Poeme : Mon Grand Destin

Mon Grand Destin

Mon destin me souffle, pas à pas mon chemin
Je suis né sans prodige sur le lit de sa faim
Pour me diriger calme vers de lucides demain
Où il me guidera rigoureux, avec grand entrain

La théorie limpide de cette austère science
D’aller droit au plus court sans autre déviance
Sera de conduire mes pas de vie sans alternance
Jusqu’au bout de ce chemin dégagé des violences

Ô destin donne moi à penser de brèves libertés
Quand les rudes tempêtes fouleront mon trajet
Où je ne serai plus maître de ma pure identité
Egorgée par les révoltes de mon esprit bafoué

Je ne pleurerai pas ta légèreté dans l’instabilité
Pour le bon ou le mauvais du présent déployé
J’appliquerai toujours sage à ma tendre pensée
Le bénéfice du doute en ta persistante continuité

On me dit de conseil que tous les chemins parsemés
Mènent toujours sans ambages à un terme désiré
Mais je vous le dis, un seul sillage me sera destiné
Celui de mon destin, ma vraie, mon innée fatalité

J’aurai fuit sans plus, n’est-ce pas là vocation sévère
Pour faire couler la source, le ruisseau, la rivière
De tous ces jours narguant ma destinée amère
Dont la saveur n’a que le parfum d’un rien trop fier
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Grand Destin

  mon=des=tin=me=souf=fle=pas=à=pas=mon=che=min 12
  je=suis=né=sans=pro=di=ge=sur=le=lit=de=sa=faim 13
  pour=me=di=ri=ger=cal=me=vers=de=lu=ci=des=de=main 14
  où=il=me=gui=de=ra=ri=gou=reux=a=vec=grand=en=train 14

  la=théo=rie=lim=pi=de=de=cet=te=aus=tè=re=s=cience 14
  dal=ler=droit=au=plus=court=sans=au=tre=dé=vi=an=ce 13
  se=ra=de=con=dui=re=mes=pas=de=vie=sans=al=ter=nance 14
  jus=quau=bout=de=ce=che=min=dé=ga=gé=des=vio=len=ces 14

  ô=des=tin=donne=moi=à=pen=ser=de=brè=ves=li=ber=tés 14
  quand=les=ru=des=tem=pê=tes=fou=le=ront=mon=tra=jet 13
  où=je=ne=se=rai=plus=maître=de=ma=pu=re=i=den=ti=té 15
  egor=gée=par=les=ré=vol=tes=de=mon=es=prit=ba=fou=é 14

  je=ne=pleure=rai=pas=ta=lé=gè=re=té=dans=lins=ta=bi=li=té 16
  pour=le=bon=ou=le=mau=vais=du=pré=sent=dé=ploy=é 13
  jap=pli=que=rai=tou=jours=sa=ge=à=ma=ten=dre=pen=sée 14
  le=bé=né=fice=du=dou=teen=ta=per=sis=tan=te=con=ti=nui=té 16

  on=me=dit=de=con=seil=que=tous=les=che=mins=par=se=més 14
  mè=nent=tou=jours=sans=am=bages=à=un=ter=me=dé=si=ré 14
  mais=je=vous=le=dis=un=seul=sillage=me=se=ra=des=ti=né 14
  ce=lui=de=mon=des=tin=ma=vraie=mon=in=née=fa=ta=li=té 15

  jau=rai=fuit=sans=plus=nest=ce=pas=là=vo=ca=tion=sé=vère 14
  pour=fai=re=cou=ler=la=sour=ce=le=ruis=seau=la=ri=vière 14
  de=tous=ces=jours=nar=guant=ma=des=ti=née=a=mè=re 13
  dont=la=sa=veur=na=que=le=par=fum=dun=rien=trop=fi=er 14
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Mon Grand Destin

  mɔ̃ dεstɛ̃ mə suflə, pa a pa mɔ̃ ʃəmɛ̃
  ʒə sɥi ne sɑ̃ pʁɔdiʒə syʁ lə li də sa fɛ̃
  puʁ mə diʁiʒe kalmə vεʁ də lysidə dəmɛ̃
  u il mə ɡidəʁa ʁiɡuʁø, avεk ɡʁɑ̃t- ɑ̃tʁɛ̃

  la teɔʁi lɛ̃pidə də sεtə ostεʁə sjɑ̃sə
  dale dʁwa o plys kuʁ sɑ̃z- otʁə devjɑ̃sə
  səʁa də kɔ̃dɥiʁə mε pa də vi sɑ̃z- altεʁnɑ̃sə
  ʒysko bu də sə ʃəmɛ̃ deɡaʒe dε vjɔlɑ̃sə

  o dεstɛ̃ dɔnə mwa a pɑ̃se də bʁεvə libεʁte
  kɑ̃ lε ʁydə tɑ̃pεtə fuləʁɔ̃ mɔ̃ tʁaʒε
  u ʒə nə səʁε plys mεtʁə də ma pyʁə idɑ̃tite
  əɡɔʁʒe paʁ lε ʁevɔltə də mɔ̃n- εspʁi bafue

