛ̃=kɔ=ɲi=to=o=padə=ma=ʁe=a=li=te 15
sə=fy=jεʁmə=nɑ̃=pa=o=ka=ʁə=fuʁ=də=ʁɔ̃=ba 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/07/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 01/08/2011 10:16

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 10 strophes.