Poeme : Les Pas Perdus

Les Pas Perdus

Les pas perdus

Pas pressé du tout ; j’avais céder le pas
Dans la grande salle où ils se perdent
Assis je contemplais ; tous les beaux pas
Accoquinés au sol comme des saperdes

Il y avait ces menus, tout premiers pas
De ce bambin câlin, pantin se dodinant
Il s’arrachait de la main fière de son papa
Pour courir vers les jolis compliments

Celui là est pressé, assuré il s’envole
Il déchire l’espace qui frileux le retient
Virevolte pour caresser le tendre sol
Bouscule l’autre, marche sur le mien

Le sportif, dans son basket emmitouflé
De sa légèreté épouse le parfait carreau
Se glisse leste comme le serpent crochet
Prêt à bondir sur la ligne comme héros

Tient ! En duo s’initient t’ils à se connaître !
Ils se caressent placides la douce pointe
Ils chantent leur riche bonheur de paraître
Quiets, vivent l’amour jouant à l’empreinte

Il est si féminin celui là, exquis on l’aime
Il se tortille dans son bel habit de parade
Pourrait-on croire ! Il frime devant l’arène
Non ! Il est coquet pour partager une aubade

Quelle carapace ! Quel ordre pour ce soldat !
Les œillets rangés deux à deux, nickelés
Vif, saccadé, sans doute il marche au pas
Il s’affaire aux cent pas pour notre sûreté

En voilà un, qui a passé le temps de l’hier
Massif, mais solide, il se traîne bien faible
Mais il ne voudrait rater la belle vue d’Hyères
Qui se profile au fond des mille pas de la plèbe

Je vais reprendre mon pas, aller vers là bas
Comme tous ces pas, pour nous rencontrer
Dans la marche perdue aux rayons des abats
Eternellement incognito au pas de ma réalité.
Ce fut hier menant pas au carrefour de Rombas

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Pas Perdus

  les=pas=per=dus 4

  pas=pres=sé=du=tout=ja=vais=cé=der=le=pas 11
  dans=la=gran=de=sal=le=où=ils=se=perdent 10
  as=sis=je=con=tem=plais=tous=les=beaux=pas 10
  ac=co=qui=nés=au=sol=com=me=des=sa=per=des 12

  il=y=a=vait=ces=me=nus=tout=pre=mi=ers=pas 12
  de=ce=bam=bin=câ=lin=pan=tin=se=do=di=nant 12
  il=sar=ra=chait=de=la=main=fière=de=son=pa=pa 12
  pour=cou=rir=vers=les=jo=lis=com=pli=ments 10

  ce=lui=là=est=pres=sé=as=su=ré=il=sen=vole 12
  il=dé=chire=les=pa=ce=qui=fri=leux=le=re=ti=ent 13
  vi=re=vol=te=pour=ca=res=ser=le=ten=dre=sol 12
  bous=cu=le=lau=tre=mar=che=sur=le=mien 10

  le=spor=tif=dans=son=bas=ket=em=mi=tou=flé 11
  de=sa=lé=gère=té=é=pou=se=le=par=fait=car=reau 13
  se=glis=se=les=te=com=me=le=ser=pent=cro=chet 12
  prêt=à=bon=dir=sur=la=li=gne=com=me=hé=ros 12

  tient=en=duo=si=ni=tient=tils=à=se=con=naî=tre 12
  ils=se=ca=res=sent=pla=ci=des=la=dou=ce=pointe 12
  ils=chan=tent=leur=ri=che=bon=heur=de=pa=raî=tre 12
  quiets=vi=vent=la=mour=jou=ant=à=lem=prein=te 11

  il=est=si=fé=mi=nin=ce=lui=là=ex=quis=on=laime 13
  il=se=tor=tille=dans=son=bel=ha=bit=de=pa=rade 12
  pour=rait=ton=croi=re=il=fri=me=de=vant=la=rène 12
  non=il=est=co=quet=pour=par=ta=ger=une=au=bade 12

  quel=le=ca=ra=pace=quel=or=dre=pour=ce=sol=dat 12
  les=œil=lets=ran=gés=deux=à=deux=ni=cke=lés 11
  vif=sac=ca=dé=sans=dou=te=il=mar=che=au=pas 12
  il=saf=faire=aux=cent=pas=pour=no=tre=sû=re=té 12

