Univers de poésie d'un auteur

Poème:Connaissez Vous Mon Lit

Le Poème

Connaissez-vous mon lit

Connaissez-vous mon lit
C’est mon ami et il rie
Car il sait ce que je lui dis
Chaque soir, chaque midi

Le soir toujours il m’attend
Il n’a pas d’heure pourtant
Pour m’accueillir, me serrant
Au fond d’un drap me caressant

Me sent-il à peine fatigué !
Qu’il me tend sa parure feutrée
Il se laisse tendrement tenter
Enveloppe mon repos trop distrait

Il est le confident de mes nuits
Écoute mes prières au dieu converti
Celui que je rejette de ma vie impie
Et son silence apaise mes folies

Au lever du matin il grince fébrile
De me voir prêt d’oublier le péril
Ne pas lui laisser le temps subtil
D’une pause méritée mais trop futile

Avant de le quitter je le frappe
Modeste massage de sa grappe
Quand ses doux ressorts clappent
Et geignent meurtris à sa varappe

J’aurai bien des regrets demain
Quand usé par les ans défunts
Une dernière fois de ma main
Je ne lui chanterai plus mon refrain.

On se quittera alors trop meurtri
Lui partira mourir à la déchetterie servile
Moi j’attendrai là sage cet instant futile
Où j’irai le rejoindre au tas de nos atomes réunis
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Connaissez Vous Mon Litconnais=sez=vous=mon=lit 5

connais=sez=vous=mon=lit 5
cest=mon=a=mi=et=il=rie 7
car=il=sait=ce=que=je=lui=dis 8
cha=que=soir=cha=que=mi=di 7

le=soir=tou=jours=il=mat=tend 7
il=na=pas=d=heu=re=pour=tant 8
pour=mac=cueil=lir=me=ser=rant 7
au=fond=dun=drap=me=ca=res=sant 8

me=sent=til=à=peine=fa=ti=gué 8
quil=me=tend=sa=pa=rure=feu=trée 8
il=se=laisse=ten=dre=ment=ten=ter 8
enve=lop=pe=mon=re=pos=trop=dis=trait 9

il=est=le=con=fident=de=mes=nuits 8
é=coute=mes=prières=au=dieu=con=ver=ti 9
ce=lui=que=je=re=jette=de=ma=vieim=pie 10
et=son=si=lencea=paise=mes=fo=lies 8

au=le=ver=du=ma=tin=il=grince=fé=brile 10
de=me=voir=prêt=dou=blier=le=pé=ril 9
ne=pas=lui=lais=ser=le=temps=sub=til 9
dune=pau=se=mé=ri=tée=mais=trop=fu=tile 10

avant=de=le=quit=ter=je=le=frappe 8
modes=te=mas=sa=ge=de=sa=grappe 8
quand=ses=doux=res=sorts=clappent 6
et=geignent=meur=tris=à=sa=va=rappe 8

jau=rai=bien=des=re=grets=de=main 8
quand=u=sé=par=les=ans=dé=funts 8
u=ne=der=nière=fois=de=ma=main 8
je=ne=lui=chante=rai=plus=mon=re=frain 9

on=se=quit=te=ra=a=lors=trop=meur=tri 10
lui=par=ti=ra=mou=rir=à=la=déchet=te=rie=ser=vile 13
moi=jat=ten=drai=là=sage=cet=ins=tant=fu=tile 11
où=ji=rai=le=re=joindreau=tas=de=nos=a=to=mes=ré=u=nis 15
Phonétique : Connaissez Vous Mon Litkɔnεse vu mɔ̃ li

kɔnεse vu mɔ̃ li
sε mɔ̃n- ami e il ʁi
kaʁ il sε sə kə ʒə lɥi di
ʃakə swaʁ, ʃakə midi

lə swaʁ tuʒuʁz- il matɑ̃
il na pa dœʁ puʁtɑ̃
puʁ makœjiʁ, mə seʁɑ̃
o fɔ̃ dœ̃ dʁa mə kaʁesɑ̃

mə sɑ̃ til a pεnə fatiɡe !
kil mə tɑ̃ sa paʁyʁə føtʁe
il sə lεsə tɑ̃dʁəmɑ̃ tɑ̃te
ɑ̃vəlɔpə mɔ̃ ʁəpo tʁo distʁε

il ε lə kɔ̃fide də mε nɥi
ekutə mε pʁjεʁəz- o djø kɔ̃vεʁti
səlɥi kə ʒə ʁəʒεtə də ma vi ɛ̃pi
e sɔ̃ silɑ̃sə apεzə mε fɔli

o ləve dy matɛ̃ il ɡʁɛ̃sə febʁilə
də mə vwaʁ pʁε dublje lə peʁil
nə pa lɥi lεse lə tɑ̃ sybtil
dynə pozə meʁite mε tʁo fytilə

avɑ̃ də lə kite ʒə lə fʁapə
mɔdεstə masaʒə də sa ɡʁapə
kɑ̃ sε du ʁəsɔʁ klape
e ʒεɲe məʁtʁiz- a sa vaʁapə

ʒoʁε bjɛ̃ dε ʁəɡʁε dəmɛ̃
kɑ̃t- yze paʁ lεz- ɑ̃ defœ̃
ynə dεʁnjεʁə fwa də ma mɛ̃
ʒə nə lɥi ʃɑ̃təʁε plys mɔ̃ ʁəfʁɛ̃.

