Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Bonne Paix

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/08/2012 10:57

L'écrit contient 348 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

La Bonne Paix

Une fée pacifiste m’a confié
Tu seras en ce jour stupéfait
De voir à ta porte la bonne paix
Déposer dans tous les quartiers
Plus de violence, non plus jamais

Je lui ai quiet, alors demandé
Comment cela se put-il envisagé
Elle m’a la voix sagace, encouragé
Tu travailles pour sûr, mais si on offrait
Des barrières au chômage pour l’imposer

O ma fée cela peut il suffire ce si léger
Non ! L’argent indu je le partagerai
Les politiques véreux je disperserai
Ceux qui croient que le pays leur appartient
Et qui font fi de la souveraineté des citoyens
La responsabilité de chacun j’obligerai
Vivre dans la solidarité en communauté

Tu crois ! Cela peut-il un jour se réaliser ?
Certainement ! Les vous tous ayant de l’activité
Vous n’auriez plus le souci de patriote identité
Dans une même règle a la matrice assurée
Et vous seriez sevré au soir d’un repos désiré

Mais bonne fée ! Quand sera ta magie ?
Quand les politiques politiciens eux aussi
Ne tricheront plus dans leurs beaux édits
Qu’ils banniront toutes les voix de la comédie
Et qu’ils écouteront attentif ce bon peuple pardi

Es tu sûre ! Qu’ils n’écoutent pas le citoyen ?
Sûr ! Ils vivent du vote des illusions défuntes
Qui se traduit par un siège sans contrainte
Où ils s’arrangent de lois qui les contredisent
Contre la volonté du peuple trompé, ô sévices

O Bonne fée, cela ne ce peut point, tu ne pourras !
Si bien si page poète ! Ma baguette magique effacera
Tous les bulletins de candidats menteurs et ingrats
Qui floueront notre peuple naïf, toujours trop sympa
Pour donner irréfléchi sa bonne voix aux parias

Mais en fait bonne fée ; qu’est ce la paix me le diras-tu
Ce n’est pas être pauvre, ce n’est pas être riche, un du
Un du où le mal n’a plus place, où le bien est tenu
Où l’humain aux quatre points cardinaux ne fait qu’un
Quand sa pensée se solidarise pour vaincre le péril mutin
☼₣€
 • Pieds Hyphénique: La Bonne Paix

  u=ne=fée=pa=ci=fis=te=ma=con=fi=é 11
  tu=se=ras=en=ce=jour=stu=pé=fait 9
  de=voir=à=ta=por=te=la=bon=ne=paix 10
  dé=po=ser=dans=tous=les=quar=ti=ers 9
  plus=de=vi=o=len=ce=non=plus=ja=mais 10

  je=lui=ai=quiet=a=lors=de=man=dé 9
  com=ment=ce=la=se=put=til=en=vi=sa=gé 11
  el=le=ma=la=voix=sa=ga=ce=en=cou=ra=gé 12
  tu=tra=vail=les=pour=sûr=mais=si=on=of=frait 11
  des=bar=ri=è=res=au=chô=ma=ge=pour=lim=po=ser 13

  o=ma=fée=ce=la=peut=il=suf=fi=re=ce=si=lé=ger 14
  non=lar=gent=in=du=je=le=par=ta=ge=rai 11
  les=po=li=ti=ques=vé=reux=je=dis=per=se=rai 12
  ceux=qui=croient=que=le=pa=ys=leur=ap=par=tient 11
  et=qui=font=fi=de=la=sou=ve=rai=ne=té=des=ci=toyens 14
  la=res=pon=sa=bi=li=té=de=cha=cun=jo=bli=ge=rai 14
  vi=vre=dans=la=so=li=da=ri=té=en=com=mu=nau=té 14

