Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Au Coin De Mon Ame

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/08/2011 17:03

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

Au Coin De Mon Ame

Au coin de mon âme

Du coin de mon âme fidèle, retranchée aux vastes recoins
Que descende mon habile pensée, libérée à ce projet décent
Cœur je t’en prie, rejette insensible ta crise de rancœur
Permutant sur mon allègre corps à l’instinct mutant
Le vol imaginatif de mon sublime amour qui te survole

Plage folle de ma saine envie qui sur le large dérive
Affrète tes baisers suaves qui affriolants me tempêtent
Embarque ma folie douce sur cette féerique barque
Enquêtes sur ma conquête quand mes sens la quêtent
Vive ma fureur d’aimer, délivré je rejoins La belle rive

Viens ma désirée je suis là, attend le temps revient
Porte sur mon destin ce rêve, furieux je le transporte
Cède à ma passion terrible avant que ruinée elle ne décède
Que sorte la puissance de tes yeux, ils me déportent
Vers le bien phénoménal de ton amour, il me soutient

Ferventes sont tes douces pulsions, ton plan m’instrumente
Il forme ces flots impétueux, toujours avantageux ils informent
La rage de ton nouveau désir pour mon moi, il t’enrage
La forme de tes mots doucereux, talentueux je les performent
Dans ma liesse de redevenir à l’infini ton bel Adam

Génère le don de mes mille caresses, je m’affaire
Petite mort quand tu promène tes lèvres sans aucun remord
Lève toi que je m’abrite à ton plaisir et tendre me soulève
Au corps des fumées d’opium qui désaltèrent mon beau décor
Quand mon entière suavité me susurre mille prières

Venir toujours plus prés de moi, tu seras l’éternel souvenir
Tiens ma main dévouée ; source de ma lumière qui te retient
Pour te dire je te cherche dans l’oubli, je ne veux te maudire
Tiens-moi au fond de ton cœur, ce riche trésor m’appartient
Comment ternir mon bonheur, j’ai peur de te perdre mon bel avenir
 • Pieds Hyphénique: Au Coin De Mon Ame

  au=coin=de=mon=âme 5

  du=coin=de=mon=â=me=fi=dèle=re=tran=chée=aux=vas=tes=re=coins 16
  que=des=cende=mon=ha=bile=pen=sée=li=bé=rée=à=ce=pro=jet=décent 16
  cœur=je=ten=prie=re=jette=in=sen=si=ble=ta=cri=se=de=ran=cœur 16
  per=mu=tant=sur=mon=al=lè=gre=corps=à=lins=tinct=mu=tant 14
  le=vol=i=ma=gi=na=tif=de=mon=su=blimea=mour=qui=te=sur=vole 16

  plage=fol=le=de=ma=sai=ne=en=vie=qui=sur=le=lar=ge=dé=rive 16
  af=frè=te=tes=bai=sers=sua=ves=qui=af=fri=o=lants=me=tem=pêtent 16
  em=bar=que=ma=fo=lie=dou=ce=sur=cet=te=fée=ri=que=barque 15
  en=quê=tes=sur=ma=con=quê=te=quand=mes=sens=la=quêtent 13
  vive=ma=fu=reur=dai=mer=dé=li=vré=je=re=joins=la=bel=le=rive 16

  viens=ma=dé=si=rée=je=suis=là=at=tend=le=temps=re=vient 14
  por=te=sur=mon=des=tin=ce=rê=ve=fu=rieux=je=le=trans=por=te 16
  cèdeà=ma=pas=sion=ter=ri=ble=a=vant=que=rui=née=elle=ne=dé=cède 16
  que=sor=te=la=puis=san=ce=de=tes=y=eux=ils=me=dé=portent 15
  vers=le=bien=phé=no=mé=nal=de=ton=a=mour=il=me=sou=tient 15

  fer=ven=tes=sont=tes=dou=ces=pul=si=ons=ton=plan=mins=tru=men=te 16
  il=forme=ces=flots=im=pé=tueux=tou=jours=a=van=ta=geux=ils=in=forment 16
  la=ra=ge=de=ton=nou=veau=dé=sir=pour=mon=moi=il=ten=ra=ge 16
  la=for=me=de=tes=mots=dou=ce=reux=ta=len=tueux=je=les=per=forment 16
  dans=ma=lies=se=de=re=de=ve=nir=à=lin=fi=ni=ton=bel=a=dam 17

  gé=nè=re=le=don=de=mes=mil=le=ca=res=ses=je=maf=fai=re 16
  pe=tite=mort=quand=tu=pro=mè=ne=tes=lè=vres=sans=au=cun=re=mord 16
  lève=toi=que=je=ma=bri=teà=ton=plai=sir=et=ten=dre=me=sou=lève 16
  au=corps=des=fu=mées=do=pium=qui=dé=sal=tè=rent=mon=beau=dé=cor 16
  quand=mon=en=tiè=re=sua=vi=té=me=su=sur=re=mil=le=pri=ères 16

