Poeme : Le Reporter

Le Reporter

Le reporter

Au fond vif d’un habile esprit torturé
La plume court sur le frêle papier
Informe chacun des vérités oubliées
Iniquités pour les monstres outragés

De la nasse de ces mots cadenassés
S’extirpent vers le monde déboussolé
Se donnent d’un bon prix à la réalité
L’inspirée montagne de la raison publiée

Les nuages gris sèment sur les tyrans
D inviolables preuves trop irritantes
Qui émanent de leur joug vilipendant
D’un vomi de venins mortels les innocents

Nul possédant ne peut ratifier le non dit
À ce reporter qui ne néglige, ni ne bannit
Aucune réelle information d’actes maudits
Contre le sage peuple aux gestes asservis

Voilà le péril, consacré de toute une vie
Ecrire encor, encor et toujours sans répit
Qui vous mène vers une lente mort impie
Concoctée par ces despotes fratricides

À l’heure du meurtre il gère encor son espoir
Dans ce sang versé qui coule du miroir
D’une image qui ne se voudrait illusoire
Pacific don de soi pour offrir savoir à l’auditoire

La colombe pure de toutes vérités s’élève
Au dessus de sa tombe d’où suinte sa sève
Qui nous irrigue de ses pensées de brèves
Pour donner un sens à notre vie de rêves.
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Reporter

  le=re=por=ter 4

  au=fond=vif=dun=ha=bi=le=es=prit=tor=tu=ré 12
  la=plu=me=court=sur=le=frê=le=pa=pi=er 11
  in=for=me=cha=cun=des=vé=ri=tés=ou=bli=ées 12
  ini=qui=tés=pour=les=mons=tres=ou=tra=gés 10

  de=la=nas=se=de=ces=mots=ca=de=nas=sés 11
  sex=tir=pent=vers=le=mon=de=dé=bous=so=lé 11
  se=don=nent=dun=bon=prix=à=la=ré=a=li=té 12
  lins=pi=rée=mon=tagne=de=la=rai=son=pu=bli=ée 12

  les=nu=a=ges=gris=sè=ment=sur=les=ty=rans 11
  d=in=vio=la=bles=preu=ves=trop=ir=ri=tan=tes 12
  qui=é=ma=nent=de=leur=joug=vi=li=pen=dant 11
  dun=vo=mi=de=ve=nins=mor=tels=les=in=no=cents 12

  nul=pos=sé=dant=ne=peut=ra=ti=fier=le=non=dit 12
  à=ce=re=por=ter=qui=ne=né=glige=ni=ne=ban=nit 13
  au=cune=réel=le=in=for=ma=tion=dac=tes=mau=dits 12
  con=tre=le=sa=ge=peuple=aux=ges=tes=as=ser=vis 12

  voi=là=le=pé=ril=con=sa=cré=de=touteu=ne=vie 12
  ecri=re=en=cor=en=cor=et=tou=jours=sans=ré=pit 12
  qui=vous=mè=ne=vers=u=ne=len=te=mort=im=pie 12
  concoc=tée=par=ces=des=po=tes=fra=tri=ci=des 11

  à=lheure=du=meur=tre=il=gè=reen=cor=son=es=poir 12
  dans=ce=sang=ver=sé=qui=cou=le=du=mi=roir 11
  du=ne=i=ma=ge=qui=ne=se=vou=drait=illu=soire 12
  pa=ci=fic=don=de=soi=pour=of=frir=sa=voir=à=lau=di=toire 15

  la=co=lombe=pu=re=de=tou=tes=vé=ri=tés=sé=lève 13
  au=des=sus=de=sa=tom=be=doù=suin=te=sa=sève 12
  qui=nous=ir=ri=gue=de=ses=pen=sées=de=brè=ves 12
  pour=don=ner=un=sens=à=no=tre=vie=de=rê=ves 12
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Le Reporter

  lə ʁəpɔʁte

  o fɔ̃ vif dœ̃-abilə εspʁi tɔʁtyʁe
  la plymə kuʁ syʁ lə fʁεlə papje
  ɛ̃fɔʁmə ʃakœ̃ dε veʁitez- ublje
  inikite puʁ lε mɔ̃stʁəz- utʁaʒe

  də la nasə də sε mo kadənase
  sεkstiʁpe vεʁ lə mɔ̃də debusɔle
  sə dɔne dœ̃ bɔ̃ pʁi a la ʁealite
  lɛ̃spiʁe mɔ̃taɲə də la ʁεzɔ̃ pyblje

  lε nɥaʒə ɡʁi sεme syʁ lε tiʁɑ̃
  de ɛ̃vjɔlablə pʁəvə tʁo iʁitɑ̃tə
  ki emane də lœʁ ʒuɡ vilipɑ̃dɑ̃
  dœ̃ vɔmi də vənɛ̃ mɔʁtεl lεz- inɔsɑ̃

  nyl pɔsedɑ̃ nə pø ʁatifje lə nɔ̃ di
  a sə ʁəpɔʁte ki nə neɡliʒə, ni nə bani
  okynə ʁeεllə ɛ̃fɔʁmasjɔ̃ daktə modi
  kɔ̃tʁə lə saʒə pəplə o ʒεstəz- asεʁvi

