Univers de poésie d'un auteur

Poème:Amour Fervent

Le Poème

L’amour fervent

Je quête confiant ma belle conquête
Au plus profond de l’esprit de ma fête
D’un jeu noble et rapace qui l’inquiète

Conduit gai mes grands pas persévérants
Au pays coloré de ton savant conscient
Où se niche assidue ta saine patience

Un regard fredonné
Je veux t’ensorceler
D’un rêve improvisé

Repose tes yeux gracieux en héros
Au creux profond d’un volcan chaud
Où l’amour attend emmuré, l’anneau

Que mes bras prisés trouvent ta joie
Des jours semés par mon simple moi
En tendres baisers, refuge des émois

De mes humbles vers
Bois ma douce prière
Dans mon calice nectaire

Que tes lèvres veloutées me volent
Les braises ignées de ma fièvre folle
Pour qu’en ton paradis je m’envole

T’aimer, t’aimer agripper à ma folie
Comme l’oiseau royal sur son nid
Qui nidifie son amour sur le bel infini

Je suis le toit de ton toi
Te protéges des viles lois
Et seule notre loi fera foi

Jamais pour moi d’autres devoirs
Que le seul et toujours sage vouloir
T’aimer, encor du soir jusqu’au soir

Prends toute ma pleine vie en dot
Dans ton cœur réjoui pour que j’opte
Pour ta fidélité placide que j’adopte

Voilà l’âme de mon serment
Tu seras mon doux tourment
Oh mon intense amour fervent
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Amour Ferventla=mour=fervent 3

je=quête=con=fiant=ma=bel=le=con=quête 9
au=plus=pro=fond=de=les=prit=de=ma=fête 10
dun=jeu=noble=et=ra=pa=ce=qui=lin=quiète 10

conduit=gai=mes=grands=pas=per=sé=vé=rants 9
au=pa=ys=co=lo=ré=de=ton=sa=vant=cons=cient 12
où=se=nicheas=si=due=ta=sai=ne=pa=tience 10

un=re=gard=fre=don=né 6
je=veux=ten=sor=ce=ler 6
dun=rê=ve=im=pro=vi=sé 7

re=pose=tes=y=eux=gra=cieux=en=hé=ros 10
au=creux=pro=fond=dun=vol=can=chaud 8
où=la=mour=at=tend=em=mu=ré=lan=neau 10

que=mes=bras=pri=sés=trou=vent=ta=joie 9
des=jours=se=més=par=mon=sim=ple=moi 9
en=tendres=bai=sers=re=fu=ge=des=é=mois 10

de=mes=hum=bles=vers 5
bois=ma=dou=ce=pri=è=re 7
dans=mon=ca=li=ce=nec=tai=re 8

que=tes=lè=vres=ve=lou=tées=me=volent 9
les=brai=ses=i=gnées=de=ma=fiè=vre=folle 10
pour=quen=ton=pa=ra=dis=je=men=vo=le 10

tai=mer=tai=mer=a=grip=per=à=ma=fo=lie 11
com=me=loi=seau=royal=sur=son=nid 8
qui=ni=di=fie=son=a=mour=sur=le=bel=in=fi=ni 13

je=suis=le=toit=de=ton=toi 7
te=pro=té=ges=des=vi=les=lois 8
et=seu=le=no=tre=loi=fe=ra=foi 9

ja=mais=pour=moi=dau=tres=de=voirs 8
que=le=seul=et=tou=jours=sa=ge=vou=loir 10
tai=mer=en=cor=du=soir=jus=quau=soir 9

prends=tou=te=ma=plei=ne=vie=en=dot 9
dans=ton=cœur=ré=joui=pour=que=jo=pte 9
pour=ta=fi=dé=li=té=pla=cide=que=ja=dopte 11

voi=là=lâ=me=de=mon=serment 7
tu=se=ras=mon=doux=tour=ment 7
oh=mon=in=ten=se=a=mour=fervent 8
Phonétique : Amour Ferventlamuʁ fεʁve

ʒə kεtə kɔ̃fjɑ̃ ma bεllə kɔ̃kεtə
o plys pʁɔfɔ̃ də lεspʁi də ma fεtə
dœ̃ ʒø nɔblə e ʁapasə ki lɛ̃kjεtə

kɔ̃dɥi ɡε mε ɡʁɑ̃ pa pεʁseveʁɑ̃
o pεi kɔlɔʁe də tɔ̃ savɑ̃ kɔ̃sjɑ̃
u sə niʃə asidɥ ta sεnə pasjɑ̃sə