  ve=nir=tou=jours=plus=prés=de=moi=tu=se=ras=lé=ter=nel=souve=nir 16
  tiens=ma=main=dé=vouée=source=de=ma=lu=miè=re=qui=te=re=ti=ent 16
  pour=te=dire=je=te=cher=che=dans=lou=bli=je=ne=veux=te=mau=dire 16
  tiens=moi=au=fond=de=ton=cœur=ce=ri=che=tré=sor=map=par=tient 15
  comment=ter=nir=mon=bon=heur=jai=peur=de=te=per=dre=mon=bel=a=ve=nir 17
 • Phonétique : Au Coin De Mon Ame

  o kwɛ̃ də mɔ̃n- amə

  dy kwɛ̃ də mɔ̃n- amə fidεlə, ʁətʁɑ̃ʃe o vastə ʁəkwɛ̃
  kə desɑ̃də mɔ̃-abilə pɑ̃se, libeʁe a sə pʁɔʒε desɑ̃
  kœʁ ʒə tɑ̃ pʁi, ʁəʒεtə ɛ̃sɑ̃siblə ta kʁizə də ʁɑ̃kœʁ
  pεʁmytɑ̃ syʁ mɔ̃n- alεɡʁə kɔʁz- a lɛ̃stɛ̃ mytɑ̃
  lə vɔl imaʒinatif də mɔ̃ syblimə amuʁ ki tə syʁvɔlə

  plaʒə fɔlə də ma sεnə ɑ̃vi ki syʁ lə laʁʒə deʁivə
  afʁεtə tε bεze sɥavə ki afʁjɔlɑ̃ mə tɑ̃pεte
  ɑ̃baʁkə ma fɔli dusə syʁ sεtə feəʁikə baʁkə
  ɑ̃kεtə syʁ ma kɔ̃kεtə kɑ̃ mε sɑ̃s la kεte
  vivə ma fyʁœʁ dεme, delivʁe ʒə ʁəʒwɛ̃ la bεllə ʁivə

  vjɛ̃ ma deziʁe ʒə sɥi la, atɑ̃ lə tɑ̃ ʁəvjɛ̃
  pɔʁtə syʁ mɔ̃ dεstɛ̃ sə ʁεvə, fyʁjø ʒə lə tʁɑ̃spɔʁtə
  sεdə a ma pasjɔ̃ teʁiblə avɑ̃ kə ʁɥine εllə nə desεdə
  kə sɔʁtə la pɥisɑ̃sə də tεz- iø, il mə depɔʁte
  vεʁ lə bjɛ̃ fenɔmenal də tɔ̃n- amuʁ, il mə sutjɛ̃

  fεʁvɑ̃tə sɔ̃ tε dusə pylsjɔ̃, tɔ̃ plɑ̃ mɛ̃stʁymɑ̃tə
  il fɔʁmə sε floz- ɛ̃petɥø, tuʒuʁz- avɑ̃taʒøz- ilz- ɛ̃fɔʁme
  la ʁaʒə də tɔ̃ nuvo deziʁ puʁ mɔ̃ mwa, il tɑ̃ʁaʒə
  la fɔʁmə də tε mo dusəʁø, talɑ̃tɥø ʒə lε pεʁfɔʁme
  dɑ̃ ma ljεsə də ʁədəvəniʁ a lɛ̃fini tɔ̃ bεl adam

  ʒenεʁə lə dɔ̃ də mε milə kaʁesə, ʒə mafεʁə
  pətitə mɔʁ kɑ̃ ty pʁɔmεnə tε lεvʁə- sɑ̃z- okœ̃ ʁəmɔʁ
  lεvə twa kə ʒə mabʁitə a tɔ̃ plεziʁ e tɑ̃dʁə mə sulεvə
  o kɔʁ dε fyme dɔpjɔm ki dezaltεʁe mɔ̃ bo dekɔʁ
  kɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃tjεʁə sɥavite mə syzyʁə milə pʁjεʁə

  vəniʁ tuʒuʁ plys pʁe də mwa, ty səʁa letεʁnεl suvəniʁ
  tjɛ̃ ma mɛ̃ devue, suʁsə də ma lymjεʁə ki tə ʁətjɛ̃
  puʁ tə diʁə ʒə tə ʃεʁʃə dɑ̃ lubli, ʒə nə vø tə modiʁə
  tjɛ̃ mwa o fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ, sə ʁiʃə tʁezɔʁ mapaʁtjɛ̃
  kɔmɑ̃ tεʁniʁ mɔ̃ bɔnœʁ, ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə mɔ̃ bεl avəniʁ
 • Pieds Phonétique : Au Coin De Mon Ame