  tu=crois=ce=la=peut=til=un=jour=se=ré=a=li=ser 13
  cer=tai=ne=ment=les=vous=tous=ay=ant=de=lac=ti=vi=té 14
  vous=nau=riez=plus=le=sou=ci=de=pa=triote=i=den=ti=té 14
  dans=une=mê=me=rè=gle=a=la=ma=tri=ce=as=su=rée 14
  et=vous=se=riez=se=vré=au=soir=dun=re=pos=dé=si=ré 14

  mais=bon=ne=fée=quand=se=ra=ta=ma=gie 10
  quand=les=po=li=ti=ques=po=li=ti=ciens=eux=aus=si 13
  ne=tri=che=ront=plus=dans=leurs=beaux=é=dits 10
  quils=ban=ni=ront=tou=tes=les=voix=de=la=co=mé=die 13
  et=quils=é=coute=ront=at=ten=tif=ce=bon=peu=ple=par=di 14

  es=tu=sû=re=quils=né=cou=tent=pas=le=ci=toyen 12
  sûr=ils=vi=vent=du=vo=te=des=illu=si=ons=dé=fu=ntes 14
  qui=se=tra=duit=par=un=si=è=ge=sans=con=trai=nte 13
  où=ils=sar=ran=gent=de=lois=qui=les=con=tre=disent 12
  con=tre=la=vo=lon=té=du=peu=ple=trom=pé=ô=sé=vices 14

  o=bon=ne=fée=ce=la=ne=ce=peut=point=tu=ne=pour=ras 14
  si=bien=si=page=po=è=te=ma=ba=guet=te=ma=gi=que=ef=fa=ce=ra 18
  tous=les=bul=le=tins=de=can=di=dats=men=teurs=et=in=grats 14
  qui=floue=ront=no=tre=peu=ple=naïf=tou=jours=trop=sym=pa 13
  pour=don=ner=ir=ré=flé=chi=sa=bon=ne=voix=aux=pa=rias 14

  mais=en=fait=bonne=fée=quest=ce=la=paix=me=le=di=ras=tu 14
  ce=nest=pas=être=pau=vre=ce=nest=pas=ê=tre=ri=che=un=du 15
  un=du=où=le=mal=na=plus=place=où=le=bien=est=te=nu 14
  où=l=hu=main=aux=qua=tre=points=car=di=naux=ne=fait=quun 14
  quand=sa=pen=sée=se=so=li=da=rise=pour=vain=cre=le=pé=ril=mu=tin 17
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : La Bonne Paix

  ynə fe pasifistə ma kɔ̃fje
  ty səʁaz- ɑ̃ sə ʒuʁ stypefε
  də vwaʁ a ta pɔʁtə la bɔnə pε
  depoze dɑ̃ tus lε kaʁtje
  plys də vjɔlɑ̃sə, nɔ̃ plys ʒamε

  ʒə lɥi ε kjε, alɔʁ dəmɑ̃de
  kɔmɑ̃ səla sə pyt til ɑ̃vizaʒe
  εllə ma la vwa saɡasə, ɑ̃kuʁaʒe
  ty tʁavajə puʁ syʁ, mε si ɔ̃n- ɔfʁε
  dε baʁjεʁəz- o ʃomaʒə puʁ lɛ̃poze

  o ma fe səla pø il syfiʁə sə si leʒe
  nɔ̃ ! laʁʒe ɛ̃dy ʒə lə paʁtaʒəʁε
  lε pɔlitik veʁø ʒə dispεʁsəʁε
  sø ki kʁwae kə lə pεi lœʁ apaʁtjɛ̃
  e ki fɔ̃ fi də la suvəʁεnəte dε sitwajɛ̃
  la ʁεspɔ̃sabilite də ʃakœ̃ ʒɔbliʒəʁε
  vivʁə dɑ̃ la sɔlidaʁite ɑ̃ kɔmynote