œ̃ ʁəɡaʁ fʁədɔne
ʒə vø tɑ̃sɔʁsəle
dœ̃ ʁεvə ɛ̃pʁɔvize

ʁəpozə tεz- iø ɡʁasjøz- ɑ̃n- eʁo
o kʁø pʁɔfɔ̃ dœ̃ vɔlkɑ̃ ʃo
u lamuʁ atɑ̃t- ɑ̃myʁe, lano

kə mε bʁa pʁize tʁuve ta ʒwa
dε ʒuʁ səme paʁ mɔ̃ sɛ̃plə mwa
ɑ̃ tɑ̃dʁə- bεze, ʁəfyʒə dεz- emwa

də mεz- œ̃blə vεʁ
bwa ma dusə pʁjεʁə
dɑ̃ mɔ̃ kalisə nεktεʁə

kə tε lεvʁə- vəlute mə vɔle
lε bʁεzəz- iɲe də ma fjεvʁə fɔlə
puʁ kɑ̃ tɔ̃ paʁadi ʒə mɑ̃vɔlə

tεme, tεme aɡʁipe a ma fɔli
kɔmə lwazo ʁwajal syʁ sɔ̃ nid
ki nidifi sɔ̃n- amuʁ syʁ lə bεl ɛ̃fini

ʒə sɥi lə twa də tɔ̃ twa
tə pʁɔteʒə dε vilə lwa
e sələ nɔtʁə lwa fəʁa fwa

ʒamε puʁ mwa dotʁə- dəvwaʁ
kə lə səl e tuʒuʁ saʒə vulwaʁ
tεme, ɑ̃kɔʁ dy swaʁ ʒysko swaʁ

pʁɑ̃ tutə ma plεnə vi ɑ̃ do
dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ʁeʒui puʁ kə ʒɔptə
puʁ ta fidelite plasidə kə ʒadɔptə

vwala lamə də mɔ̃ sεʁme
ty səʁa mɔ̃ du tuʁme
ɔ mɔ̃n- ɛ̃tɑ̃sə amuʁ fεʁve
Syllabes Phonétique : Amour Ferventla=muʁ=fεʁ=ve 4

ʒə=kε=tə=kɔ̃=fjɑ̃=ma=bεl=lə=kɔ̃=kεtə 10
o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=lεs=pʁi=də=ma=fεtə 10
dœ̃=ʒø=nɔblə=e=ʁa=pa=sə=ki=lɛ̃=kjεtə 10

kɔ̃d=ɥi=ɡε=mε=ɡʁɑ̃=pa=pεʁ=se=ve=ʁɑ̃ 10
o=pε=i=kɔ=lɔ=ʁe=də=tɔ̃=sa=vɑ̃=kɔ̃=sjɑ̃ 12
usə=ni=ʃə=a=sidɥ=ta=sε=nə=pa=sjɑ̃sə 10

œ̃=ʁə=ɡaʁ=fʁə=dɔ=ne 6
ʒə=vø=tɑ̃=sɔʁ=sə=le 6
dœ̃=ʁε=və=ɛ̃=pʁɔ=vi=ze 7

ʁə=pozə=tε=zi=ø=ɡʁa=sjø=zɑ̃=ne=ʁo 10
o=kʁø=pʁɔ=fɔ̃=dœ̃=vɔl=kɑ̃=ʃo 8
u=la=muʁ=a=tɑ̃=tɑ̃=my=ʁe=la=no 10

kə=mε=bʁa=pʁi=ze=tʁu=ve=ta=ʒwa 9
dε=ʒuʁ=sə=me=paʁ=mɔ̃=sɛ̃=plə=mwa 9
ɑ̃=tɑ̃dʁə=bε=ze=ʁə=fy=ʒə=dε=ze=mwa 10

də=mε=zœ̃=blə=vεʁ 5
bwa=ma=du=sə=pʁi=jεʁ 6
dɑ̃=mɔ̃=ka=li=sə=nεk=tε=ʁə 8

kə=tε=lε=vʁə=və=lu=te=mə=vɔ=le 10
lε=bʁε=zə=zi=ɲe=də=ma=fjε=vʁə=fɔlə 10
puʁ=kɑ̃=tɔ̃=pa=ʁa=di=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə 10

tε=me=tε=me=a=ɡʁi=pe=a=ma=fɔ=li 11
kɔ=mə=lwa=zo=ʁwa=jal=syʁ=sɔ̃=nid 9
ki=ni=di=fi=sɔ̃=na=muʁ=syʁ=lə=bεl=ɛ̃=fi=ni 13

ʒə=sɥi=lə=twa=də=tɔ̃=twa 7
tə=pʁɔ=te=ʒə=dε=vi=lə=lwa 8
e=sə=lə=nɔ=tʁə=lwa=fə=ʁa=fwa 9

ʒa=mε=puʁ=mwa=do=tʁə=də=vwaʁ 8
kə=lə=səl=e=tu=ʒuʁ=sa=ʒə=vu=lwaʁ 10
tε=me=ɑ̃=kɔʁ=dy=swaʁ=ʒys=ko=swaʁ 9

pʁɑ̃=tu=tə=ma=plε=nə=vi=ɑ̃=do 9
dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=ʁe=ʒui=puʁ=kə=ʒɔp=tə 10
puʁ=ta=fi=de=li=te=pla=sidə=kə=ʒa=dɔp=tə 12

vwa=la=la=mə=də=mɔ̃=sεʁ=me 8
ty=sə=ʁa=mɔ̃=du=tuʁ=me 7
ɔ=mɔ̃=nɛ̃=tɑ̃=sə=a=muʁ=fεʁ=ve 9

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
09/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 27/07/2011 09:51

L'écrit contient 231 mots qui sont répartis dans 13 strophes.