  en=voi=là=un=qui=a=pas=sé=le=temps=de=lhier 12
  mas=sif=mais=so=li=de=il=se=traî=ne=bien=faible 12
  mais=il=ne=vou=drait=ra=ter=la=bel=le=vue=dhyères 12
  qui=se=pro=fileau=fond=des=mil=le=pas=de=la=plèbe 12

  je=vais=re=pren=dre=mon=pas=al=ler=vers=là=bas 12
  com=me=tous=ces=pas=pour=nous=ren=con=trer 10
  dans=la=mar=che=per=due=aux=ray=ons=des=a=bats 12
  eter=nel=le=ment=in=co=gni=to=au=pas=de=ma=ré=a=li=té 16
  ce=fut=hier=me=nant=pas=au=car=re=four=de=rom=bas 13
 • Phonétique : Les Pas Perdus

  lε pa pεʁdys

  pa pʁese dy tu, ʒavε sede lə pa
  dɑ̃ la ɡʁɑ̃də salə u il sə pεʁde
  asi ʒə kɔ̃tɑ̃plε, tus lε bo pa
  akɔkinez- o sɔl kɔmə dε sapεʁdə

  il i avε sε mənys, tu pʁəmje pa
  də sə bɑ̃bɛ̃ kalɛ̃, pɑ̃tɛ̃ sə dɔdinɑ̃
  il saʁaʃε də la mɛ̃ fjεʁə də sɔ̃ papa
  puʁ kuʁiʁ vεʁ lε ʒɔli kɔ̃plimɑ̃

  səlɥi la ε pʁese, asyʁe il sɑ̃vɔlə
  il deʃiʁə lεspasə ki fʁilø lə ʁətjɛ̃
  viʁəvɔltə puʁ kaʁese lə tɑ̃dʁə sɔl
  buskylə lotʁə, maʁʃə syʁ lə mjɛ̃

  lə spɔʁtif, dɑ̃ sɔ̃ baskε ɑ̃mitufle
  də sa leʒεʁəte epuzə lə paʁfε kaʁo
  sə ɡlisə lεstə kɔmə lə sεʁpe kʁoʃε
  pʁε a bɔ̃diʁ syʁ la liɲə kɔmə eʁo

  tjɛ̃ ! ɑ̃ dyo sinisjɛ̃ tilz- a sə kɔnεtʁə !
  il sə kaʁəse plasidə la dusə pwɛ̃tə
  il ʃɑ̃te lœʁ ʁiʃə bɔnœʁ də paʁεtʁə
  kjε, vive lamuʁ ʒuɑ̃ a lɑ̃pʁɛ̃tə

  il ε si feminɛ̃ səlɥi la, εkskiz- ɔ̃ lεmə
  il sə tɔʁtijə dɑ̃ sɔ̃ bεl-abi də paʁadə
  puʁʁε tɔ̃ kʁwaʁə ! il fʁimə dəvɑ̃ laʁεnə
  nɔ̃ ! il ε kɔkε puʁ paʁtaʒe ynə obadə

  kεllə kaʁapasə ! kεl ɔʁdʁə puʁ sə sɔlda !
  lεz- œjlε ʁɑ̃ʒe døz- a dø, nikəle
  vif, sakade, sɑ̃ dutə il maʁʃə o pa
  il safεʁə o sɑ̃ pa puʁ nɔtʁə syʁəte

  ɑ̃ vwala œ̃, ki a pase lə tɑ̃ də ljεʁ
  masif, mε sɔlidə, il sə tʁεnə bjɛ̃ fεblə
  mεz- il nə vudʁε ʁate la bεllə vɥ diεʁə
  ki sə pʁɔfilə o fɔ̃ dε milə pa də la plεbə

  ʒə vε ʁəpʁɑ̃dʁə mɔ̃ pa, ale vεʁ la ba
  kɔmə tus sε pa, puʁ nu ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  dɑ̃ la maʁʃə pεʁdɥ o ʁεjɔ̃ dεz- aba
  ətεʁnεllmɑ̃ ɛ̃kɔɲito o pa də ma ʁealite.
  sə fy jεʁ mənɑ̃ pa o kaʁəfuʁ də ʁɔ̃ba
 • Syllabes Phonétique : Les Pas Perdus

