Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Nos Vies N’Ont Pas De Prix

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/08/2012 13:28

L'écrit contient 231 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

Nos Vies N’Ont Pas De Prix

Vivre, je voudrai vive de la faim d’éternité
Pour pouvoir faire un si tant d’activités
Ne plus me dire ton temps est compte
Hâtes- toi, ton existence va être abrégée

Jamais trop longues ces luxuriantes secondes
J’attends toujours le nouveau temps fécond
Où mes passions et mes amours se fondent
Dans l’espace de mon impatience qui se morfond

Quand bien même mon esprit déraisonne
Ma pensée lui rappelle les jours qui sonnent
Encore nouveaux mais jamais monotones
Il en redemande encore et toujours mille sommes

Pourtant je suis pauvre, je rase le long des murs
De ces moments d’incertitudes bien trop pures
Mais ce grand plaisir de vivre est tout mon trésor
Je le protége au fond de mon âme sans remord

Je ne voudrai être condamné à vous vendre ma vie
Je vous le dis dans mon cœur elle n’a pas de prix
Vous les marchands pieux quitter mon chemin sapristi
Je n’ai grand besoin prétentieux d’être riche au paradis.

Vous les voleurs de vie laissez nous chanter notre paix
Ne nous garantissez pas de votre monde de torpeur
Car seule notre innocence couvre le bruit de vos horreurs
Nous souhaitons échapper à vos guerres, à vos perfidies amères
Levons ensemble le glaive de notre amitié pour glorifier le bonheur
Il nous offrira prix absolu pour préserver la sagesse de nos vies
☼₣€
 • Pieds Hyphénique: Nos Vies N’Ont Pas De Prix

  vi=vre=je=vou=drai=vi=ve=de=la=faim=dé=ter=ni=té 14
  pour=pou=voir=fai=re=un=si=tant=dac=ti=vi=tés 12
  ne=plus=me=di=re=ton=temps=est=com=pte 10
  hâ=tes=toi=ton=exis=ten=ce=va=ê=tre=a=bré=gée 13

  ja=mais=trop=lon=gues=ces=luxu=ri=an=tes=se=con=des 13
  jat=tends=tou=jours=le=nou=veau=temps=fé=cond 10
  où=mes=pas=si=ons=et=mes=a=mours=se=fondent 11
  dans=les=pa=ce=de=mon=im=pa=tien=ce=qui=se=mor=fond 14

  quand=bien=mê=me=mon=es=prit=dé=rai=son=ne 11
  ma=pen=sée=lui=rap=pel=le=les=jours=qui=sonnent 11
  en=co=re=nou=veaux=mais=ja=mais=mo=no=to=nes 12
  il=en=re=de=mande=en=co=re=et=tou=jours=mil=le=sommes 14

  pour=tant=je=suis=pau=vre=je=ra=se=le=long=des=murs 13
  de=ces=mo=ments=din=cer=ti=tu=des=bien=trop=pu=res 13
  mais=ce=grand=plai=sir=de=vi=vre=est=tout=mon=tré=sor 13
  je=le=pro=té=ge=au=fond=de=mon=â=me=sans=re=mord 14

  je=ne=vou=drai=être=con=dam=né=à=vous=ven=dre=ma=vie 14
  je=vous=le=dis=dans=mon=cœur=el=le=na=pas=de=prix 13
  vous=les=mar=chands=pieux=quit=ter=mon=che=min=sa=pris=ti 13
  je=nai=grand=be=soin=préten=tieux=dê=tre=ri=cheau=pa=ra=dis 14

  vous=les=vo=leurs=de=vie=lais=sez=nous=chan=ter=no=tre=paix 14
  ne=nous=ga=ran=tis=sez=pas=de=votre=mon=de=de=tor=peur 14
  car=seule=no=trein=no=cen=ce=cou=vre=le=bruit=de=vos=hor=reurs 15
  nous=sou=hai=tons=é=chap=per=à=vos=guerres=à=vos=per=fi=dies=a=mères 17
  le=vons=en=sem=ble=le=glaive=de=no=trea=mi=tié=pour=glo=ri=fier=le=bon=heur 19
  il=nous=of=fri=ra=prix=ab=so=lu=pour=pré=ser=ver=la=sages=se=de=nos=vies 19
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Nos Vies N’Ont Pas De Prix

  vivʁə, ʒə vudʁε vivə də la fɛ̃ detεʁnite
  puʁ puvwaʁ fεʁə œ̃ si tɑ̃ daktivite
  nə plys mə diʁə tɔ̃ tɑ̃z- ε kɔ̃tə
  atə twa, tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə va εtʁə abʁeʒe

  ʒamε tʁo lɔ̃ɡ sε lyksyʁjɑ̃tə səɡɔ̃də
  ʒatɑ̃ tuʒuʁ lə nuvo tɑ̃ fekɔ̃
  u mε pasjɔ̃z- e mεz- amuʁ sə fɔ̃de
  dɑ̃ lεspasə də mɔ̃n- ɛ̃pasjɑ̃sə ki sə mɔʁfɔ̃

  kɑ̃ bjɛ̃ mεmə mɔ̃n- εspʁi deʁεzɔnə
  ma pɑ̃se lɥi ʁapεllə lε ʒuʁ ki sɔne
  ɑ̃kɔʁə nuvo mε ʒamε monotɔnə
  il ɑ̃ ʁədəmɑ̃də ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁ milə sɔmə

  puʁtɑ̃ ʒə sɥi povʁə, ʒə ʁazə lə lɔ̃ dε myʁ
  də sε mɔmɑ̃ dɛ̃sεʁtitydə bjɛ̃ tʁo pyʁə
  mε sə ɡʁɑ̃ plεziʁ də vivʁə ε tu mɔ̃ tʁezɔʁ
  ʒə lə pʁɔteʒə o fɔ̃ də mɔ̃n- amə sɑ̃ ʁəmɔʁ