  o=kwɛ̃=də=mɔ̃=na=mə 6

  dy=kwɛ̃də=mɔ̃=na=mə=fi=dε=lə=ʁə=tʁɑ̃=ʃe=o=vas=tə=ʁə=kwɛ̃ 16
  kə=de=sɑ̃də=mɔ̃-a=bi=lə=pɑ̃=se=li=be=ʁe=a=sə=pʁɔ=ʒε=de=sɑ̃ 18
  kœʁ=ʒə=tɑ̃=pʁi=ʁə=ʒεtə=ɛ̃=sɑ̃=si=blə=ta=kʁi=zə=də=ʁɑ̃=kœʁ 16
  pεʁ=my=tɑ̃=syʁ=mɔ̃=na=lε=ɡʁə=kɔʁ=za=lɛ̃s=tɛ̃=my=tɑ̃ 14
  lə=vɔl=i=ma=ʒi=na=tif=də=mɔ̃=sy=bliməa=muʁ=ki=tə=syʁ=vɔlə 16

  plaʒə=fɔ=lə=də=ma=sε=nə=ɑ̃=vi=ki=syʁ=lə=laʁ=ʒə=de=ʁivə 16
  a=fʁε=tə=tε=bε=ze=sɥa=və=ki=a=fʁjɔ=lɑ̃=mə=tɑ̃=pε=te 16
  ɑ̃=baʁ=kə=ma=fɔ=li=du=sə=syʁ=sε=tə=fe=ə=ʁi=kə=baʁkə 16
  ɑ̃=kε=tə=syʁ=ma=kɔ̃=kε=tə=kɑ̃=mε=sɑ̃s=la=kε=te 14
  vivə=ma=fy=ʁœʁ=dε=me=de=li=vʁe=ʒə=ʁə=ʒwɛ̃=la=bεl=lə=ʁivə 16

  vj=ɛ̃=ma=de=zi=ʁe=ʒə=sɥi=la=a=tɑ̃=lə=tɑ̃=ʁə=vj=ɛ̃ 16
  pɔʁ=tə=syʁ=mɔ̃=dεs=tɛ̃=sə=ʁε=və=fy=ʁjø=ʒə=lə=tʁɑ̃s=pɔʁ=tə 16
  sεdəa=ma=pa=sjɔ̃=te=ʁi=blə=a=vɑ̃=kə=ʁɥi=ne=εllə=nə=de=sεdə 16
  kə=sɔʁ=tə=la=pɥi=sɑ̃=sə=də=tε=zi=ø=il=mə=de=pɔʁ=te 16
  vεʁ=lə=bjɛ̃=fe=nɔ=me=nal=də=tɔ̃=na=muʁ=il=mə=su=tj=ɛ̃ 16

  fεʁ=vɑ̃=tə=sɔ̃=tε=du=sə=pyl=sj=ɔ̃=tɔ̃=plɑ̃=mɛ̃s=tʁy=mɑ̃=tə 16
  il=fɔʁmə=sε=flo=zɛ̃=pet=ɥø=tu=ʒuʁ=za=vɑ̃=ta=ʒø=zil=zɛ̃=fɔʁ=me 17
  la=ʁa=ʒə=də=tɔ̃=nu=vo=de=ziʁ=puʁ=mɔ̃=mwa=il=tɑ̃=ʁa=ʒə 16
  la=fɔʁmə=də=tε=mo=du=sə=ʁø=ta=lɑ̃t=ɥø=ʒə=lε=pεʁ=fɔʁ=me 16
  dɑ̃=ma=ljεsə=də=ʁə=də=və=niʁ=a=lɛ̃=fi=ni=tɔ̃=bεl=a=dam 16

  ʒe=nε=ʁə=lə=dɔ̃=də=mε=mi=lə=ka=ʁe=sə=ʒə=ma=fε=ʁə 16
  pə=titə=mɔʁ=kɑ̃=ty=pʁɔ=mε=nə=tε=lε=vʁə=sɑ̃=zo=kœ̃=ʁə=mɔʁ 16
  lεvə=twa=kə=ʒə=ma=bʁi=təa=tɔ̃=plε=ziʁ=e=tɑ̃=dʁə=mə=su=lεvə 16
  o=kɔʁ=dε=fy=me=dɔ=pjɔm=ki=de=zal=tε=ʁe=mɔ̃=bo=de=kɔʁ 16
  kɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=tjε=ʁə=sɥa=vi=te=mə=sy=zy=ʁə=mi=lə=pʁi=jεʁ 16

  və=niʁ=tu=ʒuʁ=plys=pʁe=də=mwa=tysə=ʁa=le=tεʁ=nεl=su=və=niʁ 16
  tjɛ̃=ma=mɛ̃=de=vu=e=suʁsə=də=ma=ly=mjε=ʁə=ki=təʁə=tj=ɛ̃ 16
  puʁtə=di=ʁə=ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=dɑ̃=lu=bli=ʒə=nə=vø=tə=mo=diʁə 16
  tjɛ̃=mwa=o=fɔ̃=də=tɔ̃=kœʁ=sə=ʁi=ʃə=tʁe=zɔʁ=ma=paʁ=tj=ɛ̃ 16
  kɔ=mɑ̃=tεʁ=niʁ=mɔ̃=bɔ=nœʁ=ʒε=pœʁ=də=tə=pεʁdʁə=mɔ̃=bεl=a=və=niʁ 17

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/01/2012 02:37Matiflo

j’adore !! je pourrai le relire indéfiniment