Poeme : La Mort Se Nomme Telle Chance

La Mort Se Nomme Telle Chance

La mort se nomme telle chance

Au coffre de ma vie, niche un trèfle à quatre feuilles
Dans le pré de ma chance, à mon bien-fondé je l’accueille
Il sera à mon près le grand protecteur de mes écueils

Il partage judicieux mon doute quand je tire le billet
Au fond de ma solitaire gabardine, dans le soir oublié
Il devra bousculer, harceler chaque jour ma pensée

Il sera l’intransigeant compagnon de mes visites assidues
À ceux auprès desquels je souhaite une réponse attendue
Pour donner appliqué, bon sens à ce soucieux avenir suspendu

Donnera de moi l’image favorite aux yeux de cet être chéri
Sur son bel amour impatient dépose moi à ta sure garantie
Qu’elle sache consumer tous les ors de mon intime ragaillardi

À l’heure de ma vérité, laisse-moi vaincre le concours
Souffle-moi sage les mots de ma survie, viens à mon autour
Que je garde la fierté du souvenir d’un bon parcours

O ma gaillarde chance ! Dans ton délire ne me soit infidèle
Je te confie mes secrets : mes vertus, mes valeurs usuelles
Pour annihiler ta crainte qu’un jour je ne te sois âme rebelle.

J’irai alors dans le lit de celle qui attend mais ne peut être
Ta dernière compagne, dis moi ! Cela peut t’il s’admettre
La mort se nomme telle chance, non ! Je te laisse, va ma chance
Un autre jour sera ce quand, je perdrai trèfle en conséquence
Quand ma prompt raison, aura à me tendre jour d’imprudence
ð

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Mort Se Nomme Telle Chance

  la=mort=se=nom=me=tel=le=chan=ce 9

  au=cof=fre=de=ma=vie=ni=che=un=trè=fle=à=qua=tre=feu=i=lles 17
  dans=le=pré=de=ma=chan=ce=à=mon=bien=fon=dé=je=lac=cuei=lle 16
  il=se=ra=à=mon=près=le=grand=pro=tec=teur=de=mes=é=cueils 15

  il=par=ta=ge=ju=di=cieux=mon=dou=te=quand=je=ti=re=le=bil=let 17
  au=fond=de=ma=so=li=tai=re=ga=bar=di=ne=dans=le=soir=ou=bli=é 18
  il=de=vra=bous=cu=ler=har=ce=ler=cha=que=jour=ma=pen=sée 15

  il=se=ra=lin=tran=si=geant=com=pa=gnon=de=mes=vi=si=tes=as=si=dues 18
  à=ceux=au=près=des=quels=je=sou=hai=te=u=ne=ré=pon=se=at=ten=due 18
  pour=don=ner=ap=pli=qué=bon=sens=à=ce=sou=cieux=a=ve=nir=sus=pen=du 18

  donne=ra=de=moi=li=ma=ge=fa=vo=ri=teaux=yeux=de=cet=ê=tre=ché=ri 18
  sur=son=bel=a=mour=im=pa=ti=ent=dé=pose=moi=à=ta=su=re=ga=ran=tie 19
  quel=le=sache=con=su=mer=tous=les=ors=de=mon=in=ti=me=ra=gail=lar=di 18

  à=l=heu=re=de=ma=vé=ri=té=lais=se=moi=vain=cre=le=con=cours 17
  souf=fle=moi=sa=ge=les=mots=de=ma=sur=vie=viens=à=mon=au=tour 16
  que=je=gar=de=la=fi=er=té=du=sou=ve=nir=dun=bon=par=cours 16

  o=ma=gail=lar=de=chan=ce=dans=ton=dé=li=re=ne=me=soit=in=fi=dèle 18
  je=te=con=fie=mes=se=crets=mes=ver=tus=mes=va=leurs=u=suelles 15
  pour=an=ni=hi=ler=ta=crain=te=quun=jour=je=ne=te=sois=â=me=re=belle 18