  ty kʁwa ! səla pø til œ̃ ʒuʁ sə ʁealize ?
  sεʁtεnəmɑ̃ ! lε vu tusz- εjɑ̃ də laktivite
  vu noʁje plys lə susi də patʁjɔtə idɑ̃tite
  dɑ̃z- ynə mεmə ʁεɡlə a la matʁisə asyʁe
  e vu səʁje sεvʁe o swaʁ dœ̃ ʁəpo deziʁe

  mε bɔnə fe ! kɑ̃ səʁa ta maʒi ?
  kɑ̃ lε pɔlitik pɔlitisjɛ̃z- øz- osi
  nə tʁiʃəʁɔ̃ plys dɑ̃ lœʁ boz- edi
  kil baniʁɔ̃ tutə lε vwa də la kɔmedi
  e kilz- ekutəʁɔ̃ atɑ̃tif sə bɔ̃ pəplə paʁdi

  ε ty syʁə ! kil nekute pa lə sitwajɛ̃ ?
  syʁ ! il vive dy vɔtə dεz- ilyzjɔ̃ defœ̃tə
  ki sə tʁadɥi paʁ œ̃ sjεʒə sɑ̃ kɔ̃tʁɛ̃tə
  u il saʁɑ̃ʒe də lwa ki lε kɔ̃tʁədize
  kɔ̃tʁə la vɔlɔ̃te dy pəplə tʁɔ̃pe, o sevisə

  o bɔnə fe, səla nə sə pø pwɛ̃, ty nə puʁʁa !
  si bjɛ̃ si paʒə pɔεtə ! ma baɡεtə maʒikə efasəʁa
  tus lε byltɛ̃ də kɑ̃dida mɑ̃tœʁz- e ɛ̃ɡʁa
  ki fluəʁɔ̃ nɔtʁə pəplə najf, tuʒuʁ tʁo sɛ̃pa
  puʁ dɔne iʁefleʃi sa bɔnə vwa o paʁja

  mεz- ɑ̃ fε bɔnə fe, kε sə la pε mə lə diʁa ty
  sə nε pa εtʁə povʁə, sə nε pa εtʁə ʁiʃə, œ̃ dy
  œ̃ dy u lə mal na plys plasə, u lə bjɛ̃ ε təny
  u lymɛ̃ o katʁə pwɛ̃ kaʁdino nə fε kœ̃
  kɑ̃ sa pɑ̃se sə sɔlidaʁizə puʁ vɛ̃kʁə lə peʁil mytɛ̃
 • Pieds Phonétique : La Bonne Paix

  y=nə=fe=pa=si=fis=tə=ma=kɔ̃=fj=e 11
  ty=sə=ʁa=zɑ̃=sə=ʒuʁ=sty=pe=fε 9
  də=vwaʁ=a=ta=pɔʁ=tə=la=bɔ=nə=pε 10
  de=po=ze=dɑ̃=tus=lε=kaʁ=tj=e 9
  plys=də=vj=ɔ=lɑ̃=sə=nɔ̃=plys=ʒa=mε 10

  ʒə=lɥi=ε=kj=ε=a=lɔʁ=də=mɑ̃=de 10
  kɔ=mɑ̃=sə=la=sə=pyt=til=ɑ̃=vi=za=ʒe 11
  εl=lə=ma=la=vwa=sa=ɡa=sə=ɑ̃=ku=ʁa=ʒe 12
  ty=tʁa=va=jə=puʁ=syʁ=mε=si=ɔ̃=nɔ=fʁε 11
  dε=ba=ʁj=ε=ʁə=zo=ʃo=ma=ʒə=puʁ=lɛ̃=po=ze 13

  o=ma=fe=sə=la=pø=il=sy=fi=ʁə=sə=si=le=ʒe 14
  nɔ̃=laʁ=ʒe=ɛ̃=dy=ʒə=lə=paʁ=ta=ʒə=ʁε 11
  lε=pɔ=li=tik=ve=ʁø=ʒə=dis=pεʁ=sə=ʁε 11
  sø=ki=kʁwa=kə=lə=pε=i=lœ=ʁə=a=paʁ=tj=ɛ̃ 13
  e=ki=fɔ̃=fi=də=la=suvə=ʁε=nə=te=dε=si=twa=jɛ̃ 14
  la=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te=də=ʃa=kœ̃=ʒɔ=bli=ʒə=ʁε 14
  vi=vʁə=dɑ̃=la=sɔ=li=da=ʁi=te=ɑ̃=kɔ=my=no=te 14

