Poeme : Amour Fervent

Amour Fervent

L’amour fervent

Je quête confiant ma belle conquête
Au plus profond de l’esprit de ma fête
D’un jeu noble et rapace qui l’inquiète

Conduit gai mes grands pas persévérants
Au pays coloré de ton savant conscient
Où se niche assidue ta saine patience

Un regard fredonné
Je veux t’ensorceler
D’un rêve improvisé

Repose tes yeux gracieux en héros
Au creux profond d’un volcan chaud
Où l’amour attend emmuré, l’anneau

Que mes bras prisés trouvent ta joie
Des jours semés par mon simple moi
En tendres baisers, refuge des émois

De mes humbles vers
Bois ma douce prière
Dans mon calice nectaire

Que tes lèvres veloutées me volent
Les braises ignées de ma fièvre folle
Pour qu’en ton paradis je m’envole

T’aimer, t’aimer agripper à ma folie
Comme l’oiseau royal sur son nid
Qui nidifie son amour sur le bel infini

Je suis le toit de ton toi
Te protéges des viles lois
Et seule notre loi fera foi

Jamais pour moi d’autres devoirs
Que le seul et toujours sage vouloir
T’aimer, encor du soir jusqu’au soir

Prends toute ma pleine vie en dot
Dans ton cœur réjoui pour que j’opte
Pour ta fidélité placide que j’adopte

Voilà l’âme de mon serment
Tu seras mon doux tourment
Oh mon intense amour fervent

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour Fervent

  la=mour=fervent 3

  je=quête=con=fiant=ma=bel=le=con=quête 9
  au=plus=pro=fond=de=les=prit=de=ma=fête 10
  dun=jeu=noble=et=ra=pa=ce=qui=lin=quiète 10

  conduit=gai=mes=grands=pas=per=sé=vé=rants 9
  au=pa=ys=co=lo=ré=de=ton=sa=vant=cons=cient 12
  où=se=nicheas=si=due=ta=sai=ne=pa=tience 10

  un=re=gard=fre=don=né 6
  je=veux=ten=sor=ce=ler 6
  dun=rê=ve=im=pro=vi=sé 7

  re=pose=tes=y=eux=gra=cieux=en=hé=ros 10
  au=creux=pro=fond=dun=vol=can=chaud 8
  où=la=mour=at=tend=em=mu=ré=lan=neau 10

  que=mes=bras=pri=sés=trou=vent=ta=joie 9
  des=jours=se=més=par=mon=sim=ple=moi 9
  en=tendres=bai=sers=re=fu=ge=des=é=mois 10

  de=mes=hum=bles=vers 5
  bois=ma=dou=ce=pri=è=re 7
  dans=mon=ca=li=ce=nec=tai=re 8

  que=tes=lè=vres=ve=lou=tées=me=volent 9
  les=brai=ses=i=gnées=de=ma=fiè=vre=folle 10
  pour=quen=ton=pa=ra=dis=je=men=vo=le 10

  tai=mer=tai=mer=a=grip=per=à=ma=fo=lie 11
  com=me=loi=seau=royal=sur=son=nid 8
  qui=ni=di=fie=son=a=mour=sur=le=bel=in=fi=ni 13

  je=suis=le=toit=de=ton=toi 7
  te=pro=té=ges=des=vi=les=lois 8
  et=seu=le=no=tre=loi=fe=ra=foi 9

  ja=mais=pour=moi=dau=tres=de=voirs 8
  que=le=seul=et=tou=jours=sa=ge=vou=loir 10
  tai=mer=en=cor=du=soir=jus=quau=soir 9

  prends=tou=te=ma=plei=ne=vie=en=dot 9
  dans=ton=cœur=ré=joui=pour=que=jo=pte 9
  pour=ta=fi=dé=li=té=pla=cide=que=ja=dopte 11

  voi=là=lâ=me=de=mon=serment 7
  tu=se=ras=mon=doux=tour=ment 7
  oh=mon=in=ten=se=a=mour=fervent 8
 • Phonétique : Amour Fervent

  lamuʁ fεʁve

  ʒə kεtə kɔ̃fjɑ̃ ma bεllə kɔ̃kεtə
  o plys pʁɔfɔ̃ də lεspʁi də ma fεtə
  dœ̃ ʒø nɔblə e ʁapasə ki lɛ̃kjεtə

  kɔ̃dɥi ɡε mε ɡʁɑ̃ pa pεʁseveʁɑ̃
  o pεi kɔlɔʁe də tɔ̃ savɑ̃ kɔ̃sjɑ̃
  u sə niʃə asidɥ ta sεnə pasjɑ̃sə