  ji=rai=a=lors=dans=le=lit=de=cel=le=qui=at=tend=mais=ne=peut=ê=tre 18
  ta=der=ni=è=re=com=pa=gne=dis=moi=ce=la=peut=til=sad=met=tre 17
  la=mort=se=nom=me=tel=le=chan=ce=non=je=te=lais=se=va=ma=chan=ce 18
  un=au=tre=jour=se=ra=ce=quand=je=per=drai=trè=fle=en=con=sé=quen=ce 18
  quand=ma=prompt=rai=son=au=ra=à=me=ten=dre=jour=dim=pru=den=ce 16
  ð 1
 • Phonétique : La Mort Se Nomme Telle Chance

  la mɔʁ sə nɔmə tεllə ʃɑ̃sə

  o kɔfʁə də ma vi, niʃə œ̃ tʁεflə a katʁə fœjə
  dɑ̃ lə pʁe də ma ʃɑ̃sə, a mɔ̃ bjɛ̃ fɔ̃de ʒə lakœjə
  il səʁa a mɔ̃ pʁε lə ɡʁɑ̃ pʁɔtεktœʁ də mεz- ekɥεj

  il paʁtaʒə ʒydisjø mɔ̃ dutə kɑ̃ ʒə tiʁə lə bijε
  o fɔ̃ də ma sɔlitεʁə ɡabaʁdinə, dɑ̃ lə swaʁ ublje
  il dəvʁa buskyle, aʁsəle ʃakə ʒuʁ ma pɑ̃se

  il səʁa lɛ̃tʁɑ̃ziʒɑ̃ kɔ̃paɲɔ̃ də mε vizitəz- asidɥ
  a søz- opʁε dekεl ʒə suεtə ynə ʁepɔ̃sə atɑ̃dɥ
  puʁ dɔne aplike, bɔ̃ sɑ̃sz- a sə susjøz- avəniʁ syspɑ̃dy

  dɔnəʁa də mwa limaʒə favɔʁitə oz- iø də sεt εtʁə ʃeʁi
  syʁ sɔ̃ bεl amuʁ ɛ̃pasjɑ̃ depozə mwa a ta syʁə ɡaʁɑ̃ti
  kεllə saʃə kɔ̃syme tus lεz- ɔʁs də mɔ̃n- ɛ̃timə ʁaɡajaʁdi

  a lœʁ də ma veʁite, lεsə mwa vɛ̃kʁə lə kɔ̃kuʁ
  suflə mwa saʒə lε mo də ma syʁvi, vjɛ̃z- a mɔ̃n- otuʁ
  kə ʒə ɡaʁdə la fjεʁte dy suvəniʁ dœ̃ bɔ̃ paʁkuʁ

  o ma ɡajaʁdə ʃɑ̃sə ! dɑ̃ tɔ̃ deliʁə nə mə swa ɛ̃fidεlə
  ʒə tə kɔ̃fi mε sεkʁε : mε vεʁtys, mε valœʁz- yzɥεllə
  puʁ aniile ta kʁɛ̃tə kœ̃ ʒuʁ ʒə nə tə swaz- amə ʁəbεllə.

  ʒiʁε alɔʁ dɑ̃ lə li də sεllə ki atɑ̃ mε nə pø εtʁə
  ta dεʁnjεʁə kɔ̃paɲə, di mwa ! səla pø til sadmεtʁə
  la mɔʁ sə nɔmə tεllə ʃɑ̃sə, nɔ̃ ! ʒə tə lεsə, va ma ʃɑ̃sə
  œ̃n- otʁə ʒuʁ səʁa sə kɑ̃, ʒə pεʁdʁε tʁεflə ɑ̃ kɔ̃sekɑ̃sə
  kɑ̃ ma pʁɔ̃ ʁεzɔ̃, oʁa a mə tɑ̃dʁə ʒuʁ dɛ̃pʁydɑ̃sə
 • Syllabes Phonétique : La Mort Se Nomme Telle Chance