  ʒə nə vudʁε εtʁə kɔ̃damne a vu vɑ̃dʁə ma vi
  ʒə vu lə di dɑ̃ mɔ̃ kœʁ εllə na pa də pʁi
  vu lε maʁʃɑ̃ pjø kite mɔ̃ ʃəmɛ̃ sapʁisti
  ʒə nε ɡʁɑ̃ bəzwɛ̃ pʁetɑ̃tjø dεtʁə ʁiʃə o paʁadi.

  vu lε vɔlœʁ də vi lεse nu ʃɑ̃te nɔtʁə pε
  nə nu ɡaʁɑ̃tise pa də vɔtʁə mɔ̃də də tɔʁpœʁ
  kaʁ sələ nɔtʁə inɔsɑ̃sə kuvʁə lə bʁɥi də vo ɔʁœʁ
  nu suεtɔ̃z- eʃape a vo ɡeʁə, a vo pεʁfidiz- amεʁə
  ləvɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə lə ɡlεvə də nɔtʁə amitje puʁ ɡlɔʁifje lə bɔnœʁ
  il nuz- ɔfʁiʁa pʁi absɔly puʁ pʁezεʁve la saʒεsə də no vi
 • Pieds Phonétique : Nos Vies N’Ont Pas De Prix

  vi=vʁə=ʒə=vu=dʁε=vi=və=də=la=fɛ̃=de=tεʁ=ni=te 14
  puʁ=pu=vwaʁ=fε=ʁə=œ̃=si=tɑ̃=dak=ti=vi=te 12
  nə=plys=mə=di=ʁə=tɔ̃=tɑ̃=zε=kɔ̃=tə 10
  a=tə=twa=tɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=va=ε=tʁə=a=bʁe=ʒe 14

  ʒa=mε=tʁo=lɔ̃ɡ=sε=lyk=sy=ʁj=ɑ̃=tə=sə=ɡɔ̃=də 13
  ʒa=tɑ̃=tu=ʒuʁ=lə=nu=vo=tɑ̃=fe=kɔ̃ 10
  u=mε=pa=sj=ɔ̃=ze=mε=za=muʁ=sə=fɔ̃=de 12
  dɑ̃=lεs=pa=sə=də=mɔ̃=nɛ̃=pa=sjɑ̃=sə=ki=sə=mɔʁ=fɔ̃ 14

  kɑ̃=bj=ɛ̃=mε=mə=mɔ̃=nεs=pʁi=de=ʁε=zɔ=nə 12
  ma=pɑ̃=se=lɥi=ʁa=pεl=lə=lε=ʒuʁ=ki=sɔ=ne 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=nu=vo=mε=ʒa=mε=mo=no=tɔ=nə 12
  il=ɑ̃ʁə=də=mɑ̃=də=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=tu=ʒuʁ=mi=lə=sɔmə 14

  puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=po=vʁə=ʒə=ʁa=zə=lə=lɔ̃=dε=myʁ 13
  də=sε=mɔ=mɑ̃=dɛ̃=sεʁ=ti=ty=də=bj=ɛ̃=tʁo=py=ʁə 14
  mε=sə=ɡʁɑ̃=plε=ziʁ=də=vi=vʁə=ε=tu=mɔ̃=tʁe=zɔʁ 13
  ʒə=lə=pʁɔ=te=ʒə=o=fɔ̃=də=mɔ̃=na=mə=sɑ̃=ʁə=mɔʁ 14

  ʒə=nə=vu=dʁε=ε=tʁə=kɔ̃=dan=a=vu=vɑ̃=dʁə=ma=vi 14
  ʒə=vu=lə=di=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=εl=lə=na=pa=də=pʁi 14
  vu=lε=maʁ=ʃɑ̃=pj=ø=ki=te=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=sa=pʁis=ti 14
  ʒə=nε=ɡʁɑ̃bə=zwɛ̃=pʁe=tɑ̃=tjø=dε=tʁə=ʁi=ʃəo=pa=ʁa=di 14

  vu=lε=vɔ=lœʁ=də=vi=lε=se=nu=ʃɑ̃=te=nɔ=tʁə=pε 14
  nə=nu=ɡa=ʁɑ̃=ti=sə=padə=vɔ=tʁə=mɔ̃=də=də=tɔʁ=pœʁ 14
  kaʁsə=lə=nɔ=tʁə=i=nɔ=sɑ̃=sə=ku=vʁə=lə=bʁɥi=də=vo=ɔ=ʁœʁ 16
  nu=su=ε=tɔ̃=ze=ʃa=pe=a=vo=ɡe=ʁə=a=vo=pεʁ=fi=di=za=mεʁə 18
  lə=vɔ̃=zɑ̃=sɑ̃blə=lə=ɡlε=və=də=nɔ=tʁəa=mi=tje=puʁ=ɡlɔ=ʁi=fje=lə=bɔ=nœʁ 19
  il=nu=zɔ=fʁi=ʁa=pʁi=ab=sɔ=ly=puʁ=pʁe=zεʁ=ve=la=sa=ʒεsə=də=no=vi 19

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/08/2012 13:48Daniel

Vivre au jour le jour mais vivre chaque seconde comme un bonheur en plus..
Bel écrit......Amicalement....Je lève le glaive de l’Amitié.....