  œ̃ ʁəɡaʁ fʁədɔne
  ʒə vø tɑ̃sɔʁsəle
  dœ̃ ʁεvə ɛ̃pʁɔvize

  ʁəpozə tεz- iø ɡʁasjøz- ɑ̃n- eʁo
  o kʁø pʁɔfɔ̃ dœ̃ vɔlkɑ̃ ʃo
  u lamuʁ atɑ̃t- ɑ̃myʁe, lano

  kə mε bʁa pʁize tʁuve ta ʒwa
  dε ʒuʁ səme paʁ mɔ̃ sɛ̃plə mwa
  ɑ̃ tɑ̃dʁə- bεze, ʁəfyʒə dεz- emwa

  də mεz- œ̃blə vεʁ
  bwa ma dusə pʁjεʁə
  dɑ̃ mɔ̃ kalisə nεktεʁə

  kə tε lεvʁə- vəlute mə vɔle
  lε bʁεzəz- iɲe də ma fjεvʁə fɔlə
  puʁ kɑ̃ tɔ̃ paʁadi ʒə mɑ̃vɔlə

  tεme, tεme aɡʁipe a ma fɔli
  kɔmə lwazo ʁwajal syʁ sɔ̃ nid
  ki nidifi sɔ̃n- amuʁ syʁ lə bεl ɛ̃fini

  ʒə sɥi lə twa də tɔ̃ twa
  tə pʁɔteʒə dε vilə lwa
  e sələ nɔtʁə lwa fəʁa fwa

  ʒamε puʁ mwa dotʁə- dəvwaʁ
  kə lə səl e tuʒuʁ saʒə vulwaʁ
  tεme, ɑ̃kɔʁ dy swaʁ ʒysko swaʁ

  pʁɑ̃ tutə ma plεnə vi ɑ̃ do
  dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ʁeʒui puʁ kə ʒɔptə
  puʁ ta fidelite plasidə kə ʒadɔptə

  vwala lamə də mɔ̃ sεʁme
  ty səʁa mɔ̃ du tuʁme
  ɔ mɔ̃n- ɛ̃tɑ̃sə amuʁ fεʁve
 • Syllabes Phonétique : Amour Fervent

  la=muʁ=fεʁ=ve 4

  ʒə=kε=tə=kɔ̃=fjɑ̃=ma=bεl=lə=kɔ̃=kεtə 10
  o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=lεs=pʁi=də=ma=fεtə 10
  dœ̃=ʒø=nɔblə=e=ʁa=pa=sə=ki=lɛ̃=kjεtə 10

  kɔ̃d=ɥi=ɡε=mε=ɡʁɑ̃=pa=pεʁ=se=ve=ʁɑ̃ 10
  o=pε=i=kɔ=lɔ=ʁe=də=tɔ̃=sa=vɑ̃=kɔ̃=sjɑ̃ 12
  usə=ni=ʃə=a=sidɥ=ta=sε=nə=pa=sjɑ̃sə 10

  œ̃=ʁə=ɡaʁ=fʁə=dɔ=ne 6
  ʒə=vø=tɑ̃=sɔʁ=sə=le 6
  dœ̃=ʁε=və=ɛ̃=pʁɔ=vi=ze 7

  ʁə=pozə=tε=zi=ø=ɡʁa=sjø=zɑ̃=ne=ʁo 10
  o=kʁø=pʁɔ=fɔ̃=dœ̃=vɔl=kɑ̃=ʃo 8
  u=la=muʁ=a=tɑ̃=tɑ̃=my=ʁe=la=no 10

  kə=mε=bʁa=pʁi=ze=tʁu=ve=ta=ʒwa 9
  dε=ʒuʁ=sə=me=paʁ=mɔ̃=sɛ̃=plə=mwa 9
  ɑ̃=tɑ̃dʁə=bε=ze=ʁə=fy=ʒə=dε=ze=mwa 10

  də=mε=zœ̃=blə=vεʁ 5
  bwa=ma=du=sə=pʁi=jεʁ 6
  dɑ̃=mɔ̃=ka=li=sə=nεk=tε=ʁə 8

  kə=tε=lε=vʁə=və=lu=te=mə=vɔ=le 10
  lε=bʁε=zə=zi=ɲe=də=ma=fjε=vʁə=fɔlə 10
  puʁ=kɑ̃=tɔ̃=pa=ʁa=di=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə 10

  tε=me=tε=me=a=ɡʁi=pe=a=ma=fɔ=li 11
  kɔ=mə=lwa=zo=ʁwa=jal=syʁ=sɔ̃=nid 9
  ki=ni=di=fi=sɔ̃=na=muʁ=syʁ=lə=bεl=ɛ̃=fi=ni 13

  ʒə=sɥi=lə=twa=də=tɔ̃=twa 7
  tə=pʁɔ=te=ʒə=dε=vi=lə=lwa 8
  e=sə=lə=nɔ=tʁə=lwa=fə=ʁa=fwa 9

  ʒa=mε=puʁ=mwa=do=tʁə=də=vwaʁ 8
  kə=lə=səl=e=tu=ʒuʁ=sa=ʒə=vu=lwaʁ 10
  tε=me=ɑ̃=kɔʁ=dy=swaʁ=ʒys=ko=swaʁ 9

  pʁɑ̃=tu=tə=ma=plε=nə=vi=ɑ̃=do 9
  dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=ʁe=ʒui=puʁ=kə=ʒɔp=tə 10
  puʁ=ta=fi=de=li=te=pla=sidə=kə=ʒa=dɔp=tə 12

  vwa=la=la=mə=də=mɔ̃=sεʁ=me 8
  ty=sə=ʁa=mɔ̃=du=tuʁ=me 7
  ɔ=mɔ̃=nɛ̃=tɑ̃=sə=a=muʁ=fεʁ=ve 9

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/07/2011 09:51

L'écrit contient 231 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0