  la=mɔʁ=sə=nɔ=mə=tεl=lə=ʃɑ̃=sə 9

  o=kɔ=fʁə=də=ma=vi=ni=ʃə=œ̃=tʁε=flə=a=ka=tʁə=fœ=jə 16
  dɑ̃=lə=pʁe=də=ma=ʃɑ̃=sə=a=mɔ̃=bj=ɛ̃=fɔ̃=de=ʒə=lakœ=jə 16
  il=sə=ʁa=a=mɔ̃=pʁε=lə=ɡʁɑ̃=pʁɔ=tεk=tœ=ʁə=də=mε=zek=ɥεj 16

  il=paʁ=taʒə=ʒy=di=sjø=mɔ̃=du=tə=kɑ̃=ʒə=ti=ʁə=lə=bi=jε 16
  o=fɔ̃də=ma=sɔ=li=tε=ʁə=ɡa=baʁ=di=nə=dɑ̃=lə=swaʁ=u=blje 16
  il=də=vʁa=bus=ky=le=a=ʁsə=le=ʃa=kə=ʒuʁ=ma=pɑ̃=se 15

  il=sə=ʁa=lɛ̃=tʁɑ̃=zi=ʒɑ̃=kɔ̃=pa=ɲɔ̃də=mε=vi=zi=tə=za=sidɥ 16
  a=sø=zo=pʁε=de=kεl=ʒə=su=εtə=y=nə=ʁe=pɔ̃=sə=a=tɑ̃dɥ 16
  puʁ=dɔ=ne=a=pli=ke=bɔ̃=sɑ̃s=zasə=su=sjø=za=və=niʁ=sys=pɑ̃=dy 17

  dɔnə=ʁa=də=mwa=li=ma=ʒə=fa=vɔ=ʁi=təo=ziø=də=sεt=ε=tʁə=ʃe=ʁi 18
  syʁ=sɔ̃=bεl=a=muʁ=ɛ̃=pa=sjɑ̃=de=pozə=mwa=a=ta=sy=ʁə=ɡa=ʁɑ̃=ti 18
  kεllə=saʃə=kɔ̃=sy=me=tus=lε=zɔʁs=də=mɔ̃=nɛ̃=ti=mə=ʁa=ɡa=jaʁ=di 17

  a=lœ=ʁə=də=ma=ve=ʁi=te=lε=sə=mwa=vɛ̃=kʁə=lə=kɔ̃=kuʁ 16
  su=flə=mwa=sa=ʒə=lε=mo=də=ma=syʁ=vi=vjɛ̃=za=mɔ̃=no=tuʁ 16
  kə=ʒə=ɡaʁ=də=la=fjεʁ=te=dy=su=və=niʁ=dœ̃=bɔ̃=paʁ=kuʁ 15

  o=ma=ɡa=jaʁdə=ʃɑ̃=sə=dɑ̃=tɔ̃=de=li=ʁə=nə=mə=swa=ɛ̃=fi=dεlə 17
  ʒə=tə=kɔ̃=fi=mε=sε=kʁε=mε=vεʁ=tys=mε=va=lœʁ=zyz=ɥεl=lə 16
  puʁ=a=ni=i=le=ta=kʁɛ̃tə=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=nə=tə=swa=za=mə=ʁə=bεllə 17

  ʒi=ʁε=a=lɔʁ=dɑ̃lə=li=də=sεl=lə=ki=a=tɑ̃=mε=nə=pø=εtʁə 16
  ta=dεʁ=njε=ʁə=kɔ̃=pa=ɲə=di=mwa=sə=la=pø=til=sad=mε=tʁə 16
  la=mɔʁsə=nɔ=mə=tεl=lə=ʃɑ̃=sə=nɔ̃=ʒə=tə=lε=sə=va=ma=ʃɑ̃sə 16
  œ̃=notʁə=ʒuʁ=sə=ʁa=sə=kɑ̃=ʒə=pεʁ=dʁε=tʁε=flə=ɑ̃=kɔ̃=se=kɑ̃sə 16
  kɑ̃=ma=pʁɔ̃=ʁε=zɔ̃=o=ʁa=a=mə=tɑ̃=dʁə=ʒuʁ=dɛ̃=pʁy=dɑ̃=sə 16

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/08/2011 09:46

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0