  ty=kʁwa=sə=la=pø=til=œ̃=ʒuʁ=sə=ʁe=a=li=ze 13
  sεʁ=tε=nə=mɑ̃=lε=vu=tus=zε=jɑ̃=də=lak=ti=vi=te 14
  vu=no=ʁje=plys=lə=su=sidə=pa=tʁjɔ=tə=i=dɑ̃=ti=te 14
  dɑ̃=zynə=mε=mə=ʁε=ɡlə=a=la=ma=tʁi=sə=a=sy=ʁe 14
  e=vu=sə=ʁje=sε=vʁe=o=swaʁ=dœ̃=ʁə=po=de=zi=ʁe 14

  mε=bɔ=nə=fe=kɑ̃=sə=ʁa=ta=ma=ʒi 10
  kɑ̃=lε=pɔ=li=tik=pɔ=li=ti=sj=ɛ̃=zø=zo=si 13
  nə=tʁi=ʃə=ʁɔ̃=plys=dɑ̃=lœ=ʁə=bo=ze=di 11
  kil=ba=ni=ʁɔ̃=tu=tə=lε=vwa=də=la=kɔ=me=di 13
  e=kil=ze=kutə=ʁɔ̃=a=tɑ̃=tif=sə=bɔ̃=pə=plə=paʁ=di 14

  ε=ty=sy=ʁə=kil=ne=ku=te=pa=lə=si=twa=jɛ̃ 13
  syʁ=il=vi=ve=dy=vɔ=tə=dε=zi=ly=zjɔ̃=de=fœ̃=tə 14
  ki=sə=tʁad=ɥi=paʁ=œ̃=sj=ε=ʒə=sɑ̃=kɔ̃=tʁɛ̃=tə 13
  u=il=sa=ʁɑ̃=ʒe=də=lwa=ki=lε=kɔ̃=tʁə=di=ze 13
  kɔ̃=tʁə=la=vɔ=lɔ̃=te=dy=pə=plə=tʁɔ̃=pe=o=se=visə 14

  o=bɔ=nə=fe=sə=la=nə=sə=pø=pwɛ̃=ty=nə=puʁ=ʁa 14
  si=bjɛ̃=si=paʒə=pɔ=ε=tə=ma=ba=ɡε=tə=ma=ʒi=kəe=fa=sə=ʁa 17
  tus=lε=byl=tɛ̃=də=kɑ̃=di=da=mɑ̃=tœ=ʁə=ze=ɛ̃=ɡʁa 14
  ki=flu=ə=ʁɔ̃=nɔ=tʁə=pə=plə=najf=tu=ʒuʁ=tʁo=sɛ̃=pa 14
  puʁ=dɔ=ne=i=ʁe=fle=ʃi=sa=bɔ=nə=vwa=o=pa=ʁja 14

  mε=zɑ̃=fε=bɔ=nə=fe=kεsə=la=pε=mə=lə=di=ʁa=ty 14
  sə=nε=pa=εtʁə=po=vʁə=sə=nε=pa=ε=tʁə=ʁi=ʃə=œ̃=dy 15
  œ̃=dy=ulə=mal=na=plys=pla=sə=u=lə=bjɛ̃=ε=tə=ny 14
  u=ly=mɛ̃=o=ka=tʁə=pwɛ̃=kaʁ=di=no=nə=fε=kœ̃ 13
  kɑ̃=sa=pɑ̃se=sə=sɔ=li=da=ʁi=zə=puʁ=vɛ̃=kʁə=lə=pe=ʁil=my=tɛ̃ 17

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.