  lε=pa=pεʁ=dys 4

  pa=pʁe=se=dy=tu=ʒa=vε=se=de=lə=pa 11
  dɑ̃=la=ɡʁɑ̃=də=sa=lə=u=il=sə=pεʁ=de 11
  a=si=ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plε=tus=lε=bo=pa 10
  a=kɔ=ki=ne=zo=sɔl=kɔ=mə=dε=sa=pεʁ=də 12

  il=i=a=vε=sε=mə=nys=tu=pʁə=mj=e=pa 12
  də=sə=bɑ̃=bɛ̃=ka=lɛ̃=pɑ̃=tɛ̃=sə=dɔ=di=nɑ̃ 12
  il=sa=ʁa=ʃεdə=la=mɛ̃=fjε=ʁə=də=sɔ̃=pa=pa 12
  puʁ=ku=ʁiʁ=vεʁ=lε=ʒɔ=li=kɔ̃=pli=mɑ̃ 10

  səl=ɥi=la=ε=pʁe=se=a=sy=ʁe=il=sɑ̃=vɔlə 12
  il=de=ʃiʁə=lεs=pa=sə=ki=fʁi=lø=ləʁə=tj=ɛ̃ 12
  vi=ʁə=vɔl=tə=puʁ=ka=ʁe=se=lə=tɑ̃=dʁə=sɔl 12
  bus=ky=lə=lo=tʁə=maʁ=ʃə=syʁ=lə=mj=ɛ̃ 11

  lə=spɔʁ=tif=dɑ̃=sɔ̃=bas=kε=ɑ̃=mi=tu=fle 11
  də=sa=le=ʒεʁə=te=e=pu=zə=lə=paʁ=fε=ka=ʁo 13
  sə=ɡli=sə=lεs=tə=kɔ=mə=lə=sεʁ=pe=kʁo=ʃε 12
  pʁε=a=bɔ̃=diʁ=syʁ=la=li=ɲə=kɔ=mə=e=ʁo 12

  tjɛ̃=ɑ̃=dy=o=si=ni=sjɛ̃=til=za=sə=kɔ=nεtʁə 12
  il=sə=ka=ʁə=se=pla=si=də=la=du=sə=pwɛ̃tə 12
  il=ʃɑ̃=te=lœʁ=ʁi=ʃə=bɔ=nœʁ=də=pa=ʁε=tʁə 12
  kj=ε=vi=ve=la=muʁ=ʒu=ɑ̃=a=lɑ̃=pʁɛ̃=tə 12

  il=ε=si=fe=mi=nɛ̃=səl=ɥi=la=εk=ski=zɔ̃=lεmə 13
  il=sə=tɔʁ=ti=jə=dɑ̃=sɔ̃=bεl-a=bidə=pa=ʁadə 12
  puʁ=ʁε=tɔ̃=kʁwa=ʁə=il=fʁi=mə=də=vɑ̃=la=ʁεnə 12
  nɔ̃=il=ε=kɔ=kε=puʁ=paʁ=ta=ʒe=ynə=o=badə 12

  kεl=lə=ka=ʁa=pasə=kεl=ɔʁ=dʁə=puʁ=sə=sɔl=da 12
  lε=zœj=lε=ʁɑ̃=ʒe=dø=za=dø=ni=kə=le 11
  vif=sa=ka=de=sɑ̃=du=tə=il=maʁ=ʃə=o=pa 12
  il=sa=fεʁə=o=sɑ̃=pa=puʁ=nɔ=tʁə=sy=ʁə=te 12

  ɑ̃=vwa=la=œ̃=ki=a=pa=se=lə=tɑ̃=də=ljεʁ 12
  ma=sif=mε=sɔ=li=də=il=sə=tʁε=nə=bjɛ̃=fεblə 12
  mε=zil=nə=vu=dʁε=ʁa=te=la=bεllə=vɥ=di=εʁə 12
  kisə=pʁɔ=fi=lə=o=fɔ̃=dε=mi=lə=pa=də=laplεbə 12

  ʒə=vε=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=pa=a=le=vεʁ=la=ba 12
  kɔ=mə=tus=sε=pa=puʁ=nu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10
  dɑ̃=la=maʁ=ʃə=pεʁdɥ=o=ʁε=j=ɔ̃=dε=za=ba 12
  ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃=ɛ̃=kɔ=ɲi=to=o=padə=ma=ʁe=a=li=te 15
  sə=fy=jεʁmə=nɑ̃=pa=o=ka=ʁə=fuʁ=də=ʁɔ̃=ba 12

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/08/2011 10:16

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0