ɔ̃ sə kitəʁa alɔʁ tʁo məʁtʁi
lɥi paʁtiʁa muʁiʁ a la deʃεtəʁi sεʁvilə
mwa ʒatɑ̃dʁε la saʒə sεt ɛ̃stɑ̃ fytilə
u ʒiʁε lə ʁəʒwɛ̃dʁə o tas də noz- atɔmə ʁeyni
Syllabes Phonétique : Connaissez Vous Mon Litkɔ=nε=se=vu=mɔ̃=li 6

kɔ=nε=se=vu=mɔ̃=li 6
sε=mɔ̃=na=mi=e=il=ʁi 7
kaʁ=il=sε=sə=kə=ʒə=lɥi=di 8
ʃa=kə=swaʁ=ʃa=kə=mi=di 7

lə=swaʁ=tu=ʒuʁ=zil=ma=tɑ̃ 7
il=na=pa=dœ=ʁə=puʁ=tɑ̃ 7
puʁ=ma=kœjiʁ=mə=se=ʁɑ̃ 6
o=fɔ̃=dœ̃=dʁa=mə=ka=ʁe=sɑ̃ 8

mə=sɑ̃=til=a=pε=nə=fa=ti=ɡe 9
kil=mə=tɑ̃=sa=pa=ʁy=ʁə=fø=tʁe 9
il=sə=lε=sə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=tɑ̃=te 9
ɑ̃=və=lɔ=pə=mɔ̃=ʁə=po=tʁo=dis=tʁε 10

il=ε=lə=kɔ̃=fi=de=də=mε=nɥi 9
e=kutə=mε=pʁi=jεʁ=zo=djø=kɔ̃=vεʁ=ti 10
səl=ɥikə=ʒəʁə=ʒε=tə=də=ma=vi=ɛ̃=pi 10
e=sɔ̃=si=lɑ̃sə=a=pε=zə=mε=fɔ=li 10

olə=ve=dy=ma=tɛ̃=il=ɡʁɛ̃=sə=fe=bʁilə 10
də=mə=vwaʁ=pʁε=du=blj=e=lə=pe=ʁil 10
nə=pa=lɥi=lε=se=lə=tɑ̃=syb=til 9
dynə=po=zə=me=ʁi=te=mε=tʁo=fy=tilə 10

a=vɑ̃=də=lə=ki=te=ʒə=lə=fʁa=pə 10
mɔ=dεs=tə=ma=sa=ʒə=də=sa=ɡʁa=pə 10
kɑ̃=sε=du=ʁə=sɔʁ=kla=pe 7
e=ʒε=ɲe=məʁ=tʁi=za=sa=va=ʁa=pə 10

ʒo=ʁε=bj=ɛ̃=dε=ʁə=ɡʁε=də=mɛ̃ 9
kɑ̃=ty=ze=paʁ=lε=zɑ̃=de=fœ̃ 8
y=nə=dεʁ=njεʁ=ə=fwa=də=ma=mɛ̃ 9
ʒə=nə=lɥi=ʃɑ̃=tə=ʁε=plys=mɔ̃=ʁə=fʁɛ̃ 10

ɔ̃=sə=ki=tə=ʁa=a=lɔʁ=tʁo=məʁ=tʁi 10
lɥi=paʁ=ti=ʁa=mu=ʁiʁ=a=la=de=ʃεtə=ʁi=sεʁvilə 12
mwa=ʒa=tɑ̃=dʁε=la=saʒə=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=fytilə 10
u=ʒi=ʁεlə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁəo=tas=də=no=za=tɔ=mə=ʁe=y=ni 15

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
15/01/2012 02:40Matiflo

spéciale ! mais en le lisant, je me suis rendu compte qu’il m’avait donner le sourire
alors merci

Auteur de Poésie
15/01/2012 17:08Gramo

Voilà un sujet sur lequel peu a été écrit.
GRAMO

Auteur de Poésie
15/01/2012 18:30Moz

Pas mal ton lit!! le mien il ressemble à ça aussi!! lol
Symphatique poésie..
Amicalement Moz..

Poème - Sans Thème -
Du 26/07/2011 09:51

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 9 strophes.