  ʒə nə pləʁəʁε pa ta leʒεʁəte dɑ̃ lɛ̃stabilite
  puʁ lə bɔ̃ u lə movε dy pʁezɑ̃ deplwaje
  ʒaplikəʁε tuʒuʁ saʒə a ma tɑ̃dʁə pɑ̃se
  lə benefisə dy dutə ɑ̃ ta pεʁsistɑ̃tə kɔ̃tinɥite

  ɔ̃ mə di də kɔ̃sεj kə tus lε ʃəmɛ̃ paʁsəme
  mεne tuʒuʁ sɑ̃z- ɑ̃baʒəz- a œ̃ tεʁmə deziʁe
  mε ʒə vu lə di, œ̃ səl sijaʒə mə səʁa dεstine
  səlɥi də mɔ̃ dεstɛ̃, ma vʁε, mɔ̃n- ine fatalite

  ʒoʁε fɥi sɑ̃ plys, nε sə pa la vɔkasjɔ̃ sevεʁə
  puʁ fεʁə kule la suʁsə, lə ʁɥiso, la ʁivjεʁə
  də tus sε ʒuʁ naʁɡɑ̃ ma dεstine amεʁə
  dɔ̃ la savœʁ na kə lə paʁfœ̃ dœ̃ ʁjɛ̃ tʁo fje
 • Syllabes Phonétique : Mon Grand Destin

  mɔ̃=dεs=tɛ̃=mə=su=flə=pa=a=pa=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  ʒə=sɥi=ne=sɑ̃=pʁɔ=di=ʒə=syʁ=lə=li=də=sa=fɛ̃ 13
  puʁ=mə=di=ʁi=ʒe=kal=mə=vεʁ=də=ly=si=də=də=mɛ̃ 14
  u=il=mə=ɡi=də=ʁa=ʁi=ɡu=ʁø=a=vεk=ɡʁɑ̃=tɑ̃=tʁɛ̃ 14

  la=te=ɔ=ʁi=lɛ̃=pi=də=də=sε=tə=os=tε=ʁə=sjɑ̃sə 14
  da=le=dʁwa=o=plys=kuʁ=sɑ̃=zo=tʁə=de=vj=ɑ̃=sə 13
  sə=ʁa=də=kɔ̃d=ɥi=ʁə=mε=pa=də=vi=sɑ̃=zal=tεʁ=nɑ̃sə 14
  ʒys=ko=bu=də=sə=ʃə=mɛ̃=de=ɡa=ʒe=dε=vjɔ=lɑ̃=sə 14

  o=dεs=tɛ̃=dɔnə=mwa=a=pɑ̃=se=də=bʁε=və=li=bεʁ=te 14
  kɑ̃=lε=ʁy=də=tɑ̃=pε=tə=fu=lə=ʁɔ̃=mɔ̃=tʁa=ʒε 13
  uʒə=nə=sə=ʁε=plys=mε=tʁə=də=ma=py=ʁə=i=dɑ̃=ti=te 15
  ə=ɡɔʁ=ʒe=paʁ=lε=ʁe=vɔl=tə=də=mɔ̃=nεs=pʁi=ba=fu=e 15

  ʒə=nə=plœ=ʁə=ʁε=pa=ta=le=ʒεʁə=te=dɑ̃=lɛ̃s=ta=bi=li=te 16
  puʁ=lə=bɔ̃=u=lə=mo=vε=dy=pʁe=zɑ̃=de=plwa=j=e 14
  ʒa=pli=kə=ʁε=tu=ʒuʁ=sa=ʒə=a=ma=tɑ̃=dʁə=pɑ̃=se 14
  lə=be=ne=fisə=dy=du=təɑ̃=ta=pεʁ=sis=tɑ̃=tə=kɔ̃=tin=ɥi=te 16

  ɔ̃=mə=di=də=kɔ̃=sεj=kə=tus=lε=ʃə=mɛ̃=paʁ=sə=me 14
  mε=ne=tu=ʒuʁ=sɑ̃=zɑ̃=baʒə=za=œ̃=tεʁ=mə=de=zi=ʁe 14
  mεʒə=vu=lə=di=œ̃=səl=si=ja=ʒə=mə=sə=ʁa=dεs=ti=ne 15
  səl=ɥidə=mɔ̃=dεs=tɛ̃=ma=vʁε=mɔ̃=ni=ne=fa=ta=li=te 14

  ʒo=ʁε=fɥi=sɑ̃=plys=nε=sə=pa=la=vɔ=ka=sjɔ̃=se=vεʁə 14
  puʁ=fε=ʁə=ku=le=la=suʁ=sə=lə=ʁɥi=so=la=ʁi=vjεʁə 14
  də=tus=sε=ʒuʁ=naʁ=ɡɑ̃=ma=dεs=ti=ne=a=mεʁ=ə 13
  dɔ̃=la=sa=vœʁ=na=kə=lə=paʁ=fœ̃=dœ̃=ʁjɛ̃=tʁo=fj=e 14

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/08/2012 20:15Solfege34

mon destin me souffle pas à pas mon chemin !! j’aime
le mien est pavé d’embuches

solfege

Auteur de Poésie
20/08/2012 23:50Ancien Membre

["Minou Mina","j’aime"]