  vwala lə peʁil, kɔ̃sakʁe də tutə ynə vi
  εkʁiʁə ɑ̃kɔʁ, ɑ̃kɔʁ e tuʒuʁ sɑ̃ ʁepi
  ki vu mεnə vεʁz- ynə lɑ̃tə mɔʁ ɛ̃pi
  kɔ̃kɔkte paʁ sε dεspɔtə fʁatʁisidə

  a lœʁ dy məʁtʁə il ʒεʁə ɑ̃kɔʁ sɔ̃n- εspwaʁ
  dɑ̃ sə sɑ̃ vεʁse ki kulə dy miʁwaʁ
  dynə imaʒə ki nə sə vudʁε ilyzwaʁə
  pasifik dɔ̃ də swa puʁ ɔfʁiʁ savwaʁ a loditwaʁə

  la kɔlɔ̃bə pyʁə də tutə veʁite selεvə
  o dəsy də sa tɔ̃bə du sɥɛ̃tə sa sεvə
  ki nuz- iʁiɡ də sε pɑ̃se də bʁεvə
  puʁ dɔne œ̃ sɑ̃sz- a nɔtʁə vi də ʁεvə.
  k
 • Syllabes Phonétique : Le Reporter

  lə=ʁə=pɔʁ=te 4

  o=fɔ̃=vif=dœ̃-a=bi=lə=εs=pʁi=tɔʁ=ty=ʁe 12
  la=ply=mə=kuʁ=syʁ=lə=fʁε=lə=pa=pj=e 11
  ɛ̃=fɔʁ=mə=ʃa=kœ̃=dε=ve=ʁi=te=zu=blj=e 12
  i=ni=ki=te=puʁ=lε=mɔ̃s=tʁə=zu=tʁa=ʒe 11

  də=la=na=sə=də=sε=mo=ka=də=na=se 11
  sεk=stiʁ=pe=vεʁ=lə=mɔ̃=də=de=bu=sɔ=le 11
  sə=dɔ=ne=dœ̃=bɔ̃=pʁi=a=la=ʁe=a=li=te 12
  lɛ̃s=pi=ʁe=mɔ̃=ta=ɲə=də=la=ʁε=zɔ̃=py=blje 12

  lε=nɥ=a=ʒə=ɡʁi=sε=me=syʁ=lε=ti=ʁɑ̃ 11
  de=ɛ̃=vjɔ=la=blə=pʁə=və=tʁo=i=ʁi=tɑ̃=tə 12
  ki=e=ma=ne=də=lœ=ʁə=ʒuɡ=vi=li=pɑ̃=dɑ̃ 12
  dœ̃=vɔ=mi=də=və=nɛ̃=mɔʁ=tεl=lε=zi=nɔ=sɑ̃ 12

  nyl=pɔ=se=dɑ̃=nə=pø=ʁa=ti=fje=lə=nɔ̃=di 12
  asəʁə=pɔʁ=te=ki=nə=ne=ɡli=ʒə=ni=nə=ba=ni 12
  o=kynə=ʁe=εllə=ɛ̃=fɔʁ=ma=sjɔ̃=dak=tə=mo=di 12
  kɔ̃tʁə=lə=sa=ʒə=pə=plə=o=ʒεs=tə=za=sεʁ=vi 12

  vwa=lalə=pe=ʁil=kɔ̃=sa=kʁe=də=tu=təy=nə=vi 12
  ε=kʁiʁə=ɑ̃=kɔʁ=ɑ̃=kɔʁ=e=tu=ʒuʁ=sɑ̃=ʁe=pi 12
  ki=vu=mε=nə=vεʁ=zy=nə=lɑ̃=tə=mɔʁ=ɛ̃=pi 12
  kɔ̃=kɔk=te=paʁ=sε=dεs=pɔ=tə=fʁa=tʁi=si=də 12

  a=lœʁ=dy=məʁ=tʁə=il=ʒεʁə=ɑ̃=kɔʁ=sɔ̃=nεs=pwaʁ 12
  dɑ̃=sə=sɑ̃=vεʁ=se=ki=ku=lə=dy=mi=ʁwaʁ 11
  dy=nə=i=ma=ʒə=kinə=sə=vu=dʁε=i=ly=zwaʁə 12
  pa=si=fik=dɔ̃də=swa=puʁ=ɔ=fʁiʁ=sa=vwaʁ=a=lo=di=twaʁə 14

  la=kɔ=lɔ̃bə=py=ʁə=də=tu=tə=ve=ʁi=te=se=lεvə 13
  o=də=sy=də=sa=tɔ̃=bə=du=sɥɛ̃=tə=sa=sεvə 12
  ki=nu=zi=ʁiɡ=də=sε=pɑ̃=se=də=bʁε=və 11
  puʁ=dɔ=ne=œ̃=sɑ̃s=za=nɔ=tʁə=vi=də=ʁε=və 12
  k 1

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/07/2011 18:10Lunedemiel

très beau!

Auteur de Poésie
21/07/2011 21:03Lemmiath

Le papier, la plume, l’encre ne font qu’un, mais que serait’-elle sans la main de son auteur.

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/07/2011 11:45

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs